Ông Nguyễn Văn Thể liên quan vụ án ông Đinh La Thăng ra sao?

Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho rằng việc nguyên thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể (nay là bộ trưởng) ký các văn bản là thực hiện không đúng pháp luật.

<div> <div> <p>Cơ quan CSĐT Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; ho&agrave;n tất kết luận điều tra vụ &aacute;n sai phạm tại cao tốc TP.HCM-Trung Lương,&nbsp;<span>chuyển hồ sơ vụ &aacute;n đến <span>VKSND Tối cao</span> đề nghị truy tố 20 bị can, trong đ&oacute; c&oacute; &ocirc;</span>ng Đinh La Thăng (sinh năm 1960, cựu Bộ trưởng GTVT, hiện đang chấp h&agrave;nh &aacute;n trong vụ &aacute;n kh&aacute;c), Nguyễn Hồng Trường (sinh năm 1957, cựu Thứ trưởng <span>Bộ GTVT</span>)...</p> <p>CQĐT Bộ C&ocirc;ng an cũng x&aacute;c định Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể c&oacute; một số &ldquo;b&uacute;t ph&ecirc;&rdquo; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng với quy định của ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan tới vụ &aacute;n.</p> <p><img alt="Ông Nguyễn Văn Thể liên quan vụ án ông Đinh La Thăng ra sao? - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/01/39/image-plo-vn_nguyen-van-the_vrin.jpg" /><br /> <em class="image_caption">&Ocirc;ng Nguyễn Văn Thể. Ảnh tư liệu: PLO</em></p> <p>Theo đ&oacute;, qu&aacute; tr&igrave;nh quản l&yacute; việc thanh to&aacute;n tiền tr&uacute;ng đấu gi&aacute;, ngay khi C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng đ&uacute;ng hạn hợp đồng, Tổng C&ocirc;ng ty Cửu Long, đ&atilde; c&oacute; văn bản b&aacute;o c&aacute;o Bộ GTVT v&agrave; Bộ n&agrave;y c&oacute; văn bản chỉ đạo.</p> <p>&Ocirc;ng <span>Nguyễn Văn Thể</span> (l&uacute;c đ&oacute; l&agrave; Thứ trưởng Bộ GTVT) k&yacute; ba văn bản chỉ đạo kh&ocirc;ng đề nghị chấm dứt trước hạn hợp đồng theo quy định, thu quyền thu ph&iacute;.</p> </div> <div>Cụ thể, văn bản k&yacute; ng&agrave;y 31-8-2015 Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi Tổng C&ocirc;ng ty Cửu Long, C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh chỉ đạo: Y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh căn cứ Th&ocirc;ng b&aacute;o kết luận của Bộ GTVT khẩn trương thực hiện thanh to&aacute;n theo đ&uacute;ng tiến độ cam kết, giao Tổng C&ocirc;ng ty Cửu Long c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm thanh to&aacute;n theo đ&uacute;ng cam kết. Tiếp đến ng&agrave;y 8-10-2015, &ocirc;ng Thể k&yacute; văn bản c&oacute; nội dung tương tự...</div> <div>Ngo&agrave;i c&aacute;c văn bản tr&ecirc;n, khi Tổng C&ocirc;ng ty Cửu Long c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o đề xuất chấm dứt hợp đồng, Nguyễn Ch&iacute; Th&agrave;nh (cựu Ph&oacute; vụ trưởng Vụ T&agrave;i ch&iacute;nh&nbsp;Bộ GTVT) đ&atilde; tham mưu soạn thảo để tr&igrave;nh Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể k&yacute; tờ tr&igrave;nh ng&agrave;y 22-6-2015, gửi Bộ trưởng Đinh La Thăng về t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện hợp đồng mua quyền thu ph&iacute; cao tốc TPHCM&ndash;Trung Lương.</div> <div>Ng&agrave;y h&ocirc;m sau, &ocirc;ng Đinh La Thăng ghi &yacute; kiến chỉ đạo ph&iacute;a tr&ecirc;n, g&oacute;c tr&aacute;i của tờ tr&igrave;nh: &ldquo;Đề nghị anh Thể chỉ đạo giải quyết theo đ&uacute;ng hợp đồng của hai b&ecirc;n đ&atilde; k&yacute; v&agrave; đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật. Tuy nhi&ecirc;n cũng cần l&agrave;m r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm của nh&agrave; đầu tư v&agrave; c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước, Tổng C&ocirc;ng ty Cửu Long&rdquo;.</div> <div>Sau đ&oacute;, &ocirc;ng Thể ghi &yacute; kiến chỉ đạo tiếp theo dưới b&uacute;t ph&ecirc; của &ocirc;ng Đinh La Thăng: &ldquo;Gấp, y&ecirc;u cầu Tổng C&ocirc;ng ty Cửu Long, Vụ T&agrave;i ch&iacute;nh, Ph&aacute;p chế... l&agrave;m việc lại với C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh thảo luận từng vấn đề cụ thể, c&oacute; kết luận r&otilde; r&agrave;ng, dứt kho&aacute;t...&rdquo;.</div> <div>Để c&oacute; l&yacute; do b&aacute;o c&aacute;o sự chậm trễ v&agrave; cấn trừ số tiền phải thanh to&aacute;n, ng&agrave;y 22-7-2014, C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh k&yacute; văn bản gửi Bộ GTVT, Tổng C&ocirc;ng ty Cửu Long. B&aacute;o c&aacute;o kiến nghị về việc giao C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh được chỉ định l&agrave;m nh&agrave; đầu tư x&acirc;y dựng bổ sung 2 n&uacute;t giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n tuyến nối T&acirc;n Tạo&ndash;Chợ Đệm thuộc đường cao tốc TPHCM&ndash;Trung Lương, theo h&igrave;nh thức Hợp đồng BOT hoặc BOT kết hợp BT.</div> <div>Tổng đầu tư dự &aacute;n l&agrave; 1.300 tỉ đồng, phương &aacute;n ho&agrave;n vốn l&agrave; kiến nghị tăng gi&aacute; v&eacute; qua trạm thu ph&iacute; cao tốc TPHCM&ndash;Trung Lương. Phần chi ph&iacute; do C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh đầu tư 2 n&uacute;t giao sẽ được khấu trừ v&agrave;o số tiền c&ograve;n phải thanh to&aacute;n của hợp đồng.</div> <div>&Ocirc;ng Đinh La Thăng ghi b&uacute;t ph&ecirc; v&agrave;o tờ tr&igrave;nh: &ldquo;Đồng &yacute;, k/c anh Thể giải quyết&rdquo;. &Ocirc;ng Thể ghi tiếp b&uacute;t ph&ecirc;: &ldquo;Ban PPP n/c, đề xuất c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan DA BOT n&agrave;y&rdquo;.</div> <div>CQĐT cho rằng, việc &ocirc;ng Thể k&yacute; c&aacute;c văn bản l&agrave; thực hiện kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật, hợp thức h&oacute;a c&aacute;c nội dung c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh đề xuất.</div> <div>Cụ thể c&aacute;c văn bản: Chỉ đạo Tổng C&ocirc;ng ty Cửu Long v&agrave; chủ tr&igrave; kết luận nhiều cuộc họp để chỉ đạo lập thủ tục ph&ecirc; duyệt dự &aacute;n; K&yacute; văn bản gửi Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh kiến nghị thực hiện phương &aacute;n t&agrave;i ch&iacute;nh; K&yacute; văn bản gửi Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đề xuất chỉ định C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh l&agrave;m nh&agrave; đầu tư. K&yacute; quyết định ph&ecirc; duyệt đề xuất dự &aacute;n theo h&igrave;nh thức BOT.&nbsp;</div> <div>Sau đ&oacute;, C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh vẫn kh&ocirc;ng nộp tiền theo cam kết nhưng vẫn kh&ocirc;ng bị chấm dứt hợp đồng. Đến ng&agrave;y 30-3-2017, C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh mới nộp đủ số tiền tr&uacute;ng đấu gi&aacute; l&agrave; 2.004 tỉ đồng...</div> <p cxmmr5t8="" hcukyx3x="" oygrvhab="">&nbsp;</p> <div>Được biết, trong kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ C&ocirc;ng an kh&ocirc;ng kiến nghị g&igrave; li&ecirc;n quan đến &ocirc;ng Nguyễn Văn Thể, nguy&ecirc;n Thứ trưởng v&agrave; đương kim Bộ trưởng GTVT.</div> <p>&nbsp;</p> <div> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="background-color: #eee;"> <p><strong>Hai c&ocirc;ng ty từng ra t&ograve;a</strong></p> <div>Do c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh vi phạm hợp đồng mua b&aacute;n quyền thu ph&iacute; (chậm thanh to&aacute;n) n&ecirc;n Tổng c&ocirc;ng ty Cửu Long khởi kiện ra TAND quận B&igrave;nh Thạnh (TP.HCM) y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh thanh to&aacute;n số tiền phạt chậm thanh to&aacute;n. To&agrave; hai cấp buộc <span>C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh</span> phải thanh to&aacute;n cho tổng c&ocirc;ng ty Cửu Long số tiền 262 tỉ đồng.</div> <div>Đồng thời t&ograve;a chấp nhận một phần y&ecirc;u cầu của C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh buộc Tổng c&ocirc;ng ty Cửu Long thanh to&aacute;n lại số tiền b&ugrave; đắp c&aacute;c thiệt hại do ảnh hưởng của việc thi c&ocirc;ng lắp đặt hệ đồng ITS l&agrave; 2,4 tỉ đồng. Ng&agrave;y 9-7-2018, C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh c&oacute; đơn đề nghị gi&aacute;m đốc thẩm đối với hai bản &aacute;n tr&ecirc;n. VKSND cấp cao tại TPHCM đ&atilde; ra y&ecirc;u cầu ho&atilde;n thi h&agrave;nh &aacute;n.</div> <div>Ng&agrave;y 4-5 v&agrave; ng&agrave;y 19-8, Cơ quan CSĐT Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; c&oacute; văn bản gửi TAND cấp cao tại TP.HCM đề nghị hủy bản &aacute;n sơ thẩm v&agrave; ph&uacute;c thẩm vụ tranh chấp n&agrave;y, để đảm bảo xử l&yacute; triệt để, thống nhất trong vụ &aacute;n h&igrave;nh sự do cơ quan CSĐT Bộ C&ocirc;ng an thụ l&yacute;.</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
Hôm nay miền Bắc trời rét đậm

Hôm nay miền Bắc trời rét đậm

Hôm nay (8/12), mưa lớn mở rộng ra khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Miền Trung tiếp tục đợt mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày qua. Miền Bắc trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.
back to top