Thực hư việc dân phải nộp lại tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên cho cán bộ

Theo cán bộ cũng như nhiều người dân thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, khi nhận được tiền cứu trợ, bà con đã tự nguyện san sẻ một phần khó khăn với người trong làng chứ không có chuyện cán bộ tự thu lại.

<div> <p>Những ng&agrave;y qua, dư luận tại Quảng B&igrave;nh x&ocirc;n xao về việc th&ocirc;n thu lại tiền do ca sĩ Thủy Ti&ecirc;n hỗ trợ cho người d&acirc;n tại th&ocirc;n Ngọa Cương, x&atilde; Cảnh H&oacute;a, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng B&igrave;nh.</p> <p>Theo t&igrave;m hiểu của ph&oacute;ng vi&ecirc;n<em> D&acirc;n tr&iacute;</em>, vừa qua c&oacute; 69/171 hộ d&acirc;n tại th&ocirc;n Ngọa Cương được hỗ trợ số tiền 414 triệu đồng (mỗi hộ 6 triệu đồng).</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thực hư việc dân phải nộp lại tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên cho cán bộ - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/30/icdn-dantri-com-vn_img-8063-1604033282420.jpg" title="Thực hư việc dân phải nộp lại tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên cho cán bộ - 1" /> <figcaption> <p>Sau sự việc g&acirc;y x&ocirc;n xao, x&atilde; đ&atilde; gửi trả lại tiền hỗ trợ cho người d&acirc;n.</p> </figcaption> </figure> <p>Li&ecirc;n quan đến vấn đề g&acirc;y x&ocirc;n xao n&agrave;y, &ocirc;ng Nguyễn Hữu Cần, Trưởng th&ocirc;n Ngọa Cương cho hay, th&ocirc;n đ&atilde; lập danh s&aacute;ch 69 hộ chịu thiệt hại để đo&agrave;n từ thiện của ca sĩ Thủy Ti&ecirc;n trao hỗ trợ. Danh s&aacute;ch c&aacute;c hộ n&agrave;y do th&ocirc;n lập, căn cứ v&agrave;o c&aacute;c hộ bị ngập, ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, neo đơn v&agrave; được đo&agrave;n đồng &yacute; sau khi t&igrave;m hiểu.</p> <p>Cũng theo &ocirc;ng Cần, kh&ocirc;ng c&oacute; chuyện th&ocirc;n tự &yacute; thu lại tiền hỗ trợ của người d&acirc;n m&agrave; do người d&acirc;n tự nộp lại theo y ước từ trước. Như mọi năm, sau lũ lụt c&oacute; rất nhiều đo&agrave;n về hỗ trợ cho th&ocirc;n Ngọa Cương, đo&agrave;n &iacute;t, đo&agrave;n nhiều dẫn đến sự hỗ trợ ch&ecirc;nh lệch.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thực hư việc dân phải nộp lại tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên cho cán bộ - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/30/icdn-dantri-com-vn_img-8062-1604033429640.jpeg" title="Thực hư việc dân phải nộp lại tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên cho cán bộ - 2" /> <figcaption> <p>Danh s&aacute;ch người d&acirc;n nhận qu&agrave; từ đo&agrave;n của ca sĩ Thủy Ti&ecirc;n.</p> </figcaption> </figure> <p>Do đ&oacute; người d&acirc;n Ngọa Cương đồng t&igrave;nh với số tiền lớn sẽ nộp lại cho ban cấp ph&aacute;t (ban c&oacute; 6 người). Khi c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp nhận cứu trợ cơ bản ổn định th&igrave; th&ocirc;n sẽ tổ chức họp d&acirc;n, c&acirc;n đối mức độ thiệt hại để d&acirc;n b&igrave;nh x&eacute;t, th&ocirc;ng qua d&acirc;n v&agrave; t&ugrave;y v&agrave;o đ&oacute; hỗ trợ từng trường hợp số tiền ph&ugrave; hợp.</p> <p>&ldquo;D&acirc;n tin tưởng c&aacute;n bộ th&ocirc;n mới nộp lại tiền, họ nộp v&agrave;o th&igrave; cũng nhận về th&ocirc;i, giờ như thế n&agrave;y rồi th&igrave; cũng trả lại cho b&agrave; con th&ocirc;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m việc cũng v&igrave; tập thể chứ kh&ocirc;ng phải tư lợi g&igrave;. Thường th&igrave; c&aacute;c đối tượng được nhận suất qu&agrave; về cũng nhận phần hơn, c&ograve;n lại hỗ trợ c&aacute;c hộ kh&aacute;c trong th&ocirc;n. To&agrave;n bộ số tiền th&ocirc;n tiếp nhận đều c&oacute; giấy tờ, ghi ch&eacute;p&rdquo;, &ocirc;ng Cần giải th&iacute;ch.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thực hư việc dân phải nộp lại tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên cho cán bộ - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/30/icdn-dantri-com-vn_img-8064-1604033474236.jpeg" title="Thực hư việc dân phải nộp lại tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên cho cán bộ - 3" /> <figcaption> <p>Người d&acirc;n cho biết tự nguyện nộp lại tiền để san sẻ với b&agrave; con trong l&agrave;ng chứ kh&ocirc;ng phải bị &eacute;p buộc.</p> </figcaption> </figure> <p>&Ocirc;ng Cần cũng n&oacute;i th&ecirc;m: &ldquo;Đợt tiếp nhận cứu trợ n&agrave;y, d&acirc;n Ngọa Cương họ cũng rất trật tự, đo&agrave;n kết chứ kh&ocirc;ng c&oacute; chuyện chửi bới g&igrave; cả. D&acirc;n họ tự nguyện l&ecirc;n nộp cho ban cấp ph&aacute;t chứ kh&ocirc;ng phải th&ocirc;n &aacute;p đặt hay bắt buộc đ&oacute;ng. C&aacute;n bộ th&ocirc;n cũng vất vả lắm, bởi lập danh s&aacute;ch cũng kh&ocirc;ng thể cho to&agrave;n th&ocirc;n được, số qu&agrave; về tặng d&acirc;n cũng ở mức nhất định. Người c&oacute; người kh&ocirc;ng họ lại tr&aacute;ch c&aacute;n bộ th&ocirc;n, việc tiếp nhận cứu trợ rất phức tạp&rdquo;.</p> <p>B&agrave; Dương Thị Khanh, th&ocirc;n Ngọa Cương l&agrave; một trong những người c&oacute; t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch nhận qu&agrave; của ca sĩ Thủy Ti&ecirc;n. B&agrave; cho biết, c&aacute;c đo&agrave;n về hỗ trợ qu&agrave; th&igrave; số lượng cũng vừa phải chứ kh&ocirc;ng phải ai cũng c&oacute;, người kh&ocirc;ng c&oacute; cũng tội. Do vậy b&agrave; v&agrave; người d&acirc;n th&ocirc;n n&agrave;y quyết định san sẻ mỗi người một &iacute;t.</p> <p>&ldquo;D&acirc;n họ tự nộp lại để san sẻ trong l&agrave;ng th&ocirc;i chứ kh&ocirc;ng ai thu đ&acirc;u ch&uacute; ạ, n&oacute;i thế tội cho c&aacute;n bộ th&ocirc;n. Giờ cấp tr&ecirc;n y&ecirc;u cầu th&igrave; th&ocirc;n họ trả lại, nhưng thực sự ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn san sẻ, t&igrave;nh l&agrave;ng nghĩa x&oacute;m. Th&ocirc;n th&igrave; ai cũng vất vả, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; m&agrave; họ kh&ocirc;ng c&oacute; sao đ&agrave;nh&rdquo;, b&agrave; Khanh t&acirc;m sự.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thực hư việc dân phải nộp lại tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên cho cán bộ - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/30/icdn-dantri-com-vn_img-8061-1604033282769.jpg" title="Thực hư việc dân phải nộp lại tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên cho cán bộ - 4" /> <figcaption> <p>S&aacute;ng nay 30/10, x&atilde; đ&atilde; trả lại khoản tiền từ đo&agrave;n của ca sĩ Thủy Ti&ecirc;n cho d&acirc;n.</p> </figcaption> </figure> <p>Về việc ca sĩ Thủy Ti&ecirc;n hỗ trợ người d&acirc;n v&ugrave;ng lũ tại x&atilde; Cảnh H&oacute;a, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Anh Dũng, B&iacute; thử Đảng ủy x&atilde; n&agrave;y cho biết, đo&agrave;n về hỗ trợ v&agrave;o ng&agrave;y 28/10. Đ&atilde; c&oacute; 703 hộ d&acirc;n được hỗ trợ, mỗi hộ 6 triệu đồng.</p> <p>Ri&ecirc;ng sự việc ở Th&ocirc;n Ngoạ Cương, &ocirc;ng Dũng cho biết về l&yacute; th&igrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng, nhưng về t&igrave;nh th&igrave; việc n&agrave;y trong th&ocirc;n đ&atilde; thống nhất với nhau trước đ&oacute;. &Ocirc;ng Dũng cũng chia sẻ, kh&ocirc;ng thể c&ocirc;ng bằng trong chuyện nhận qu&agrave; cứu trợ được, v&igrave; c&oacute; th&ocirc;n được nhận 100% nhưng c&oacute; th&ocirc;n chỉ được v&agrave;i chục hộ, trăm hộ.&nbsp;</p> <p>Mỗi lần l&ecirc;n danh s&aacute;ch, th&ocirc;n sẽ c&acirc;n đối, nếu hộ n&agrave;o được nhận qu&agrave; rồi th&igrave; đợt sau sẽ đến lượt c&aacute;c hộ chưa được nhận. Nhưng qu&agrave; từng đợt kh&aacute;c nhau, như lần n&agrave;y đến 6 triệu n&ecirc;n mới xảy ra sự việc n&oacute;i tr&ecirc;n.&nbsp;Hiện th&ocirc;n Ngọa Cương cũng đ&atilde; mời b&agrave; con đến nhận lại tiền.</p> <p>Được biết cũng v&igrave; tranh c&atilde;i trong việc l&ecirc;n danh s&aacute;ch nhận cứu trợ, tối 28/10, Trưởng th&ocirc;n Cấp Sơn l&agrave; &ocirc;ng Mai Văn Lợi đ&atilde; bị một số người d&acirc;n đ&aacute;nh, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng B&igrave;nh.&nbsp;</p> <p><strong>Tiến Th&agrave;nh </strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top