Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị đề nghị truy tố

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định ông Đinh La Thăng cùng các cựu lãnh đạo PVB đã có sai phạm trong dự án Ethanol Phú Thọ,

<div> <p>Cơ quan An ninh điều tra Bộ C&ocirc;ng an vừa đề nghị truy tố &ocirc;ng <span>Đinh La Thăng</span>, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đo&agrave;n Dầu kh&iacute; Việt Nam (PVN) v&agrave; 9 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đầu tư c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng, quy định tại Khoản 3 Điều 224 Bộ luật H&igrave;nh sự.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; vụ &aacute;n xảy ra tại C&ocirc;ng ty cổ phần H&oacute;a dầu v&agrave; Nhi&ecirc;n liệu sinh học Dầu kh&iacute; - PVB (Ethanol <span>Ph&uacute; Thọ</span>).</p> <p>Kết quả điều tra cho thấy năm 2007, &ocirc;ng Đinh La Thăng thay mặt HĐQT PVN k&yacute; nghị quyết th&ocirc;ng qua chủ trương đầu tư dự &aacute;n Ethanol Ph&uacute; Thọ.</p> <p>Một năm sau, PVN lập Ban chỉ đạo triển khai c&aacute;c dự &aacute;n nhi&ecirc;n liệu sinh học, do &ocirc;ng Thăng l&agrave;m Trưởng ban.</p> <p>Để thực hiện dự &aacute;n Ethanol n&oacute;i tr&ecirc;n, PVB tiến h&agrave;nh mời g&oacute;i thầu TK05 với nội dung: &quot;Thiết kế, mua sắm, cung ứng vật tư thiết bị, thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất Ethanol nhi&ecirc;n liệu sinh học ph&iacute;a Bắc&rdquo;.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ong Dinh La Thang tiep tuc bi de nghi truy to hinh anh 1 dinh_la_thang.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/28/dinh_la_thang.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Thăng tại phi&ecirc;n t&ograve;a vụ PVN mất 800 tỷ diễn ra năm 2018. Ảnh: <em>P.D.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&oacute; 6 bộ hồ sơ của c&aacute;c nh&agrave; thầu tham gia ứng tuyển, trong đ&oacute; hồ sơ của Li&ecirc;n danh PVC/Alfa Laval/Delta-T. Tuy nhi&ecirc;n, chủ đầu tư kết luận kh&ocirc;ng c&oacute; nh&agrave; thầu n&agrave;o đạt ti&ecirc;u chuẩn.</p> <p>Cơ quan điều tra x&aacute;c định d&ugrave; 6 nh&agrave; thầu kh&ocirc;ng ai đủ điều kiện nhưng &ocirc;ng Đinh La Thăng v&agrave; cấp dưới vẫn k&yacute; nhiều c&ocirc;ng văn, chỉ đạo thực hiện chỉ định thầu cho Li&ecirc;n danh PVC/Alfa Laval/Delta-T tham gia dự &aacute;n tr&ecirc;n.</p> <p>Khi chủ đầu tư PVB c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o thẩm định Li&ecirc;n danh n&agrave;y kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu, &ocirc;ng Thăng v&agrave; đồng phạm tiếp tục chỉ đạo việc đồng &yacute; chủ trương giao cho Li&ecirc;n danh của PVC thi c&ocirc;ng g&oacute;i thầu.</p> <p>Căn cứ c&ocirc;ng văn chỉ đạo của &ocirc;ng Thăng v&agrave; cựu l&atilde;nh đạo PVN, th&aacute;ng 6/2009, C&ocirc;ng ty CP H&oacute;a dầu v&agrave; Nhi&ecirc;n liệu sinh học Dầu kh&iacute; ra quyết định chỉ định thầu cho li&ecirc;n danh PVC v&agrave; k&yacute; hợp đồng EPC, chi h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ đồng cho dự &aacute;n.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, do li&ecirc;n danh PVC/Alfa Laval/Delta-T kh&ocirc;ng đủ năng lực n&ecirc;n dự &aacute;n nh&agrave; m&aacute;y Ethanol Ph&uacute; Thọ phải dừng thi c&ocirc;ng từ th&aacute;ng 3/2013, g&acirc;y thiệt hại cho Nh&agrave; nước số tiền lớn.</p> <p>Cơ quan An ninh điều tra x&aacute;c định vụ &aacute;n xảy ra tại PVB g&acirc;y hậu quả đặc biệt nghi&ecirc;m trọng. C&aacute;c bị can hầu hết l&agrave; những người giữ vị tr&iacute; chủ chốt trong c&aacute;c đơn vị kinh tế quan trọng, được Nh&agrave; nước tin tưởng giao quản l&yacute; vốn v&agrave; thực hiện dự &aacute;n, c&ocirc;ng tr&igrave;nh lớn.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, c&aacute;c bị can đ&atilde; vi phạm ph&aacute;p luật, g&acirc;y thiệt hại lớn về kinh tế, khiến dư luận bức x&uacute;c n&ecirc;n cần xử l&yacute; nghi&ecirc;m.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, &ocirc;ng Thăng th&agrave;nh khẩn khai b&aacute;o, t&iacute;ch cực hợp t&aacute;c với cơ quan chức năng. Trước đ&acirc;y, bị can c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c. Kết luận điều tra đề nghị VKSND tối cao &aacute;p dụng c&aacute;c t&igrave;nh tiết giảm nhẹ theo quy định đối với cựu Chủ tịch PVN.</p> <p>Dự &aacute;n Ethanol Ph&uacute; Thọ c&oacute; vốn đầu tư ban đầu khoảng <abbr class="rate-vnd">1.700 tỷ đồng</abbr>, sau điều chỉnh l&ecirc;n hơn <abbr class="rate-vnd">2.400 tỷ đồng</abbr>, dự &aacute;n nằm tr&ecirc;n diện t&iacute;ch 50 ha chủ yếu l&agrave; đất trồng l&uacute;a ở huyện Tam N&ocirc;ng, Ph&uacute; Thọ.</p> <p>Được triển khai sớm nhất trong số 3 dự &aacute;n sản xuất Ethanol nhi&ecirc;n liệu của PVN, song đến nay nh&agrave; m&aacute;y n&agrave;y vẫn chưa ho&agrave;n th&agrave;nh do nh&agrave; thầu l&agrave; Tổng c&ocirc;ng ty X&acirc;y lắp Dầu kh&iacute; (PVC) dừng thi c&ocirc;ng từ th&aacute;ng 11/2011.</p> <p>Thanh tra Ch&iacute;nh phủ x&aacute;c định dự &aacute;n nh&agrave; m&aacute;y Ethanol Ph&uacute; Thọ đ&atilde; ti&ecirc;u tốn hơn <abbr class="rate-vnd">1.500 tỷ đồng</abbr> nhưng đến thời điểm thực hiện thanh tra (th&aacute;ng 9/2016) vẫn dang dở, bế tắc.</p> <div> <blockquote> <p><span>&Ocirc;ng Thăng li&ecirc;n quan 2 vụ &aacute;n gồm Cố &yacute; l&agrave;m tr&aacute;i quy định của Nh&agrave; nước về quản l&yacute; kinh tế khiến PVN mất <abbr class="rate-vnd">800 tỷ đồng</abbr> khi g&oacute;p vốn v&agrave;o Oceanbank v&agrave; Cố &yacute; l&agrave;m tr&aacute;i quy định của Nh&agrave; nước về quản l&yacute; kinh tế g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng xảy ra tại PVC li&ecirc;n quan Trịnh Xu&acirc;n Thanh.</span></p> <p>Bốn lần hầu t&ograve;a sau khi kh&aacute;ng c&aacute;o cả 2 bản &aacute;n sơ thẩm, &ocirc;ng Thăng kh&ocirc;ng được giảm &aacute;n. Bị c&aacute;o lĩnh 13 năm t&ugrave; trong vụ &aacute;n PVN g&oacute;p vốn v&agrave;o Oceanbank v&agrave; nhận mức 18 năm trong vụ &aacute;n c&ograve;n lại.</p> </blockquote> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top