Quốc hội chốt tuổi nghỉ hưu nam 62, nữ 60

Sáng nay, với 435/453 (90,06%) ĐB biểu quyết tán thành, QH đã thông qua bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 60 với nữ.

<div> <p>Cụ thể, điều 169 quy định, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đ&oacute;ng bảo hiểm x&atilde; hội theo quy định của ph&aacute;p luật về bảo hiểm x&atilde; hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Quốc hội chốt tuổi nghỉ hưu nam 62, nữ 60" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/28/tuoi-huu.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">C&aacute;c ĐB bấm n&uacute;t th&ocirc;ng qua bộ luật Lao động (sửa đổi). Ảnh: Minh Đạt</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động b&igrave;nh thường được điều chỉnh theo lộ tr&igrave;nh cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam v&agrave;o năm 2028 v&agrave; đủ 60 tuổi đối với lao động nữ v&agrave;o năm 2035.</p> <p>Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động b&igrave;nh thường l&agrave; đủ 60 tuổi 3 th&aacute;ng đối với lao động nam v&agrave; đủ 55 tuổi 4 th&aacute;ng với lao động nữ; sau đ&oacute;, cứ mỗi năm tăng th&ecirc;m 3 th&aacute;ng đối với nam v&agrave; 4 th&aacute;ng đối với nữ.</p> <p>Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; l&agrave;m nghề, c&ocirc;ng việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; l&agrave;m nghề, c&ocirc;ng việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; l&agrave;m việc ở v&ugrave;ng c&oacute; điều kiện kinh tế - x&atilde; hội đặc biệt kh&oacute; khăn c&oacute; thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; 5 tuổi so với quy định tại bộ luật Lao động (sửa đổi) tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp ph&aacute;p luật c&oacute; quy định kh&aacute;c.</p> <p>Người lao động c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n kỹ thuật cao v&agrave; một số trường hợp đặc biệt c&oacute; thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; 5 tuổi so với quy định tại bộ luật tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp ph&aacute;p luật c&oacute; quy định kh&aacute;c.</p> <p>QH giao Ch&iacute;nh phủ quy định chi tiết điều n&agrave;y.</p> <p>Trước khi QH biểu quyết th&ocirc;ng qua, nhiều &yacute; kiến ĐB t&aacute;n th&agrave;nh với quy định theo phương &aacute;n 1 về lộ tr&igrave;nh tăng tuổi nghỉ hưu, tức l&agrave; đến năm 2028 sẽ c&oacute; lao động nam đầu ti&ecirc;n nghỉ hưu ở độ tuổi 62 v&agrave; năm 2035 sẽ c&oacute; lao động nữ đầu ti&ecirc;n nghỉ hưu ở độ tuổi 60.</p> <p>Một số ĐBQH đồng &yacute; với phương &aacute;n 2 v&agrave; cho rằng việc &aacute;p dụng c&ugrave;ng một lộ tr&igrave;nh n&acirc;ng tuổi nghỉ hưu kh&oacute; c&oacute; thể &aacute;p dụng chung cho c&aacute;c đối tượng lao động kh&aacute;c nhau; c&oacute; &yacute; kiến đề nghị giữ nguy&ecirc;n tuổi nghỉ hưu như hiện nay.</p> <p>Một số &yacute; kiến kh&aacute;c đề nghị đối với lao động nữ th&igrave; tuổi nghỉ hưu chỉ đến 58 tuổi; c&oacute; &yacute; kiến đề nghị đối với nh&oacute;m lao động trực tiếp v&agrave; một số lao động đặc th&ugrave; cần xem x&eacute;t giữ như Bộ luật hiện h&agrave;nh&hellip;</p> <p>UBTVQH đ&atilde; chỉ đạo xin &yacute; kiến ĐBQH, kết quả c&oacute; 371 ĐB tham gia &yacute; kiến về nội dung n&agrave;y th&igrave; c&oacute; 280 ĐB đồng &yacute; với phương &aacute;n 1.</p> <p><span>Một số trường hợp được l&agrave;m th&ecirc;m 300 giờ</span></p> <p>Về thoả thuận thời giờ l&agrave;m th&ecirc;m tối đa, Chủ nhiệm UB về c&aacute;c vấn đề x&atilde; hội Nguyễn Thu&yacute; Anh cho biết, UBTVQH đ&atilde; xin &yacute; kiến của c&aacute;c ĐB.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Quốc hội chốt tuổi nghỉ hưu nam 62, nữ 60" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/25/tuoi-huu-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Chủ nhiệm UB về c&aacute;c vấn đề x&atilde; hội Nguyễn Thu&yacute; Anh</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kết quả, c&oacute; 406 ĐB b&agrave;y tỏ ch&iacute;nh kiến th&igrave; c&oacute; 318 ĐB đồng &yacute; giữ khung thỏa thuận giờ l&agrave;m th&ecirc;m tối đa như Bộ luật hiện h&agrave;nh, nhưng cần ghi r&otilde; thời gian l&agrave;m th&ecirc;m giờ theo th&aacute;ng l&agrave; 40 giờ/th&aacute;ng thay v&igrave; 30 giờ/th&aacute;ng v&agrave; bổ sung quy định cụ thể về c&aacute;c trường hợp được tổ chức l&agrave;m th&ecirc;m giờ từ tr&ecirc;n 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.</p> <p>Biểu quyết s&aacute;ng nay, 433/454 ĐB (chiếm 89,65%) đ&atilde; t&aacute;n th&agrave;nh điều n&agrave;y.</p> <p>Theo đ&oacute;, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động l&agrave;m th&ecirc;m kh&ocirc;ng qu&aacute; 300 giờ trong 1 năm trong một số ng&agrave;nh, nghề, c&ocirc;ng việc hoặc trường hợp như: sản xuất, gia c&ocirc;ng xuất khẩu sản phẩm h&agrave;ng dệt, may, da, gi&agrave;y, điện, điện tử, chế biến n&ocirc;ng, l&acirc;m, di&ecirc;m nghiệp, thủy sản; sản xuất, cung cấp điện, viễn th&ocirc;ng, lọc dầu; cấp, tho&aacute;t nước.</p> <p>C&aacute;c trường hợp giải quyết c&ocirc;ng việc đ&ograve;i hỏi lao động c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n kỹ thuật cao m&agrave; thị trường lao động kh&ocirc;ng cung ứng đầy đủ, kịp thời; phải giải quyết c&ocirc;ng việc cấp b&aacute;ch, kh&ocirc;ng thể tr&igrave; ho&atilde;n, do t&iacute;nh chất thời vụ, thời điểm của nguy&ecirc;n liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết c&ocirc;ng việc ph&aacute;t sinh do yếu tố kh&aacute;ch quan kh&ocirc;ng dự liệu trước do hậu quả thời tiết, thi&ecirc;n tai, địch họa, hỏa hoạn... th&igrave; người sử dụng lao động được sử dụng người lao động l&agrave;m th&ecirc;m kh&ocirc;ng qu&aacute; 300 giờ trong 1 năm.</p> <p>Bộ luật n&agrave;y c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh từ ng&agrave;y 1/1/2021.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top