Truy tố ông Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đinh La Thăng cùng các đồng phạm bị cáo buộc có những hành vi sai phạm trong dự án Ethanol Phú Thọ, gây thiệt hại hơn 543 tỷ đồng.

<div> <p>Viện KSND Tối cao vừa ho&agrave;n tất c&aacute;o trạng truy tố &ocirc;ng Đinh La Thăng, Trịnh Xu&acirc;n Thanh c&ugrave;ng 10 bị can kh&aacute;c trong vụ &aacute;n xảy ra tại C&ocirc;ng ty CP H&oacute;a dầu v&agrave; nhi&ecirc;n liệu sinh học dầu kh&iacute; (PVB).</p> <p>Trong đ&oacute;, &ocirc;ng Đinh La Thăng bị truy tố về tội &ldquo;Vi phạm quy định về đầu tư c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo;.</p> <p>C&ugrave;ng bị truy tố về tội danh tr&ecirc;n, bị can Trịnh Xu&acirc;n Thanh - cựu Chủ tịch HĐQT Tổng C&ocirc;ng ty CP X&acirc;y lắp dầu kh&iacute; (PVC) - c&ograve;n bị truy tố về tội &ldquo;Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ&rdquo;.</p> <p><strong>G&acirc;y thiệt hại hơn 543 tỷ đồng</strong></p> <p>Theo c&aacute;o trạng, &ocirc;ng Đinh La Thăng, với vai tr&ograve; Chủ tịch HĐQT PVN, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai c&aacute;c Dự &aacute;n nhi&ecirc;n liệu sinh học; Trần Thị B&igrave;nh, Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc PVN, Ph&oacute; trưởng Ban chỉ đạo, biết PVC v&agrave; Li&ecirc;n danh kh&ocirc;ng đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện g&oacute;i thầu TK05 dự &aacute;n Ethanol Ph&uacute; Thọ. Song, hai bị can n&agrave;y vẫn chủ tr&igrave; c&aacute;c cuộc họp để kết luận chỉ đạo PVB, PVC ho&agrave;n tất thủ tục chỉ định thầu v&agrave; k&yacute; Hợp đồng EPC với Li&ecirc;n danh PVC/Alfa Laval/Delta-T tr&aacute;i quy định, dẫn đến dự &aacute;n phải dừng thi c&ocirc;ng kể từ ng&agrave;y 27/3/2013.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Truy tố ông Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/icdn-dantri-com-vn_dinhlathang-91151550004496715408048936341535339683-1605761544730.jpg" title="Truy tố ông Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ - 1" /> <figcaption>&Ocirc;ng Đinh La Thăng tại một phi&ecirc;n xử trước đ&acirc;y.</figcaption> </figure> <p>C&aacute;c bị can Trịnh Xu&acirc;n Thanh, Phạm Xu&acirc;n Diệu, Nguyễn Ngọc Dũng, Đỗ Văn Quang l&agrave; những l&atilde;nh đạo chủ chốt của PVC, biết r&otilde; li&ecirc;n danh n&ecirc;u tr&ecirc;n kh&ocirc;ng đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện g&oacute;i thầu TK05 của dự &aacute;n. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c bị can n&agrave;y vẫn tiếp nhận sự chỉ đạo của bị can Thăng, bị can B&igrave;nh để lập hồ sơ đề xuất để được thực hiện g&oacute;i thầu.</p> <p>Bị can Vũ Thanh H&agrave; với vai tr&ograve; Ủy vi&ecirc;n HĐQT, Tổng Gi&aacute;m đốc PVB c&ugrave;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Tổ chuy&ecirc;n gia gi&uacute;p việc đấu thầu, tổ chuy&ecirc;n gia gi&uacute;p việc thẩm định đấu thầu g&oacute;i thầu TK05 của PV gồm: Nguyễn Xu&acirc;n Thủy, Khương Anh Tuấn, L&ecirc; Thanh Th&aacute;i, Ho&agrave;ng Đ&igrave;nh T&acirc;m biết r&otilde; li&ecirc;n danh PVC/Alfa Laval/Delta-T kh&ocirc;ng đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện g&oacute;i thầu nhưng vẫn cố &yacute; l&agrave;m tr&aacute;i c&aacute;c quy định để ho&agrave;n th&agrave;nh quy tr&igrave;nh chỉ định thầu cho li&ecirc;n danh n&agrave;y theo chỉ đạo của bị can Thăng.</p> <p>Hậu quả từ h&agrave;nh vi l&agrave;m tr&aacute;i c&aacute;c quy định của c&aacute;c bị can n&ecirc;u tr&ecirc;n dẫn đến g&acirc;y thiệt hại cho PVB tổng số tiền hơn 543 tỷ đồng.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, lợi dụng chức vụ, quyền hạn l&agrave; Chủ tịch HĐQT PVC c&oacute; tỷ lệ g&oacute;p vốn tại PVC Kinh Bắc, bị can Trịnh Xu&acirc;n Thanh đ&atilde; b&agrave;n bạc với Đỗ Văn Hồng về việc đầu tư mua 3.400 m2 đất tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Ph&uacute;c) của C&ocirc;ng ty CP Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ Mefrimex bằng tiền tạm ứng cho thực hiện dự &aacute;n của PVC.</p> <p>&Ocirc;ng Thanh đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;n bộ dưới quyền tại tại PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ đồng. Để hợp thức việc cho tạm ứng v&agrave; sử dụng tr&aacute;i quy định, &ocirc;ng Thanh chỉ đạo chuyển 21 tỷ đồng tiền tạm ứng th&agrave;nh tiền g&oacute;p vốn điều lệ của PVC tại PVC Kinh bắc, tr&aacute;i điều lệ tổ chức của PVC v&agrave; Luật Doanh nghiệp, g&acirc;y thiệt hại cho PVC hơn 13 tỷ đồng.</p> <p>Với mục đ&iacute;ch sở hữu 3.400 m2 đất n&ecirc;u tr&ecirc;n, năm 2011, &ocirc;ng Thanh th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty Mai Phương v&agrave; y&ecirc;u cầu bị can Đỗ Văn Hồng (Chủ tịch PVC Kinh Bắc) k&yacute; hợp đồng chuyển nhượng khu đất n&agrave;y cho C&ocirc;ng ty Mai Phương với gi&aacute; 23,8 tỷ đồng, nhưng chỉ thanh to&aacute;n 20,8 tỷ đồng.</p> <p><strong>&Ocirc;ng Đinh La Thăng giữ vai tr&ograve; ra sao?</strong></p> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; về vai tr&ograve; c&aacute;c bị can, cơ quan tố tụng x&aacute;c định, &ocirc;ng Đinh La Thăng với vai tr&ograve; Chủ tịch HĐQT PVN, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai c&aacute;c Dự &aacute;n nhi&ecirc;n liệu sinh học biết PVC v&agrave; Li&ecirc;n danh kh&ocirc;ng đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện g&oacute;i thầu TK05 dự &aacute;n Ethanol Ph&uacute; Thọ. Song, với mục đ&iacute;ch chỉ định thầu cho PVC do Trịnh Xu&acirc;n Thanh l&agrave; Chủ tịch HĐQT thực hiện th&ocirc;ng qua li&ecirc;n danh nh&agrave; thầu PVC/Alfa Laval/Delta-T, bị can Thăng đ&atilde; ban h&agrave;nh chủ trương, chủ tr&igrave; c&aacute;c cuộc họp để kết luận chỉ đạo quyết liệt PVB, PVC ho&agrave;n tất thủ tục chỉ định thầu cho li&ecirc;n danh n&agrave;y thực hiện g&oacute;i thầu TK05 tr&aacute;i quy định của Luật X&acirc;y dựng. Hậu quả, dự &aacute;n phải dừng thi c&ocirc;ng, g&acirc;y thiệt hại cho PVB t&iacute;nh từ ng&agrave;y dự &aacute;n dừng thi c&ocirc;ng (27/3/2013) đến ng&agrave;y khởi tố vụ &aacute;n l&agrave; hơn 543 tỷ đồng.</p> <p>&Ocirc;ng Thăng bị c&aacute;o buộc phạm tội với vai tr&ograve; ch&iacute;nh trong vụ &aacute;n.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Truy tố ông Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/icdn-dantri-com-vn_trinhxuanthanh-11515464009040-1605761544734.jpg" title="Truy tố ông Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ - 2" /> <figcaption> <p>&Ocirc;ng Trịnh Xu&acirc;n Thanh bị c&aacute;o buộc giữ vai tr&ograve; chủ mưu.</p> </figcaption> </figure> <p>Đối với bị can Trịnh Xu&acirc;n Thanh, c&aacute;o trạng x&aacute;c định, với vai tr&ograve; Tổng Gi&aacute;m đốc, Chủ tịch HĐQT PVC, biết r&otilde; li&ecirc;n danh PVC/Alfa Laval/Delta-T kh&ocirc;ng đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện g&oacute;i thầu TK05. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Thanh vẫn tiếp nhận sự chỉ đạo của bị can Thăng v&agrave; B&igrave;nh, k&yacute; văn bản gửi PVB, PVN xin được chỉ định thầu; chủ tr&igrave; cuộc họp HĐQT v&agrave; Ban TGĐ PVC c&oacute; nội dung đồng &yacute; thực hiện g&oacute;i thầu n&agrave;y với gi&aacute; 59,177 triệu USD; k&yacute; c&ocirc;ng văn gửi &ocirc;ng Thăng xin cam kết thực hiện g&oacute;i thầu v&agrave; k&yacute; quyết định của HĐQT PVC chấp thuận nội dung hợp đồng EPC nhằm thực hiện g&oacute;i thầu TK05 dự &aacute;n Ethanol Ph&uacute; THọ theo chỉ đạo của bị can Thăng.</p> <p>H&agrave;nh vi của bị can Trịnh Xu&acirc;n Thanh đ&atilde; vi phạm khoản 3, Điều 10, Luật X&acirc;y dựng, vi phạm Nghị định số 12/NĐ-CP của Ch&iacute;nh phủ về quản l&yacute; dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dẫn đến dự &aacute;n bị dừng thi c&ocirc;ng, g&acirc;y thiệt hại hơn 543 tỷ đồng.</p> <p>Năm 2010, với mục đ&iacute;ch mua 3.400 m2 tại Tam Đảo, lợi dụng chức vụ, quyền hạn l&agrave; Chủ tịch HĐQT PVC, bị can Trịnh Xu&acirc;n Thanh đ&atilde; c&oacute; h&agrave;nh vi chỉ đạo c&aacute;n bộ dưới quyền tại PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ đồng tr&aacute;i quy định.</p> <p>Để hợp thức việc cho tạm ứng v&agrave; sử dụng tr&aacute;i quy định, &ocirc;ng Thanh chỉ đạo chuyển 21 tỷ đồng tiền tạm ứng th&agrave;nh tiền g&oacute;p vốn điều lệ của PVC tại PVC Kinh Bắc, tr&aacute;i điều lệ tổ chức của PVC v&agrave; Luật Doanh nghiệp, g&acirc;y thiệt hại cho PVC hơn 13 tỷ đồng. Sau đ&oacute;, &ocirc;ng Thanh y&ecirc;u cầu &ocirc;ng Đỗ Văn Hồng chuyển nhượng khu dất tr&ecirc;n cho C&ocirc;ng ty Mai Phương của m&igrave;nh, qua đ&oacute; hưởng lợi 3 tỷ đồng.</p> <p>Trong vụ &aacute;n n&agrave;y, cơ quan tố tụng x&aacute;c định, bị can Thanh c&oacute; vai tr&ograve; chủ mưu.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
18 học sinh tiểu học nhập viện sau liên hoan

18 học sinh tiểu học nhập viện sau liên hoan

Sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc, 18 em học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bắt đầu có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm đau bụng và được đưa đi cấp cứu.
back to top