Đất lấn chiếm được cấp sổ đỏ nộp tiền thế nào?

Đất lấn chiếm được cấp sổ đỏ nộp tiền thế nào?

Luật Đất đai 2013; Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất; Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất quy định: Tùy thuộc vào từng trường hợp có hoặc không có giấy tờ quyền sử dụng đất, nguồn gốc, diện tích thửa đất.
;
back to top