TP.HCM: Năm 2018 chỉ có 1 CSGT sai phạm bị xử lý

Sáng 15/1, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

<div> <p>Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; 422 h&igrave;nh ảnh đẹp của CSGT tham gia gi&uacute;p người d&acirc;n bằng nhiều việc l&agrave;m thiết thực như đẩy xe chết m&aacute;y, xe lội nước khi thời tiết mưa b&atilde;o, triều cường để điều h&ograve;a giao th&ocirc;ng, gi&uacute;p em b&eacute; đi lạc t&igrave;m lại bố mẹ, dọn dẹp c&acirc;y xanh ng&atilde; đổ, b&ugrave;n đất rơi v&atilde;i...</p> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o của PC08, năm 2018, to&agrave;n Ph&ograve;ng PC08 c&oacute; tr&ecirc;n 1.000 người, trong đ&oacute; c&oacute; 901 gương người tốt việc tốt đ&atilde; tham gia gi&uacute;p dỡ người d&acirc;n, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c. Trong đ&oacute; c&oacute; 378 lượt CSGT n&ecirc;u gương li&ecirc;m khiết kh&ocirc;ng nhận hối lộ với số tiền gần 100 triệu đồng, 151 lượt CSGT n&ecirc;u gương dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm (tham gia truy bắt 51 vụ, bắt 54 đối tượng, 47 tang vật phương tiện g&acirc;y &aacute;n).</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, trong năm vừa qua, c&ograve;n 01 c&aacute;n bộ CSGT thuộc khối văn ph&ograve;ng bị xử l&yacute; v&igrave; c&oacute; sai phạm về lỗi &quot;kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c&quot; (năm 2016, Ph&ograve;ng CSGT c&oacute; 04 c&aacute;n bộ sai phạm bị xử l&yacute;, năm 2017 c&oacute; 03 c&aacute;n bộ sai phạm).</p> <div>&nbsp;</div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/15/50418359_325481901640549_1297046618352123904_n(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: center;">Trung t&aacute; Huỳnh Trung Phong trưởng ph&ograve;ng PC08 chia sẻ th&ocirc;ng tin với ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute;.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, Trung t&aacute; Huỳnh Trung Phong - Trưởng ph&ograve;ng PC08 n&oacute;i: &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn x&aacute;c định muốn đảm bảo giao th&ocirc;ng tốt th&igrave; tr&aacute;ch nhiệm thực thi c&ocirc;ng vụ&nbsp;của CSGT, đặc biệt l&agrave; CSGT ngo&agrave;i mặt đường vẫn l&agrave; yếu tố quan trọng. Do đ&oacute;, năm 2018 v&agrave; những năm trước đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p để x&acirc;y dựng lực lượng, trong đ&oacute; tập trung tuy&ecirc;n truyền, tập huấn, qu&aacute;n triệt đến văn h&oacute;a ứng xử khi tiếp x&uacute;c với người d&acirc;n v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của CSGT trong thực thi c&ocirc;ng vụ&rdquo;.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, an ninh trật tự dịp trước, trong v&agrave; sau Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n 2019, Trung t&aacute; Huỳnh Trung Phong cho biết, lực lượng CSGT tất cả c&aacute;c quận, huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n sẽ tổ chức c&aacute;c tổ c&ocirc;ng t&aacute;c tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, chất k&iacute;ch th&iacute;ch. Đặc biệt, tại c&aacute;c khu vực như bến xe Miền Đ&ocirc;ng, Miền T&acirc;y, c&aacute;c cảng vận tải h&agrave;ng h&oacute;a c&oacute; lượng xe kh&aacute;ch, container, xe tải nặng thường xuy&ecirc;n hoạt động. Thời gian kiểm tra chủ yếu sẽ từ 18h đến 2h s&aacute;ng h&agrave;ng ng&agrave;y.</p> <p>Đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, chất k&iacute;ch th&iacute;ch sẽ diễn ra một th&aacute;ng giai đoạn trước, trong v&agrave; sau Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n. Đợt ra qu&acirc;n xử l&yacute; cũng được chia th&agrave;nh hai giai đoạn.</p> <p>Lực lượng CSGT cũng sẽ l&agrave;m việc với c&aacute;c đơn vị vận tải, chủ bến xe, doanh nghiệp&hellip; để tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, chất k&iacute;ch th&iacute;ch đối với tất cả t&agrave;i xế định kỳ.</p> </div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo infonet.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top