Đại tá Ấn Độ dũng cảm chỉ huy binh sĩ chiến đấu tay bo với lính TQ, quyết không nổ súng

Theo các quan chức chính phủ ở New Delhi, trong cuộc đụng độ tối 15/6, 30 binh sĩ Ấn Độ đã phải chiến đấu với 250 lính Trung Quốc trong cuộc chiến tay bo đẫm máu.

<div> <p>V&agrave;o l&uacute;c khoảng 6.30 chiều ng&agrave;y 15/6, Đại t&aacute; Santosh Babu, sĩ quan Qu&acirc;n đội <span>Ấn Độ</span> ở bang miền Nam Telangana nhận được lệnh chỉ huy 20 binh l&iacute;nh thuộc quyền đi thực hiện một nhiệm vụ m&agrave; &ocirc;ng cho l&agrave; kh&aacute; đơn giản.</p> <p>Trước đ&oacute;, Đại t&aacute; Santosh Babu đ&atilde; được th&ocirc;ng b&aacute;o căng thẳng k&eacute;o d&agrave;i cả th&aacute;ng qua giữa Ấn Độ v&agrave; Trung Quốc tại c&aacute;c chốt điểm dọc Giới tuyến Kiểm so&aacute;t Thực tế (LAC) ở Đ&ocirc;ng Ladakh sẽ sớm kết th&uacute;c. C&aacute;c chỉ huy qu&acirc;n sự hai b&ecirc;n &ldquo;đ&atilde; đồng &yacute; hạ nhiệt&rdquo; v&agrave; ph&iacute;a Trung Quốc sẽ r&uacute;t khỏi khu vực b&ecirc;n trong l&atilde;nh thổ Ấn Độ.</p> <p>Nhiệm vụ của Đại t&aacute; Santosh Babu l&agrave; phải đảm bảo rằng hai lều trại do Trung Quốc dựng l&ecirc;n b&ecirc;n trong Thung lũng Galwan phải được hạ xuống, theo thỏa thuận đ&agrave;m ph&aacute;n giữa hai nước.</p> <p>Qu&acirc;n đội Trung Quốc trước đ&oacute; đ&atilde; dựng trại của họ tại một vị tr&iacute; c&oacute; t&ecirc;n gọi Điểm giao chữ Y, nằm ở vị tr&iacute; dưới Trạm tuần tra Số 14 (PP-14), tức thuộc r&igrave;a giới tuyến LAC ph&iacute;a b&ecirc;n Ấn Độ. C&aacute;ch đ&oacute; 9 km b&ecirc;n dưới l&agrave; một căn cứ của Lục qu&acirc;n Ấn Độ.</p> <div> <div><img alt="Đại tá Ấn Độ dũng cảm chỉ huy binh sĩ chiến đấu tay bo với lính TQ, quyết không nổ súng - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/24/sohanews-sohacdn-com_china-india-border-clash-violence-mitch-mcconnell-15929059368261083587403.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/24/sohanews-sohacdn-com_china-india-border-clash-violence-mitch-mcconnell-15929059368261083587403.jpg" title="Đại tá Ấn Độ dũng cảm chỉ huy binh sĩ chiến đấu tay bo với lính TQ, quyết không nổ súng - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Xe qu&acirc;n sự Ấn Độ tiến về bi&ecirc;n giới Trung Quốc ng&agrave;y 19/6. Ảnh: Yawar Nazir</p> </div> </div> <p>Khi Đại t&aacute; Babu đến Điểm giao chữ Y để thực hiện thỏa thuận, &ocirc;ng qu&aacute; đỗi bất ngờ v&igrave; c&aacute;c binh l&iacute;nh Qu&acirc;n đội Trung Quốc (PLA) từ chối th&aacute;o dỡ lều trại. Một cuộc tranh c&atilde;i nảy lửa đ&atilde; diễn ra ngay sau đ&oacute; v&agrave; dẫn tới những vụ ẩu đả.</p> <p>Cả hai b&ecirc;n đều được trang bị s&uacute;ng trường tấn c&ocirc;ng nhưng theo thỏa thuận k&yacute; kết năm 1996 qu&acirc;n đội hai nước kh&ocirc;ng được ph&eacute;p bắn nhau trong phạm vi c&aacute;ch LAC 2 km.</p> <p>Trong cuộc hỗn chiến sau đ&oacute;, một trong số binh l&iacute;nh Trung Quốc đ&atilde; đấm thẳng v&agrave;o Đại t&aacute; Babu. Chứng kiến cảnh chỉ huy bị tấn c&ocirc;ng, lực lượng binh sĩ Ấn Độ đi c&ugrave;ng đ&atilde; v&ocirc; c&ugrave;ng giận giữ. Theo c&aacute;c quan chức Ấn Độ, họ đ&atilde; quật ng&atilde; &iacute;t nhất 6 l&iacute;nh Trung Quốc.</p> <p>Đại t&aacute; Babu, mặc d&ugrave; bị đau nhưng vẫn tỉnh t&aacute;o, đ&atilde; ra lệnh cho binh sĩ thuộc quyền kh&ocirc;ng được ph&eacute;p h&agrave;nh động g&igrave; th&ecirc;m. Số binh l&iacute;nh Trung Quốc c&ograve;n lại r&uacute;t lui về ph&iacute;a giới tuyến LAC của họ c&ograve;n ph&iacute;a Ấn Độ bắt đầu tiến h&agrave;nh hạ lều trại.</p> <p>Khoảng hai tiếng rưỡi sau, khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, ph&iacute;a Ấn Độ thấy c&aacute;c binh l&iacute;nh PLA quay trở lại đồn PP-14. Lần n&agrave;y, theo c&aacute;c nguồn tin ch&iacute;nh thức, họ c&oacute; tới 300 qu&acirc;n, mặc bộ đồ bảo hộ cao su tr&ocirc;ng giống như thiết bị chống bạo loạn v&agrave; mang theo gạch đ&aacute; khi di chuyển xuống sườn n&uacute;i.</p> <div> <div><img alt="Đại tá Ấn Độ dũng cảm chỉ huy binh sĩ chiến đấu tay bo với lính TQ, quyết không nổ súng - Ảnh 2." data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/24/sohanews-sohacdn-com_112921094eaxn56qu4aauh9ixurh-15929068930681402822530.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/24/sohanews-sohacdn-com_112921094eaxn56qu4aauh9ixurh-15929068930681402822530.jpg" title="Đại tá Ấn Độ dũng cảm chỉ huy binh sĩ chiến đấu tay bo với lính TQ, quyết không nổ súng - Ảnh 2." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">H&igrave;nh ảnh được cho l&agrave; loại vũ kh&iacute; th&ocirc; sơ m&agrave; l&iacute;nh Trung Quốc sử dụng trong cuộc ẩu đả chết người với binh sĩ Ấn Độ ng&agrave;y 15/6</p> </div> </div> <p>&ldquo;Chẳng c&oacute; g&igrave; bột ph&aacute;t về điều đ&oacute;. Họ đ&atilde; chuẩn bị đầy đủ cho cuộc tấn c&ocirc;ng&rdquo;, một quan chức cấp cao của Ấn Độ chia sẻ. Đại t&aacute; Babu đ&atilde; gọi điện về căn cứ xin tiếp viện lực lượng. Sau đ&oacute;, 40 binh sĩ Ấn Độ đ&atilde; được triển khai th&ecirc;m tới hiện trường.</p> <p>Những g&igrave; diễn ra 5 giờ tiếp theo đ&oacute;, theo tường thuật của một binh sĩ Ấn Độ, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; sự phản bội m&agrave; c&ograve;n l&agrave; những h&agrave;nh động như thời trung cổ, man rợ v&agrave; tr&aacute;i ngược ho&agrave;n to&agrave;n với những g&igrave; m&agrave; bất kỳ qu&acirc;n đội chuy&ecirc;n nghiệp n&agrave;o tr&ecirc;n thế giới sẽ l&agrave;m.</p> <p>L&iacute;nh Trung Quốc đ&atilde; ph&aacute; vỡ quy tắc cấm d&ugrave;ng s&uacute;ng bằng c&aacute;ch sử dụng c&aacute;c vũ kh&iacute; th&ocirc; sơ - d&ugrave;i cui, đ&aacute;, gậy sắt h&agrave;n đinh, gậy gỗ gắn kim loại sắc nhọn, giống những h&igrave;nh ảnh r&ograve; rỉ tr&ecirc;n c&aacute;c nền tảng truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội v&agrave; đ&atilde; được c&aacute;c quan chức x&aacute;c thực.</p> <p>Vụ việc nhanh ch&oacute;ng biến th&agrave;nh một cuộc đối đầu to&agrave;n diện khi ph&iacute;a Trung Quốc sử dụng một vật c&ugrave;n để đ&aacute;nh v&agrave;o đầu Đại t&aacute; Babu. Trong đ&ecirc;m tối, vi&ecirc;n sĩ quan chỉ huy Ấn Độ đ&atilde; ng&atilde; xuống những mỏm đ&aacute; lởm chởm (một số nh&acirc;n chứng n&oacute;i rằng &ocirc;ng đ&atilde; bị đẩy xuống) từ một c&uacute; trượt thẳng đứng &iacute;t nhất 20 feet (6 m).</p> <p>Theo c&aacute;c quan chức ch&iacute;nh phủ ở New Delhi, cuối c&ugrave;ng 30 binh sĩ Ấn Độ đ&atilde; phải chiến đấu với 250 l&iacute;nh Trung Quốc trong cuộc chiến tay bo đẫm m&aacute;u. 20 binh l&iacute;nh Ấn Độ đ&atilde; thiệt mạng trong đ&ecirc;m thực thi nhiệm vụ n&agrave;y.</p> <p>Giữa cảnh hỗn loạn, l&iacute;nh Trung Quốc bị ph&iacute;a Ấn Độ bắt giữ đ&atilde; t&igrave;m c&aacute;ch trốn tho&aacute;t. Cả hai b&ecirc;n đều đ&atilde; kh&ocirc;ng bắn ph&aacute;t đạn n&agrave;o. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n một phần do thỏa thuận nhưng một phần do đ&aacute;nh gi&aacute;p l&aacute; c&agrave; n&ecirc;n nếu sử dụng s&uacute;ng rất c&oacute; thể sẽ bắn nhầm đồng đội.</p> <p>Theo c&aacute;c nguồn tin ch&iacute;nh thống của Ấn Độ th&igrave; đ&atilde; c&oacute; 12 l&iacute;nh Trung Quốc tử vong, gồm cả một sĩ quan chỉ huy cấp tiểu đo&agrave;n.</p> <p>Phải tới nửa đ&ecirc;m khi c&aacute;c chỉ huy cấp cao của cả hai nước l&agrave;m việc qua đường d&acirc;y n&oacute;ng th&igrave; cuộc chiến mới kết th&uacute;c. Tuy nhi&ecirc;n, khi ph&iacute;a Trung Quốc r&uacute;t đi họ đ&atilde; bắt giữ theo 10 binh l&iacute;nh Ấn Độ.</p> </div>

Theo toquoc.vn
back to top