TP.HCM: Năm 2018 chỉ có 1 CSGT sai phạm bị xử lý

Sáng 15/1, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

<div> <p>Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; 422 h&igrave;nh ảnh đẹp của CSGT tham gia gi&uacute;p người d&acirc;n bằng nhiều việc l&agrave;m thiết thực như đẩy xe chết m&aacute;y, xe lội nước khi thời tiết mưa b&atilde;o, triều cường để điều h&ograve;a giao th&ocirc;ng, gi&uacute;p em b&eacute; đi lạc t&igrave;m lại bố mẹ, dọn dẹp c&acirc;y xanh ng&atilde; đổ, b&ugrave;n đất rơi v&atilde;i...</p> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o của PC08, năm 2018, to&agrave;n Ph&ograve;ng PC08 c&oacute; tr&ecirc;n 1.000 người, trong đ&oacute; c&oacute; 901 gương người tốt việc tốt đ&atilde; tham gia gi&uacute;p dỡ người d&acirc;n, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c. Trong đ&oacute; c&oacute; 378 lượt CSGT n&ecirc;u gương li&ecirc;m khiết kh&ocirc;ng nhận hối lộ với số tiền gần 100 triệu đồng, 151 lượt CSGT n&ecirc;u gương dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm (tham gia truy bắt 51 vụ, bắt 54 đối tượng, 47 tang vật phương tiện g&acirc;y &aacute;n).</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, trong năm vừa qua, c&ograve;n 01 c&aacute;n bộ CSGT thuộc khối văn ph&ograve;ng bị xử l&yacute; v&igrave; c&oacute; sai phạm về lỗi &quot;kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c&quot; (năm 2016, Ph&ograve;ng CSGT c&oacute; 04 c&aacute;n bộ sai phạm bị xử l&yacute;, năm 2017 c&oacute; 03 c&aacute;n bộ sai phạm).</p> <div>&nbsp;</div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/15/50418359_325481901640549_1297046618352123904_n(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: center;">Trung t&aacute; Huỳnh Trung Phong trưởng ph&ograve;ng PC08 chia sẻ th&ocirc;ng tin với ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute;.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, Trung t&aacute; Huỳnh Trung Phong - Trưởng ph&ograve;ng PC08 n&oacute;i: &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn x&aacute;c định muốn đảm bảo giao th&ocirc;ng tốt th&igrave; tr&aacute;ch nhiệm thực thi c&ocirc;ng vụ&nbsp;của CSGT, đặc biệt l&agrave; CSGT ngo&agrave;i mặt đường vẫn l&agrave; yếu tố quan trọng. Do đ&oacute;, năm 2018 v&agrave; những năm trước đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p để x&acirc;y dựng lực lượng, trong đ&oacute; tập trung tuy&ecirc;n truyền, tập huấn, qu&aacute;n triệt đến văn h&oacute;a ứng xử khi tiếp x&uacute;c với người d&acirc;n v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của CSGT trong thực thi c&ocirc;ng vụ&rdquo;.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, an ninh trật tự dịp trước, trong v&agrave; sau Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n 2019, Trung t&aacute; Huỳnh Trung Phong cho biết, lực lượng CSGT tất cả c&aacute;c quận, huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n sẽ tổ chức c&aacute;c tổ c&ocirc;ng t&aacute;c tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, chất k&iacute;ch th&iacute;ch. Đặc biệt, tại c&aacute;c khu vực như bến xe Miền Đ&ocirc;ng, Miền T&acirc;y, c&aacute;c cảng vận tải h&agrave;ng h&oacute;a c&oacute; lượng xe kh&aacute;ch, container, xe tải nặng thường xuy&ecirc;n hoạt động. Thời gian kiểm tra chủ yếu sẽ từ 18h đến 2h s&aacute;ng h&agrave;ng ng&agrave;y.</p> <p>Đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, chất k&iacute;ch th&iacute;ch sẽ diễn ra một th&aacute;ng giai đoạn trước, trong v&agrave; sau Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n. Đợt ra qu&acirc;n xử l&yacute; cũng được chia th&agrave;nh hai giai đoạn.</p> <p>Lực lượng CSGT cũng sẽ l&agrave;m việc với c&aacute;c đơn vị vận tải, chủ bến xe, doanh nghiệp&hellip; để tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, chất k&iacute;ch th&iacute;ch đối với tất cả t&agrave;i xế định kỳ.</p> </div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo infonet.vn
back to top