Giãn tĩnh mạch tinh ít khi gây triệu chứng

Xin cho biết chứng giãn tĩnh mạch thừng tinh làm sao phát hiện? Nghe nói bệnh này ít gây ra triệu chứng nhưng lại gây giảm chất lượng sinh sản nam giới?

<p>(<strong>Nguyễn Hữu Thắng </strong>- T&acirc;y Ninh)</p> <p>Gi&atilde;n tĩnh mạch tinh l&agrave; hiện tượng gi&atilde;n bất thường tĩnh mạch tinh trong v&agrave; đ&aacute;m rối tĩnh mạch tinh ở trong b&igrave;u, tạo th&agrave;nh một t&uacute;i dưới da ở tinh ho&agrave;n.</p> <p>Rất nhiều trường hợp gi&atilde;n tĩnh mạch tinh kh&ocirc;ng c&oacute; triệu chứng n&agrave;o, hiếm khi g&acirc;y ra đau. Bệnh nh&acirc;n thường chỉ cảm gi&aacute;c kh&oacute; chịu, căng tức ở tinh ho&agrave;n. Đặc điểm của sự đau tức tinh ho&agrave;n giảm khi nằm v&agrave; tăng l&ecirc;n khi ngồi, đứng hoặc vận động nhiều trong thời gian d&agrave;i. Một số bệnh nh&acirc;n c&oacute; cảm gi&aacute;c n&oacute;ng ở b&igrave;u hoặc kh&oacute; chịu mơ hồ ở b&igrave;u.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>Theo thời gian th&igrave; t&igrave;nh trạng gi&atilde;n tĩnh mạch ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều v&agrave; bệnh nh&acirc;n c&oacute; thể tự sờ thấy b&uacute;i tĩnh mạch gi&atilde;n nằm trong b&igrave;u. Cũng c&oacute; thể bệnh nh&acirc;n tự sờ thấy tinh ho&agrave;n một b&ecirc;n nhỏ hơn n&ecirc;n đi kh&aacute;m bệnh. Như đ&atilde; n&ecirc;u th&igrave; hay ph&aacute;t hiện gi&atilde;n tĩnh mạch tinh ở nh&oacute;m nam giới v&ocirc; sinh đi chữa trị. Gi&atilde;n tĩnh mạch tinh thường kh&ocirc;ng g&acirc;y triệu chứng n&ecirc;n &iacute;t được đ&ograve;i hỏi phải điều trị. Tuy nhi&ecirc;n, nếu bệnh nh&acirc;n bị đau hoặc sưng b&igrave;u hoặc ph&aacute;t hiện thấy khối u th&igrave; phải nhanh ch&oacute;ng đến b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa. C&oacute; rất nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra khối u sờ được ở b&igrave;u hoặc g&acirc;y đau tinh ho&agrave;n, trong đ&oacute; nhiều trường hợp phải điều trị ngay.</p> <p>C&aacute;c nh&agrave; khoa học chưa ghi nhận được yếu tố nguy cơ n&agrave;o g&acirc;y ra gi&atilde;n tĩnh mạch tinh, tuy nhi&ecirc;n c&oacute; một v&agrave;i nghi&ecirc;n cứu cho rằng việc tăng c&acirc;n nặng c&oacute; thể l&agrave;m tăng nguy cơ. Cho đến nay, nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c của gi&atilde;n tĩnh mạch tinh vẫn chưa được biết. C&oacute; nhiều giả thuyết, trong đ&oacute; cơ chế do tĩnh mạch kh&ocirc;ng c&oacute; van hoặc hệ thống van yếu g&acirc;y gi&atilde;n được chấp nhận nhiều nhất. Khi c&aacute;c hệ thống van tĩnh mạch kh&ocirc;ng c&oacute; hoặc yếu th&igrave; m&aacute;u sẽ tr&agrave;o ngược lại g&acirc;y gi&atilde;n. Do cấu tr&uacute;c giải phẫu, tĩnh mạch tinh b&ecirc;n tr&aacute;i d&agrave;i hơn b&ecirc;n phải v&agrave; đổ gần vu&ocirc;ng g&oacute;c v&agrave;o tĩnh mạch thận n&ecirc;n thực tế l&acirc;m s&agrave;ng gặp gi&atilde;n tĩnh mạch tinh b&ecirc;n tr&aacute;i chiếm ưu thế. Gi&atilde;n tĩnh mạch hay xảy ra ở giai đoạn dậy th&igrave;. D&ugrave; gi&atilde;n tĩnh mạch ở một b&ecirc;n tinh ho&agrave;n nhưng n&oacute; lại ảnh hưởng sự sản xuất tinh tr&ugrave;ng ở cả hai tinh ho&agrave;n.</p> <p><strong>BS.CkII. Đặng Minh Tr&iacute;</strong></p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top