Trịnh Xuân Thanh đề nghị 'ngon ngọt' thế nào để ông Đinh La Thăng 'quyết' chỉ định thầu

Dù liên danh có sự tham gia của công ty do Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch không đủ năng lực thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ, song ông Đinh La Thăng vẫn chỉ đạo chỉ định cho nhà thầu này, gây thiệt hại hơn 500 tỷ đồng.

<div> <p><b>&ldquo;Quyết liệt&rdquo; chỉ đạo chỉ định thầu</b></p> <p>Viện KSND Tối cao vừa ban h&agrave;nh c&aacute;o trạng truy tố &ocirc;ng Đinh La Thăng- nguy&ecirc;n Chủ tịch Tập đo&agrave;n Dầu kh&iacute; Việt Nam (PVN), Trịnh Xu&acirc;n Thanh-nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐQT Tổng c&ocirc;ng ty Cổ phần x&acirc;y lắp Dầu kh&iacute; (PVC) c&ugrave;ng 10 bị can kh&aacute;c về c&aacute;c tội &ldquo;Vi phạm quy định về đầu tư c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ&rdquo;.</p> <p>Theo c&aacute;o trạng, năm 2008, sau khi C&ocirc;ng ty CP H&oacute;a dầu v&agrave; nhi&ecirc;n liệu sinh học dầu kh&iacute; (PVB) - chủ đầu tư dự &aacute;n Ethanol Ph&uacute; Thọ ph&ecirc; duyệt hồ sơ mời sơ tuyển g&oacute;i thầu TK05 x&acirc;y dựng nh&agrave; m&aacute;y sản xuất Ethanol nhi&ecirc;n liệu để sơ tuyển lựa chọn nh&agrave; thầu, đ&atilde; c&oacute; 6 nh&agrave; thầu nộp hồ sơ ứng tuyển. Tuy nhi&ecirc;n, tất cả hồ sơ đều chưa đạt đủ c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;, trong đ&oacute; li&ecirc;n danh PVC/Alfa Laval/Delta-T chưa đạt c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; về năng lực kỹ thuật, năng lực tư vấn&hellip;</p> <p>Mặc d&ugrave; biết PVC chưa từng thực hiện dự &aacute;n n&agrave;o về lĩnh vực Ethanol, nhưng từ trước khi PVB triển khai lựa chọn nh&agrave; thầu, bị can Đinh La Thăng với vai tr&ograve; Chủ tịch HĐQT PVN đ&atilde; chủ tr&igrave; nhiều cuộc họp để định hướng việc giao thầu cho PVC theo đề nghị của bị can Trịnh Xu&acirc;n Thanh.</p> <p>Cụ thể, tại c&aacute;c cuộc họp năm 2008 v&agrave; 2009, &ocirc;ng Thăng chủ tr&igrave; kết luận &ldquo;từ nay đến năm 2010, đối với c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh chuy&ecirc;n ng&agrave;nh đặc th&ugrave; v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; y&ecirc;u cầu đặc biệt trong ng&agrave;nh dầu kh&iacute; được ưu ti&ecirc;n giao thầu cho PVC&rdquo;.</p> <p>Tr&ecirc;n cơ sở chỉ đạo của &ocirc;ng Thăng, bị can Trịnh Xu&acirc;n Thanh đ&atilde; k&yacute; c&ocirc;ng văn gửi PVB xin được chỉ định thực hiện dự &aacute;n Ethanol Ph&uacute; Thọ. Do chưa c&oacute; &yacute; kiến chỉ đạo của PVN n&ecirc;n PVB kh&ocirc;ng đồng &yacute; chỉ định thầu m&agrave; vẫn tổ chức đấu thầu quốc tế rộng r&atilde;i. Tuy nhi&ecirc;n, bị can Trịnh Xu&acirc;n Thanh vẫn quyết liệt tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp gửi văn bản đề nghị PVN v&agrave; PVB xin chỉ định thực hiện dự &aacute;n. Nhận được c&ocirc;ng văn n&agrave;y, &ocirc;ng Thăng đ&atilde; c&oacute; b&uacute;t ph&ecirc; chỉ đạo cấp dưới giải quyết theo chủ trương chung của tập đo&agrave;n.</p> <p>Sau đ&oacute;, tại c&aacute;c cuộc họp, bị can Đinh La Thăng v&agrave; Trần Thị B&igrave;nh, Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc PVN đều kết luận, chỉ đạo PVB, PVC ho&agrave;n tất thủ tục chỉ định thầu v&agrave; k&yacute; hợp đồng với li&ecirc;n danh PVC/Alfa Laval/Delta-T. Thực hiện chỉ đạo của&nbsp; &ocirc;ng Thăng, PVB đ&atilde; kh&ocirc;ng tổ chức đấu thầu theo kế hoạch m&agrave; lập hồ sơ để chỉ định thầu cho PVC/Alfa Laval/Delta-T.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện g&oacute;i thầu, do li&ecirc;n danh PVC/Alfa Laval/Delta-T kh&ocirc;ng đủ năng lực n&ecirc;n dự &aacute;n nh&agrave; m&aacute;y Ethanol Ph&uacute; Thọ li&ecirc;n tục bị chậm tiến độ. Đến th&aacute;ng 3/2013, PVC đ&atilde; đơn phương dừng thi c&ocirc;ng dự &aacute;n v&agrave; chưa c&oacute; hạng mục n&agrave;o ho&agrave;n th&agrave;nh.</p> <p>Cơ quan tố tụng x&aacute;c định h&agrave;nh vi chỉ định thầu cho li&ecirc;n danh kh&ocirc;ng đủ năng lực của c&aacute;c bị can đ&atilde; g&acirc;y thiệt hại cho PVB hơn 543 tỷ đồng.</p> <p><b style="font-size: 14px;">Trịnh Xu&acirc;n Thanh r&uacute;t tiền dự &aacute;n mua biệt thự</b></p> <p>Vẫn theo c&aacute;o trạng, năm 2009, Trịnh Xu&acirc;n Thanh, Chủ tịch HĐQT PVC, b&agrave;n bạc với bị can Đỗ Văn Hồng, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH x&acirc;y dựng Đ&agrave;o Vi&ecirc;n th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư v&agrave; x&acirc;y lắp dầu kh&iacute; Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc) để thực hiện một số hạng mục thuộc dự &aacute;n Nh&agrave; m&aacute;y xơ sợi Polyester Đ&igrave;nh Vũ - Hải Ph&ograve;ng.</p> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh PVC Kinh Bắc thực hiện hợp đồng, Trịnh Xu&acirc;n Thanh đ&atilde; n&oacute;i với Đỗ Văn Hồng muốn t&igrave;m mua đất để đầu tư x&acirc;y dựng khu nghỉ dưỡng. Sau khi được Hồng dẫn đi xem l&ocirc; đất c&oacute; diện t&iacute;ch 3.400m<sup>2</sup> tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Ph&uacute;c), Trịnh Xu&acirc;n Thanh đ&atilde; đồng &yacute; mua với gi&aacute; 23,8 tỷ đồng.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, số tiền mua l&ocirc; đất tr&ecirc;n được Trịnh Xu&acirc;n Thanh chỉ đạo cấp dưới tại PVC tạm ứng tr&aacute;i quy định cho PVC Kinh Bắc 25 tỷ đồng. Nhằm che đậy h&agrave;nh vi, Thanh v&agrave; Hồng đ&atilde; thống nhất l&agrave;m c&aacute;c thủ tục để chuyển 21 tỷ đồng tạm ứng th&agrave;nh tiền g&oacute;p vốn của PVC v&agrave;o PVC Kinh Bắc.</p> <p>Với mục đ&iacute;ch sở hữu khu đất tr&ecirc;n đỉnh Tam Đảo n&ecirc;u tr&ecirc;n, Trịnh Xu&acirc;n Thanh đ&atilde; đề nghị Đỗ Văn Hồng chuyển nhượng lại cho m&igrave;nh với gi&aacute; 23,8 tỷ. Để thực hiện, Trịnh Xu&acirc;n Thanh đ&atilde; th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty Mai Phương v&agrave; nhờ bố đẻ l&agrave; &ocirc;ng Trịnh Xu&acirc;n Giới đứng t&ecirc;n chủ sở hữu. Tuy nhi&ecirc;n, Trịnh Xu&acirc;n Thanh đ&atilde; lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT PVC, c&oacute; sự chi phối ảnh hưởng đến hoạt động của PVC Kinh Bắc n&ecirc;n chỉ trả tiền mua thửa đất tr&ecirc;n l&agrave; 20,8 tỷ đồng c&ograve;n 3 tỷ kh&ocirc;ng trả.</p> <p>Sau khi nhận chuyển nhượng từ PVC Kinh Bắc, &ocirc;ng Trịnh Xu&acirc;n Giới (Bố của Trịnh Xu&acirc;n Thanh) tiếp tục chuyển nhượng to&agrave;n bộ C&ocirc;ng ty Mai Phương gồm cả thửa đất tr&ecirc;n cho vợ của Trịnh Xu&acirc;n Thanh l&agrave; b&agrave; Trần Dương Nga. Đến th&aacute;ng 6/2016, vợ của Trịnh Xu&acirc;n Thanh tiếp tục chuyển nhượng c&ocirc;ng ty cho &ocirc;ng Kiều Đ&agrave;o L&acirc;m (tr&uacute; tại Vĩnh Ph&uacute;c) với gi&aacute; 45 tỷ đồng.</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Tại c&aacute;c cuộc họp năm 2008 v&agrave; 2009, &ocirc;ng&nbsp; Đinh La Thăng chủ tr&igrave; kết luận &ldquo;từ nay đến năm 2010, đối với c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh chuy&ecirc;n ng&agrave;nh đặc th&ugrave; v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; y&ecirc;u cầu đặc biệt trong ng&agrave;nh dầu kh&iacute; được ưu ti&ecirc;n giao thầu cho PVC&rdquo;.</p> </blockquote> </div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Trịnh Xuân Thanh đề nghị 'ngon ngọt' thế nào để ông Đinh La Thắng 'quyết' chỉ định thầu - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/20/image-tienphong-vn_b11_mrth.jpg" /><span class="fig">Căn biệt thự rộng 3.400 m2 tr&ecirc;n đỉnh Tam Đảo đ&atilde; được vợ của Trịnh Xu&acirc;n Thanh b&aacute;n lại cho người kh&aacute;c v&agrave;o năm 2016</span></div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top