Chủ tịch UBND TPHCM: ‘Làm cảng ‘chui’ giữa sông Sài Gòn là không thể chấp nhận

Kiểm tra tại hiện trường, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu xử lý nghiêm công trình cầu cảng của một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang thi công lấn ra dòng chảy sông Sài Gòn nhưng không có giấy phép xây dựng và chưa có ý kiến của các cơ quan chức năng thành phố.

<div> <p>S&aacute;ng 23/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Th&agrave;nh Phong dẫn đầu đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c trực tiếp thị s&aacute;t c&ocirc;ng trường thi c&ocirc;ng c&aacute;c hạng mục của dự &aacute;n &ldquo;Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM c&oacute; x&eacute;t đến yếu tố biến đổi kh&iacute; hậu &ndash; giai đoạn 1&rdquo;.</p> <p>Tại hạng mục đ&ecirc; k&egrave; đang thi c&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Nh&agrave; B&egrave;, b&aacute;o c&aacute;o với đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c, Chủ tịch UBND huyện Ho&agrave;ng T&ugrave;ng cho biết đ&atilde; nhận được tiền từ chủ đầu tư v&agrave;o ng&agrave;y 18/5 v&agrave; đang thực hiện chi trả bồi thường giải tỏa cho c&aacute;c hộ d&acirc;n thuộc diện di dời.</p> <div> <div><img alt="Chủ tịch UBND TPHCM: ‘Làm cảng ‘chui’ giữa sông Sài Gòn là không thể chấp nhận… - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/23/image-tienphong-vn_dscn7621_hfel.jpg" /><span>Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Th&agrave;nh Phong v&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch UBND TPHCM V&otilde; Văn Hoan thị s&aacute;t si&ecirc;u dự &aacute;n chống ngập v&agrave; chỉ đạo xử l&yacute; bến cảng x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng ph&eacute;p của một doanh nghiệp&nbsp;&nbsp;</span></div> </div> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&ocirc;ng t&aacute;c giải ph&oacute;ng mặt bằng đang gặp nhiều kh&oacute; khăn. Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng cầu cảng tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n. C&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y c&oacute; một phần diện t&iacute;ch chồng lấn l&ecirc;n đ&ecirc; k&egrave; của dự &aacute;n. &ldquo;C&ocirc;ng tr&igrave;nh cầu cảng của doanh nghiệp được cơ quan chủ quản ph&ecirc; duyệt dự &aacute;n nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng&rdquo;, &ocirc;ng Ho&agrave;ng T&ugrave;ng b&aacute;o c&aacute;o.</p> <p>Nghe đến đ&acirc;y, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Th&agrave;nh Phong chất vấn: Kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p sao lại ph&ecirc; duyệt dự &aacute;n? X&acirc;y dựng kh&ocirc;ng ph&eacute;p th&igrave; phải cưỡng chế. Cơ quan n&agrave;o ph&ecirc; duyệt dự &aacute;n th&igrave; phải xem lại. Việc n&agrave;y Sở X&acirc;y dựng c&oacute; biết kh&ocirc;ng?</p> <p>Gi&aacute;m đốc Sở X&acirc;y dựng L&ecirc; H&ograve;a B&igrave;nh đ&aacute;p: Dạ biết. C&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y Sở X&acirc;y dựng đ&atilde; kiểm tra. Đ&uacute;ng l&agrave; doanh nghiệp kh&ocirc;ng giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng.</p> <p>B&aacute;o c&aacute;o với Chủ tịch Nguyễn Th&agrave;nh Phong, Ph&oacute; Chủ tịch UBND TPHCM V&otilde; Văn Hoan cho biết đ&atilde; kiểm tra c&ocirc;ng tr&igrave;nh từ năm 2018, ghi nhận đoanh nghiệp đ&oacute;ng h&agrave;ng chục cọc b&ecirc; t&ocirc;ng b&ecirc;n trong triền s&ocirc;ng. Do kiểm tra hiện trạng n&ecirc;n đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c khi ấy kh&ocirc;ng lập bi&ecirc;n bản vi phạm m&agrave; giao cho huyện Nh&agrave; B&egrave; thực hiện.</p> <p>&Ocirc;ng V&otilde; Văn Hoan khẳng định: C&aacute;i n&agrave;y l&agrave; doanh nghiệp cố &yacute; vi phạm. Lần trước kiểm tra chỉ l&agrave;m b&ecirc;n trong, b&acirc;y giờ chồm ra s&ocirc;ng. Việc n&agrave;y l&agrave; kh&ocirc;ng thể chấp nhận được. Lần n&agrave;y UBND TPHCM giao UBND huyện lập bi&ecirc;n bản xử l&yacute; theo quy định.</p> <div> <div><img alt="Chủ tịch UBND TPHCM: ‘Làm cảng ‘chui’ giữa sông Sài Gòn là không thể chấp nhận… - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/23/image-tienphong-vn_img_9073abef366e85215762626e9382f9d5_v_svpx.jpg" /><span>Bến cảng x&acirc;y &quot;lậu&quot; lấn ra s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n của một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu</span></div> </div> <p>&ldquo;Dự &aacute;n đầu tư tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&igrave; phải hỏi &yacute; kiến của th&agrave;nh phố. Khu chế xuất T&acirc;n Thuận, Khu c&ocirc;ng nghiệp cảng Hiệp Phước&hellip; khi l&agrave;m cầu cảng đều phải xin &yacute; kiến d&ugrave; họ kh&ocirc;ng lấn ra d&ograve;ng chảy&rdquo;, &ocirc;ng Hoan n&oacute;i</p> <p>Theo Chủ tịch Nguyễn Th&agrave;nh Phong, s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n thuộc thẩm quyền quản l&yacute; của th&agrave;nh phố. X&acirc;y dựng tr&aacute;i ph&eacute;p tr&ecirc;n đất c&ocirc;ng (bờ s&ocirc;ng) v&agrave; lấn ra d&ograve;ng chảy của s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n l&agrave; vi phạm ph&aacute;p luật v&agrave; kh&ocirc;ng thể chấp nhận được.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Phong nh&igrave;n nhận trong thời gian vừa qua c&aacute;c cơ quan chức năng, ch&iacute;nh quyền địa phương đ&atilde; xử l&yacute; thiếu ki&ecirc;n quyết v&agrave; y&ecirc;u cầu UBND huyện Nh&agrave; B&egrave; phối hợp Sở X&acirc;y dựng xử l&yacute; vi phạm, b&aacute;o c&aacute;o kết quả cho UBND TPHCM trước ng&agrave;y 5/6.</p> <div> <div><img alt="Chủ tịch UBND TPHCM: ‘Làm cảng ‘chui’ giữa sông Sài Gòn là không thể chấp nhận… - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/23/image-tienphong-vn_img_722287b21a1f9f17d8ead3ac1a066b9e_v_tspg.jpg" /><span>C&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; quy m&ocirc; lớn, lấn s&ocirc;ng nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng</span></div> </div> <p>&ldquo;Phải lập bi&ecirc;n bản, kh&ocirc;ng nhắc nhở được. Nếu lập bi&ecirc;n bản m&agrave; doanh nghiệp kh&ocirc;ng khắc phục th&igrave; phải cưỡng chế, thậm ch&iacute; chuyển cơ quan điều tra. Đụng đến s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n l&agrave; kh&ocirc;ng được. Vừa rồi th&agrave;nh phố đ&atilde; kiểm tra hơn 100 c&ocirc;ng tr&igrave;nh dọc s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n. Sắp tới phải c&oacute; biện ph&aacute;p quản l&yacute;. Giữa d&ograve;ng s&ocirc;ng l&agrave;m cả bến cảng cất bốc h&agrave;ng h&oacute;a kh&ocirc;ng ph&eacute;p, kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; kiến của địa phương l&agrave; kh&ocirc;ng thể chấp nhận. T&ocirc;i đề nghị phải xử l&yacute; nghi&ecirc;m. Đ&atilde; l&agrave; c&ocirc;ng ty nh&agrave; nước c&agrave;ng phải chấp h&agrave;nh luật ph&aacute;p&rdquo;, &ocirc;ng Phong nhấn mạnh.</p> <p>Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định nếu cần thiết, th&agrave;nh phố sẽ c&oacute; văn bản gửi Bộ GTVT. &ldquo;Dứt kho&aacute;t kh&ocirc;ng được x&acirc;m lấn tr&aacute;i ph&eacute;p s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n. Anh l&agrave;m cầu cảnh phải xin ph&eacute;p v&agrave; được th&agrave;nh phố cho ph&eacute;p mới được l&agrave;m&rdquo;, &ocirc;ng Phong lưu &yacute;.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top