Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội

Tuyến đường trục phía Nam Hà Nội có tổng chiều dài toàn tuyến là 41,5km, quy mô 4 làn xe, đi xuyên qua quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, huyện Ứng Hòa và huyện Phú Xuyên.

<div> <p><span><strong>To&agrave;n cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở H&agrave; Nội</strong></span></p> <p>Tuyến đường trục ph&iacute;a Nam H&agrave; Nội c&oacute; tổng chiều d&agrave;i to&agrave;n tuyến l&agrave; 41,5km, quy m&ocirc; 4 l&agrave;n xe, đi xuy&ecirc;n qua quận H&agrave; Đ&ocirc;ng, huyện Thanh Oai, huyện Ứng H&ograve;a v&agrave; huyện Ph&uacute; Xuy&ecirc;n.</p> <figure class="video" contenteditable="false"> <video data-src="2021/04/03/duong-truc-phia-nam-1617451309844.mp4" data-video-id="135677" data-video-key="e17cbe65fba47211e711d13dc1d98f80" height="1080" poster="https://icdn.dantri.com.vn/thumb-video/2021/04/03/duong-truc-phia-nam-1617451309844/0_00_39.jpg" width="1920">&nbsp;</video> <figcaption>To&agrave;n cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở H&agrave; Nội</figcaption> </figure> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-1-1617292897108.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 1" /></figure> <p>Dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng đường trục ph&iacute;a Nam thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội c&oacute; tổng chiều d&agrave;i to&agrave;n tuyến l&agrave; 41,5km. Dự &aacute;n bắt đầu khởi c&ocirc;ng v&agrave;o năm 2008 giai đoạn 1 với chiều d&agrave;i 19,9km. Đối ứng cho đoạn đường n&agrave;y l&agrave; Khu đ&ocirc; thị mới Thanh H&agrave; A v&agrave; Thanh H&agrave; B c&oacute; tổng diện t&iacute;ch gần 400ha.&nbsp;</p> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 327px;"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-15-1617292901514.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 2" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 327px;"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-5-1617292898368.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 3" /></figure> </div> </div> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-23-1617379326431.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 4" /></figure> <p>Hiện tại, dự &aacute;n đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn 1 với 19,9km đ&atilde; được th&ocirc;ng xe v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng. Điểm đầu tuyến đường giao đường Ph&uacute;c La - Văn Ph&uacute; (Kiến Hưng, H&agrave; Đ&ocirc;ng), điểm cuối tiếp giao quốc lộ 1A - đoạn ph&iacute;a dưới Cầu Giẽ (Ch&acirc;u Can, Ph&uacute; Xuy&ecirc;n).</p> <figure class="image align-full" contenteditable="false"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-2-1617292900775.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 5" /></figure> <p>Tuyến đường trục ph&iacute;a Nam c&oacute; quy m&ocirc; 4 l&agrave;n xe, tốc độ thiết kế 60km/giờ.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-13-1617292897121.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 6" /></figure> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 325px;"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-7-1617292888044.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 7" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 325px;"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 8" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-8-1617292878229.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 8" /></figure> </div> </div> <p>Tuyến đường c&oacute; dải ph&acirc;n c&aacute;ch rộng 5-7m, được trồng c&acirc;y cọ dầu, b&agrave;ng l&aacute; nhỏ Đ&agrave;i Loan v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i hoa nở theo m&ugrave;a.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 9" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-19-1617293689280.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 9" /></figure> <p>Vỉa h&egrave; c&oacute; chiều rộng từ 7-10m, được trồng h&agrave;ng c&acirc;y gi&aacute;ng hương. Hầu hết, c&aacute;c c&acirc;y n&agrave;y đều đang sinh trưởng tốt.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 10" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-20-1617379324700.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 10" /></figure> <p>Tại một số đoạn được lắp r&agrave;o chắn để đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 11" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-24-1617379326256.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 11" /></figure> <p>Mặt đường thảm nhựa, mặt cắt ngang 40m.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 12" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-26-1617379325383.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 12" /></figure> <p>Một số khu chung cư cao tầng đ&atilde; mọc l&ecirc;n hai b&ecirc;n tuyến đường &quot;ngh&igrave;n tỷ&quot;.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 13" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-25-1617379325896.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 13" /></figure> <p>Mật độ giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n tuyến đường n&agrave;y kh&aacute; th&ocirc;ng tho&aacute;ng, &iacute;t khi xảy ra &ugrave;n tắc, kể cả v&agrave;o khung giờ cao điểm.</p> <figure class="image align-full" contenteditable="false"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 14" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-4-1617292899618.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 14" /></figure> <p>Giai đoạn 2 của dự &aacute;n c&oacute; chiều d&agrave;i 21,6km, với quỹ đất đối ứng l&agrave; dự &aacute;n Khu đ&ocirc; thị Mỹ Hưng, tại x&atilde; Cự Kh&ecirc;, x&atilde; Mỹ Hưng, x&atilde; Tam Hưng, huyện Thanh Oai (H&agrave; Nội), quy m&ocirc; 182ha. Với tổng mức đầu tư ở giai đoạn 2 khoảng 3.800 tỷ đồng.</p> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 326px;"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 15" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-18-1617292898905.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 15" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 326px;"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 16" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-10-1617292895732.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 16" /></figure> </div> </div> <p>Dự &aacute;n đường trục ph&iacute;a Nam tỉnh H&agrave; T&acirc;y cũ được UBND tỉnh H&agrave; T&acirc;y cũ th&ocirc;ng qua đề xuất dự &aacute;n triển khai thực hiện v&agrave;o th&aacute;ng 12/2007, dự &aacute;n được thực hiện theo hợp đồng BT ng&agrave;y 18/4/2008.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 17" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/04/icdn-dantri-com-vn_duong-cienco-5-12-1617292895706.jpg" title="Toàn cảnh tuyến đường hơn 7.500 tỷ đồng kết nối 4 quận, huyện ở Hà Nội - 17" /></figure> <p>Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh, đường trục ph&iacute;a Nam được kỳ vọng l&agrave; tuyến giao th&ocirc;ng đường bộ trọng điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội. Đồng thời cũng kết nối H&agrave; Nội với c&aacute;c tỉnh H&agrave; Nam, Ninh B&igrave;nh với chủ trương n&acirc;ng cấp th&agrave;nh tuyến quốc lộ Mỹ Đ&igrave;nh - Ba Sao - B&aacute;i Đ&iacute;nh.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top