Bộ GD&ĐT công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2020

Sáng 9/6, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà giáo (Bộ Quốc phòng) tại TPHCM.

<div> <p>Tại hội nghị, Bộ GD&amp;ĐT đ&atilde; c&ocirc;ng bố dự thảo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được tổ chức trong 2 ng&agrave;y 9 v&agrave; 10/8.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Bộ GDĐT công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/icdn-dantri-com-vn_img-0416-1591671406099.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/icdn-dantri-com-vn_img-0416-1591671406099.jpg" title="Bộ GDĐT công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 - 1" /></figure> <p>Cụ thể, ng&agrave;y 9/8, buổi s&aacute;ng th&iacute; sinh dự thi m&ocirc;n Ngữ văn (120 ph&uacute;t) v&agrave; buổi chiều thi m&ocirc;n To&aacute;n (90 ph&uacute;t).</p> <p>Ng&agrave;y 10/8, buổi s&aacute;ng sẽ diễn ra song song 2 b&agrave;i thi tổ hợp trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 35. Trong đ&oacute;, b&agrave;i thi Khoa học Tự nhi&ecirc;n sẽ diễn ra tuần tự 3 m&ocirc;n th&agrave;nh phần gồm Vật l&yacute;, H&oacute;a học v&agrave; Sinh học (mỗi m&ocirc;n 50 ph&uacute;t) v&agrave; b&agrave;i thi Khoa học X&atilde; hội gồm Lịch sử, Địa l&yacute; v&agrave; Gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n (mỗi m&ocirc;n 50 ph&uacute;t).</p> <p>Việc tổ chức đồng thời 2 b&agrave;i thi tổ hợp trong buổi s&aacute;ng n&agrave;y do năm nay th&iacute; sinh chỉ được quyền chọn thi một trong 2 b&agrave;i thi tổ hợp n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; sự tr&ugrave;ng lặp lịch thi của th&iacute; sinh giữa 2 b&agrave;i thi n&agrave;y.</p> <p>Kh&aacute;c với năm trước, th&iacute; sinh c&oacute; thể đăng k&yacute; dự thi một hoặc đồng thời 2 b&agrave;i thi tổ hợp n&ecirc;n lịch thi 2 b&agrave;i thi n&agrave;y trong kỳ thi THPT quốc gia diễn ra trong 2 buổi kh&aacute;c nhau.</p> <p>Buổi chiều 10/8, th&iacute; sinh l&agrave;m b&agrave;i thi Ngoại ngữ trong thời gian 60 ph&uacute;t.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Bộ GDĐT công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 - 2" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/icdn-dantri-com-vn_thi-sinh-thi-thpt-quoc-gia-2019-1563546062443.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/icdn-dantri-com-vn_thi-sinh-thi-thpt-quoc-gia-2019-1563546062443.jpg" title="Bộ GDĐT công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 - 2" /> <figcaption> <p>Th&iacute; sinh thi THPT quốc gia năm 2019</p> </figcaption> </figure> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 5/6, Bộ GD&amp;ĐT đ&atilde; ban h&agrave;nh quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với nhiều điểm mới. Trong đ&oacute;, gồm tăng cường tự chủ của c&aacute;c địa phương (tỉnh/th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương); Chủ tịch UBND tỉnh chịu tr&aacute;ch nhiệm to&agrave;n diện về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tại địa phương m&igrave;nh.</p> <p>Thời gian tổ chức thi chỉ c&oacute; 2 ng&agrave;y (09,10/8/2020), thay v&igrave; 2,5 ng&agrave;y như trước đ&oacute;. C&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục đại học kh&ocirc;ng tham gia coi thi, chấm thi; chỉ tham gia c&aacute;c đo&agrave;n thanh tra để thanh tra, kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c kh&acirc;u của kỳ thi.</p> <p>Ngo&agrave;i c&aacute;c đo&agrave;n thanh tra của Bộ GD&amp;ĐT v&agrave; của Sở GD&amp;ĐT, Thanh tra tỉnh tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n thanh tra tất cả c&aacute;c kh&acirc;u tổ chức Kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh v&agrave; hướng dẫn của Thanh tra Ch&iacute;nh phủ. Thực hiện đối s&aacute;nh, ph&acirc;n t&iacute;ch kết quả thi v&agrave; kết quả học tập bậc THPT của th&iacute; sinh.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

“Điều chúng tôi muốn hỗ trợ sinh viên là trong quá trình đó các em học được kỹ năng, tư duy khởi nghiệp và trở thành một doanh nhân khởi nghiệp, điều mà các em có thể áp dụng ở mọi mặt của cuộc sống, ngay cả trong đời sống hàng ngày và cả sự nghiệp sau này”, TS Phí Thị Linh Giang, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp, Trường Đại học VinUni chia sẻ.
back to top