Tòa án tuyên chấm dứt sử dụng nhãn hiệu Asanzo, CEO Asanzo nói gì?

Dù tòa phúc thẩm đã tuyên buộc Asanzo Việt Nam phải ngừng lưu hành nhãn hiệu hình dán trên web, sản phẩm nhưng phía công ty chưa thi hành án.

<p style="text-align: justify;"><span>CTCP Asanzo Việt Nam hiện đang vướng &#39;l&ugrave;m x&ugrave;m&#39; li&ecirc;n quan tới nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, c&ocirc;ng ty c&ograve;n vướng v&agrave;o kiện tụng với doanh nghiệp c&ugrave;ng ng&agrave;nh li&ecirc;n quan tới sở hữu tr&iacute; tuệ, trong đ&oacute; Asanzo l&agrave; bị đơn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Asanzo phải chấm dứt sử dụng nh&atilde;n hiệu đang lưu h&agrave;nh</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo hồ sơ vụ tranh chấp thương mại, ng&agrave;y 25/8/2008, nguy&ecirc;n đơn C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Sản xuất Đ&ocirc;ng Phương được Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ, Bộ Khoa học c&ocirc;ng nghệ cấp giấy chứng nhận đăng k&yacute; nh&atilde;n hiệu số 107919 đối với nh&atilde;n hiệu Asano.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ng&agrave;y 7/3/2014, bị đơn C&ocirc;ng ty Cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam được Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ cấp giấy chứng nhận đăng k&yacute; nh&atilde;n hiệu số 221067 đối với nh&atilde;n hiệu Asanzo. Tuy nhi&ecirc;n, tr&ecirc;n thực tế c&ocirc;ng ty Asanzo VN lại sử dụng nh&atilde;n hiệu Asanzo c&oacute; dấu m&oacute;c ở cuối tr&ecirc;n giao diện website c&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute;c sản phẩm điện tử do m&igrave;nh cung cấp.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tại kết luận gi&aacute;m định sở hữu c&ocirc;ng nghiệp số NH335-15YC/KLGĐ ng&agrave;y 18/8/2015 của Viện Khoa học sở hữu tr&iacute; tuệ - Bộ Khoa học C&ocirc;ng nghệ x&aacute;c định: Dấu hiệu Asanzo được gắn tr&ecirc;n giao diện website c&oacute; địa chỉ asanzo.com.vn, sản phẩm tivi, nồi cơm điện, nồi &aacute;p suất, b&igrave;nh đun si&ecirc;u tốc, biển hiệu v&agrave; tr&ecirc;n xe tải c&oacute; dấu hiệu tr&ugrave;ng hoặc tương tự, l&agrave; yếu tố x&acirc;m phạm quyền đối với nh&atilde;n hiệu Asano của C&ocirc;ng ty Đ&ocirc;ng Phương.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Tòa án tuyên chấm dứt sử dụng nhãn hiệu Asanzo, CEO Asanzo nói gì? - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/07/06/photo-1-15623828655971320035759.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/06/photo-1-15623828655971320035759.jpg" title="Tòa án tuyên chấm dứt sử dụng nhãn hiệu Asanzo, CEO Asanzo nói gì? - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Nh&atilde;n hiệu Asano của Đ&ocirc;ng Phương được Cục sở hữu tr&iacute; tuệ cấp chứng nhận năm 2008 c&ograve;n nh&atilde;n hiệu Asanzo của Asanzo VN được cấp năm 2014.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tại văn bản số 3374/SHTT-TTKN ng&agrave;y 6/5/2016, Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ, Bộ Khoa học C&ocirc;ng nghệ x&aacute;c định: &lsquo;&lsquo;Tuy c&oacute; sự kh&aacute;c biệt ở m&agrave;u sắc, c&aacute;c chữ c&aacute;i l&agrave; phụ &acirc;m (th&ecirc;m chữ z) v&agrave; chữ A được tr&igrave;nh b&agrave;y đủ n&eacute;t, nhưng kết hợp chữ v&agrave; h&igrave;nh tr&ecirc;n vẫn tạo th&agrave;nh tổng thể c&oacute; khả năng g&acirc;y nhầm lẫn với nh&atilde;n hiệu được bảo hộ&rsquo;&rsquo;. Từ đ&oacute; Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ kết luận h&agrave;nh vi của Asanzo Việt Nam l&agrave; x&acirc;m phạm quyền nh&atilde;n hiệu theo Điều 129, Luật Sở hữu tr&iacute; tuệ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo đ&oacute;, t&ograve;a cấp sơ thẩm chấp nhận một phần y&ecirc;u cầu khởi kiện của C&ocirc;ng ty Đ&ocirc;ng Phương, buộc Asanzo VN chấm dứt sử dụng nh&atilde;n hiệu Asanzo h&igrave;nh c&oacute; dấu m&oacute;c v&agrave; bồi thường cho nguy&ecirc;n đơn 100 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Hai b&ecirc;n sau đ&oacute; đều kh&aacute;ng c&aacute;o. Ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Phương y&ecirc;u cầu bồi thường 500 triệu đồng như đơn khởi kiện. C&ograve;n ph&iacute;a Asanzo VN cho rằng việc Đ&ocirc;ng Phương gửi đơn thư tố c&aacute;o tới nhiều đơn vị, tổ chức g&acirc;y ảnh hưởng đến việc kinh doanh của c&ocirc;ng ty n&ecirc;n y&ecirc;u cầu Đ&ocirc;ng Phương phải xin lỗi, cải ch&iacute;nh c&ocirc;ng khai 3 số li&ecirc;n tiếp tr&ecirc;n c&aacute;c b&aacute;o.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>HĐXX ph&uacute;c thẩm x&eacute;t thấy t&ograve;a sơ thẩm giải quyết vụ &aacute;n ph&ugrave; hợp với quy định ph&aacute;p luật. Kh&aacute;ng c&aacute;o của 2 b&ecirc;n đều kh&ocirc;ng c&oacute; căn cứ chấp nhận, cần giữ nguy&ecirc;n bản &aacute;n sơ thẩm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo đ&oacute; t&ograve;a cấp ph&uacute;c thẩm tuy&ecirc;n buộc C&ocirc;ng ty Asanzo VN chấm dứt h&agrave;nh vi x&acirc;m phạm, cụ thể l&agrave; chấm dứt sử dụng nh&atilde;n hiệu h&igrave;nh Asanzo c&oacute; dấu m&oacute;c d&aacute;n tr&ecirc;n giao diện trang web c&oacute; địa chỉ asanzo.com.vn, biểu hiện v&agrave; c&aacute;c sản phẩm thuộc nh&oacute;m 7,9,11 đang lưu h&agrave;nh tr&ecirc;n thị trường. X&oacute;a bỏ nh&atilde;n hiệu đ&atilde; d&aacute;n tr&ecirc;n to&agrave;n bộ sản phẩm thuộc nh&oacute;m tr&ecirc;n đang lưu h&agrave;nh tr&ecirc;n to&agrave;n l&atilde;nh tổ Việt Nam. C&oacute; tr&aacute;ch nhiệm thanh to&aacute;n cho C&ocirc;ng ty Đ&ocirc;ng Phương số tiền 100 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>T&ograve;a cũng tuy&ecirc;n CTCP Điện tử Asanzo VN phải xin lỗi, cảnh ch&iacute;nh c&ocirc;ng khai tr&ecirc;n 3 số li&ecirc;n tiếp của B&aacute;o Thanh ni&ecirc;n với nội dung l&agrave; &lsquo;&lsquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i CTCP Điện tử Asanzo VN địa chỉ&hellip; gửi lời xin lỗi đến C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; sản xuất Đ&ocirc;ng Phương, địa chỉ&hellip; v&igrave; đ&atilde; c&oacute; h&agrave;nh vi x&acirc;m phạm v&agrave; sử dụng nh&atilde;n hiệu số 107919 của C&ocirc;ng ty Đ&ocirc;ng Phương. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết chấm dứt ngay h&agrave;nh vi vi phạm kể từ thời điểm lời xin lỗi n&agrave;y được đăng tải&rsquo;&rsquo;.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Tòa án tuyên chấm dứt sử dụng nhãn hiệu Asanzo, CEO Asanzo nói gì? - Ảnh 2." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/07/06/photo-1-15623828676691067950525.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/06/photo-1-15623828676691067950525.jpg" title="Tòa án tuyên chấm dứt sử dụng nhãn hiệu Asanzo, CEO Asanzo nói gì? - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Hiện tr&ecirc;n website asanzo.com.vn vẫn sử dụng nh&atilde;n hiệu Asanzo c&oacute; dấu m&oacute;c m&agrave; t&ograve;a ph&uacute;c thẩm tuy&ecirc;n buộc c&ocirc;ng ty phải ngừng lưu h&agrave;nh - Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh chiều ng&agrave;y 5/7.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>&quot;T&ograve;a kh&ocirc;ng thể c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n bằng Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ&quot;</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Về ph&iacute;a bị đơn l&agrave; C&ocirc;ng ty Asanzo Việt Nam, trả lời BizLIVE, &ocirc;ng Phạm Văn Tam, Tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty cho biết nh&atilde;n hiệu Asanzo đ&atilde; được Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ cấp bằng, c&ocirc;ng ty sẽ l&agrave;m việc với cục n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&lsquo;&lsquo;Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ sẽ phải tự giải tr&igrave;nh với t&ograve;a, t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng quan t&acirc;m việc đấy. Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ cấp bằng th&igrave; họ sẽ kh&ocirc;ng thể hủy nh&atilde;n hiệu của c&ocirc;ng ty t&ocirc;i&rsquo;&rsquo;, &ocirc;ng Tam cho biết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trả lời c&acirc;u hỏi, t&ograve;a ph&uacute;c thẩm đ&atilde; tuy&ecirc;n &aacute;n v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; quyết định kh&aacute;ng nghị gi&aacute;m đốc thẩm, tức bản &aacute;n đ&atilde; c&oacute; hiệu lực ph&aacute;p l&yacute;, c&ocirc;ng ty c&oacute; động th&aacute;i g&igrave; kh&ocirc;ng? &Ocirc;ng Tam cho biết b&ecirc;n Asanzo VN đang kết hợp với Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ l&agrave;m việc n&agrave;y nhưng &ocirc;ng vẫn khẳng định bằng do cục cấp c&ograve;n thời hạn n&ecirc;n c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng lo.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Tòa án tuyên chấm dứt sử dụng nhãn hiệu Asanzo, CEO Asanzo nói gì? - Ảnh 3." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/07/06/photo-2-15623828676711765814051.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/06/photo-2-15623828676711765814051.jpg" title="Tòa án tuyên chấm dứt sử dụng nhãn hiệu Asanzo, CEO Asanzo nói gì? - Ảnh 3." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;&lsquo;&lsquo;T&ograve;a kh&ocirc;ng thể c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n bằng b&ecirc;n Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ, cục sẽ phải l&agrave;m đơn c&ugrave;ng với b&ecirc;n t&ocirc;i c&oacute; thể gửi l&ecirc;n T&ograve;a &aacute;n Tối cao để ra ph&aacute;n quyết cuối c&ugrave;ng. B&ecirc;n t&ocirc;i đầu tư biết bao tiền của cho thương hiệu đ&oacute; l&agrave;m sao n&oacute;i bỏ l&agrave; bỏ được. T&ograve;a đ&atilde; ph&aacute;n quyết th&igrave; giờ c&ocirc;ng ty phải l&ocirc;i cục Sở hữu tr&iacute; tuệ v&ocirc;, c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty đi giải tr&igrave;nh&rsquo;&rsquo;, CEO Asanzo VN cho biết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&Ocirc;ng Tam cũng cho rằng Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ l&agrave; b&ecirc;n c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n về sở hữu tr&iacute; tuệ duy nhất tại VN, t&ograve;a chỉ đi thu thập một ph&iacute;a từ Asano kh&ocirc;ng thu thập từ b&ecirc;n kh&aacute;c, trong khi b&ecirc;n Asanzo VN chưa được giải tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&lsquo;&lsquo;T&ograve;a ph&aacute;n quyết vội v&agrave;ng. B&ecirc;n c&ocirc;ng ty đi chứng minh nhưng họ kh&ocirc;ng chấp nhận chứng minh của c&ocirc;ng ty th&igrave; giờ ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đưa l&ecirc;n cấp cao hơn. B&ecirc;n c&ocirc;ng ty v&agrave; Cục sở hữu tr&iacute; tuệ chắc chắn sẽ phải kết hợp trong việc n&agrave;y&rsquo;&rsquo;, &ocirc;ng Tam cho biết.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo Bizlive
Sai một li...đi hàng tỷ USD

Sai một li...đi hàng tỷ USD

Mục đích tốt đẹp đôi khi không thể che mờ phương tiện sử dụng, đặc biệt phương tiện sử dụng không phù hợp có thể gây phản cảm, nguy hại cho thương hiệu và sản phẩm.
back to top