Để Út "trọc" chiếm đoạt 725 tỉ đồng, ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Hồng Trường bị truy tố

Bị cáo buộc có vai trò chủ mưu cầm đầu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thiệt hại hơn 725 tỉ đồng (bị Út "trọc" chiếm đoạt), ông Đinh La Thăng, nguyên bộ trưởng Bộ GTVT, và Nguyễn Hồng Trường, nguyên thứ trưởng bộ GTVT, bị truy tố.

<div> <div class="content-news-detail old-news"> <p>VKSND Tối cao vừa ban h&agrave;nh c&aacute;o trạng vụ &aacute;n &quot;vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng; vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;&quot; xảy ra tại C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Y&ecirc;n Kh&aacute;nh, Tổng c&ocirc;ng ty Cửu Long v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan trong việc đấu thầu v&agrave; thu ph&iacute; tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="Để Út trọc chiếm đoạt 725 tỉ đồng, ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Hồng Trường bị truy tố - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/26/nld-mediacdn-vn_1-16036901992951316049791.jpg" title="Để Út trọc chiếm đoạt 725 tỉ đồng, ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Hồng Trường bị truy tố - Ảnh 1." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng Đinh La Thăng hầu to&agrave; trong 1 vụ &aacute;n kh&aacute;c - Ảnh: TTXVN</em></p> </div> </div> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, VKSND Tối cao truy tố c&aacute;c bị can gồm:<b> </b><span>Đinh La Thăng</span>, nguy&ecirc;n bộ trưởng Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải (GTVT); Nguyễn Hồng Trường, nguy&ecirc;n thứ trưởng bộ GTVT; Đinh Ngọc Hệ, nguy&ecirc;n chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Th&aacute;i Sơn c&ugrave;ng 17 bị can kh&aacute;c.</p> <p>Theo c&aacute;o trạng, dự &aacute;n đường cao tốc TP HCM - Trung Lương được h&igrave;nh th&agrave;nh từ nguồn vốn ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước, do vậy việc b&aacute;n quyền thu ph&iacute; l&agrave; b&aacute;n t&agrave;i sản nh&agrave; nước. Bộ GTVT, được Thủ tướng giao l&agrave; đơn vị chủ tr&igrave; x&acirc;y dựng đề &aacute;n b&aacute;n quyền thu ph&iacute;, thực hiện chuyển giao quyền thu ph&iacute; để ho&agrave;n trả ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước đ&atilde; đầu tư cho dự &aacute;n.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, khi triển khai thực hiện, bị can Đinh La Thăng, khi đ&oacute; l&agrave; bộ trưởng Bộ GTVT, xuất ph&aacute;t từ động cơ c&aacute; nh&acirc;n, th&ocirc;ng qua mối quan hệ quen biết từ trước, đ&atilde; điện thoại cho Dương Tuấn Minh, tổng gi&aacute;m đốc Tổng c&ocirc;ng ty Đầu tư ph&aacute;t triển v&agrave; quản l&yacute; dự &aacute;n hạ tầng giao th&ocirc;ng Cửu Long, v&agrave; c&oacute; những chỉ đạo gi&uacute;p c&ocirc;ng ty của &Uacute;t &quot;trọc&quot; l&agrave; c&ocirc;ng ty kinh doanh thua lỗ, kh&ocirc;ng c&oacute; năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh mua quyền thu ph&iacute; cao tốc TP HCM - Trung Lương.</p> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức b&aacute;n đấu gi&aacute;, &ocirc;ng Thăng k&yacute; quyết định về việc th&agrave;nh lập hội đồng b&aacute;n đấu gi&aacute; quyền thu ph&iacute; v&agrave; tổ thường trực gi&uacute;p việc hội đồng giao &ocirc;ng Nguyễn Hồng Trường l&agrave;m chủ tịch. To&agrave;n bộ hoạt động x&acirc;y dựng, ho&agrave;n thiện đề &aacute;n v&agrave; kết quả b&aacute;n đấu gi&aacute; quyền thu ph&iacute; đường cao tốc TP HCM - Trung Lương tại Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trực tiếp phụ tr&aacute;ch v&agrave; phải b&aacute;o c&aacute;o c&aacute;c việc li&ecirc;n quan cho &ocirc;ng Thăng biết.</p> <p>Th&ocirc;ng qua việc b&aacute;o c&aacute;o, &ocirc;ng Thăng biết to&agrave;n bộ hoạt động triển khai x&acirc;y dựng đề &aacute;n, kết quả đấu gi&aacute; quyền thu ph&iacute; được thực hiện kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật để cho c&ocirc;ng ty của &Uacute;t &quot;trọc&quot; tr&uacute;ng đấu gi&aacute;, ph&ugrave; hợp với &yacute; định giới thiệu ban đầu của &ocirc;ng Thăng.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, &ocirc;ng Thăng biết việc c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh (c&ocirc;ng ty của &Uacute;t &quot;trọc&quot;) k&eacute;o d&agrave;i, kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n tiền tr&uacute;ng đấu gi&aacute; đ&uacute;ng thời hạn, vi phạm quy chế b&aacute;n đấu gi&aacute; v&agrave; hợp đồng, phải bị chấm dứt trước thời hạn. Khi biết sự việc tr&ecirc;n, &ocirc;ng Thăng kh&ocirc;ng chỉ đạo chấm dứt hợp đồng m&agrave; c&ograve;n y&ecirc;u cầu cấp dưới để doanh nghiệp trả từ từ.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, &ocirc;ng Thăng c&ograve;n b&uacute;t ph&ecirc; đồng &yacute; đề xuất của c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh l&agrave;m nh&agrave; đầu tư x&acirc;y dựng bổ sung 2 n&uacute;t giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n tuyến nối T&acirc;n Tạo - Chợ Đệm v&agrave; đề nghị c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh cấn trừ v&agrave;o số tiền phải thanh to&aacute;n theo hợp đồng mua quyền thu ph&iacute;, dẫn đến c&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh tiếp tục kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n đ&uacute;ng theo quy định, hưởng lợi.</p> <p>C&aacute;o trạng x&aacute;c định h&agrave;nh vi của &ocirc;ng Thăng l&agrave; tr&aacute;i với quy định của Nh&agrave; nước v&agrave; đủ yếu tố cấu th&agrave;nh tội vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản Nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute; với vai tr&ograve; chủ mưu, cầm đầu. Sai phạm của &ocirc;ng Thăng v&agrave; c&aacute;c đồng phạm dẫn đến thiệt hại hơn 725 tỉ đồng (bị &Uacute;t &quot;trọc&quot; chiếm đoạt).</p> </div> <span class="author fr" data-field="author">Nguyễn Hưởng</span> <div class="sharemxh bottomshare"> <div class="fb"> <p class="textshare"><a class="kbwcs-fb fl" href="javascript:;" onclick="fbClient.shareClick('https://nld.com.vn/news-20201026123204116.htm');" rel="nofollow">Chia sẻ</a></p> </div> <div class="zalo"> <div class="zalomagazine">&nbsp;</div> </div> <div class="print"><a href="/Print.aspx?NewsID=20201026123204116" rel="nofollow" target="_blank" title="Print"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/26/nld-mediacdn-vn_icon-print-3.png" /> </a></div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top