Bộ Công an sẽ vào cuộc xác minh vụ Asanzo

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin như vậy tại cuộc họp báo của Bộ Công an về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, chiều 26/6.

<div> <p><span>Trước những nghi vấn li&ecirc;n quan đến Asanzo nhập lậu h&agrave;ng h&oacute;a từ Trung Quốc nhưng gắn m&aacute;c Việt Nam để b&aacute;n tr&ecirc;n thị trường, Bộ C&ocirc;ng an c&oacute; v&agrave;o cuộc điều tra kh&ocirc;ng?, trả lời c&acirc;u hỏi n&agrave;y, Trung tướng Lương Tam Quang, người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ C&ocirc;ng an cho biết, c&aacute;c đơn vị nghiệp vụ của Bộ sẽ v&agrave;o cuộc x&aacute;c minh c&aacute;c dấu hiệu b&aacute;o ch&iacute; phản &aacute;nh. Nếu c&oacute; căn cứ chứng minh vi phạm sẽ bị xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh.</span></p> <p><span>&quot;Kh&ocirc;ng chỉ tập đo&agrave;n n&agrave;y, c&aacute;c tập đo&agrave;n kh&aacute;c cũng tương tự, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ r&agrave; so&aacute;t, x&aacute;c minh v&agrave; xử l&yacute; nghi&ecirc;m&quot;, Trung tướng Lương Tam Quang n&oacute;i</span></p> <div><span><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/26/bo_cong_an_-19_13_09_504(1).jpg" /></span></div> <div><span><span>Trung tướng Lương Tam Quang, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng, Người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ C&ocirc;ng an th&ocirc;ng tin tại cuộc họp b&aacute;o. Ảnh:TH.</span></span></div> <p><span>Trước đ&oacute;, Thủ tướng giao Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống bu&ocirc;n lậu, gian lận thương mại v&agrave; h&agrave;ng giả&nbsp;chủ tr&igrave;, phối hợp với Bộ C&ocirc;ng an, Bộ C&ocirc;ng thương v&agrave; c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan khẩn trương kiểm tra, x&aacute;c minh th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute; phản &aacute;nh vụ việc c&ocirc;ng ty Asanzo v&agrave; l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c vi phạm để xử l&yacute; nghi&ecirc;m theo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật. Kết quả việc x&aacute;c minh b&aacute;o c&aacute;o trước ng&agrave;y 30/7.</span></p> <p><span>Cũng tại buổi họp b&aacute;o, li&ecirc;n quan đến vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của c&ocirc;ng an địa phương như thế n&agrave;o trong c&aacute;c vụ &aacute;n bu&ocirc;n lậu, sản xuất h&agrave;ng giả quy m&ocirc; lớn khi những vụ n&agrave;y đều do Bộ C&ocirc;ng an phanh phui, Trung tướng Lương Tam Quang cho hay: c&aacute;c vụ việc n&agrave;y đang được cơ quan chức năng điều tra, nhưng bước đầu c&oacute; thể n&oacute;i h&agrave;nh vi phạm tội diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi khiến cơ quan chức năng gặp kh&oacute; khăn trong xử l&yacute;, như vụ &aacute;n l&agrave;m giả xăng dầu li&ecirc;n quan đại gia Trịnh Sướng: đ&atilde; ph&aacute;t hiện, b&oacute;c gỡ 4 nh&oacute;m l&agrave;m giả xăng A95 kh&eacute;p k&iacute;n, từ kh&acirc;u sản xuất đến ph&acirc;n phối v&agrave; ti&ecirc;u thụ.</span></p> <p><span>Tuy nhi&ecirc;n, người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ C&ocirc;ng an cũng cho biết, sau những vụ việc n&ecirc;u tr&ecirc;n, Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; đề xuất Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu Bộ C&ocirc;ng thương, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, Ban Chỉ đạo quốc gia chống bu&ocirc;n lậu, gian lận thương mại v&agrave; h&agrave;ng giả r&agrave; so&aacute;t, c&oacute; giải ph&aacute;p để bịt c&aacute;c lỗ hổng về ch&iacute;nh s&aacute;ch, đồng thời xem x&eacute;t tr&aacute;ch nhiệm của cấp ủy, ch&iacute;nh quyền v&agrave; c&aacute;c đơn vị chức năng ở địa phương.</span></p> <p><span>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Bộ C&ocirc;ng an, trong 6 th&aacute;ng năm 2019, Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; triển khai 02 đợt cao điểm tấn c&ocirc;ng trấn &aacute;p truy n&atilde; tội phạm. Tập trung đấu tranh triệt ph&aacute; tội phạm c&oacute; tổ chức hoạt động li&ecirc;n quan đến &ldquo;t&iacute;n dụng đen&rdquo;, tội phạm giết người, tội phạm kinh tế, bu&ocirc;n lậu, sản xuất, mua b&aacute;n h&agrave;ng giả, tội phạm ma t&uacute;y, tội phạm đ&aacute;nh bạc tr&ecirc;n Internet. Trong đ&oacute;, đ&atilde; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra c&aacute;c vụ &aacute;n kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng, chống tham nhũng chỉ đạo, bảo đảm tiến độ đề ra; c&ocirc;ng t&aacute;c thu hồi t&agrave;i sản trong c&aacute;c vụ &aacute;n kinh tế, tham nhũng c&oacute; chuyển biến t&iacute;ch cực; ph&aacute;t hiện được nhiều tổ chức, đường d&acirc;y bu&ocirc;n lậu, sản xuất, mua b&aacute;n h&agrave;ng giả lớn (vụ sản xuất xăng A95 giả tại Đắk N&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố); li&ecirc;n tiếp ph&aacute;t hiện, triệt x&oacute;a nhiều đường d&acirc;y mua b&aacute;n, vận chuyển ma t&uacute;y xuy&ecirc;n quốc gia với số lượng lớn. </span></p> <p><span>&nbsp;Trong 6 th&aacute;ng, lực lượng CAND đ&atilde; điều tra, xử l&yacute; 59.433 vụ phạm tội, trong đ&oacute;, tội phạm về trật tự x&atilde; hội l&agrave; 21.071 vụ; 9.948 vụ phạm tội kinh tế; 1.139 vụ phạm tội bu&ocirc;n lậu; 13.932 vụ phạm tội v&agrave; vi phạm ph&aacute;p luật về m&ocirc;i trường... Đặc biệt, đ&atilde; ph&aacute;t hiện 13.185 vụ phạm tội về ma t&uacute;y, bắt giữ 20.070 đối tượng./.</span></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo cpv.org.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top