Thông xe Quốc lộ 217: Xoá sổ 'cung đường chết' lên cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Dự án nâng cấp Quốc lộ 217 (QL217) giai đoạn 2 vừa chính thức được Bộ GTVT phát lệnh thông xe, mở ra tuyến đường kết nối từ khu kinh tế biển Nghi Sơn đi các huyện vùng núi phía tây tỉnh Thanh Hóa, Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo và kết nối với nước bạn Lào.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/16/baochinhphu-vn_e19a330e0123fc7da532.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thứ trưởng Bộ GTVT L&ecirc; Đ&igrave;nh Thọ đ&aacute;nh gi&aacute; dự &aacute;n n&acirc;ng cấp QL217 bảo đảm chất lượng v&agrave; tiến độ đề ra. Ảnh: VGP/Phan Trang.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ng&agrave;y 16/6, Bộ GTVT đ&atilde; tổ chức Lễ th&ocirc;ng xe c&ocirc;ng tr&igrave;nh đầu tư x&acirc;y dựng Dự &aacute;n n&acirc;ng cấp mạng lưới Giao th&ocirc;ng (GMS) ph&iacute;a bắc lần 2 (Quốc lộ 217) vay vốn Ng&acirc;n h&agrave;ng Ph&aacute;t triển ch&acirc;u &Aacute; (ADB).</p> <p>Dự &aacute;n được sử dụng nguồn vốn ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước cấp từ vốn vay ADB v&agrave; vốn đối ứng trong nước của Ch&iacute;nh phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư l&agrave; 1.673 tỷ đồng, trong đ&oacute; phần vốn vay l&agrave; 1.521 tỷ đồng tương đương 71,14 triệu USD, phần c&ograve;n lại l&agrave; nguồn vốn đối ứng 152,3 tỷ đồng. Dự &aacute;n được thực hiện tại c&aacute;c huyện H&agrave; Trung, Cẩm Thủy, B&aacute; Thước, tỉnh Thanh H&oacute;a.</p> <p>Thời gian thực hiện dự &aacute;n trong 24 th&aacute;ng, do Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) thực hiện. C&aacute;c tổ chức tư vấn gồm: Tổ chức Tư vấn thiết kế kỹ thuật (Li&ecirc;n danh tư vấn Yooshin (H&agrave;n Quốc) - Nippon Koei (Nhật Bản)), Tổ chức Tư vấn Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng (Li&ecirc;n danh tư vấn Kunhwa - Jinwoo (H&agrave;n Quốc)) v&agrave; Nh&agrave; thầu thi c&ocirc;ng (Li&ecirc;n danh Tổng C&ocirc;ng ty Thăng Long - C&ocirc;ng ty cổ phần x&acirc;y dựng v&agrave; đầu tư hạ tầng dầu kh&iacute;, Li&ecirc;n danh C&ocirc;ng ty cổ phần T&acirc;n Th&agrave;nh - C&ocirc;ng ty x&acirc;y dựng Thống Nhất, Li&ecirc;n danh Tổng c&ocirc;ng ty Ho&agrave;ng Long v&agrave; Tổng c&ocirc;ng ty x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng 1).</p> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; về dự &aacute;n, Thứ trưởng Bộ GTVT L&ecirc; Đ&igrave;nh Thọ nh&igrave;n nhận: Được sự ủng hộ, gi&uacute;p đỡ nhiệt t&igrave;nh của ch&iacute;nh quyền địa phương, Quốc lộ 217 đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh bảo đảm&nbsp;<span>chất lượng v&agrave; tiến độ theo hợp đồng. Đ&acirc;y l&agrave; tuyến quốc lộ c&oacute; &yacute; nghĩa lớn đối với tỉnh Thanh H&oacute;a.</span></p> <p>&ldquo;Quốc lộ 217B c&oacute; vai tr&ograve; rất quan trọng trong việc kết nối với Quốc lộ 1A tại H&agrave; Trung với cửa khẩu Na M&egrave;o v&agrave; li&ecirc;n kết với c&aacute;c tuyến Quốc lộ 6, 6A, 6B ph&iacute;a L&agrave;o, tạo kết nối v&ugrave;ng Bắc Trung Bộ của Việt Nam với v&ugrave;ng Đ&ocirc;ng Bắc L&agrave;o, l&agrave; điều kiện để h&agrave;ng h&oacute;a từ c&aacute;c cảng biển Việt Nam (Nghi Sơn, Hải Ph&ograve;ng, Vũng &Aacute;ng&hellip;), th&ocirc;ng thương sang L&agrave;o, r&uacute;t ngắn thời gian, chi ph&iacute; đi lại với L&agrave;o cũng như c&aacute;c nước trong khu vực Tiểu v&ugrave;ng Mekong.</p> <p>Đồng thời, tuyến đường cũng gi&uacute;p ho&agrave;n thiện hệ thống giao th&ocirc;ng khu vực kinh tế trọng điểm mở ra tuyến đường kết nối từ khu kinh tế biển Nghi Sơn đi c&aacute;c huyện v&ugrave;ng n&uacute;i ph&iacute;a t&acirc;y tỉnh Thanh H&oacute;a, Cửa khẩu Quốc tế Na M&egrave;o v&agrave; kết nối với nước bạn L&agrave;o. Dự &aacute;n c&ograve;n c&oacute; &yacute; nghĩa rất lớn về an ninh quốc ph&ograve;ng, x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o đối với đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc c&aacute;c huyện miền n&uacute;i ph&iacute;a t&acirc;y tỉnh Thanh H&oacute;a&rdquo;, Thứ trưởng L&ecirc; Đ&igrave;nh Thọ n&ecirc;u.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/16/baochinhphu-vn_ql217-1592144979-width1000height641-20-1-.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">QL217 đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng sau 2 năm thi c&ocirc;ng. Ảnh: VGP/Phan Trang</td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Văn Dục, Trưởng ph&ograve;ng điều h&agrave;nh dự &aacute;n 4 (PMU Thăng Long) cho biết, trước khi được n&acirc;ng cấp, tuyến QL217 l&agrave; đường cấp V miền n&uacute;i đ&atilde; xuống cấp nghi&ecirc;m trọng, nhiều đoạn nền đường chỉ rộng 5,5 m, vừa đủ để hai xe ngược chiều tr&aacute;nh nhau. Giờ đ&acirc;y, to&agrave;n tuyến QL217 đ&atilde; được n&acirc;ng cấp l&ecirc;n đường cấp III miền n&uacute;i, nền đường rộng 9 m, mặt đường 8 m, bảo đảm&nbsp;cho xe chạy với vận tốc 60-80 km/h. Thời gian di chuyển r&uacute;t ngắn lại chỉ c&ograve;n 3-4 tiếng.&nbsp;</p> <p>Trước đ&acirc;y, h&agrave;nh tr&igrave;nh tr&ecirc;n QL217 từ trung t&acirc;m tỉnh Thanh H&oacute;a đi c&aacute;c huyện miền n&uacute;i ph&iacute;a T&acirc;y, đến tận điểm cuối l&agrave; cửa khẩu quốc tế Na M&egrave;o (huyện Quan Sơn) c&ograve;n được v&iacute; như &ldquo;cung đường chết&rdquo;, bởi h&agrave;ng năm rất nhiều vụ tai nạn xảy ra. Trước khi được n&acirc;ng cấp, sửa chữa, QL217 d&agrave;i gần 200 km, sau h&agrave;ng chục năm khai th&aacute;c, mặt đường chỉ vừa đủ cho hai xe ngược chiều tr&aacute;nh nhau, đ&atilde; xuống cấp trầm trọng, đầy ổ voi, ổ g&agrave;, vết v&aacute; chằng chịt. Đặc biệt, tr&ecirc;n tuyến c&oacute; rất nhiều kh&uacute;c cua tay &aacute;o, b&ecirc;n n&uacute;i cao, b&ecirc;n vực thẳm, bất kể phương tiện n&agrave;o chủ quan đều rất dễ bị &ldquo;tử thần&rdquo; gọi t&ecirc;n.</p> <div>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top