Có thể chữa khỏi bệnh giang mai?

Giang mai là bệnh xuất hiện từ thời thượng cổ, lây truyền chủ yếu qua đường tình dục. Với sự tiến bộ của y học, bệnh giang mai hiện có thể chữa khỏi.

<p><span>Giang mai l&agrave; bệnh xuất hiện từ thời thượng cổ, l&acirc;y truyền chủ yếu qua đường t&igrave;nh dục. Với sự tiến bộ của y học, bệnh giang mai hiện c&oacute; thể chữa khỏi. Tuy nhi&ecirc;n nếu kh&ocirc;ng được ph&aacute;t hiện sớm v&agrave; điều trị kịp thời sẽ dễ dẫn đến c&aacute;c biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người bệnh v&agrave; g&acirc;y kh&oacute; khăn cho điều trị.</span></p> <div>Giang mai l&agrave; một bệnh nhiễm khuẩn do xoắn khuẩn Treponema pallidum (T. pallidum) g&acirc;y n&ecirc;n.Xoắn khuẩn giang mai x&acirc;m nhập trực tiếp&nbsp;v&agrave;o&nbsp;cơ thể&nbsp; khi giao hợp kh&ocirc;ng được bảo vệ (đường &acirc;m đạo, hậu m&ocirc;n hay miệng), qua c&aacute;c vết xước tr&ecirc;n da, ni&ecirc;m mạc khi tiếp x&uacute;c với dịch tiết từ tổn thương giang mai. Xoắn khuẩn giang mai c&ograve;n c&oacute; thể l&acirc;y truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ b&agrave;o thai từ th&aacute;ng thứ 4 trở đi, do xoắn khuẩn x&acirc;m nhập m&aacute;u thai nhi qua d&acirc;y rốn.</div> <p><strong>Tiến triển của bệnh qua c&aacute;c giai đoạn</strong></p> <p><span>Thời k&igrave; 1:</span> Giai đoạn đầu mắc&nbsp;bệnh giang mai&nbsp;hay c&ograve;n gọi l&agrave; giang mai thời kỳ 1, giai đoạn n&agrave;y c&oacute; thời k&igrave; ủ bệnh, k&eacute;o d&agrave;i khoảng 6 - 8 tuần, tổn thương mới chỉ khu tr&uacute; tại những vị tr&iacute; m&agrave; xoắn khuẩn x&acirc;m nhập, sẽ xuất hiện những hạt nhỏ c&oacute; m&agrave;u đỏ b&eacute; bằng hạt gạo mọc ra tr&ecirc;n r&atilde;nh dương vật, tr&ecirc;n dương vật, bao quy đầu, m&ocirc;i lớn m&ocirc;i b&eacute; &acirc;m vật. Sau đ&oacute; những hạt nhỏ sẽ kết cứng lại to bằng m&oacute;ng tay, những mụn nhỏ c&oacute; thể bị vỡ ra, chảy dịch ra ngo&agrave;i, trong chất dịch đ&oacute;, c&oacute; chứa một lượng lớn c&aacute;c&nbsp;xoắn khuẩn</p> <p>giang mai, tăng nguy cơ l&acirc;y nhiễm bệnh. Tổn thương thường kh&ocirc;ng được ch&uacute; &yacute; v&agrave; tự l&agrave;nh trong v&ograve;ng 2 đến 6 tuần, tuy nhi&ecirc;n vi khuẩn vẫn c&ograve;n tồn tại trong cơ thể. Nếu kh&ocirc;ng điều trị bệnh sẽ tiến triển sang giai đoạn 2.</p> <p><span>Thời k&igrave; 2:</span> Xuất hiện sau lần tiếp x&uacute;c đầu ti&ecirc;n từ 2 đến 6 th&aacute;ng. C&aacute;c biểu hiện thường nhẹ v&agrave; c&oacute; thể bao gồm c&aacute;c triệu chứng giống c&uacute;m; nổi ban ở l&ograve;ng b&agrave;n tay, b&agrave;n ch&acirc;n, c&aacute;nh tay, ch&acirc;n; săng ở v&ugrave;ng sinh dục v&agrave; rụng t&oacute;c. C&aacute;c biểu hiện tr&ecirc;n c&oacute; thể biến mất v&agrave; kh&ocirc;ng được ch&uacute; &yacute; đến, nhưng c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i đến 2 năm. Nếu kh&ocirc;ng được điều trị, bệnh c&oacute; thể tiến triển đến giai đoạn III.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p><br /> Thời k&igrave; 3:</p> <p>Thường bắt đầu v&agrave;o năm thứ 3 của bệnh, k&eacute;o d&agrave;i h&agrave;ng chục năm, g&acirc;y tổn thương c&aacute;c cơ quan, phủ tạng (gan, tim, thần kinh, cơ, xương, n&atilde;o&hellip;), c&oacute; thể g&acirc;y nguy hiểm cho t&iacute;nh mạng người bệnh. Giai đoạn n&agrave;y người bệnh &iacute;t c&oacute; khả năng l&acirc;y nhiễm cho bạn t&igrave;nh v&igrave; xoắn khuẩn đ&atilde; x&acirc;m nhập v&agrave; khu tr&uacute; v&agrave;o phủ tạng, kh&ocirc;ng c&ograve;n ở da, ni&ecirc;m mạc nữa.</p> <p>T&oacute;m lại, bệnh giang mai c&oacute; thể được chẩn đo&aacute;n bằng x&eacute;t nghiệm m&aacute;u tại c&aacute;c cơ sở y tế hay c&aacute;c trung t&acirc;m sức khỏe sinh sản. Để tr&aacute;nh được những biến chứng nguy hiểm của bệnh, khi c&oacute; c&aacute;c dấu hiệu mắc bệnh hoặc nếu c&oacute; quan hệ t&igrave;nh dục kh&ocirc;ng an to&agrave;n với đối tượng nghi ngờ cần đến ngay cơ sở tr&ecirc;n để x&eacute;t nghiệm v&agrave; điều trị kịp thời.</p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top