Bưởi - quả ngon tạo vóc dáng

Bưởi ngoài tốt cho tim mạch và hệ hô hấp, còn có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, trả lại vóc dáng thon gọn cho phái đẹp.

<p>Theo đ&ocirc;ng y, bưởi c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng rất cao, gi&agrave;u chất xơ, vừa gi&uacute;p đảm bảo đường ruột th&ocirc;ng tho&aacute;ng, vừa c&oacute; c&ocirc;ng hiệu ti&ecirc;u thực v&agrave; loại đi &ldquo;&aacute;c kh&iacute;&rdquo; trong ruột.</p> <p>V&igrave; thế, gi&uacute;p ho&atilde;n giải bất &ocirc;n đường ruột khi ăn qu&aacute; no, b&ecirc;n cạnh c&ograve;n gi&uacute;p ph&acirc;n giải chất b&eacute;o dư thừa v&agrave; chất b&atilde;, sau c&ugrave;ng b&agrave;i ra ngo&agrave;i cơ thể, theo đ&oacute; gi&uacute;p ti&ecirc;u mỡ l&agrave;m ốm. Hiện nay, ta thường thấy rất nhiều thực đơn giảm c&acirc;n c&oacute; d&ugrave;ng bưởi.</p> <h2><span>Gi&aacute; trị l&agrave;m ốm của bưởi</span></h2> <p>D&ugrave;ng bưởi giảm b&eacute;o ph&igrave; đ&atilde; bắt đầu thịnh h&agrave;nh trong nữ giới phương T&acirc;y từ 30 năm trước. Đ&atilde; c&oacute; rất nhiều phụ nữ mỗi bữa ăn d&ugrave;ng th&ecirc;m nửa quả bưởi l&agrave;m thức ăn để giảm b&eacute;o ph&igrave;. Hiện nay, c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu Mỹ bước đầu nh&igrave;n nhận phương ph&aacute;p cổ truyền n&agrave;y quả thật c&oacute; hiệu quả, nhất l&agrave; đối với những phụ nữ suốt ng&agrave;y ngồi l&agrave;m việc trong văn ph&ograve;ng, th&igrave; t&aacute;c dụng l&agrave;m ốm của bưởi c&agrave;ng kh&ocirc;ng được bỏ s&oacute;t.</p> <p><span>G&acirc;y no giảm b&eacute;o: </span>do chất xơ trong bưởi c&oacute; thể t&iacute;ch lớn, hơn nữa hấp thụ phần nước, cho n&ecirc;n sau khi ăn sẽ chiếm rất nhiều kh&ocirc;ng gian dạ d&agrave;y, l&agrave;m cho ta dễ c&oacute; cảm gi&aacute;c no, theo đ&oacute; khống chế được lượng ăn v&agrave;o, tr&aacute;nh được t&igrave;nh trạng b&eacute;o ph&igrave; do ăn uống nhiều.</p> <p><span>B&agrave;i độc ti&ecirc;u mỡ: </span>bưởi c&oacute; c&ocirc;ng năng ti&ecirc;u mỡ đặc biệt. Do bưởi c&oacute; chứa một loại pectin tự nhi&ecirc;n l&agrave; th&agrave;nh phần dinh dưỡng đặc th&ugrave;, gi&uacute;p loại bỏ chất b&eacute;o dư thừa v&agrave; chất b&atilde; trong cơ thể, đồng thời c&ograve;n giảm h&agrave;m lượng cholesterol m&aacute;u. Kế đến, dưới t&aacute;c dụng của chất xơ dồi d&agrave;o của bưởi, th&ocirc;ng qua th&uacute;c đẩy nhu động đường ruột, đại tiện th&ocirc;ng tho&aacute;ng, theo đ&oacute; đem những chất b&eacute;o dư thừa v&agrave; chất b&atilde; b&agrave;i tiết ra ngo&agrave;i.</p> <p><span>Giảm tỷ lệ mắc bệnh h&ocirc; hấp do b&eacute;o ph&igrave;: </span>c&aacute;c nh&agrave; khoa học Mỹ nghi&ecirc;n cứu kh&aacute;m ph&aacute; rằng, với người h&agrave;ng ng&agrave;y d&ugrave;ng nước bưởi th&igrave; mắc bệnh đường h&ocirc; hấp &iacute;t hơn. Nhất l&agrave; khi mắc bệnh cảm c&uacute;m, cổ họng sưng đau, d&ugrave;ng một quả bưởi tươi sẽ tạo cảm gi&aacute;c thư th&aacute;i tự nhi&ecirc;n. Điều n&agrave;y c&oacute; li&ecirc;n quan đến th&agrave;nh phần dinh dưỡng phong ph&uacute; của bưởi.</p> <p>Do vậy, người b&eacute;o ph&igrave; ăn nhiều bưởi, kh&ocirc;ng chỉ giảm tỷ lệ ph&aacute;t sinh c&aacute;c bệnh đường h&ocirc; hấp, hơn nữa c&ograve;n tốt cho việc giảm b&eacute;o bảo vệ sức khỏe.</p> <p><span>Dự ph&ograve;ng bệnh tim mạch do b&eacute;o ph&igrave;: </span>với người b&eacute;o ph&igrave;, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch cũng hơi cao, điều n&agrave;y c&oacute; li&ecirc;n quan đến chất b&eacute;o dư thừa trong cơ thể. Thường xuy&ecirc;n d&ugrave;ng nước bưởi, c&oacute; t&aacute;c dụng đốt ch&aacute;y chất b&eacute;o.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, người bệnh tim mạch thường xuy&ecirc;n d&ugrave;ng thuốc để đ&agrave;o thải natri dư thừa trong cơ thể, m&agrave; bưởi lại chứa chất kho&aacute;ng cần thiết cho nhu cầu cơ thể l&agrave; kali, hầu như kh&ocirc;ng chứa natri, cho n&ecirc;n bưởi được xem l&agrave; tr&aacute;i c&acirc;y &ldquo;thực liệu&rdquo; tốt nhất của người bệnh tim mạch v&agrave; người bệnh thận.</p> <p><span>Đốt mỡ bằng hương thơm: </span>đ&acirc;y l&agrave; phương ph&aacute;p &ldquo;ngửi thơm l&agrave;m ốm&rdquo; ở ch&acirc;u &Acirc;u hiện nay. Chiết t&aacute;ch th&agrave;nh phần hương thơm tự nhi&ecirc;n từ bưởi, trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng sẽ dần dần ph&aacute;t t&aacute;n, th&ocirc;ng qua khứu gi&aacute;c k&iacute;ch th&iacute;ch thần kinh giao cảm, l&agrave;m cho chất b&eacute;o trung t&iacute;nh của người b&eacute;o ph&igrave; đốt ch&aacute;y nhanh ch&oacute;ng, cũng như gi&uacute;p dự ph&ograve;ng chất b&eacute;o mới được h&igrave;nh th&agrave;nh.</p> <p><img alt="Bưởi" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/25/mui-buoi.jpg" title="Bưởi - quả ngon tạo vóc dáng" /></p> <h2><span>Phương ph&aacute;p thực dưỡng</span></h2> <p>Bưởi l&agrave; thực vật của &ocirc;n đới v&agrave; nhiệt đới, c&oacute; nhiều chủng loại, được trồng ở Trung Quốc, Đ&agrave;i Loan, Th&aacute;i Lan, Malaysia v&agrave; Việt Nam. Bưởi ruột đỏ nhiều vị chua, vỏ hơi mỏng, bưởi ruột trắng ngọt nhiều, vỏ hơi d&agrave;y.</p> <p><span>C&aacute;ch chọn bưởi: </span>phương ph&aacute;p chọn mua bưởi thường l&agrave; &ldquo;xem&rdquo;, &ldquo;ngửi&rdquo; v&agrave; &ldquo;g&otilde;&rdquo;, tức xem bề ngo&agrave;i, d&aacute;ng ngo&agrave;i tr&ograve;n, lớp da s&aacute;ng mượt, gi&agrave;u t&iacute;nh đ&agrave;n hồi m&agrave; kh&ocirc;ng l&otilde;m, nặng l&agrave; tốt; ngửi thấy m&ugrave;i thơm, bưởi ch&iacute;n rục, m&ugrave;i thơm nồng n&agrave;n; g&otilde; tức d&ugrave;ng tay vỗ b&ecirc;n ngo&agrave;i. Khi g&otilde; ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u, gi&uacute;p ph&acirc;n biệt độ ch&iacute;n v&agrave; chất lượng của quả bưởi. Bưởi sau khi mua về, đặt để trong nh&agrave; th&igrave; tốt hơn bỏ trong tủ lạnh.</p> <p><span>Sau khi ăn bưởi kh&ocirc;ng lập tức đ&aacute;nh răng: </span>sau khi d&ugrave;ng thức ăn chua như bưởi hoặc nước bưởi kh&ocirc;ng đ&aacute;nh răng ngay, bởi v&igrave; dịch chua sẽ l&agrave;m mềm men răng, khi ấy đ&aacute;nh răng sẽ l&agrave;m hỏng men răng, g&acirc;y hại sức khỏe răng miệng.</p> <p><span>Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng chung bưởi với thuốc: </span>trong nước bưởi c&oacute; chứa một chất h&oacute;a học ức chế men gan, l&agrave;m cho thuốc sau khi chuyển h&oacute;a lưu lại trong cơ thể, cơ thể sẽ chịu t&aacute;c dụng phụ của thuốc n&agrave;y, c&oacute; khả năng ảnh hưởng đến chức năng gan thận.</p> <h2><span>Một v&agrave;i ứng dụng</span></h2> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p><span>Tắm nước bưởi l&agrave;m ốm: </span>bưởi 1 quả.</p> <p>- Mỗi tối trước khi ngủ, đổ nước đầy bồn tắm.</p> <p>- D&ugrave;ng m&aacute;y xay sinh tố xay ra nước bưởi.</p> <p>- Đổ nước bưởi v&agrave;o bồn tắm.</p> <p>Sau c&ugrave;ng, ng&acirc;m tắm trong bồn.</p> <p>Bưởi c&oacute; c&ocirc;ng hiệu l&agrave;m săn da v&agrave; ức chế chất b&eacute;o t&iacute;ch tụ, đối với v&ugrave;ng c&aacute;nh tay, đ&ugrave;i, lưng đều c&oacute; hiệu quả l&agrave;m săn kh&aacute;c nhau.</p> <p><span>X&ocirc;ng thơm l&agrave;m ốm: </span>bưởi 1 quả, nồi x&ocirc;ng 1 c&aacute;i.</p> <p>- D&ugrave;ng m&aacute;y xay sinh tố xay ra nước bưởi.</p> <p>- Nước bưởi đổ v&agrave;o nồi x&ocirc;ng, bắc l&ecirc;n bếp.</p> <p>- Hưởng thụ m&ugrave;i hương từ bưởi với tiếng nhạc nhẹ du dương, thư th&aacute;i.</p> <p>M&ugrave;i hương th&ocirc;ng qua k&iacute;ch th&iacute;ch thần kinh giao cảm, tăng chuyển h&oacute;a chất b&eacute;o trong cơ thể, n&acirc;ng hiệu quả giảm b&eacute;o ph&igrave;.</p> <p><span>Thưởng thức tr&agrave; bưởi: </span>bưởi 1 quả, ng&ograve; r&iacute; 1 muỗng lớn, mật ong vừa đủ, nước đun s&ocirc;i 200ml.</p> <p>- Bưởi th&aacute;i l&aacute;t, cho v&agrave;o m&aacute;y xay sinh tố, xay ra nước bưởi, chứa trong khay, cho v&agrave;o ngăn đ&aacute;, chế ra từng khối nước đ&aacute;, sử dụng sau.</p> <p>- Ng&ograve; r&iacute; chứa trong ấm, đổ v&agrave;o 200ml nước s&ocirc;i, để lắng 3 ph&uacute;t, chắt nước v&agrave;o ly cho nguội.</p> <p>- Sau khi n&ecirc;m v&agrave;o mật ong vừa đủ, cho những khối nước đ&aacute; bưởi v&agrave;o th&igrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng.</p> <p>Khối nước đ&aacute; bưởi cho v&agrave;o trong tr&agrave; c&oacute; thể điều chỉnh theo khẩu vị của từng người, kể cả m&agrave;u tr&agrave; cũng c&oacute; sắc m&agrave;u thay đổi.</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top