Sẽ xử lý lãnh đạo Viện VKSND huyện đi hát karaoke trong giờ làm việc ở Đắk Lắk

Ngày 9/1, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản phản hồi thông tin báo chí, khẳng định đang xem xét, xử lý trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ Viện KSND huyện Ea Súp vì vi phạm quy định khi đi hát karaoke trong giờ làm việc.

<div> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội ph&aacute;t t&aacute;n th&ocirc;ng tin <span>&ldquo;nghi vấn th&ocirc;ng tin Viện trưởng Viện KSND huyện Ea S&uacute;p đi h&aacute;t karaoke &ocirc;m trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;</span>.&nbsp;&nbsp;Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đ&atilde; lập đo&agrave;n thanh tra x&aacute;c minh vụ n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Kết quả của việc x&aacute;c minh th&ocirc;ng tin như sau, khoảng 13-15h chiều&nbsp; 17/12/2019, &ocirc;ng Nguyễn Tất Ho&agrave;n-Viện trưởng v&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Quốc Kh&aacute;nh-Kiểm s&aacute;t vi&ecirc;n Viện KSND huyện Ea S&uacute;p c&ugrave;ng &ocirc;ng Dương Quang Tuyến-nguy&ecirc;n Ch&aacute;nh Thanh tra Viện KSND tỉnh Đắk Lắk (mới nghỉ hưu), &ocirc;ng Hồ Đ&igrave;nh Hi&ecirc;n- nguy&ecirc;n Trưởng Ph&ograve;ng 1 Viện KSND tỉnh Đắk Lắk (mới nghỉ hưu), &ocirc;ng V&otilde; Văn Hữu-nguy&ecirc;n Viện trưởng Viện KSND huyện Kr&ocirc;ng B&ocirc;ng, mới nghỉ hưu v&agrave; b&agrave; Lang Thị H&ograve;e-nh&acirc;n vi&ecirc;n x&eacute;t nghiệm tại Trung t&acirc;m y tế huyện Ea S&uacute;p đi h&aacute;t Karaoke tại qu&aacute;n Karaoke ở thị trấn Ea S&uacute;p, huyện Ea S&uacute;p.</p> <div> <div style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/18/vks_1_lkrf.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/17/vks_2_uvmb.jpg" /><span>Văn bản phản hồi th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute; của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk</span></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>&ldquo;Trong qu&aacute; tr&igrave;nh h&aacute;t, &ocirc;ng Ho&agrave;n v&agrave; &ocirc;ng Kh&aacute;nh uống nước lọc, kh&ocirc;ng sử dụng rượu, bia v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; việc h&aacute;t Karaoke &ldquo;&ocirc;m&rdquo; như nội dung đơn tố c&aacute;o&rdquo; &ndash; Văn bản của Viện KSND&nbsp; tỉnh Đắk Lắk khẳng định.</span></p> </div> <p style="text-align: justify;">Cũng theo th&ocirc;ng tin phản hồi của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, việc &ocirc;ng Nguyễn Tất Ho&agrave;n v&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Quốc Kh&aacute;nh đi h&aacute;t Karaoke trong giờ l&agrave;m việc l&agrave; vi phạm nội quy, quy chế l&agrave;m việc của Viện KSND huyện Ea S&uacute;p, vi phạm quy định của Ng&agrave;nh v&agrave; Luật c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức năm 2008, tạo dư luận kh&ocirc;ng tốt trong x&atilde; hội.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;VKSND tỉnh đang xem x&eacute;t, xử l&yacute; tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c &ocirc;ng Nguyễn Tất Ho&agrave;n v&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Quốc Kh&aacute;nh theo quy định của Ng&agrave;nh v&agrave; quy định của ph&aacute;p luật&rdquo; &ndash; tr&iacute;ch văn bản của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top