Ông chủ Nhật Cường Mobile là ai?

Chủ chuỗi Nhật Cường Mobile là ông Bùi Quang Huy, người đồng thời là chủ sở hữu tại Nhật Cường Software, doanh nghiệp cung cấp phần mềm cho nhiều cơ quan hành chính.

<div> <p>Chuỗi cửa h&agrave;ng điện thoại di động Nhật Cường Mobile l&agrave; thương hiệu thuộc sở hữu của C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, c&oacute; trụ sở ch&iacute;nh tại số 39-41 L&yacute; Quốc Sư, phường H&agrave;ng Trống, quận Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội.</p> <h3>Ai đứng sau chuỗi cửa h&agrave;ng Nhật Cường Mobile?</h3> <p>Đ&acirc;y cũng l&agrave; một trong những chuỗi cửa h&agrave;ng điện thoại di động v&agrave; phụ kiện điện tử đầu ti&ecirc;n xuất hiện tại H&agrave; Nội.</p> <p>C&ocirc;ng ty đ&atilde; được th&agrave;nh lập từ năm 2001 với vốn điều lệ <abbr class="rate-vnd">5 tỷ đồng</abbr> do &ocirc;ng B&ugrave;i Quang Huy (sinh năm 1974) l&agrave;m người đại diện theo ph&aacute;p luật ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ong chu Nhat Cuong Mobile la ai? hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/09/lyquocsu_(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Nhiều cửa h&agrave;ng điện thoại trong chuỗi Nhật Cường Mobile bị c&ocirc;ng an kh&aacute;m x&eacute;t v&agrave;o s&aacute;ng nay 9/5. <em>Ảnh: Quyết Thắng.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo nội dung c&ocirc;ng bố thay đổi th&ocirc;ng tin đăng k&yacute; doanh nghiệp mới nhất, t&iacute;nh đến ng&agrave;y 4/5, c&ocirc;ng ty n&agrave;y c&oacute; vốn điều lệ <abbr class="rate-vnd">38 tỷ đồng</abbr>. Trong đ&oacute; c&oacute; hai cổ đ&ocirc;ng ch&iacute;nh l&agrave; &ocirc;ng B&ugrave;i Quang Huy g&oacute;p 90% v&agrave; 10% c&ograve;n lại do &ocirc;ng Trần Ngọc &Aacute;nh g&oacute;p vốn.</p> <p>Th&agrave;nh lập từ rất sớm nhưng tốc độ ph&aacute;t triển của c&aacute;c chuỗi cửa h&agrave;ng n&agrave;y kh&aacute; chậm so với c&aacute;c đối thủ như Viettel Store, <span>Thế giới Di động</span> hay FPT Shop... Hiện chuỗi n&agrave;y mới c&oacute; 9 cửa h&agrave;ng v&agrave; tập trung to&agrave;n bộ tại H&agrave; Nội.</p> <p>Theo <em>Nhadautu.vn</em>, &ocirc;ng chủ của chuỗi cửa h&agrave;ng Nhật Cường l&agrave; một đại gia c&oacute; tiếng với nhiều xe sang.</p> <p>Theo đ&oacute;, &ocirc;ng Huy sở hữu một chiếc Bentley, 2 chiếc LandRover c&ugrave;ng nhiều xe Lexus, Camry, Sienna c&aacute;c loại. Ngo&agrave;i ra, vợ chồng &ocirc;ng Huy c&ograve;n đang sở hữu căn nh&agrave; rộng 694 m2 tại tổ hợp căn hộ cao cấp T&ograve;a nh&agrave; Golden Westlake Executive Residences.</p> <h3><span>&quot;Bao thầu&quot; dịch vụ trực tuyến tại H&agrave; Nội</span></h3> <p>Ngo&agrave;i mảng bu&ocirc;n b&aacute;n điện thoại di động, m&aacute;y t&iacute;nh bảng v&agrave; phụ kiện di động, Nhật Cường c&ograve;n được hoạt động trong cả lĩnh vực phần mềm v&agrave; &quot;bao thầu&quot; hầu hết dịch vụ phần mềm trực tuyến tại c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh thuộc TP H&agrave; Nội.</p> <p>Cụ thể, mảng phần mềm của Nhật Cường hiện nay do C&ocirc;ng ty TNHH Giải ph&aacute;p Phần mềm Nhật Cường - Nhật Cường Software quản l&yacute;. C&ocirc;ng ty n&agrave;y c&oacute; c&ugrave;ng trụ sở ch&iacute;nh với c&ocirc;ng ty quản l&yacute; chuỗi Nhật Cường Mobile tại phố L&yacute; Quốc Sư. Hiện tại &ocirc;ng Huy cũng đang l&agrave; chủ doanh nghiệp v&agrave; người đại diện theo ph&aacute;p luật tại c&ocirc;ng ty n&agrave;y.</p> <p>Nhật Cường Software được th&agrave;nh lập tr&ecirc;n cơ sở từ một trung t&acirc;m c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của chuỗi Nhật Cường Mobile v&agrave;o năm 2011. C&ocirc;ng ty n&agrave;y sau đ&oacute; nhận được h&agrave;ng loạt hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm cho c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước tại H&agrave; Nội như x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu d&acirc;n cư, phần mềm lưu tr&uacute; trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt l&agrave; giải ph&aacute;p dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến li&ecirc;n th&ocirc;ng 3 cấp...</p> <table align="right"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ong chu Nhat Cuong Mobile la ai? hinh anh 2 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/09/nc1_paxc.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Nhật Cường Software cung cấp dịch vụ trực tuyến cho hầu hết cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp sở tại H&agrave; Nội. <em>Nguồn: NC Software.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo hồ sơ năng lực của Nhật Cường Software, hầu hết cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh của H&agrave; Nội đều đang sử dụng dịch vụ phần mềm của c&ocirc;ng ty n&agrave;y.</p> <p>Ngo&agrave;i việc x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu d&acirc;n cư của hơn 7,9 triệu người d&acirc;n H&agrave; Nội cho c&ocirc;ng an th&agrave;nh phố, Nhật Cường&nbsp;Software cũng đứng sau phần mềm quản l&yacute; tội phạm;&nbsp;hệ thống quản l&yacute; quỹ nh&agrave; t&aacute;i định cư c&aacute;c cấp quận/huyện, Sở X&acirc;y dựng, UBND TP H&agrave; Nội.</p> <p>Trong v&agrave;i năm trở lại đ&acirc;y&nbsp;Nhật Cường Software tr&uacute;ng thầu rất nhiều dự &aacute;n cung cấp phần mềm quản l&yacute; trực tuyến cho c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh của H&agrave; Nội, từ g&oacute;i thầu triển khai hệ thống quản l&yacute; gi&aacute;o dục tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; quản l&yacute; bệnh viện, hồ sơ sức khoẻ to&agrave;n d&acirc;n; dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến...</p> <p>Nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng khối cơ quan, Nh&agrave; nước của c&ocirc;ng ty bao gồm một loạt từ UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, c&ocirc;ng an th&agrave;nh phố cho tới c&aacute;c Sở Th&ocirc;ng tin Truyền th&ocirc;ng; Sở Y tế; Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo; Sở C&ocirc;ng Thương&hellip;&nbsp;</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/1KZMF-Q6X8s/2f843b08c04f2911705e/730753450800e15eb811/720/nhat_cuong_3.mp4?authen=exp=1557564850~acl=/1KZMF-Q6X8s/*~hmac=a0cbad78d4249b91bf155849ef1120da" false="" source-url="/video-canh-sat-kham-xet-cua-hang-cua-nhat-cuong-mobile-post944455.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="4553fd776130886ed121" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_jwqcz/2019_05_09/giangvo1.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/mVSBpOIRpcQ/c8a8d6242d63c43d9d72/5c2d766f2d2ac4749d3b/480/nhat_cuong_3.mp4?authen=exp=1557564850~acl=/mVSBpOIRpcQ/*~hmac=b2049aaa04e99d2ae9229caea449b8b3"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/WwURJRXwzG8/whls/vod/0/EZy-gcR6nCJavEV_rtG/nhat_cuong_3.m3u8?authen=exp=1557521650~acl=/WwURJRXwzG8/*~hmac=59a4e5ca25dec2a07eff01f162b67009" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/mVSBpOIRpcQ/c8a8d6242d63c43d9d72/5c2d766f2d2ac4749d3b/480/nhat_cuong_3.mp4?authen=exp=1557564850~acl=/mVSBpOIRpcQ/*~hmac=b2049aaa04e99d2ae9229caea449b8b3" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/1KZMF-Q6X8s/2f843b08c04f2911705e/730753450800e15eb811/720/nhat_cuong_3.mp4?authen=exp=1557564850~acl=/1KZMF-Q6X8s/*~hmac=a0cbad78d4249b91bf155849ef1120da" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Cảnh s&aacute;t kh&aacute;m x&eacute;t cửa h&agrave;ng của Nhật Cường mobile</span></strong> S&aacute;ng 9/5, h&agrave;ng chục cảnh s&aacute;t tới kh&aacute;m x&eacute;t cửa h&agrave;ng điện thoại Nhật Cường Mobile ở 33 L&yacute; Quốc Sư (H&agrave; Nội). Nhiều h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; giấy tờ được đưa l&ecirc;n &ocirc;t&ocirc;.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top