Diện mạo mới của Tòa án Nhân dân Tối cao

Trụ sở mới của Tòa án Nhân dân Tối cao (quận Hoàn Kiếm) gồm 6 tầng nổi, 4 tầng hầm, hoàn thành sau 400 ngày đêm thi công liên tục.

<div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28906272"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-1-jpg.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/11/Huy-TAND-Toi-cao-moi-1-JPG.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=aP4pgYJbOTjPtRqlni3dRQ 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-1-jpg.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span>Trụ sở mới của T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao được x&acirc;y dựng tại số 43, phố Hai B&agrave; Trưng, tr&ecirc;n diện t&iacute;ch 6.417 m2 với quy m&ocirc; 6 tầng nổi v&agrave; 4 tầng hầm.</div> <div class="desc_cation">&nbsp;</div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Trụ sở mới của T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao được x&acirc;y dựng tại số 43, phố Hai B&agrave; Trưng, tr&ecirc;n diện t&iacute;ch 6.417 m2 với quy m&ocirc; 6 tầng nổi v&agrave; 4 tầng hầm.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28906273"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-2-jpg.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/11/Huy-TAND-Toi-cao-moi-2-JPG.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=rmjdbPxweOm2agnphlMeDQ 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-2-jpg.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">C&ocirc;ng tr&igrave;nh mới c&oacute; phong c&aacute;ch kiến tr&uacute;c t&acirc;n cổ điển, giao thoa với kiến tr&uacute;c Ph&aacute;p của t&ograve;a nh&agrave; cũ tại số 48, phố L&yacute; Thường Kiệt (quận Ho&agrave;n Kiếm). Cả hai t&ograve;a nh&agrave; tạo th&agrave;nh một quần thể thống nhất, với một mặt quay ra phố L&yacute; Thường Kiệt, một mặt quay ra phố Hai B&agrave; Trưng.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">C&ocirc;ng tr&igrave;nh mới c&oacute; phong c&aacute;ch kiến tr&uacute;c t&acirc;n cổ điển, giao thoa với kiến tr&uacute;c Ph&aacute;p của t&ograve;a nh&agrave; cũ tại số 48, phố L&yacute; Thường Kiệt (quận Ho&agrave;n Kiếm). Cả hai t&ograve;a nh&agrave; tạo th&agrave;nh một quần thể thống nhất, với một mặt quay ra phố L&yacute; Thường Kiệt, một mặt quay ra phố Hai B&agrave; Trưng.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28906274"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-3-jpg.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/11/Huy-TAND-Toi-cao-moi-3-JPG.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=qln43rqO9t6DqlJzC_5TXQ 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-3-jpg.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Khu vực vườn C&ocirc;ng l&yacute; nh&igrave;n v&agrave;o t&ograve;a nh&agrave; Ph&aacute;p cổ - nơi l&agrave;m việc của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao. T&ograve;a nh&agrave; n&agrave;y đ&atilde; được Bộ Văn h&oacute;a Thể thao v&agrave; Du lịch xếp hạng l&agrave; Di t&iacute;ch Kiến tr&uacute;c Nghệ thuật cấp Quốc gia ng&agrave;y 13/12/2019.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Khu vực vườn C&ocirc;ng l&yacute; nh&igrave;n v&agrave;o t&ograve;a nh&agrave; Ph&aacute;p cổ - nơi l&agrave;m việc của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao. T&ograve;a nh&agrave; n&agrave;y đ&atilde; được Bộ Văn h&oacute;a Thể thao v&agrave; Du lịch xếp hạng l&agrave; Di t&iacute;ch Kiến tr&uacute;c Nghệ thuật cấp Quốc gia ng&agrave;y 13/12/2019.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28906275"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-4-jpg.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/11/Huy-TAND-Toi-cao-moi-4-JPG.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=OuSUmXplLVQqcY1VaofAeg 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-4-jpg.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Đặt tại trung t&acirc;m vườn C&ocirc;ng l&yacute; l&agrave; hồ phun nước với chữ &quot;T&acirc;m&quot; nằm ch&iacute;nh giữa.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Đặt tại trung t&acirc;m vườn C&ocirc;ng l&yacute; l&agrave; hồ phun nước với chữ &quot;T&acirc;m&quot; nằm ch&iacute;nh giữa.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28906276"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-5-jpg.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/11/Huy-TAND-Toi-cao-moi-5-JPG.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Z2qKdZFHEf_bxMECCSvaTg 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-5-jpg.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Hai t&ograve;a nh&agrave; đều được thiết kế đối xứng qua trục trung t&acirc;m, tạo sự c&acirc;n bằng, đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu thẩm mỹ của c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Hai t&ograve;a nh&agrave; đều được thiết kế đối xứng qua trục trung t&acirc;m, tạo sự c&acirc;n bằng, đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu thẩm mỹ của c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28906277"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-6-jpg.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/11/Huy-TAND-Toi-cao-moi-6-JPG.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=XFb1kWDE6fg-Hy4MrLqQbQ 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-6-jpg.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Khu vực sảnh hội trường lớn được thiết kế với s&agrave;n l&aacute;t đ&aacute; hoa văn lớn giữa ph&ograve;ng.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Khu vực sảnh hội trường lớn được thiết kế với s&agrave;n l&aacute;t đ&aacute; hoa văn lớn giữa ph&ograve;ng.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28906278"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-7-jpg.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/11/Huy-TAND-Toi-cao-moi-7-JPG.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=GK7VSKtJxM2ebrefPFdRHQ 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-7-jpg.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Ph&ograve;ng xử của Hội đồng Thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n Nh&acirc;n d&acirc;n Tối cao tại tầng 6 t&ograve;a nh&agrave;. Phần trần của căn ph&ograve;ng l&agrave; đỉnh m&aacute;i v&ograve;m to&agrave; nh&agrave;, lấy &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n tượng trưng cho t&iacute;nh độc lập, c&ocirc;ng khai trong việc x&eacute;t xử của T&ograve;a &aacute;n</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Ph&ograve;ng xử của Hội đồng Thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n Nh&acirc;n d&acirc;n Tối cao tại tầng 6 t&ograve;a nh&agrave;. Phần trần của căn ph&ograve;ng l&agrave; đỉnh m&aacute;i v&ograve;m to&agrave; nh&agrave;, lấy &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n tượng trưng cho t&iacute;nh độc lập, c&ocirc;ng khai trong việc x&eacute;t xử của T&ograve;a &aacute;n</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28906279"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-8-jpg.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/11/Huy-TAND-Toi-cao-moi-8-JPG.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=zvEceNJVp7l2Qel7MggIkA 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-8-jpg.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Hội trường lớn c&oacute; thể đ&aacute;p ứng được c&aacute;c y&ecirc;u cầu về sức chứa khoảng 600 người, phục vụ c&aacute;c cuộc họp quan trọng trong nước v&agrave; quốc tế.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Hội trường lớn c&oacute; thể đ&aacute;p ứng được c&aacute;c y&ecirc;u cầu về sức chứa khoảng 600 người, phục vụ c&aacute;c cuộc họp quan trọng trong nước v&agrave; quốc tế.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28906280"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-9-jpg.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/11/Huy-TAND-Toi-cao-moi-9-JPG.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=z968les0DFhc2bYa0rg6aw 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-9-jpg.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Trần hội trường lớn bố tr&iacute; 2 giếng trời để lấy &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n từ Vườn C&ocirc;ng l&yacute;. Ph&iacute;a tr&ecirc;n giếng trời l&agrave; hệ thống k&iacute;nh cản s&aacute;ng tự động.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Trần hội trường lớn bố tr&iacute; 2 giếng trời để lấy &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n từ Vườn C&ocirc;ng l&yacute;. Ph&iacute;a tr&ecirc;n giếng trời l&agrave; hệ thống k&iacute;nh cản s&aacute;ng tự động.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28906281"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-10-jpg.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/11/Huy-TAND-Toi-cao-moi-10-JPG.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=HLWNs6oCTdqDk3oT2uduQw 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-10-jpg.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Ph&ograve;ng xử của Hội đồng 5 Thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao tại tầng 1.</p> <p class="Normal">C&ugrave;ng với trụ sở tại 48 L&yacute; Thường Kiệt, trụ sở mới T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao được đưa v&agrave;o sử dụng sẽ bảo đảm chỗ l&agrave;m việc cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Ph&ograve;ng xử của Hội đồng 5 Thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao tại tầng 1.</p> <p class="Normal">C&ugrave;ng với trụ sở tại 48 L&yacute; Thường Kiệt, trụ sở mới T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao được đưa v&agrave;o sử dụng sẽ bảo đảm chỗ l&agrave;m việc cho c&aacute;c đơn vị trực thuộc.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28906282"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-11-jpg.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/11/Huy-TAND-Toi-cao-moi-11-JPG.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=6iUae3iGgXDIKxHrr8daYg 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-11-jpg.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Phòng khánh ti&ecirc;́t, nơi ti&ecirc;́p đón các vị khách đến thăm v&agrave; l&agrave;m việc tại T&ograve;a &aacute;n Nh&acirc;n d&acirc;n Tối cao.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Phòng khánh ti&ecirc;́t, nơi ti&ecirc;́p đón các vị khách đến thăm v&agrave; l&agrave;m việc tại T&ograve;a &aacute;n Nh&acirc;n d&acirc;n Tối cao.</p> </div> </div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show" id="slide_show_28906283"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-12-jpg.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/11/Huy-TAND-Toi-cao-moi-12-JPG.jpg?w=1200&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Gp6_WHBMMycSWN7dgicB_g 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/i1-vnexpress-vnecdn-net_huy-tand-toi-cao-moi-12-jpg.jpg" /></picture></div> <div class="action_thumb flexbox hidden"><span><svg class="ic ic-facebook"><use _xlink3a_href="#Facebook"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-twitte"><use _xlink3a_href="#Twitter"></use></svg></span><span><svg class="ic ic-zoom"><use _xlink3a_href="#Zoom"></use></svg></span></div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Trụ sở mới của T&ograve;a &aacute;n Nh&acirc;n d&acirc;n Tối cao nh&igrave;n từ đường Hai B&agrave; Trưng.</p> <p class="Normal">C&ocirc;ng tr&igrave;nh khởi c&ocirc;ng từ ng&agrave;y 17/9/2019, ho&agrave;n th&agrave;nh sau gần 400 ng&agrave;y đ&ecirc;m thi c&ocirc;ng li&ecirc;n tục.</p> </div> </div> <div class="desc_cation"> <p class="Normal">Trụ sở mới của T&ograve;a &aacute;n Nh&acirc;n d&acirc;n Tối cao nh&igrave;n từ đường Hai B&agrave; Trưng.</p> <p class="Normal">C&ocirc;ng tr&igrave;nh khởi c&ocirc;ng từ ng&agrave;y 17/9/2019, ho&agrave;n th&agrave;nh sau gần 400 ng&agrave;y đ&ecirc;m thi c&ocirc;ng li&ecirc;n tục.</p> </div> </div> <div class="width-detail-photo"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top