Chưa từng có: Một công ty Nhật Bản vừa nâng tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 80 tuổi

Nhân viên của công ty Nhật Bản này sẽ được làm việc cho tới năm 80 tuổi nếu muốn.

<div> <p>Nh&agrave; b&aacute;n lẻ điện tử Nojima đ&atilde; quyết định để nh&acirc;n vi&ecirc;n của họ l&agrave;m việc cho tới khi 80 tuổi nếu muốn, tăng tuổi nghỉ hưu từ 65 với những lao động c&oacute; kinh nghiệm hiện tại.</p> <p>Lời đề nghị n&agrave;y &aacute;p dụng cho tất cả gần 3.000 nh&acirc;n vi&ecirc;n của c&ocirc;ng ty c&oacute; trụ sở ở Yokohama gồm cả nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng ở cửa h&agrave;ng.</p> <p>Kể từ m&ugrave;a xu&acirc;n tới, c&aacute;c c&ocirc;ng ty Nhật Bản được y&ecirc;u cầu tiến h&agrave;nh những biện ph&aacute;p để tiếp tục sử dụng nh&acirc;n vi&ecirc;n cho tới năm 70 tuổi nhưng Nojima đ&atilde; quyết định sẽ tăng th&ecirc;m 10 năm nữa. Điều n&agrave;y được cho l&agrave; sẽ th&uacute;c đẩy th&ecirc;m những đơn vị tiếp theo trong lĩnh vực b&aacute;n lẻ tham gia v&agrave;o bởi đ&acirc;y l&agrave; ng&agrave;nh phụ thuộc nhiều v&agrave;o nguồn nh&acirc;n lực nhưng lại đang đối mặt với việc thiếu lao động trầm trọng.</p> <p>Nojima l&agrave; một trong những nh&agrave; b&aacute;n lẻ điện tử lớn nhất tại Tokyo, họ đang điều h&agrave;nh nhiều cửa h&agrave;ng để cạnh tranh v&oacute;i những chuỗi lớn hơn như Yamada Denki. Kh&ocirc;ng giống như c&aacute;c đối thủ, Nojima kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o c&aacute;c đại diện b&aacute;n h&agrave;ng từ c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y ở cửa h&agrave;ng. Những nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng cứng của c&ocirc;ng ty với khả năng hiểu biết về sản phẩm v&agrave; kỹ năng dịch vụ l&agrave; nguồn lực v&ocirc; gi&aacute; của họ.</p> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n chọn l&agrave;m việc sau 65 tuổi sẽ được y&ecirc;u cầu gia hạn hợp đồng mỗi năm. Chi tiết về những điều khoản v&agrave; mức lương với c&aacute;c trường hợp n&agrave;y hiện chưa được c&ocirc;ng bố.</p> <p>Một số nh&agrave; b&aacute;n lẻ kh&aacute;c ở Nhật Bản cũng đang hướng tới động th&aacute;i tương tự. Chuỗi si&ecirc;u thị c&oacute; trụ sở ở Tokyo l&agrave; Summit cũng đ&atilde; tăng tuổi nghỉ hưu l&ecirc;n 75 tuổi.</p> <p>Với việc đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp khiến việc l&agrave;m việc từ xa trở n&ecirc;n phổ biến ở Nhật Bản, Nojima cũng sẽ c&acirc;n nhắc những biện ph&aacute;p cho nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc ở nh&agrave; nhằm giảm &aacute;p lực giao th&ocirc;ng v&agrave; nhiều giờ liền phải đứng trong cửa h&agrave;ng. Một đối thủ cạnh tranh l&agrave; Bic Camera cũng cho ph&eacute;p nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng ở một v&agrave;i cửa h&agrave;ng trả lời c&acirc;u hỏi của kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa th&ocirc;ng qua c&aacute;c thiết bị lắp đặt ở cửa h&agrave;ng.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo toquoc.vn
back to top