Đường Phạm Văn Đồng mở rộng thành 12 làn xe

Sau khi tuyến đường trên cao Mai Dịch - cầu Thăng Long mở rào chắn, đường Phạm Văn Đồng được mở rộng, hoàn thiện mỗi bên 6 làn xe.

<div> <div class="wrap_pic clearfix"> <div class="block_thumb_wrap"> <div class="g-before-after"> <div class="block_thumb_picture1"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pham-van-dong-duoi-thap-9.jpg" /></div> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p>Sau hơn 3 năm thi c&ocirc;ng, đường Phạm Văn Đồng, thuộc hệ thống V&agrave;nh đai 3 H&agrave; Nội ch&iacute;nh thức được ho&agrave;n thiện mở rộng đoạn ph&iacute;a dưới mỗi b&ecirc;n 6 l&agrave;n xe chạy, thay v&igrave; mỗi b&ecirc;n hai l&agrave;n xe như trước.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28681215"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pham-van-dong-duoi-thap-15-1601873632.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/05/duong-pham-van-dong-duoi-thap-15-1601873632.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=BWz8-3wPtKD6I7ulRCwPtg 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pham-van-dong-duoi-thap-15-1601873632.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Đường Phạm Văn Đồng được ho&agrave;n thiện giải ph&oacute;ng mặt bằng v&agrave; <span>th&ocirc;ng xe</span> từ hơn một năm trước, tuy nhi&ecirc;n thời điểm đ&oacute; một nửa diện t&iacute;ch đường bị r&agrave;o chắn để l&agrave;m c&ocirc;ng trường V&agrave;nh đai 3 tr&ecirc;n cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.</p> <p class="Normal">Kể từ đầu th&aacute;ng 8 năm nay, khi r&agrave;o chắn ph&iacute;a dưới được mở, hơn 5 km đường dưới thấp mới ch&iacute;nh thức được trải nhựa, kẻ vạch sơn ph&acirc;n l&agrave;n v&agrave; ho&agrave;n thiện dải ph&acirc;n c&aacute;ch giữa.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Đường Phạm Văn Đồng được ho&agrave;n thiện giải ph&oacute;ng mặt bằng v&agrave; <span>th&ocirc;ng xe</span> từ hơn một năm trước, tuy nhi&ecirc;n thời điểm đ&oacute; một nửa diện t&iacute;ch đường bị r&agrave;o chắn để l&agrave;m c&ocirc;ng trường V&agrave;nh đai 3 tr&ecirc;n cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.</p> <p class="Normal">Kể từ đầu th&aacute;ng 8 năm nay, khi r&agrave;o chắn ph&iacute;a dưới được mở, hơn 5 km đường dưới thấp mới ch&iacute;nh thức được trải nhựa, kẻ vạch sơn ph&acirc;n l&agrave;n v&agrave; ho&agrave;n thiện dải ph&acirc;n c&aacute;ch giữa.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28681216"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pvd-1601884221.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/05/duong-pvd-1601884221.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Pg-0khok0b09Kd1p_Acosg 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pvd-1601884221.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Ng&agrave;y 5/10, nhiều đoạn đường đ&atilde; được ph&acirc;n l&agrave;n. Tuyến đường ph&iacute;a dưới mở rộng 93 m, mỗi b&ecirc;n c&oacute; 6 l&agrave;n xe hỗn hợp, mỗi l&agrave;n rộng 3,5 m.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Ng&agrave;y 5/10, nhiều đoạn đường đ&atilde; được ph&acirc;n l&agrave;n. Tuyến đường ph&iacute;a dưới mở rộng 93 m, mỗi b&ecirc;n c&oacute; 6 l&agrave;n xe hỗn hợp, mỗi l&agrave;n rộng 3,5 m.</p> </div> </div> <div class="wrap_pic clearfix"> <div class="block_thumb_wrap"> <div class="g-before-after"> <div class="block_thumb_picture1"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pham-van-dong-duoi-thap-18.jpg" /></div> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p>Một đoạn đường Phạm Văn Đồng dưới thấp ho&agrave;n thiện đồng bộ sau hơn 3 năm thi c&ocirc;ng.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28681218"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pham-van-dong-duoi-thap-14-1601873787.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/05/duong-pham-van-dong-duoi-thap-14-1601873787.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=M7rjSZ1C63NAXpkdOTpQ8w 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pham-van-dong-duoi-thap-14-1601873787.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p>To&agrave;n tuyến hơn 5 km được x&acirc;y dựng 5 cầu vượt bộ bằng th&eacute;p. Đến nay 3 cầu đ&atilde; ho&agrave;n thiện ở c&aacute;c vị tr&iacute; gần Đại học Quốc gia H&agrave; Nội, gần n&uacute;t giao Ho&agrave;ng Quốc Việt v&agrave; khu đ&ocirc; thị Th&agrave;nh phố giao lưu.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p>To&agrave;n tuyến hơn 5 km được x&acirc;y dựng 5 cầu vượt bộ bằng th&eacute;p. Đến nay 3 cầu đ&atilde; ho&agrave;n thiện ở c&aacute;c vị tr&iacute; gần Đại học Quốc gia H&agrave; Nội, gần n&uacute;t giao Ho&agrave;ng Quốc Việt v&agrave; khu đ&ocirc; thị Th&agrave;nh phố giao lưu.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28681219"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pham-van-dong-duoi-thap-16-1601873775.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/05/duong-pham-van-dong-duoi-thap-16-1601873775.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Zs-6PKqCa1dst1JlCr0THg 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pham-van-dong-duoi-thap-16-1601873775.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p>Dải ph&acirc;n c&aacute;ch giữa rộng từ 3,5 m đến 10 m t&ugrave;y vị tr&iacute;. Đến s&aacute;ng 5/10, phần lớn dải ph&acirc;n c&aacute;ch giữa đ&atilde; được trồng c&acirc;y cảnh.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p>Dải ph&acirc;n c&aacute;ch giữa rộng từ 3,5 m đến 10 m t&ugrave;y vị tr&iacute;. Đến s&aacute;ng 5/10, phần lớn dải ph&acirc;n c&aacute;ch giữa đ&atilde; được trồng c&acirc;y cảnh.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28681220"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pham-van-dong-duoi-thap-6-1601873757.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/05/duong-pham-van-dong-duoi-thap-6-1601873757.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=bZKptfcB_K_gWbREC_zIFQ 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pham-van-dong-duoi-thap-6-1601873757.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p>Vẻ h&egrave; của tuyến đường rộng từ 3 đến hơn 7 m được l&aacute;t đ&aacute; xanh. Nhiều đoạn được trồng 4 tầng c&acirc;y xanh.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p>Vẻ h&egrave; của tuyến đường rộng từ 3 đến hơn 7 m được l&aacute;t đ&aacute; xanh. Nhiều đoạn được trồng 4 tầng c&acirc;y xanh.</p> </div> </div> <div class="wrap_pic clearfix"> <div class="block_thumb_wrap"> <div class="g-before-after"> <div class="block_thumb_picture1"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_anh-duoi_1601882006.jpg" /></div> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Để x&acirc;y dựng, mở rộng tuyến đường n&agrave;y, H&agrave; Nội phải đ&aacute;nh chuyển, chặt hạ 1.300 c&acirc;y xanh nằm hai b&ecirc;n từ ch&acirc;n cầu vượt Mai Dịch đến cầu Thăng Long. Phần lớn l&agrave; c&acirc;y x&agrave; cừ, đường k&iacute;nh 30-60 cm. Đến nay tuyến đường đ&atilde; được thay thế bằng 1.500 c&acirc;y kh&aacute;c.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28681222"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pham-van-dong-duoi-thap-11-1601873829.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/05/duong-pham-van-dong-duoi-thap-11-1601873829.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=nIrpClfsumchaGAoSb4y2w 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pham-van-dong-duoi-thap-11-1601873829.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Phần lớn c&acirc;y hai b&ecirc;n đường Phạm Văn Đồng l&agrave; gi&aacute;ng hương cao khoảng 5 m, đường k&iacute;nh hơn 30 cm v&agrave; t&aacute;n rộng v&agrave;i m2.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Phần lớn c&acirc;y hai b&ecirc;n đường Phạm Văn Đồng l&agrave; gi&aacute;ng hương cao khoảng 5 m, đường k&iacute;nh hơn 30 cm v&agrave; t&aacute;n rộng v&agrave;i m2.</p> </div> </div> <div id="flip-image-28681223"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pham-van-dong-duoi-thap-12.jpg" /></div> <div class="wrap_pic clearfix"> <div class="block_thumb_wrap"> <div class="g-before-after"> <div class="block_thumb_picture1"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_duong-pham-van-dong-duoi-thap-10.jpg" /></div> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p>Ngo&agrave;i đường Phạm Văn Đồng dưới thấp ho&agrave;n thiện, hệ thống đường tr&ecirc;n cao với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng cũng đ&atilde; được ho&agrave;n thiện v&agrave; dự kiến kh&aacute;nh th&agrave;nh, th&ocirc;ng xe v&agrave;o ng&agrave;y 10/10.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28681225"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_bandohanoi-1565930965-1601883644.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/05/BandoHaNoi-1565930965-1601883644.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=OKCDBoCb89hpUz0HtLFy2w 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_bandohanoi-1565930965-1601883644.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p>Bản đồ vị tr&iacute; tuyến đường. Đồ họa: <em>Tiến Th&agrave;nh</em></p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p>Bản đồ vị tr&iacute; tuyến đường. Đồ họa: <em>Tiến Th&agrave;nh</em></p> </div> </div> <div class="width-detail-photo"> <p class="author"><strong>B&aacute; Đ&ocirc;</strong></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top