“Tôi chắc chắn ngành tòa án không thể không có sai lầm!”

Tôi chắc chắn ngành tòa án không thể không có sai lầm khuyến điểm, thậm chí là vi phạm pháp luật”, đại biểu Hoàng Đức Thắng tiếp tục tranh luận với đại biểu Phạm Hồng Phong trước Quốc hội.

<div> <p>Phi&ecirc;n thảo luận buổi chiều nay 13/6, đại biểu Ho&agrave;ng Đức Thắng (đo&agrave;n Quảng Trị) tranh luận với đại biểu Phạm Hồng Phong. Theo &ocirc;ng, mỗi đại biểu Quốc hội cần l&agrave;m tr&ograve;n tr&aacute;ch nhiệm đại diện cho quyền của người d&acirc;n n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể v&ocirc; cảm với người d&acirc;n, thấy sai kh&ocirc;ng phản &aacute;nh.</p> <p>&Yacute; kiến của đại biểu Thắng v&ocirc; h&igrave;nh chung cho rằng &yacute; kiến của đại biểu Quốc hội kh&aacute;c l&agrave; n&oacute;i dựa theo b&aacute;o ch&iacute;, dư luận, g&acirc;y phương hại đến tư c&aacute;ch, uy t&iacute;n của đại biểu Quốc hội.</p> <p>&Ocirc;ng cũng lập luận, diễn đ&agrave;n Quốc hội l&agrave; diễn đ&agrave;n của nh&acirc;n d&acirc;n, m&agrave; đại biểu Quốc hội l&agrave; người đại diện. &Ocirc;ng Thắng b&agrave;y tỏ sự chia sẻ với đại biểu Phong l&agrave; c&aacute;n bộ, l&agrave; đại diện của ng&agrave;nh t&ograve;a &aacute;n nhưng như vậy c&agrave;ng cần lắng nghe một c&aacute;ch cầu thị.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i chắc chắn ng&agrave;nh t&ograve;a &aacute;n kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng c&oacute; sai lầm khuyến điểm, thậm ch&iacute; l&agrave; vi phạm ph&aacute;p luật. T&ocirc;i kh&ocirc;ng khẳng định việc xử &aacute;n như vậy l&agrave; đ&uacute;ng hay sai m&agrave; đ&oacute; l&agrave; lời cảnh b&aacute;o l&agrave; cần phải xem x&eacute;t lại. Vụ &aacute;n n&agrave;y đ&atilde; gi&aacute;m s&aacute;t suốt 2 nhiệm kỳ n&ecirc;n c&oacute; cơ sở để đề nghị xem x&eacute;t như vậy&rdquo;, đại biểu Thắng n&oacute;i.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="“Tôi chắc chắn ngành tòa án không thể không có sai lầm!” - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/icdn-dantri-com-vn_111111111111-1592033781932.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/icdn-dantri-com-vn_111111111111-1592033781932.jpg" title="“Tôi chắc chắn ngành tòa án không thể không có sai lầm!” - 1" /> <figcaption> <p>Đại biểu Thắng (tr&aacute;i) tiếp tục tranh luận với đại biểu ng&agrave;nh t&ograve;a &aacute;n trong phi&ecirc;n họp chiều nay</p> </figcaption> </figure> <p>Tại hội trường, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đo&agrave;n TPHCM) cho biết, trong buổi trưa, &ocirc;ng c&oacute; nhận được một số nhắn tin của cử tri sau tranh luận của đại biểu Phạm Hồng Phong buổi s&aacute;ng.</p> <p>Theo &ocirc;ng Nghĩa, đại biểu Phong n&oacute;i đ&uacute;ng khi Việt Nam kh&ocirc;ng c&oacute; cơ chế tam quyền ph&acirc;n lập nhưng ch&iacute;nh v&igrave; thế, Quốc hội được lập ra l&agrave; cơ quan quyền lực cao nhất của nh&agrave; nước để kiểm so&aacute;t c&aacute;c nh&aacute;nh quyền lực. Để cử tri c&oacute; quyền gi&aacute;m s&aacute;t th&igrave; Quốc hội lập ra Kiểm to&aacute;n nh&agrave; nước, VKSND tối cao&hellip;</p> <p>Do đ&oacute;, chuyện c&aacute;c đại biểu Quốc hội ph&aacute;t biểu về việc n&agrave;y vừa l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm vừa đi đ&uacute;ng chức năng, nhiệm vụ của m&igrave;nh. Quốc hội gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;nh ph&aacute;p v&agrave; tư ph&aacute;p l&agrave; l&agrave;m đ&uacute;ng chức năng, nhiệm vụ.</p> <p>Đại biểu TPHCM cũng lập luận, luật hiện h&agrave;nh quy định VKS c&oacute; quyền kiểm s&aacute;t tư ph&aacute;p ở cấp cao nhất l&agrave; sau khi c&oacute; bản &aacute;n gi&aacute;m đốc thẩm. Khi đ&oacute; VKS tối cao, UB Tư ph&aacute;p, UB Thường vụ Quốc hội v&agrave; Quốc hội c&oacute; quyền gi&aacute;m s&aacute;t.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="“Tôi chắc chắn ngành tòa án không thể không có sai lầm!” - 2" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/icdn-dantri-com-vn_truongtrongnghia-1592033868742.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/icdn-dantri-com-vn_truongtrongnghia-1592033868742.jpg" title="“Tôi chắc chắn ngành tòa án không thể không có sai lầm!” - 2" /> <figcaption> <p>Đại biểu Nghĩa cũng tranh luận với đại biểu&nbsp;Phạm Hồng Phong</p> </figcaption> </figure> <p>Kh&ocirc;ng t&aacute;n th&agrave;nh quan điểm của đại biểu Phong về việc c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch c&oacute; thể lợi dụng chuyện vụ &aacute;n Hồ Duy Hải để chống ph&aacute;, &ocirc;ng Nghĩa tr&iacute;ch lại lời căn dặn của B&aacute;c Hồ: C&oacute; những c&aacute;n bộ tưởng rằng c&ocirc;ng khai khuyết điểm của m&igrave;nh sẽ khiến k&egrave; th&ugrave; c&oacute; thể lợi dụng, l&agrave;m m&igrave;nh suy yếu. Thế l&agrave; tưởng lầm, thế l&agrave; ốm m&agrave; sợ thuốc. Một khi phạm khuyết điểm m&agrave; muốn bưng b&iacute;t th&igrave; người ta cũng vẫn biết.</p> <p>&Ocirc;ng Nghĩa dẫn lại c&acirc;u n&oacute;i của Tổng B&iacute; thư &ldquo;kh&ocirc;ng phải cứ đỏ m&agrave; tưởng l&agrave; ch&iacute;n đ&acirc;u&rdquo; để cảnh b&aacute;o.</p> <p>Trước đ&oacute;, phi&ecirc;n thảo luận buổi s&aacute;ng, đại biểu Ho&agrave;ng Đức Thắng (đo&agrave;n Quảng Trị) n&ecirc;u ra những vụ &aacute;n vừa qua g&acirc;y nghi ngờ, bức x&uacute;c trong nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; dư luận về t&iacute;nh đ&uacute;ng đắn ph&aacute;n quyết của to&agrave; &aacute;n cũng như những vi phạm trong hoạt đồng tố tụng. Cụ thể như vụ &aacute;n Hồ Duy Hải, vụ nghi vấn c&ocirc;ng ty Nhật hối lộ ở Bắc Ninh, vụ l&ugrave;i xe tr&ecirc;n đường cao tốc, vụ nhảy lầu tự tử ở TAND B&igrave;nh Phước v&agrave; vụ gỗ ở Quảng Trị đ&atilde; c&oacute; nhiều dấu hiệu oan sai, vi phạm nghi&ecirc;m trọng ph&aacute;p luật trong tố tụng.</p> <p>Theo đại biểu, vụ việc &ocirc;ng đưa ra c&oacute; thể l&agrave; phần nổi của tảng băng ch&igrave;m đang b&agrave;o m&ograve;n l&ograve;ng tin của người d&acirc;n. N&oacute; l&agrave; hồi chu&ocirc;ng để th&ocirc;i th&uacute;c Quốc hội quyết liệt hơn nữa với tr&aacute;ch nhiệm gi&aacute;m s&aacute;t của m&igrave;nh để đảm bảo ph&aacute;p luật được thượng t&ocirc;n, niềm tin nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave;o nền tư ph&aacute;p được củng cố, g&oacute;p phần l&agrave;m trong sạch cơ quan bảo vệ ph&aacute;p luật&rdquo;, đại biểu Ho&agrave;ng Đức Thắng n&oacute;i.</p> <p>Tranh luận lại với đại biểu Thắng, &ocirc;ng Phạm Hồng Phong - Ph&oacute; Ch&aacute;nh &aacute;n TAND Cấp cao tại TPHCM (đo&agrave;n Hậu Giang) cho rằng, khi x&eacute;t xử, Hội đồng x&eacute;t xử phải đọc hồ sơ, kiểm tra chứng cứ, qua c&aacute;c lời khai v&agrave; tranh tụng tại phi&ecirc;n to&agrave; mới đưa ra ph&aacute;n quyết đ&uacute;ng đắn của hội đồng ph&aacute;n xử.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n chỉ qua một v&agrave;i trang giấy, một v&agrave;i b&igrave;nh luận của b&aacute;o để đưa ra những quyết định, t&ocirc;i nghĩ đ&acirc;y l&agrave; thiếu cơ sở&rdquo;, &ocirc;ng Phong n&oacute;i v&agrave; cho hay, hiện nay c&oacute; nhiều thế lực th&ugrave; địch chống ph&aacute; Đảng, Nh&agrave; nước đ&ograve;i tam quyền ph&acirc;n lập n&ecirc;n cần hết sức cảnh gi&aacute;c.</p> <p>&Ocirc;ng Phạm Hồng Phong cũng cho rằng, việc chỉ đưa ra hiện tượng c&aacute; biệt đ&aacute;nh gi&aacute; bản chất của một nền tư ph&aacute;p l&agrave; chưa đ&uacute;ng. &ldquo;T&ocirc;i chia sẻ mất m&aacute;t gia đ&igrave;nh nhưng kh&ocirc;ng n&ecirc;n g&acirc;y bức x&uacute;c mang t&iacute;nh ti&ecirc;u cực để giải quyết vụ việc m&agrave; thiếu suy nghĩ ch&iacute;nh chắn, m&agrave; phải tiếp tục thực hiện c&aacute;c bước c&ograve;n lại của ph&aacute;p luật quy định&rdquo;, đại biểu Phạm Hồng Phong n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top