Đêm giao tranh quyết liệt với Trung Quốc khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng

Không có một viên đạn nào được bắn ra, nhưng cuộc ẩu đả bằng ném đá và gậy giữa quân nhân Ấn Độ và Trung Quốc đều khiến các bên chịu thương vong và đẩy căng thẳng giữa 2 nước leo thang.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Đêm giao tranh quyết liệt với Trung Quốc khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/18/icdn-dantri-com-vn_quan-nhan-1592444755897.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/18/icdn-dantri-com-vn_quan-nhan-1592444755897.jpg" title="Đêm giao tranh quyết liệt với Trung Quốc khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng - 1" /> <figcaption> <p>Qu&acirc;n nh&acirc;n Ấn Độ ngồi b&ecirc;n cạnh s&uacute;ng ph&aacute;o binh ở một điểm trung chuyển tạm thời trước khi tiến tới Ladakh (Ảnh: Reuters)</p> </figcaption> </figure> <p>Tối 15/6, giao tranh quyết liệt đ&atilde; xảy ra giữa c&aacute;c nh&oacute;m binh sĩ Ấn Độ v&agrave; Trung Quốc tại khu vực tranh chấp chủ quyền ở thung lũng Galwan, ph&iacute;a t&acirc;y Ladakh khiến 20 qu&acirc;n nh&acirc;n Ấn Độ thiệt mạng. C&aacute;c nguồn tin n&oacute;i rằng Ấn Độ dường như c&oacute; hơn 100 binh sĩ bị thương.</p> <p>Trung Quốc chưa c&ocirc;ng bố số liệu về thương vong, tuy nhi&ecirc;n, truyền th&ocirc;ng Ấn Độ dẫn c&aacute;c nguồn tin n&oacute;i rằng ph&iacute;a Bắc Kinh dường như c&oacute; 43 người chết hoặc bị thương sau vụ ẩu đả.</p> <p>Cuộc giao tranh căng thẳng giữa qu&acirc;n đội Ấn Độ v&agrave; Trung Quốc dọc đường kiểm so&aacute;t (LAC) d&agrave;i 4.507 km h&ocirc;m 15/6 được xem l&agrave; tồi tệ nhất từ năm 1975 tới nay v&igrave; g&acirc;y chết người. Kh&ocirc;ng c&oacute; một vi&ecirc;n đạn n&agrave;o được bắn ra, tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c cuộc chạm tr&aacute;n tay đ&ocirc;i đ&atilde; khiến c&aacute;c b&ecirc;n chịu thiệt hại về người.</p> <p>Vụ việc bắt đầu v&agrave;o 17h (giờ Ấn Độ), khi một sĩ quan chỉ huy của trung đo&agrave;n Bihar 16 v&agrave; 50 qu&acirc;n nh&acirc;n thực hiện cuộc tuần tra nhằm đảm bảo qu&acirc;n đội Trung Quốc r&uacute;t lực lượng theo kế hoạch r&uacute;t qu&acirc;n để xuống thang căng thẳng ở khu vực tranh chấp chủ quyền.</p> <p>Sau đ&oacute;, khi ph&iacute;a Trung Quốc rời đi, c&aacute;c qu&acirc;n nh&acirc;n của trung đo&agrave;n Bihar đ&atilde; bắt đầu dỡ bỏ lều trại của ph&iacute;a Bắc Kinh trong khu vực m&agrave; Ấn Độ tuy&ecirc;n bố chủ quyền.</p> <p>Theo nguồn tin từ ch&iacute;nh phủ Ấn Độ, c&aacute;c đội tấn c&ocirc;ng của qu&acirc;n đội Trung Quốc sau đ&oacute; đ&atilde; quay trở lại, mang theo những thanh sắt v&agrave; d&ugrave;i cui bọc trong d&acirc;y th&eacute;p gai. &nbsp;</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Đêm giao tranh quyết liệt với Trung Quốc khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng - 2" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/18/icdn-dantri-com-vn_an-do-1592444653489.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/18/icdn-dantri-com-vn_an-do-1592444653489.jpg" title="Đêm giao tranh quyết liệt với Trung Quốc khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng - 2" /> <figcaption> <p>Xe qu&acirc;n sự Ấn Độ di chuyển tới Ladakh h&ocirc;m 17/6 (Ảnh: Reuters)</p> </figcaption> </figure> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ Trung Quốc, qu&acirc;n đội Ấn Độ bị c&aacute;o buộc đ&atilde; vượt qua LAC v&agrave; cố t&igrave;nh tấn c&ocirc;ng trước, khiến 2 b&ecirc;n rơi v&agrave;o xung đột.</p> <p>Mặt kh&aacute;c, <em>India Times</em> dẫn nguồn tin n&oacute;i rằng Trung Quốc dường như l&agrave; b&ecirc;n ph&aacute;t động trước cuộc tấn c&ocirc;ng. Hai b&ecirc;n đ&atilde; giao tranh với nhau từ tối đến giữa đ&ecirc;m v&agrave; c&aacute;c qu&acirc;n nh&acirc;n từ 2 ph&iacute;a tấn c&ocirc;ng v&agrave; truy đuổi nhau, dẫn tới nhiều người bị ng&atilde; xuống c&aacute;c khe n&uacute;i dốc ở độ cao hơn 4.400 m&eacute;t.</p> <p>Theo <em>Sputnik</em>, sĩ quan chỉ huy v&agrave; 2 qu&acirc;n nh&acirc;n của Ấn Độ dường như ch&iacute;nh l&agrave; người đầu ti&ecirc;n bị ph&iacute;a Trung Quốc tấn c&ocirc;ng bằng thanh sắt v&agrave; n&eacute;m đ&aacute;.</p> <p>Sau khi 3 người n&agrave;y bị thương, qu&acirc;n đội Ấn Độ c&oacute; mặt ở hiện trường đ&atilde; tấn c&ocirc;ng đ&aacute;p trả, v&agrave; căng thẳng đ&atilde; leo thang. Truyền th&ocirc;ng Ấn Độ n&oacute;i rằng nhiều th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; vũ trang của trung đo&agrave;n 16 đ&atilde; nhảy xuống s&ocirc;ng Galwan khi bị ph&iacute;a Trung Quốc tấn c&ocirc;ng. Qu&acirc;n đội Ấn Độ h&ocirc;m qua cho hay 17 qu&acirc;n nh&acirc;n của nước n&agrave;y đ&atilde; tử vong sau khi bị thương ở điều kiện dưới 0 độ C.</p> <p>Ấn Độ v&agrave; Trung Quốc sau đ&oacute; được cho l&agrave; đ&atilde; gọi th&ecirc;m qu&acirc;n chi viện tới v&agrave; cuộc giao tranh đ&atilde; mở rộng về quy m&ocirc;.</p> <p>Trung Quốc ng&agrave;y 16/6 đ&atilde; c&aacute;o buộc Ấn Độ &ldquo;vi phạm đường bi&ecirc;n giới&rdquo; v&agrave; tuy&ecirc;n bố chủ quyền với to&agrave;n bộ thung lũng Galwan, nơi m&agrave; Ấn Độ cũng coi l&agrave; l&atilde;nh thổ của họ.</p> <p>Hiện c&aacute;c l&atilde;nh đạo qu&acirc;n đội ở 2 b&ecirc;n đang tiếp tục trao đổi t&igrave;m phương &aacute;n xoa dịu căng thẳng. Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar c&aacute;o buộc Trung Quốc đ&atilde; &ldquo;c&oacute; h&agrave;nh động t&iacute;nh to&aacute;n v&agrave; l&ecirc;n kế hoạch từ trước n&ecirc;n phải chịu tr&aacute;ch nhiệm trực tiếp cho t&igrave;nh trạng bạo lực v&agrave; thương vong&rdquo;. Trong khi đ&oacute;, ph&iacute;a Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuy&ecirc;n bố rằng t&igrave;nh h&igrave;nh đ&atilde; ổn định v&agrave; trong tầm kiểm so&aacute;t.</p> <p>Trung Quốc v&agrave; Ấn Độ đ&atilde; xảy ra căng thẳng ở bi&ecirc;n giới từ tuần cuối của th&aacute;ng 4. V&agrave;o đầu th&aacute;ng 6, hai b&ecirc;n đ&atilde; nhất tr&iacute; c&oacute; c&aacute;c động th&aacute;i giảm nhiệt như r&uacute;t bớt số&nbsp;qu&acirc;n đ&atilde; được điều động th&ecirc;m tới c&aacute;c &ldquo;điểm n&oacute;ng&rdquo; hồi th&aacute;ng 5.</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top