Tổng giám đốc Nhật Cường bị cáo buộc cầm đầu tội phạm có tổ chức

Ông Bùi Quang Huy bị khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam với cáo buộc buôn lậu xuyên quốc gia, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.

<div> <table align="right" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Bị can Bùi Quang Huy. Ảnh: Bộ Công an " src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/15/ikke-navngivet-1-9921-1557848049(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Bị can B&ugrave;i Quang Huy. <em>Ảnh: Bộ C&ocirc;ng an&nbsp;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 14/5,&nbsp;Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, bu&ocirc;n lậu (C03, Bộ C&ocirc;ng an) khởi tố vụ &aacute;n, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, kh&aacute;m x&eacute;t với B&ugrave;i Quang Huy, 45 tuổi, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, để điều tra về tội&nbsp;<em>Bu&ocirc;n lậu </em>theo khoản 4 điều 188 Bộ luật H&igrave;nh sự 2015 v&agrave; tội&nbsp;<em>Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng, </em>theo điều 211 Bộ luật H&igrave;nh sự 2015.</p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan vụ &aacute;n, 8 người kh&aacute;c bị khởi tố, tạm giam về c&ugrave;ng tội danh với vai tr&ograve; đồng phạm.&nbsp;Cơ quan điều tra c&aacute;o buộc &ocirc;ng Huy cầm đầu đường d&acirc;y tội phạm c&oacute; tổ chức. &Ocirc;ng&nbsp;v&agrave; c&aacute;c đồng phạm đ&atilde; thực hiện h&agrave;nh vi phạm tội bu&ocirc;n lậu xuy&ecirc;n quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n nhằm để ngo&agrave;i sổ s&aacute;ch h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ đồng doanh thu.</p> <p style="text-align: justify;">Trong th&ocirc;ng b&aacute;o khởi tố, nh&agrave; chức tr&aacute;ch cho hay đ&atilde; thu giữ h&agrave;ng ngh&igrave;n điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử c&aacute;c loại...</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Nhiều thùng giấy được mang ra khỏi Trung tâm bảo hành của Nhật Cường hôm 9/5. Ảnh: Võ Hải" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/15/nhat-cuong-cong-an-kham-xet-22-6883-2011-1557843202(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Nhiều th&ugrave;ng h&agrave;ng&nbsp;được mang ra khỏi Trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh của Nhật Cường h&ocirc;m 9/5.&nbsp;<em style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);">Ảnh: V&otilde; Hải</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Năm ng&agrave;y trước, h&ocirc;m 9/5, C03 đ&atilde; kh&aacute;m x&eacute;t&nbsp;9 cửa h&agrave;ng, trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh thuộc Nhật Cường Mobile. Cơ quan điều tra đưa h&agrave;ng chục th&ugrave;ng c&aacute;c-t&ocirc;ng ni&ecirc;m phong ra khỏi c&aacute;c cửa h&agrave;ng.&nbsp;Chuỗi Nhật Cường Mobile đ&oacute;ng cửa từ h&ocirc;m đ&oacute;.&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">C03 th&ocirc;ng b&aacute;o đang mở rộng vụ &aacute;n để điều tra vai tr&ograve;, h&agrave;nh vi phạm tội của 9 bị can v&agrave; những người c&oacute; li&ecirc;n quan; sẽ x&aacute;c minh để thu hồi, k&ecirc; bi&ecirc;n triệt để t&agrave;i sản cho Nh&agrave; nước.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Với tội&nbsp;<em>Bu&ocirc;n lậu</em>, &ocirc;ng Huy v&agrave; 8 đồng phạm bị khởi tố theo khung h&igrave;nh phạt từ 12 đến 20 năm t&ugrave;; tội <em>Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng </em>c&oacute;<em> </em>khung h&igrave;nh phạt từ 3 đến 12 năm.</p> <p style="text-align: justify;">Nhật Cường Mobile l&agrave; thương hiệu thuộc sở hữu của C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, hoạt động từ năm 2001 với tiền th&acirc;n l&agrave; cửa h&agrave;ng sửa chữa điện thoại. Hệ thống c&oacute; 9 cửa h&agrave;ng b&aacute;n lẻ tại H&agrave; Nội, một trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh v&agrave; một trung t&acirc;m ERP tại TP HCM.</p> <p style="text-align: justify;">Theo th&ocirc;ng tin đăng k&yacute; doanh nghiệp, Nhật Cường c&oacute; vốn điều lệ 38 tỷ đồng, Tổng gi&aacute;m đốc l&agrave; B&ugrave;i Quang Huy, kinh doanh thiết bị v&agrave; linh kiện điện tử, viễn th&ocirc;ng, sản xuất điện thoại di động, dịch vụ cầm đồ v&agrave; b&aacute;n v&eacute; m&aacute;y bay. &Ocirc;ng Huy cũng l&agrave; người đại diện ph&aacute;p luật của C&ocirc;ng ty TNHH giải ph&aacute;p phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n website của m&igrave;nh, Nhật Cường Software cho biết th&agrave;nh lập năm 2016, đ&atilde; triển khai nhiều dự &aacute;n về c&ocirc;ng nghệ của H&agrave; Nội như dữ liệu d&acirc;n cư, phần mềm lưu tr&uacute; trực tuyến...</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Thủng màng nhĩ do bông ngoáy tai

Thủng màng nhĩ do bông ngoáy tai

Tai có khả năng tự làm sạch mà không cần lấy ráy tai thường xuyên. Dùng tăm bông hoặc các vật dụng vệ sinh tai thụt sâu, dễ đẩy ráy vào sâu bên trong, nguy cơ thủng màng nhĩ, nhiễm trùng cao.
back to top