Thực hư về chuyện Tổng Giám đốc 8x của "siêu công ty" 500.000 tỷ từng làm việc tại K-Group, Vingroup, Novaland và Seedcom?

Theo chia sẻ của Nguyễn Vũ Quốc Anh trong bài phỏng vấn với chúng tôi, thì anh từng làm việc cho K-Group, VinGroup và Seedcom. Do doanh nhân 8x này đăng ký vài công ty với số vốn cực khủng - chưa có trong lịch sử, nên đang nhận nhiều ánh mắt nghi ngờ. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã kiểm chứng lại những thông tin nói trên….

<p><span id="mainContent"><b>Nguyễn Vũ Quốc Anh v&agrave; CTCP Tập đo&agrave;n Đầu tư C&ocirc;ng nghệ Tự động To&agrave;n cầu (Auto Investment Group) </b>vừa khiến cả giới kinh doanh Việt Nam sửng sốt khi vừa đăng k&yacute; th&agrave;nh lập doanh nghiệp với số vốn 500.000 tỷ đồng (khoảng 21,7 tỷ USD) tại TP. HCM. Theo đăng k&yacute;, Tổng Gi&aacute;m đốc sinh năm 1986 Nguyễn Vũ Quốc Anh sẽ g&oacute;p 499.998 tỷ đồng, chiếm 99,99% cổ phần.</span></p> <p><span id="mainContent">Chia sẻ tr&ecirc;n Zing, l&atilde;nh đạo Cục Đăng k&yacute; Kinh doanh nhấn mạnh doanh nghiệp mới đăng k&yacute; c&oacute; số vốn rất lớn v&agrave; lại đăng k&yacute; g&oacute;p vốn bằng TIỀN MẶT.</span></p> <p><span id="mainContent">Số vốn điều lệ n&oacute;i tr&ecirc;n vượt xa so với vốn điều lệ của c&aacute;c Tập đo&agrave;n kinh tế h&agrave;ng đầu của Việt Nam thời điểm hiện tại, như EVN hay PVN. Trong khi đ&oacute;, về ph&iacute;a doanh nghiệp tư nh&acirc;n, Tập đo&agrave;n Vingroup l&agrave; doanh nghiệp lớn nhất s&agrave;n chứng kho&aacute;n cũng chỉ c&oacute; vốn điều lệ gần 34.000 tỷ đồng v&agrave; gi&aacute; trị vốn h&oacute;a gần 400.000 tỷ đồng.</span></p> <p><span id="mainContent">Một so s&aacute;nh kh&aacute;c, số vốn &ocirc;ng Nguyễn Vũ Quốc Anh tuy&ecirc;n bố g&oacute;p v&agrave;o Auto Investment Group c&oacute; gi&aacute; trị cao gấp hơn 2 lần t&agrave;i sản tỷ ph&uacute; gi&agrave;u nhất s&agrave;n chứng kho&aacute;n Việt Phạm Nhật Vượng.</span></p> <p><span id="mainContent">Ngo&agrave;i ra, theo Cổng th&ocirc;ng tin quốc gia về đăng k&yacute; doanh nghiệp, Nguyễn Vũ Quốc Anh cũng đăng k&yacute; l&agrave; l&agrave; tổng gi&aacute;m đốc ki&ecirc;m người đại diện theo ph&aacute;p luật của C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n Kinh doanh tự động To&agrave;n cầu (GAB Group), được th&agrave;nh lập c&ugrave;ng ng&agrave;y với Auto Investment Group. C&ocirc;ng ty n&agrave;y cũng l&agrave;m lập tr&igrave;nh m&aacute;y vi t&iacute;nh, c&oacute; vốn 25.000 tỷ đồng , trụ sở tại tầng 72, t&ograve;a nh&agrave; Landmark 81.</span></p> <p><span id="mainContent">Ngo&agrave;i 2 c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n, &ocirc;ng Nguyễn Vũ Quốc Anh c&ograve;n l&agrave; CEO v&agrave; cổ đ&ocirc;ng ch&iacute;nh của một số c&ocirc;ng ty kh&aacute;c c&oacute; vốn từ v&agrave;i tỷ đến v&agrave;i trăm tỷ đồng.</span></p> <p><span id="mainContent">Trong b&agrave;i phỏng vấn mới đ&acirc;y với ch&uacute;ng t&ocirc;i, doanh nh&acirc;n n&agrave;y cũng đ&atilde; th&ocirc;ng tin th&ecirc;m về c&aacute; nh&acirc;n m&igrave;nh.</span></p> <p><span id="mainContent">&quot;<i>Trước kia ở Vingroup t&ocirc;i l&agrave;m tại VinDS (Department Store), l&agrave;m 2 năm th&igrave; chuyển việc. Một thời gian sau chuyển sang K-Group.</i></span></p> <p><span id="mainContent"><i>Tại K-Group, t&ocirc;i l&agrave;m Trưởng ph&ograve;ng Nh&acirc;n sự ki&ecirc;m Trợ l&yacute; cho Tổng Gi&aacute;m đốc, khi ấy t&ocirc;i cũng học hỏi rất nhiều từ anh Nguyễn Duy Khanh - CEO K-Group. Anh em qu&yacute; nhau lắm. B&ecirc;n đ&oacute; x&acirc;y dựng app Thế Giới Thợ v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n nhận được giải thưởng.</i></span></p> <p><span id="mainContent"><i>Mặc d&ugrave; l&agrave;m b&ecirc;n nh&acirc;n sự, nhưng t&ocirc;i phối hợp cả mảng kinh doanh hỗ trợ cấp tr&ecirc;n để l&agrave;m dự &aacute;n Thế Giới Thợ đầu ti&ecirc;n. Do &yacute; tưởng đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i tham qu&aacute;, gom hết dịch vụ lại... Hiện Thế giới thợ vẫn đang hoạt động</i>&quot;, anh Quốc Anh cho biết.</span></p> <p><span id="mainContent">C&ograve;n theo t&igrave;m hiểu th&ecirc;m của ch&uacute;ng t&ocirc;i, tr&ecirc;n facebook c&aacute; nh&acirc;n, Quốc Anh tự giới thiệu từng học Kế to&aacute;n tại trường Đại học CNTT Gia Định v&agrave; từng l&agrave;m chuy&ecirc;n vi&ecirc;n sale tại C&ocirc;ng ty CP May Phương Đ&ocirc;ng.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><span id="mainContent"><img alt="Thực hư về chuyện Tổng Giám đốc 8x của siêu công ty 500.000 tỷ từng làm việc tại K-Group, Vingroup, Novaland và Seedcom? - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/cafefcdn-com_photo-1-1622607471712900420313.jpg" title="Thực hư về chuyện Tổng Giám đốc 8x của siêu công ty 500.000 tỷ từng làm việc tại K-Group, Vingroup, Novaland và Seedcom? - Ảnh 1." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p><span id="mainContent">VinDS đ&atilde; đ&oacute;ng cửa v&agrave;o năm 2019.</span></p> </div> </div> <p><span id="mainContent"><i>Theo một nguồn tin đ&aacute;ng tin cậy, Quốc Anh từng l&agrave;m VinDS, sau đ&oacute; nữ Gi&aacute;m đốc HR của thương hiệu n&agrave;y về đầu qu&acirc;n cho K-Group với chức vụ tương đương trong năm 2017; th&igrave; Quốc Anh cũng về theo. </i></span></p> <p><span id="mainContent"><i>Quốc Anh l&agrave;m Trưởng ph&ograve;ng Tuyển dụng b&ecirc;n K-Group trong 2 năm, đến năm 2019 th&igrave; chuyển sang l&agrave;m ở Thế Giới Thợ - 1 startup trực thuộc K-Group. Sau đ&oacute; kh&ocirc;ng l&acirc;u, Quốc Anh rời K-Group.</i></span></p> <p><span id="mainContent"><i>Được biết, nữ Gi&aacute;m đốc HR n&oacute;i tr&ecirc;n cũng l&agrave; người dẫn dắt Quốc Anh đi từ Central Group, đến VinDS v&agrave; K-Group. Đến th&aacute;ng 11/2020, Quốc Anh l&agrave; Trưởng nh&oacute;m tuyển dụng của Novaland.</i></span></p> <p><span id="mainContent"><i>Phần Seedcom Holding, doanh nghiệp n&agrave;y cho biết từ năm 2018 đến nay th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nh&acirc;n sự n&agrave;o c&oacute; t&ecirc;n Nguyễn Vũ Quốc Anh. Phần c&ocirc;ng ty con &ndash; v&igrave; Seedcom c&oacute; qu&aacute; nhiều đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n, n&ecirc;n th&ocirc;ng tin chi tiết về Quốc Anh c&oacute; từng l&agrave;m việc tại đ&acirc;y hay kh&ocirc;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể kiểm chứng được tiếp.</i></span></p> <p><span id="mainContent">Theo đ&oacute;, VinDS thuộc VinGroup, được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 2015, chuy&ecirc;n vận h&agrave;nh c&aacute;c chuỗi b&aacute;n lẻ đồ thể thao (Sports World), gi&agrave;y d&eacute;p (ShoeCenter), mỹ phẩm (BeautyZone) thời trang (Fashion MegaStore), đ&atilde; giải thể năm 2019. Nếu trước kia Quốc Anh từng l&agrave; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n sale của C&ocirc;ng ty CP May Phương Đ&ocirc;ng, th&igrave; việc được tuyển dụng v&agrave;o l&agrave;m tại Central Group v&agrave; sau n&agrave;y l&agrave; VinDS cũng l&agrave; điều hợp l&yacute;.</span></p> <p><span id="mainContent">K-Group l&agrave; một doanh nghiệp tầm trung, xuất ph&aacute;t điểm từ K-Decor chuy&ecirc;n thiết kế v&agrave; x&acirc;y dựng cửa h&agrave;ng cho c&aacute;c &ocirc;ng lớn như VinGroup, Thế Giới Di Động, FPT, The Coffee House&hellip; v&agrave; sau n&agrave;y lấn s&acirc;n sang đầu tư v&agrave;o c&aacute;c startup. Hiện K-Group đang x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển, vận h&agrave;nh khoảng 10 startup; trong đ&oacute; nổi bật nhất phải kể đến Thế Giới Thợ.</span></p> <p><span id="mainContent">Năm 2019, Thế Giới Thợ đoạt giải &Aacute; qu&acirc;n cuộc thi Khởi nghiệp c&ocirc;ng nghệ do Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Việt Nam tổ chức. Mặc d&ugrave; c&oacute; khởi đầu ấn tượng, nhưng do mảng kinh doanh vận h&agrave;nh phức tạp cũng như Covid-19, trong khoảng 2 năm gần đ&acirc;y, startup n&agrave;y ph&aacute;t triển kh&aacute; cầm chừng. Thế Giới Thợ đang kh&ocirc;ng nổi cũng kh&ocirc;ng ch&igrave;m giữa thị trường khởi nghiệp cạnh tranh s&ocirc;i nổi.</span></p> <p><span id="mainContent"><i>Về lương bổng, theo Joboko.com, hiện tại, Trưởng ph&ograve;ng nh&acirc;n sự sẽ c&oacute; mức lương trung b&igrave;nh v&agrave;o khoảng 17 - 25 triệu/th&aacute;ng v&agrave; cao nhất c&oacute; thể l&ecirc;n đến gần 70 triệu/th&aacute;ng.</i></span></p> <p><span id="mainContent"><i>C&ograve;n theo anh Kevin Nguyễn &ndash; founder của JobHobin &ndash; startup chuy&ecirc;n về mảng nh&acirc;n sự, hiện data của họ cho thấy: lương Trưởng ph&ograve;ng nh&acirc;n sự của một c&ocirc;ng ty tầm trung khoảng v&agrave;i trăm người &ndash; v&iacute; như K-Group, tr&ecirc;n thị trường trung b&igrave;nh khoảng 36 triệu đồng/th&aacute;ng; l&ugrave;i đến năm 2018 sẽ giảm xuống từ 15% đến 20%.</i></span></p> <p><span id="mainContent">Theo đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể x&aacute;c thực hầu hết c&aacute;c th&ocirc;ng tin do Nguyễn Vũ Quốc Anh cung cấp với b&aacute;o ch&iacute; về những doanh nghiệp nh&acirc;n vật đ&atilde; từng l&agrave;m việc. Chức vụ cao nhất m&agrave; Quốc Anh từng đảm nhiệm l&agrave; Trưởng ph&ograve;ng nh&acirc;n sự.</span></p> <p class="author">&nbsp;</p>

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top