Tuổi nghỉ hưu thay đổi từ năm 2021

Từ 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng theo lộ trình, cho đến khi đủ 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ.

<div> <p class="Normal">Nghị định mới của Ch&iacute;nh phủ quy định, trong điều kiện lao động b&igrave;nh thường, nam đủ 60 tuổi 3 th&aacute;ng được nghỉ hưu, với lao động nữ l&agrave; đủ 55 tuổi 4 th&aacute;ng, t&iacute;nh từ đầu năm 2021.</p> <p class="Normal">Mỗi năm sau đ&oacute; tăng th&ecirc;m ba th&aacute;ng với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi v&agrave;o năm 2028; tăng th&ecirc;m bốn th&aacute;ng với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi v&agrave;o năm 2035. Theo quy định cũ, tuổi nghỉ hưu của nam l&agrave; 60 v&agrave; nữ l&agrave; 55 tuổi.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/lotrinh-4776-1606159108.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Xl4d_U0uz_vVLPHLAbl0FQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="1032" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_lotrinh-4776-1606159108.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/lotrinh-4776-1606159108.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=-fBfOC2-zzKxDkMZVXHZWw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/lotrinh-4776-1606159108.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=5LgZjd0jLj5U_vXHBrkd7g 2x" /><img alt="Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ 2021 (Click vào đây để xem chi tiết). Đồ họa: Việt Chung" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/i1-vnexpress-vnecdn-net_lotrinh-4776-1606159108.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Lộ tr&igrave;nh tăng tuổi nghỉ hưu từ 2021 (Click <span>v&agrave;o đ&acirc;y</span> để xem chi tiết). Đồ họa: <em>Việt Chung</em></p> </figcaption> <p class="Normal">T&ugrave;y trường hợp, người lao động c&oacute; thể nghỉ hưu sớm hơn, nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; 5 tuổi so với quy định. Những người trong diện n&agrave;y gồm lao động c&oacute; đủ 15 năm trở l&ecirc;n l&agrave;m nghề nặng nhọc, độc hại nằm trong danh mục quy định; người l&agrave;m việc 15 năm trở l&ecirc;n ở v&ugrave;ng điều kiện kinh tế x&atilde; hội đặc biệt kh&oacute; khăn; người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở l&ecirc;n.</p> <p class="Normal">Ngược lại, lao động tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kỹ thuật cao v&agrave; một số trường hợp đặc biệt c&oacute; thể nghỉ hưu muộn hơn, nếu đạt được thỏa thuận với người sử dụng lao động, song kh&ocirc;ng qu&aacute; 5 tuổi so với quy định.</p> <p class="Normal">Tăng tuổi nghỉ hưu l&agrave; vấn đề l&atilde;nh đạo Bộ Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hội cho l&agrave; &quot;<span>kh&ocirc;ng thể chậm trễ</span>&quot;, khi đề xuất Quốc hội th&ocirc;ng qua dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). L&yacute; do tăng l&agrave; tuổi hưu của người Việt thuộc mức thấp so với khu vực, trong khi tuổi thọ trung b&igrave;nh tăng, để ứng ph&oacute; gi&agrave; h&oacute;a d&acirc;n số v&agrave; giữ c&acirc;n bằng cho quỹ hưu tr&iacute;. Theo t&iacute;nh to&aacute;n của Bảo hiểm x&atilde; hội Việt Nam, nếu kh&ocirc;ng n&acirc;ng tuổi nghỉ hưu th&igrave; đến năm 2037, <span>c&aacute;n c&acirc;n thu chi sẽ c&acirc;n bằng</span>, bao gồm cả kết dư quỹ hưu tr&iacute; v&agrave; phải lấy ng&acirc;n s&aacute;ch b&ugrave; v&agrave;o.</p> <p class="Normal">Lộ tr&igrave;nh tăng tuổi nghỉ hưu nằm trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi), được Quốc hội th&ocirc;ng qua s&aacute;ng 20/11/2019, với 435 đại biểu t&aacute;n th&agrave;nh (chiếm tỷ lệ 90%), 9 người kh&ocirc;ng t&aacute;n th&agrave;nh (1,86%) v&agrave; 9 người kh&ocirc;ng biểu quyết.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top