Ông Đinh La Thăng phủ nhận việc bàn bạc với Út “trọc”

Ông Đinh La Thăng thừa nhận có quen biết với Út “trọc” nhưng phủ nhận việc bàn bạc, giới thiệu, chỉ đạo tạo điều kiện cho Út “trọc” được mua quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương.

<div> <p>&Ocirc;ng Đinh La Thăng (sinh năm 1960, nguy&ecirc;n Bộ trưởng Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải) vừa bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản Nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;, c&oacute; khung h&igrave;nh phạt từ 10 -20 năm t&ugrave;.</p> <p>Theo kết luận điều tra, &ocirc;ng Thăng vai tr&ograve; Bộ trưởng khi đ&oacute;, l&agrave; người đứng đầu được giao quản l&yacute; t&agrave;i sản trong đ&oacute; c&oacute; quyền thu ph&iacute; cao tốc TPHCM - Trung Lương. &Ocirc;ng Thăng đ&atilde; k&yacute; văn bản đề nghị tiếp tục t&igrave;m kiếm đối t&aacute;c để b&aacute;n quyền thu ph&iacute;.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Ông Đinh La Thăng phủ nhận việc bàn bạc với Út “trọc” - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/01/21/icdn-dantri-com-vn_dinhlathang-1516174644610-1598854646965.jpeg" title="Ông Đinh La Thăng phủ nhận việc bàn bạc với Út “trọc” - 1" /> <figcaption>Đinh La Thăng phủ nhận việc b&agrave;n bạc với &Uacute;t &quot;trọc&quot;.</figcaption> </figure> <p>&Ocirc;ng Đinh La Thăng nắm r&otilde; c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật về quản l&yacute; t&agrave;i sản Nh&agrave; nước v&agrave; chuyển giao quyền thu ph&iacute;, nhận thức r&otilde; đ&acirc;y l&agrave; t&agrave;i sản đặc th&ugrave;, c&oacute; gi&aacute; trị đặc biệt lớn. Tuy nhi&ecirc;n, th&aacute;ng 2/2012, sau khi được Thủ tướng c&oacute; văn bản đồng &yacute; chủ trương cho b&aacute;n quyền thu ph&iacute;, &ocirc;ng Đinh La Thăng đ&atilde; điện thoại cho Dương Tuấn Minh chỉ đạo c&ocirc;ng ty của &Uacute;t &quot;trọc&quot; l&agrave; c&ocirc;ng ty kinh doanh thua lỗ, kh&ocirc;ng c&oacute; năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh mua quyền thu ph&iacute;.</p> <p>Th&aacute;ng 11/2011, &ocirc;ng Thăng k&yacute; văn bản gửi Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đề xuất xin chủ trương tiếp nhận lại đề &aacute;n chuyển giao quyền thu ph&iacute; cao tốc tr&ecirc;n từ c&ocirc;ng ty BEDC v&agrave; t&igrave;m kiếm đối t&aacute;c để chuyển giao quyền thu ph&iacute;.</p> <p>Đầu năm 2012, &ocirc;ng gặp v&agrave; quen biết với &Uacute;t &ldquo;trọc&rdquo; tại Ninh B&igrave;nh. Trong 2 năm 2012-2013, &ocirc;ng c&oacute; nhiều lần gọi điện thoại li&ecirc;n hệ với &Uacute;t &ldquo;trọc&rdquo; v&agrave; Dương Tuấn Minh (nguy&ecirc;n tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty đầu tư ph&aacute;t triển v&agrave; quản l&yacute; dự &aacute;n hạ tầng giao th&ocirc;ng Cửu Long &ndash; gọi tắt l&agrave; c&ocirc;ng ty Cửu Long) nhưng phủ nhận việc b&agrave;n bạc, giới thiệu, chỉ đạo tạo điều kiện&nbsp;cho &Uacute;t &ldquo;trọc&rdquo;&nbsp;được mua quyền thu ph&iacute; cao tốc n&agrave;y.</p> <p>Ng&agrave;y 3/10/2013, &ocirc;ng Thăng k&yacute; quyết định th&agrave;nh lập hội đồng đấu gi&aacute; giao cho &ocirc;ng Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng l&agrave;m chủ tịch. Đồng thời, th&agrave;nh lập tổ thường trực gi&uacute;p việc hội đồng. &Ocirc;ng Thăng giao cho &ocirc;ng Trường k&yacute; quyết định ph&ecirc; duyệt gi&aacute; khởi điểm, tổ chức b&aacute;n đấu gi&aacute;, ph&ecirc; duyệt kết quả đấu gi&aacute;, quản l&yacute; việc thanh to&aacute;n tiền tr&uacute;ng đấu gi&aacute;.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh lập v&agrave; ho&agrave;n thiện đề &aacute;n, b&aacute;n quyền thu ph&iacute;, tổ chức b&aacute;n đấu gi&aacute;, quản l&yacute; hợp đồng b&aacute;n quyền thu ph&iacute;, giải quyết c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến việc C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh chậm nộp tiền đấu gi&aacute;, &ocirc;ng Trường đều đồng gửi c&aacute;c văn bản để b&aacute;o c&aacute;o &ocirc;ng Đinh La Thăng biết theo mục &quot;Nơi nhận...&quot; tr&ecirc;n c&aacute;c văn bản. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng kh&ocirc;ng tham gia &yacute; kiến chỉ đạo g&igrave; trong c&aacute;c văn bản n&agrave;y.</p> <p>&Ocirc;ng Thăng thừa nhận b&uacute;t ph&ecirc; đồng &yacute; tr&ecirc;n đề nghị của c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh năm 2014 của Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải, tổng c&ocirc;ng ty Cửu Long kiến nghị về việc giao cho c&ocirc;ng ty n&agrave;y được chỉ định l&agrave;m nh&agrave; đầu tư x&acirc;y dựng bổ sung hai n&uacute;t giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n tuyến nối T&acirc;n Tạo - Chợ Đệm.</p> <p>Phần chi ph&iacute; do c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh đầu tư x&acirc;y dựng hai n&uacute;t giao th&ocirc;ng n&agrave;y sẽ được khấu trừ v&agrave;o số tiền c&ocirc;ng ty n&agrave;y c&ograve;n phải thanh to&aacute;n l&agrave; chưa đ&uacute;ng với ph&aacute;p luật, dự &aacute;n chưa nằm trong danh mục vốn đầu tư trung hạn. &Ocirc;ng Thăng kh&ocirc;ng thừa nhận đ&acirc;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến việc c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh lấy l&yacute; do để thanh to&aacute;n chậm trễ v&agrave; kh&ocirc;ng bị chấm dứt trước hạn hợp đồng.</p> <p>Về nh&acirc;n th&acirc;n, năm 2018, &ocirc;ng Thăng bị phạt 30 năm t&ugrave; trong hai vụ &aacute;n xảy ra tại tổng c&ocirc;ng ty cổ phần x&acirc;y lắp dầu kh&iacute; Việt Nam, tập đo&agrave;n dầu kh&iacute; Việt Nam v&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại cổ phần Đại Dương.</p> <p>Đầu năm 2020, &ocirc;ng bị đề nghị truy tố trong vụ &aacute;n chỉ định nh&agrave; thầu thực hiện dự &aacute;n Ethanol Ph&uacute; Thọ, g&acirc;y thiệt hại hơn 600 tỷ đồng.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top