60 cán bộ Quảng Ngãi xin nghỉ hưu trước tuổi

60 cán bộ từ cấp xã đến tỉnh, trong đó có 3 ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch TP Quảng Ngãi xin nghỉ hưu trước tuổi.

<div> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 15/9, &ocirc;ng Đo&agrave;n Dụng, Gi&aacute;m đốc Sở Nội vụ Quảng Ng&atilde;i cho biết, c&aacute;c c&aacute;n bộ xin nghỉ hưu do kh&ocirc;ng đủ điều kiện để t&aacute;i cử theo nghị định 26 năm 2015 của Ch&iacute;nh phủ. Nhiều c&aacute;n bộ cấp x&atilde;, huyện v&agrave; Chủ tịch TP Quảng Ng&atilde;i đ&atilde; nghỉ hưu từ 1/9.</p> <p style="text-align: justify;">Theo nghị định 26, c&aacute;n bộ kh&ocirc;ng đủ điều kiện về tuổi t&aacute;i cử, t&aacute;i bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi sẽ được bố tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ugrave; hợp.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c mới kh&ocirc;ng quy định mức lương, phụ cấp chức vụ hoặc c&oacute; mức lương, phụ cấp chức vụ thấp hơn mức lương, phụ cấp chức vụ đ&atilde; được hưởng th&igrave; thực hiện bảo lưu mức lương đ&atilde; được hưởng trong 6 th&aacute;ng; từ th&aacute;ng thứ 7 trở đi hưởng mức lương hoặc phụ cấp chức vụ của vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c mới.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;n bộ c&ograve;n dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi), nếu kh&ocirc;ng được bố tr&iacute; vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c mới ph&ugrave; hợp v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nguyện vọng nghỉ hưu sẽ được nghỉ c&ocirc;ng t&aacute;c chờ đủ tuổi nghỉ hưu.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Dụng cho biết, trước đ&acirc;y nhiều người được động vi&ecirc;n nghỉ hưu khi kh&ocirc;ng đủ điều kiện t&aacute;i cử, nhưng họ kh&ocirc;ng nghỉ. &quot;B&acirc;y giờ nhiều người kh&ocirc;ng nghỉ l&agrave; đ&aacute;ng hoan ngh&ecirc;nh&quot;, Gi&aacute;m đốc Sở Nội vụ n&oacute;i v&agrave; cho rằng đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để c&aacute;n bộ trẻ được bổ nhiệm, đề bạt trong nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Phạm Tấn Ho&agrave;ng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ng&atilde;i cho biết, &ocirc;ng nghỉ hưu trước 20 th&aacute;ng theo nguyện vọng c&aacute; nh&acirc;n. &quot;T&ocirc;i mong Đại hội Đảng bộ sắp tới sẽ bầu người xứng đ&aacute;ng giữ chức vụ&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ng&atilde;i cũng đ&atilde; cho &ocirc;ng Trần Ngọc Căng, nguy&ecirc;n Chủ tịch UBND tỉnh<span> nghỉ hưu</span> trước 3 th&aacute;ng. Khi nghỉ hưu, &ocirc;ng Căng cũng n&oacute;i l&yacute; do v&igrave; nguyện vọng c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; &quot;kiện to&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự&quot; cho Đại hội Đảng lần thứ XX sắp tới.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave; B&ugrave;i Thị Quỳnh V&acirc;n, Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh ủy Quảng Ng&atilde;i được Bộ Ch&iacute;nh trị chuẩn y l&agrave;m <span>B&iacute; thư Tỉnh ủy</span>. &Ocirc;ng Đặng Ngọc Huy, Ph&oacute; ban C&ocirc;ng t&aacute;c đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Ph&oacute; b&iacute; thư Thường trực Tỉnh ủy. &Ocirc;ng Đặng Văn Minh, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ng&atilde;i được bầu l&agrave;m Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top