Việt Nam có 4 đơn vị đang nghiên cứu, thử nghiệm vaccine Covid-19

Theo đánh giá của Bộ Y tế, vaccine của Mỹ của Anh và Trung Quốc có tiềm năng xuất hiện sớm nhất.

<div> <p>Chủ tr&igrave; cuộc họp Thường trực Ch&iacute;nh phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 v&agrave; một số địa phương chiều 21/8, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh vẫn rất phức tạp. Tuy nhi&ecirc;n, với nỗ lực của c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh v&agrave; địa phương, t&igrave;nh h&igrave;nh đ&atilde; được kiểm so&aacute;t một c&aacute;ch hệ thống hơn, b&agrave;i bản v&agrave; kịp thời hơn, gi&uacute;p người d&acirc;n y&ecirc;n t&acirc;m.</p> <h3>Nhiều nước đ&oacute;ng cửa lại</h3> <p>Người đứng đầu Ch&iacute;nh phủ ghi nhận Ban chỉ đạo Quốc gia đ&atilde; c&oacute; c&aacute;ch l&agrave;m mới, s&aacute;ng tạo, quyết liệt trong xử l&yacute;, khoanh v&ugrave;ng ổ dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp c&oacute; mặt tại Đ&agrave; Nẵng để chỉ đạo. H&agrave;ng trăm c&aacute;n bộ, chuy&ecirc;n gia y tế được tăng cường.</p> <p>Đối với những ổ dịch mới như ở Hải Dương, B&iacute; thư, Chủ tịch UBND tỉnh v&agrave;o cuộc kịp thời.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng ta cần đề cao cảnh gi&aacute;c. Cuộc họp n&agrave;y cần b&agrave;n về những chủ trương, quyết s&aacute;ch mới trong giai đoạn hiện nay&quot;, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c n&oacute;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="vaccine Covid-19 cuoi nam 2021 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/22/55/znews-photo-zadn-vn_29.7.2020_ttg_1_1.jpg" title="vaccine Covid-19 cuối năm 2021 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đề nghị Thường trực Ch&iacute;nh phủ b&agrave;n về c&aacute;c quyết s&aacute;ch mới trong chống dịch Covid-19. Ảnh: <em>VGP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>B&aacute;o c&aacute;o tại cuộc họp, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trước số ca nhiễm tr&ecirc;n thế giới tăng l&ecirc;n, nhiều quốc gia đ&atilde; quay về thời kỳ đ&oacute;ng cửa giống như giai đoạn trước để tự bảo vệ.</p> <p>Bộ Y tế dự b&aacute;o thời gian tới dịch bệnh chưa c&oacute; nhiều dấu hiệu t&iacute;ch cực, nhất l&agrave; c&aacute;c nước c&oacute; nhiều quan hệ kinh tế, thương mại với Việt Nam. &quot;Việc mở cửa đối với Việt Nam ch&uacute;ng ta sẽ kh&oacute; khăn hơn&quot;, &ocirc;ng Long n&oacute;i.</p> <p>Về tiến độ sản xuất vaccine, quyền Bộ trưởng Y tế cho biết đ&atilde; c&oacute; 138 vaccine Covid-19 tr&ecirc;n thế giới đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; tiền l&acirc;m s&agrave;ng. Trong đ&oacute;, 29 vaccine đang được thử nghiệm v&agrave; 6 loại bước sang giai đoạn 3.</p> <p>&quot;Gần đ&acirc;y, Nga đăng k&yacute; vaccine ngừa Covid-19 đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới c&oacute; t&ecirc;n Sputnik-5 v&agrave; đ&atilde; bắt đầu khởi động qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất. Nhưng vaccine của Nga mới bước v&agrave;o thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng giai đoạn 3, chưa phải đ&atilde; xong&quot;, &ocirc;ng Long th&ocirc;ng tin.</p> <p>Hiện, Trung Quốc cũng đăng k&yacute; vaccine c&oacute; t&ecirc;n AD5-nCovi.</p> <p>Ở Việt Nam, 4 đơn vị đang nghi&ecirc;n cứu, cố gắng trong năm 2021 thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng giai đoạn 3.</p> <p>Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Bộ Y tế, vaccine của Mỹ, Anh v&agrave; Trung Quốc c&oacute; tiềm năng xuất hiện sớm nhất.</p> <p>&quot;D&ugrave; c&aacute;c nước đang chạy đua với thời gian để sản xuất, việc tiếp cận với vaccine hết sức kh&oacute; khăn. Dự b&aacute;o trong 6 th&aacute;ng cuối năm 2021, Việt Nam mới c&oacute; thể tiếp cận với nguồn vaccine&quot;, &ocirc;ng Long th&ocirc;ng tin.</p> <h3>Dự kiến dập tắt c&aacute;c ổ dịch hiện tại trong 1 th&aacute;ng</h3> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; tổng thể về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch tr&ecirc;n cả nước, quyền Bộ trưởng Y tế cho rằng việc n&agrave;y đang được thực hiện b&agrave;i bản. Bộ dự b&aacute;o dập tắt c&aacute;c ổ dịch giai đoạn hiện nay trong khoảng một th&aacute;ng.</p> <p>Theo &ocirc;ng Long, việc chống dịch c&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng, quyết liệt v&agrave; thần tốc bao nhi&ecirc;u th&igrave; hậu quả nặng đỡ nặng nề bấy nhi&ecirc;u.</p> <p>Ban Chỉ đạo quốc gia v&agrave; Bộ Y tế kiến nghị bộ, ng&agrave;nh v&agrave; địa phương tuyệt đối kh&ocirc;ng lơ l&agrave;, mất kiểm so&aacute;t. L&atilde;nh đạo địa phương chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh, quyết định biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>&quot;Kh&ocirc;ng &aacute;p dụng gi&atilde;n c&aacute;ch tr&ecirc;n phạm vi rộng, biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch cần t&iacute;nh to&aacute;n kỹ lưỡng, bảo đảm hạn chế t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến hoạt động kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; đời sống nh&acirc;n d&acirc;n&quot;, &ocirc;ng Long kiến nghị.</p> <p>Nhắc lại quy định ph&acirc;n luồng, tiếp nhận v&agrave; kiểm so&aacute;t nhiễm khuẩn tại c&aacute;c bệnh viện, người đứng đầu Bộ Y tế qu&aacute;n triệt đ&acirc;y l&agrave; vấn đề hệ trọng. &Ocirc;ng y&ecirc;u cầu người đứng đầu cơ sở y tế, bệnh viện thực hiện nghi&ecirc;m, nơi n&agrave;o kh&ocirc;ng đảm bảo th&igrave; phải ngừng hoạt động.</p> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title">&nbsp;</header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
back to top