Đề nghị chấm dứt hát karaoke bằng loa kéo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM cho rằng hát karaoke di động không còn là loại hình giải trí đơn thuần mà đang trở thành vấn nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

<div> <p>S&aacute;ng 9/7, tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 20 kh&oacute;a IX, b&agrave; T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TP.HCM, đ&atilde; đề nghị UBND th&agrave;nh phố đưa nội dung cam kết kh&ocirc;ng h&aacute;t karaoke bằng loa k&eacute;o g&acirc;y ồn &agrave;o v&agrave;o Hương ước, Quy ước của khu phố, ấp, nhắc nhở người d&acirc;n tự gi&aacute;c thực hiện.</p> <p>Chủ tịch Ủy ban MTTQ th&agrave;nh phố cho rằng thời gian qua, cơ quan chức năng c&ograve;n thiếu ki&ecirc;n quyết trong xử l&yacute; trường hợp h&aacute;t karaoke với tiếng ồn qu&aacute; lớn. Nhiều hộ d&acirc;n li&ecirc;n tục bị &quot;tra tấn&quot; v&igrave; loa k&eacute;o, g&acirc;y bất h&ograve;a, thậm ch&iacute; đ&atilde; xảy ra &aacute;n mạng.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="HCM cam loa keo anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/09/znews-photo-zadn-vn_ttbc_zing.jpg" title="HCM cấm loa kéo ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&agrave; T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: <em>Duy Anh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;H&aacute;t karaoke di động kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; loại h&igrave;nh giải tr&iacute; đơn thuần m&agrave; đ&atilde; v&agrave; đang trở th&agrave;nh vấn nạn, g&acirc;y bức x&uacute;c v&agrave; ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người d&acirc;n&quot;, b&agrave; T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u nhấn mạnh.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, b&agrave; Ch&acirc;u cho biết việc tiếp nhận, th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả giải quyết c&aacute;c đơn thư khiếu nại, tố c&aacute;o m&agrave; người d&acirc;n gửi đến ch&iacute;nh quyền địa phương c&ograve;n chậm, qu&aacute; thời gian quy định. Tồn tại tr&ecirc;n dẫn đến việc người d&acirc;n li&ecirc;n tục khiếu nại, tố c&aacute;o, tạo &aacute;p lực với Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TP.HCM, g&acirc;y bức x&uacute;c cho người d&acirc;n.</p> <p>Thời gian tới, Ủy ban MTTQ th&agrave;nh phố đề nghị Thường trực UBND TP.HCM tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ được tổ chức những hội nghị phản biện x&atilde; hội đối với dự thảo đề &aacute;n Ch&iacute;nh quyền đ&ocirc; thị, đề &aacute;n Th&agrave;nh phố ph&iacute;a đ&ocirc;ng v&agrave; chuyển một số huyện th&agrave;nh quận giai đoạn 2021-2030, đề &aacute;n h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển khu đ&ocirc; thị s&aacute;ng tạo tương t&aacute;c cao ph&iacute;a đ&ocirc;ng giai đoạn 2020-2035.</p> <p>&Ocirc; nhiễm tiếng ồn từ karaoke k&eacute;o v&agrave; vấn nạn li&ecirc;n quan trở th&agrave;nh nỗi bức x&uacute;c của người d&acirc;n TP.HCM nhiều năm nay. Gần đ&acirc;y<span>, ng&agrave;y 14/4, vụ &aacute;n mạng xảy ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh khi Nguyễn Thanh Khoa (30 tuổi, qu&ecirc; Bến Tre) ngồi nhậu v&agrave; h&aacute;t karaoke bằng loa kẹo k&eacute;o tại nh&agrave; trọ của người quen. </span></p> <p>Nghe ồn &agrave;o, &ocirc;ng N.V.B. (50 tuổi, ở trọ kế b&ecirc;n) nhắc nhở th&igrave; 2 b&ecirc;n xảy ra x&ocirc; x&aacute;t. Trong l&uacute;c ẩu đả, Khoa đ&atilde; d&ugrave;ng dao đ&acirc;m &ocirc;ng B. nhiều nh&aacute;t khiến nạn nh&acirc;n tử vong. <span>C&ocirc;ng an huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh sau đ&oacute; tạm giữ Khoa để điều tra h&agrave;nh vi giết người. </span></p> <p><span>V&agrave;o th&aacute;ng 6/2019 cũng tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, anh Dương Th&agrave;nh Rớt (28 tuổi) ngồi nhậu chung nh&oacute;m bạn tại b&atilde;i đất trống. Trong l&uacute;c nhậu, Rớt thu&ecirc; loa kẹo k&eacute;o đến b&atilde;i để h&aacute;t karaoke vui vẻ với nh&oacute;m bạn. Thời điểm n&agrave;y, anh Trần Thanh Tiến (40 tuổi, ngụ tỉnh <span>C&agrave; Mau</span>) đồng thời mở loa h&aacute;t karaoke, c&aacute;ch đ&oacute; 20 m. Do anh Tiến mở loa karaoke với &acirc;m lượng lớn hơn loa kẹo k&eacute;o của nh&oacute;m Rớt n&ecirc;n 2 b&ecirc;n xảy ra m&acirc;u thuẫn. &Aacute;n mạng xảy ra sau đ&oacute;.</span></p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/S_QHynE39ko/477adc6682266b783237/e055562f196af034a97b/720/cf7f6ef343b3aaedf3a2.mp4?authen=exp=1594438727~acl=/S_QHynE39ko/*~hmac=e72ef1c7723941ffc741ab1a530749ae" false="" source-url="/video-hat-karaoke-nhu-tra-tan-hang-xom-ngay-tet-post1039878.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="cf7f6ef343b3aaedf3a2" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/gtnzna/2020_01_26/IMG_9878_2.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/V0kfNc4K2PI/b2c42ed8709899c6c089/deb86fc22087c9d99096/480/cf7f6ef343b3aaedf3a2.mp4?authen=exp=1594438727~acl=/V0kfNc4K2PI/*~hmac=954d6d650788c8ab34c8743d9d54359b"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/qYVWqPlsd84/whls/vod/0/VNXvHIOtCZ8I4X6gj_q/cf7f6ef343b3aaedf3a2.m3u8?authen=exp=1594395527~acl=/qYVWqPlsd84/*~hmac=45551ec17f1fa17f6ec7178f177f545e" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/V0kfNc4K2PI/b2c42ed8709899c6c089/deb86fc22087c9d99096/480/cf7f6ef343b3aaedf3a2.mp4?authen=exp=1594438727~acl=/V0kfNc4K2PI/*~hmac=954d6d650788c8ab34c8743d9d54359b" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/S_QHynE39ko/477adc6682266b783237/e055562f196af034a97b/720/cf7f6ef343b3aaedf3a2.mp4?authen=exp=1594438727~acl=/S_QHynE39ko/*~hmac=e72ef1c7723941ffc741ab1a530749ae" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>H&aacute;t karaoke như &#39;tra tấn&#39; h&agrave;ng x&oacute;m ng&agrave;y Tết</span></strong> &quot;Nhậu xong, c&oacute; ch&uacute;t hơi men l&agrave; họ sẽ mở karaoke h&aacute;t cho đến khi t&agrave;n cuộc. Nghe &iacute;t th&igrave; c&ograve;n thấy vui, nghe nhiều qu&aacute; th&igrave; đau đầu lắm&quot;, một h&agrave;ng x&oacute;m chia sẻ.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top