Trước khi bị Bộ Công an khám xét, Nhật Cường mobile từng vướng nhiều lùm xùm đánh tráo ruột máy, bán giá "cắt cổ"

Bị tố coi thường khách hàng, đánh tráo ruột máy, bán giá "cắt cổ"... đây là hàng loạt lùm xùm Nhật Cường mobile vướng phải trong thời gian qua trước khi bị Bộ Công an khám xét sáng ngày 9/5.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>S&aacute;ng 9/5, một số cửa h&agrave;ng của Nhật Cường mobile tại H&agrave; Nội đ&atilde; bị Cơ quan điều tra Bộ C&ocirc;ng an kh&aacute;m x&eacute;t . C&ugrave;ng thời điểm, h&agrave;ng loạt cửa h&agrave;ng kh&aacute;c của&nbsp;Nhật Cường cũng đ&oacute;ng cửa kh&ocirc;ng l&yacute; do,&nbsp;c&aacute;c số điện thoại đường d&acirc;y n&oacute;ng, tổng đ&agrave;i chăm s&oacute;c kh&aacute;ch, b&aacute;n h&agrave;ng, bảo h&agrave;nh, bảo dưỡng đều ngắt kết nối.</span></p> <div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Clip: C&ocirc;ng an kh&aacute;m x&eacute;t cửa h&agrave;ng Nhật Cường mobile (Thực hiện: Kingpro).</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Hiện nguy&ecirc;n nh&acirc;n của việc kh&aacute;m x&eacute;t tr&ecirc;n vẫn chưa được c&ocirc;ng bố. Trước đ&oacute;, Nhật Cường mobile cũng đ&atilde; gặp kh&aacute; nhiều l&ugrave;m x&ugrave;m, nhiều lần bị kh&aacute;ch h&agrave;ng phản &aacute;nh về dịch vụ, th&aacute;i độ nh&acirc;n vi&ecirc;n cũng như chất lượng sản phẩm.&nbsp;</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Trước khi bị Bộ Công an khám xét, Nhật Cường mobile từng vướng nhiều lùm xùm đánh tráo ruột máy, bán giá cắt cổ - Ảnh 2." data-original="http://cafefcdn.com/2019/5/9/photo-1-1557391574398577604974.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/10/photo-1-1557391574398577604974.jpg" title="Trước khi bị Bộ Công an khám xét, Nhật Cường mobile từng vướng nhiều lùm xùm đánh tráo ruột máy, bán giá cắt cổ - Ảnh 2." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Cửa h&agrave;ng Nhật Cường mobile 33 L&yacute; Quốc Sư, H&agrave; Nội bị kh&aacute;m x&eacute;t trong s&aacute;ng nay.</span></p> </div> </div> <h3 style="text-align: justify;"><span>7/2012: Nh&acirc;n vi&ecirc;n Nhật Cường mobile bị kh&aacute;ch h&agrave;ng tố c&oacute; th&aacute;i độ coi thường, dịch vụ m&ocirc;n k&eacute;m</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span>Theo b&aacute;o Ph&aacute;p luật Việt Nam, v&agrave;o ng&agrave;y 6/11/2011, anh Trần Quyết Thắng (nh&agrave; A1, tập thể Thanh Xu&acirc;n Bắc, H&agrave; Nội) ra cửa h&agrave;ng Nhật Cường Mobile (số 10 Nguyễn Xiển, Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội) mua một chiếc điện thoại iPhone 4 m&agrave;u đen trị gi&aacute; hơn 16 triệu v&agrave; được bảo h&agrave;nh 12 th&aacute;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sau khi sử dụng được 6 th&aacute;ng, chiếc iPhone 4 của anh Thắng bỗng gặp hiện tượng thường xuy&ecirc;n bị mất s&oacute;ng, anh Thắng đ&atilde; mang điện thoại ra Nhật Cường mobile để bảo h&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sau nhiều lần l&agrave;m việc, mang m&aacute;y ra cửa h&agrave;ng sửa đi sửa lại c&ugrave;ng h&agrave;ng th&aacute;ng trời chờ đợi, anh Thắng rất bức x&uacute;c v&igrave; chiếc điện thoại của m&igrave;nh kh&ocirc;ng được sửa chữa triệt để. Ngo&agrave;i ra, nam kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;y c&ograve;n bất b&igrave;nh v&igrave; th&aacute;i độ l&agrave;m việc của nh&acirc;n vi&ecirc;n Nhật Cường mobile kh&ocirc;ng th&acirc;n thiện, đưa ra nhiều l&yacute; do kh&ocirc;ng thỏa đ&aacute;ng v&agrave; hợp l&yacute; để xử l&yacute; trường hợp của anh như &ldquo;<i>C&oacute; thể l&agrave; do lỗi của l&ocirc; h&agrave;ng hoặc người d&ugrave;ng</i>&rdquo;, &quot;<i>M&aacute;y của anh đ&atilde; bị hủy bảo h&agrave;nh</i>&quot;...</span></p> <h3 style="text-align: justify;"><span>2016: Nh&acirc;n vi&ecirc;n Nhật Cường mobile bị tố bảo h&agrave;nh lấy gi&aacute; &quot;cắt cổ&quot;, điện thoại iPhone bị chọc hỏng ổ cứng</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span>Theo trang GameN, v&agrave;o th&aacute;ng 6/2016, anh Ngọc T. (qu&ecirc; ở Hưng Y&ecirc;n) đ&atilde; d&ugrave;ng một chiếc iPhone 6S h&agrave;ng x&aacute;ch tay mua ở Nhật Cường mobile.&nbsp;Sau một thời gian sử dụng, chiếc m&aacute;y bất ngờ bị &quot;treo t&aacute;o&quot; (một lỗi kh&aacute; phổ biến của d&ograve;ng iPhone - PV) n&ecirc;n anh đ&atilde; phải đem điện thoại ra trung bảo h&agrave;nh của Nhật Cường Mobile ở Giảng V&otilde; để bảo h&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tại đ&acirc;y, nh&acirc;n vi&ecirc;n tiếp nhận sau hơn 1 tiếng kiểm tra b&aacute;o lại m&aacute;y bị chập ổ cứng, ph&iacute; sửa chữa hết 1,2 triệu đồng, thay mới l&agrave; 1,8 triệu đồng. Nếu c&ograve;n bảo h&agrave;nh được bớt 10%, sau đ&oacute; l&agrave; bớt 250.000 đồng nhưng anh kh&ocirc;ng đồng &yacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Điều đ&aacute;ng n&oacute;i l&agrave; d&ugrave; đ&atilde; b&aacute;o ho&atilde;n kh&ocirc;ng sửa m&aacute;y nữa, nhưng nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật cho biết đ&atilde; sửa xong (trong v&ograve;ng 40 ph&uacute;t) v&agrave; nếu anh đồng &yacute; th&igrave; nhận b&agrave;n giao m&aacute;y (trả tiền) hoặc nhận lại m&aacute;y như t&igrave;nh trạng ban đầu (treo t&aacute;o).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Đồng &yacute; nhận lại t&igrave;nh trạng như ban đầu nhưng muốn hỏi r&otilde; l&yacute; do v&igrave; sao kh&ocirc;ng được bảo h&agrave;nh, anh Ngọc T. nhận được c&acirc;u trả lời l&agrave; do m&aacute;y bị xước x&aacute;t v&agrave; vỡ k&iacute;nh m&agrave;n h&igrave;nh. Cuối c&ugrave;ng, anh Ngọc T. đ&agrave;nh phải y&ecirc;u cầu nh&acirc;n vi&ecirc;n lập bi&ecirc;n bản từ chối bảo h&agrave;nh.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Trước khi bị Bộ Công an khám xét, Nhật Cường mobile từng vướng nhiều lùm xùm đánh tráo ruột máy, bán giá cắt cổ - Ảnh 3." data-original="http://cafefcdn.com/2019/5/9/photo-1-1557391576774987819401.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/10/photo-1-1557391576774987819401.jpg" title="Trước khi bị Bộ Công an khám xét, Nhật Cường mobile từng vướng nhiều lùm xùm đánh tráo ruột máy, bán giá cắt cổ - Ảnh 3." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Chiếc iPhone 6S của anh Ngọc .T bị từ chối bảo h&agrave;nh v&igrave; vỡ k&iacute;nh m&agrave;n h&igrave;nh</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Bức x&uacute;c v&igrave; dịch vụ đắt đỏ c&ugrave;ng th&aacute;i độ của nh&acirc;n vi&ecirc;n Nhật Cường mobile, anh Ngọc T. quyết định đem m&aacute;y ra ngo&agrave;i sửa th&igrave; được nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật ở nơi mới b&aacute;o rằng ổ cứng bị chọc hỏng phải thay mới. Anh T. đ&atilde; thay ổ cứng 64GB v&agrave; &eacute;p lại k&iacute;nh m&agrave;n h&igrave;nh với tổng chi ph&iacute; c&ograve;n rẻ hơn sửa chữa (kh&ocirc;ng phải thay) ở Nhật Cường mobile.</span></p> <h3 style="text-align: justify;"><span>5/2017: Kh&aacute;ch h&agrave;ng tố Nhật Cường mobile b&aacute;n h&agrave;ng &quot;chặt ch&eacute;m&quot;</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span>Cũng theo&nbsp;Ph&aacute;p luật Việt Nam, v&agrave;o khoảng năm 2017, anh V. (quận Nam Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội) c&oacute; mua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy S7 Edge tại cửa h&agrave;ng Nhật Cường mobile ở phố Xu&acirc;n Thủy (Cầu Giấy, H&agrave; Nội).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sau thời gian ngắn sử dụng chiếc điện thoại bị vỡ m&agrave;n h&igrave;nh n&ecirc;n anh V. đ&atilde; mang tới cửa h&agrave;ng của Nhật Cường mobile thay m&agrave;n h&igrave;nh. Tại đ&acirc;y, anh được nh&acirc;n vi&ecirc;n tư vấn v&agrave; b&aacute;o gi&aacute; thay m&agrave;n h&igrave;nh mới &quot;h&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng Sam Sung&quot; với gi&aacute; tăng dần theo thời gian bảo h&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Cụ thể, gi&aacute; m&agrave;n h&igrave;nh chiếc điện thoại n&agrave;y với thời gian bảo h&agrave;nh 1 tuần l&agrave; gần 5,3 triệu đồng, bảo h&agrave;nh nửa th&aacute;ng l&agrave; hơn 5,5 triệu đồng, bảo h&agrave;nh 1 th&aacute;ng l&agrave; 6,3 triệu đồng.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Trước khi bị Bộ Công an khám xét, Nhật Cường mobile từng vướng nhiều lùm xùm đánh tráo ruột máy, bán giá cắt cổ - Ảnh 4." data-original="http://cafefcdn.com/2019/5/9/photo-2-15573915767771280740990.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/10/photo-2-15573915767771280740990.jpg" title="Trước khi bị Bộ Công an khám xét, Nhật Cường mobile từng vướng nhiều lùm xùm đánh tráo ruột máy, bán giá cắt cổ - Ảnh 4." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>H&oacute;a đơn thanh to&aacute;n ở Trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh Samsung thấp hơn so với nh&acirc;n vi&ecirc;n của Nhật Cường Mobile b&aacute;o gi&aacute;.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Trong khi đ&oacute;, tham khảo ở một số cửa h&agrave;ng kh&aacute;c như Trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh Samsung tại Cầu Giấy, gi&aacute; thay m&agrave;n h&igrave;nh chỉ c&oacute; 4,5 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với gi&aacute; của Nhật Cường mobile tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Điều đ&aacute;ng n&oacute;i hơn, nh&acirc;n vi&ecirc;n Samsung cho biết, m&agrave;n h&igrave;nh mới v&agrave; chiếc điện thoại sẽ được bảo h&agrave;nh đ&uacute;ng theo thời gian bảo h&agrave;nh c&ograve;n lại kể từ thời điểm mua, kh&ocirc;ng hề tăng gi&aacute; dần theo thời hạn bảo h&agrave;nh như ở b&ecirc;n Nhật Cường mobile.</span></p> <h3 style="text-align: justify;"><span>3/2018: Nhật Cường mobile bị tố đ&aacute;nh tr&aacute;o ruột m&aacute;y v&agrave; dịch vụ sửa chữa k&eacute;m</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span>Khoảng th&aacute;ng 3/2018, chị&nbsp;T.T.H (H&agrave; Nội) cho biết điện thoại của chị bị vỡ k&iacute;nh m&agrave;n h&igrave;nh, đ&atilde; mang ra Nhật Cường mobile chi nh&aacute;nh Giảng V&otilde; để sửa. Tại đ&acirc;y, nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&atilde; thay k&iacute;nh m&agrave;n h&igrave;nh cho chị nhưng kĩ thuật vi&ecirc;n lại lắp k&ecirc;nh k&iacute;nh camera.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tiếp đ&oacute; kh&ocirc;ng l&acirc;u, điện thoại chị lại kh&ocirc;ng nhận cảm ứng, ra kiểm tra lại kĩ thuật vi&ecirc;n của Nhật Cường mobile cho rằng điện thoại chị bị chết cảm ứng, chi ph&iacute; sửa chữa 2,2 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Lần thứ 3, vẫn chiếc điện thoại đ&oacute; khi d&ugrave;ng được thời gian chưa l&acirc;u xảy ra hiện tượng kh&ocirc;ng nhận cảm ứng. Ra kiểm tra lại, kĩ thuật vi&ecirc;n của&nbsp;Nhật Cường mobile lại cho biết điện thoại bị lỗi kh&aacute;c chứ kh&ocirc;ng phải do lỗi m&agrave;n h&igrave;nh, giờ phải giữ lại một tuần để thay v&agrave; b&aacute;o gi&aacute; cho chị H l&agrave; hơn 3 triệu đồng, tuy nhi&ecirc;n chị H chỉ phải trả hơn 1 triệu đồng do được hồi lại tiền m&agrave;n h&igrave;nh đ&atilde; thay do kỹ thuật ph&aacute;n &quot;nhầm bệnh&quot;.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Trước khi bị Bộ Công an khám xét, Nhật Cường mobile từng vướng nhiều lùm xùm đánh tráo ruột máy, bán giá cắt cổ - Ảnh 5." data-original="http://cafefcdn.com/2019/5/9/photo-3-1557391576778678477566.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/10/photo-3-1557391576778678477566.jpg" title="Trước khi bị Bộ Công an khám xét, Nhật Cường mobile từng vướng nhiều lùm xùm đánh tráo ruột máy, bán giá cắt cổ - Ảnh 5." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>M&agrave;n &quot;h&ocirc; biến&quot; ruột m&aacute;y điện thoại của kh&aacute;ch h&agrave;ng - Ảnh: Ph&aacute;p luật Việt Nam</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>3 lần sửa chữa, bỏ ra số tiền kh&ocirc;ng nhỏ thế nhưng chiếc điện thoại iPhone của chị T.T.H vẫn kh&ocirc;ng thể sử dụng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, chị H cho rằng điện thoại của m&igrave;nh đ&atilde; đ&atilde; bị đ&aacute;nh tr&aacute;o ruột m&aacute;y v&igrave; số imei tr&ecirc;n vỏ m&aacute;y v&agrave; số imei kiểm tra tr&ecirc;n m&aacute;y kh&ocirc;ng hề tr&ugrave;ng nhau, dung lượng v&agrave; t&ecirc;n m&aacute;y cũng bị thay đổi, t&ecirc;n người d&ugrave;ng lại ho&agrave;n to&agrave;n... mới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Nhật Cường mobile thuộc C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, c&oacute; giấy ph&eacute;p ĐKKD số 01011.38364 do Sở KHĐT H&agrave; Nội cấp ng&agrave;y 20/06/2001. Người đại diện ph&aacute;p luật l&agrave; &ocirc;ng B&ugrave;i Quang Huy, với ng&agrave;nh nghề kinh doanh ch&iacute;nh l&agrave; B&aacute;n bu&ocirc;n thiết bị v&agrave; linh kiện điện tử, viễn th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Hệ thống Nhật Cường mobile c&oacute; 9 cửa h&agrave;ng tại H&agrave; Nội, trong đ&oacute; trụ sở được đặt tại cửa h&agrave;ng 33 L&yacute; Quốc Sư, phường H&agrave;ng B&ocirc;ng, quận Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Khởi đầu l&agrave; một cửa h&agrave;ng sửa chữa điện thoại, Nhật Cường Mobile sau đ&oacute; đ&atilde; ph&aacute;t triển th&agrave;nh hệ thống c&aacute;c cửa h&agrave;ng b&aacute;n lẻ điện thoại di động, l&agrave; địa chỉ quen thuộc về c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm smartphone, m&aacute;y t&iacute;nh bảng của kh&aacute;ch h&agrave;ng trong nhiều năm qua.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo Tổ Quốc</span></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo cafef.vn
back to top