Từ ngày 30/6, hát karaoke gây ồn tại TP.HCM sẽ bị xử phạt

Các tổ liên ngành của TP.HCM sẽ ra quân xử lý nghiêm tình trạng vi phạm quy định về tiếng ồn, trong đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 30/6.

<div> <p>Chiều 19/3, Ph&oacute; chủ tịch UBND TP.HCM V&otilde; Văn Hoan k&yacute; văn bản khẩn gửi thủ trưởng c&aacute;c sở, ng&agrave;nh, cơ quan, đo&agrave;n thể, UBND TP Thủ Đức c&ugrave;ng c&aacute;c quận, huyện về c&aacute;c biện ph&aacute;p xử l&yacute; h&agrave;nh vi vi phạm tiếng ồn tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>Theo đ&oacute;, TP.HCM sẽ chia đợt xử l&yacute; vi phạm tiếng ồn l&agrave;m 2 khoảng thời gian. Trong thời gian từ 25/3 đến 30/6, to&agrave;n địa b&agrave;n sẽ tập trung c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, vận động, nhắc nhở. Cao điểm thực hiện kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c vi phạm bắt đầu từ ng&agrave;y 30/6.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Hat karaoke ngoai duong bi phat anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/19/znews-photo-zadn-vn_img_9878zing.jpg" title="Hát karaoke ngoài đường bị phạt ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>H&aacute;t karaoke g&acirc;y ồn tại TP.HCM sẽ bị xử phạt từ cuối th&aacute;ng 6. Ảnh: <em>Thư Trần.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong đợt cao điểm xử l&yacute; vi phạm tiếng ồn, ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp c&ugrave;ng sở, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan sẽ th&agrave;nh lập c&aacute;c tổ c&ocirc;ng t&aacute;c li&ecirc;n ng&agrave;nh nhằm x&acirc;y dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ v&agrave; đột xuất theo lĩnh vực phụ tr&aacute;ch. Thời gian n&agrave;y, những khu vực thường xuy&ecirc;n bị phản &aacute;nh vi phạm tiếng ồn sẽ được khoanh v&ugrave;ng, kiểm tra thường xuy&ecirc;n.</p> <p>Người đứng đầu mỗi địa phương phải chịu tr&aacute;ch nhiệm nếu để t&aacute;i vi phạm tại c&aacute;c địa điểm đ&atilde; kiểm tra, xử l&yacute;.</p> <p>Trong đợt cao điểm cuối th&aacute;ng 6, C&ocirc;ng an TP.HCM chỉ đạo c&ocirc;ng an địa b&agrave;n ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; kịp thời c&aacute;c trường hợp vi phạm quy định về tiếng ồn. Ng&agrave;nh c&ocirc;ng an cần nghi&ecirc;n cứu đề xuất bổ sung trang, thiết bị kỹ thuật, phương tiện cần thiết phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c xử l&yacute; vi phạm.</p> <p>Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n M&ocirc;i trường nghi&ecirc;n cứu, tổng hợp những kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai v&agrave; đề xuất giải ph&aacute;p cho UBND TP.HCM. Sở cũng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm sơ kết, đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả cao điểm xử l&yacute; vi phạm về tiếng ồn.</p> <p>Sở Văn h&oacute;a Thể thao chủ tr&igrave; x&acirc;y dựng, triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra đối với c&aacute;c cơ sở văn h&oacute;a, kinh doanh, dịch vụ văn h&oacute;a, thể thao về vấn đề vi phạm quy định tiếng ồn.</p> <p>UBND TP.HCM cũng đề nghị c&aacute;c sở, ng&agrave;nh tiếp tục nghi&ecirc;n cứu, đề xuất hướng xử l&yacute; c&aacute;c h&agrave;nh vi, vi phạm trong lĩnh vực m&igrave;nh phụ tr&aacute;ch.</p> <p>T&igrave;nh trạng karaoke tự ph&aacute;t g&acirc;y ồn trong khu d&acirc;n cư một lần nữa trở th&agrave;nh vấn đề n&oacute;ng khi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Th&agrave;nh Phong n&ecirc;u l&ecirc;n tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với chủ tịch UBND phường, x&atilde;, thị trấn năm 2021 diễn ra s&aacute;ng 26/2.</p> <p>Chủ tịch UBND TP.HCM t&aacute;i khẳng định &ocirc; nhiễm tiếng ồn do karaoke l&agrave; vấn nạn k&eacute;o d&agrave;i m&agrave; &ocirc;ng li&ecirc;n tục nhận được phản &aacute;nh. &Ocirc;ng Phong y&ecirc;u cầu kh&ocirc;ng để vấn nạn tiếng ồn từ karaoke ảnh hưởng đến người d&acirc;n. Chủ tịch c&aacute;c quận phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm g&igrave;n giữ, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng sống trong th&agrave;nh phố.</p> <p>Ngay sau đ&oacute; &iacute;t ng&agrave;y, người đứng đầu ch&iacute;nh quyền TP.HCM đ&atilde; k&yacute; văn bản khẩn chỉ đạo c&aacute;c sở, ng&agrave;nh v&agrave; người đứng đầu c&aacute;c quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường xử l&yacute; vi phạm tiếng ồn từ karaoke tự ph&aacute;t trong khu d&acirc;n cư.</p> <p>Trước mắt, thủ trưởng c&aacute;c đơn vị cần thực hiện hiệu quả c&aacute;c chỉ đạo của UBND TP, thực hiện kết hợp, đồng bộ nhiều biện ph&aacute;p nhằm ngăn chặn triệt để vi phạm về tiếng ồn tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Lực lượng c&ocirc;ng an to&agrave;n địa b&agrave;n cần ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;m s&aacute;t, b&aacute;o c&aacute;o kết quả trong lĩnh vực n&agrave;y.</p> <p>Về l&acirc;u d&agrave;i, c&aacute;c sở, ng&agrave;nh cần phối hợp để ho&agrave;n thiện ph&aacute;p l&yacute;, r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật để đưa ra những giải ph&aacute;p xử l&yacute; dứt điểm, hiệu quả vấn nạn tr&ecirc;n.</p> <p>Ng&agrave;y 9/3, UBND TP.HCM đ&atilde; tổ chức cuộc họp c&oacute; th&agrave;nh phần tham dự gồm người đứng đầu c&aacute;c sở, ng&agrave;nh, quận, huyện, TP Thủ Đức nhằm t&igrave;m ra giải ph&aacute;p hiệu quả nhất cho việc xử l&yacute; những vi phạm tiếng ồn.</p> <p>Ph&oacute; chủ tịch UBND TP.HCM V&otilde; Văn Hoan cho biết l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố thống nhất chủ trương mở đợt cao điểm từ nay đến cuối năm, c&oacute; thể gọi l&agrave; &quot;vấn đề tiếng ồn v&agrave; h&agrave;nh động của ch&uacute;ng ta&quot;. TP sẽ xử l&yacute; triệt để, mục ti&ecirc;u đến cuối năm kh&ocirc;ng c&ograve;n t&igrave;nh trạng n&agrave;y.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 29/11, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa khiến trời mưa dông.
back to top