Quan hệ 'thâm giao' giữa ông Đinh La Thăng và Út 'trọc'

Ông Đinh La Thăng và Út "trọc" có liên lạc trao đổi với nhau 22 cuộc gọi trong tháng 10 và 11-2013, 50 cuộc gọi, 35 tin nhắn trong năm 2016.

<div> <p><span>Cơ quan CSĐT</span> Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; ho&agrave;n tất kết luận điều tra vụ &aacute;n sai phạm tại cao tốc TP.HCM-Trung Lương, chuyển hồ sơ vụ &aacute;n đến <span>VKSND Tối cao</span> đề nghị truy tố 20 bị can. Trong đ&oacute; c&oacute; &ocirc;ng <span>Đinh La Thăng</span> (cựu Bộ trưởng GTVT, đang chấp h&agrave;nh &aacute;n trong vụ &aacute;n kh&aacute;c), Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng <span>Bộ GTVT</span>)&hellip;</p> <p>Li&ecirc;n quan tới vụ &aacute;n, Đinh Ngọc Hệ (tức &Uacute;t &quot;trọc&quot;, cựu ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc Tổng c&ocirc;ng ty Th&aacute;i Sơn Bộ Quốc Ph&ograve;ng) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản với vai tr&ograve; chủ mưu cầm đầu c&ugrave;ng 12 đồng phạm v&agrave; tội lợi dụng quyền hạn g&acirc;y ảnh hưởng đối với người kh&aacute;c để trục lợi.&nbsp;</p> <p><span>Theo kết luận điều&nbsp;tra, &ocirc;ng Đinh La Thăng v&agrave; &Uacute;t &quot;trọc&quot; c&oacute; li&ecirc;n lạc trao đổi với nhau 22 cuộc gọi trong th&aacute;ng 10, 11 năm 2013, 50 cuộc gọi, 35 tin nhắn trong năm 2016.</span></p> <p>Theo<span>&nbsp;chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Bộ GTVT đ&atilde; chủ tr&igrave; việc lập, ho&agrave;n thiện đề &aacute;n b&aacute;n quyền thu ph&iacute; cao tốc TPHCM - Trung Lương theo h&igrave;nh thức b&aacute;n đấu gi&aacute; với gi&aacute; khởi điểm 2.004 tỉ đồng.&nbsp;C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh (của &Uacute;t &ldquo;trọc&rdquo; lập)&nbsp;tr&uacute;ng đấu gi&aacute; với gi&aacute; bằng gi&aacute; khởi điểm.</span></p> <p><img alt="Quan hệ 'thâm giao' giữa ông Đinh La Thăng và Út 'trọc' - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/04/94/image-plo-vn_dlt-ut_ruqo.jpg" /><br /> <em class="image_caption"><span>Đinh Ngọc Hệ</span> (&Uacute;t &quot;trọc&quot;) v&agrave; Đinh La Thăng. Ảnh: PLO</em></p> <div>Sau khi gi&agrave;nh được quyền thu ph&iacute;, &Uacute;t &ldquo;trọc&rdquo; sử dụng h&agrave;nh vi gian dối, thay đổi phần mềm nhằm mục đ&iacute;ch giảm doanh thu tr&ecirc;n sổ s&aacute;ch, qua đ&oacute;, chiếm đoạt 725 tỉ đồng của Nh&agrave; nước.</div> <div>Ở cương vị l&agrave; Bộ trưởng, &ocirc;ng Thăng đ&atilde; chỉ đạo cấp dưới thực hiện một số h&agrave;nh vi tr&aacute;i ph&aacute;p luật gi&uacute;p c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh chiếm đoạt quyền thu ph&iacute; tuyến đường cao tốc tr&ecirc;n.</div> <div>Để l&agrave;m r&otilde; mối quan hệ giữa &ocirc;ng Thăng v&agrave; người của c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh, CQĐT đ&atilde; thu thập thư t&iacute;n, điện t&iacute;n. Dữ liệu thu thập được từ mạng viễn th&ocirc;ng x&aacute;c định &ocirc;ng Thăng v&agrave; &Uacute;t &quot;trọc&quot; c&oacute; li&ecirc;n lạc trao đổi với nhau 22 cuộc gọi trong <span>th&aacute;ng 10</span>, 11 năm 2013, 50 cuộc gọi, 35 tin nhắn trong năm 2016.</div> <div>&Ocirc;ng Thăng v&agrave; Dương Tuấn Minh (cựu tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Cửu Long) c&oacute; li&ecirc;n lạc với nhau 3 cuộc gọi trong th&aacute;ng 2-2012. C&ograve;n &Uacute;t &quot;trọc&quot; v&agrave; Dương Minh Tuấn đ&atilde; li&ecirc;n lạc với nhau 24 cuộc gọi trong thời gian năm 2016-2017. Từ th&aacute;ng 6-2016 đến 7-2017, &Uacute;t &quot;trọc&quot; đ&atilde; li&ecirc;n hệ với c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh 1981 cuộc gọi, 2103 tin nhắn.</div> <div>Tại CQĐT, bị can Minh thừa nhận bản th&acirc;n c&oacute; một phần tr&aacute;ch nhiệm. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; một phần tr&aacute;ch nhiệm của Bộ GTVT khi đ&atilde; kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh vi phạm nghĩa vụ thanh to&aacute;n.</div> <p>Thực tế, ng&agrave;y 13-2-2014, Minh k&yacute; văn bản gửi Bộ về việc c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh mới thanh to&aacute;n được một nửa số tiền phải thanh to&aacute;n đợt đầu tiền tr&uacute;ng đấu gi&aacute; mua quyền thu ph&iacute; v&agrave; xin &yacute; kiến chỉ đạo của Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải.</p> <div>Tuy nhi&ecirc;n, sau đ&oacute; v&agrave;i ng&agrave;y, &ocirc;ng Thăng đ&atilde; gặp v&agrave; mắng Minh tại trụ sở Bộ GTVT: &quot;Anh l&agrave;m việc quan li&ecirc;u lắm, 800 tỉ chứ kh&ocirc;ng phải nhỏ, nh&agrave; đầu tư người ta cũng c&oacute; kh&oacute; khăn n&ecirc;n để họ từ từ đ&oacute;ng&quot;.</div> <div>Từ đ&oacute;, Minh kh&ocirc;ng k&yacute; văn bản b&aacute;o c&aacute;o m&agrave; giao cho cấp dưới k&yacute; b&aacute;o c&aacute;o. Đến ng&agrave;y 19-6-2015, c&ocirc;ng ty Cửu Long mới c&oacute; văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng. Sở dĩ c&ocirc;ng ty n&agrave;y kh&ocirc;ng đề nghị sớm chấm dứt hợp đồng v&igrave; &Uacute;t &quot;trọc&quot; c&oacute; mối quan hệ th&acirc;n thiết với &ocirc;ng Thăng v&agrave; bị &ocirc;ng Thăng mắng v&igrave; y&ecirc;u cầu thanh to&aacute;n đ&uacute;ng hợp đồng.</div> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="background-color: #eee;"> <p><strong>&Uacute;t &ldquo;trọc&rdquo; triệt để tận dụng mối quan hệ với l&atilde;nh đạo</strong></p> <p>Về nguy&ecirc;n nh&acirc;n xảy ra vụ &aacute;n, CQĐT x&aacute;c định &Uacute;t &quot;trọc&quot; đ&atilde; triệt để khai th&aacute;c, lợi dụng mối quan hệ th&acirc;n thiết với c&aacute;c l&atilde;nh đạo, c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh, cơ quan Nh&agrave; nước.</p> <p>Th&ocirc;ng qua chức ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc tổng c&ocirc;ng ty Th&aacute;i Sơn (Bộ Quốc ph&ograve;ng ), &Uacute;t &quot;trọc&quot; đ&atilde; th&agrave;nh lập nhiều c&ocirc;ng ty giao người th&acirc;n, họ h&agrave;ng đứng t&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, hầu hết c&aacute;c c&ocirc;ng ty kinh doanh thua lỗ, kh&ocirc;ng c&oacute; năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh, năng lực kinh nghiệm để đủ tư c&aacute;ch tham gia đấu thầu, đấu gi&aacute;, li&ecirc;n kết.</p> <p>Do đ&oacute;, &Uacute;t &quot;trọc&quot; đ&atilde; chỉ đạo nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m giả hồ sơ để đủ tư c&aacute;ch, năng lực, quan hệ với c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng vay vốn, tham gia đấu thầu, đấu gi&aacute;, li&ecirc;n danh, li&ecirc;n kết chiếm đoạt t&agrave;i sản.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
back to top