Thủ tướng phê duyệt dự án xây 'siêu sân bay' Long Thành giai đoạn 1

Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

<div> <p>Đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n c&oacute; tổng mức đầu tư <span>109.111,7 tỷ đồng, tương đương <abbr class="rate-usd">4,664 tỷ USD</abbr> với mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng 1 cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế cấp 4F tại huyện Long Th&agrave;nh, tỉnh Đồng Nai.</span></p> <p>Theo thiết kế, dự &aacute;n giai đoạn 1 sẽ gồm 1 đường cất hạ c&aacute;nh, 1 nh&agrave; ga h&agrave;nh kh&aacute;ch c&ugrave;ng c&aacute;c hạng mục phụ trợ đồng bộ với c&ocirc;ng suất 25 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch/năm tr&ecirc;n diện t&iacute;ch s&agrave;n 373.000 m2 c&ugrave;ng 1,2 triệu tấn h&agrave;ng h&oacute;a/năm. Thời gian thực hiện dự &aacute;n từ năm 2020 đến 2025.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao gio xay san bay long thanh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/12/znews-photo-zadn-vn_b3_h1.jpg" title="bao giờ xây sân bay long thành ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Thủ tướng vừa k&yacute; quyết định ph&ecirc; duyệt dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế Long Th&agrave;nh giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư <abbr class="rate-usd">4,67 tỷ USD</abbr>. Ảnh: <em>ACV</em></td> </tr> </tbody> </table> . <p>&nbsp;</p> <p>Dự &aacute;n được chia th&agrave;nh 4 dự &aacute;n th&agrave;nh phần. Trong đ&oacute;, dự &aacute;n th&agrave;nh phần 1 - c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh trụ sở cơ quan quản l&yacute; Nh&agrave; nước được người đứng đầu <span>Ch&iacute;nh phủ</span> giao c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; Nh&agrave; nước li&ecirc;n quan (Hải quan, C&ocirc;ng an, C&ocirc;ng an cửa khẩu, Cảng vụ, Kiểm dịch y tế) bố tr&iacute; nguồn vốn thực hiện.</p> <p>Trường hợp kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng bố tr&iacute; vốn, c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; Nh&agrave; nước lựa chọn nh&agrave; đầu tư theo h&igrave;nh thức PPP, loại hợp đồng BTL hoặc BLT.</p> <p>Dự &aacute;n th&agrave;nh phần 2 - c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh phục vụ quản l&yacute; bay, chủ đầu tư được Thủ tướng giao cho Tổng c&ocirc;ng ty Quản l&yacute; bay Việt Nam l&agrave;m chủ đầu tư.</p> <p>Dự &aacute;n th&agrave;nh phần 3 - c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết yếu trong cảng, bao gồm: nh&agrave; ga h&agrave;nh kh&aacute;ch, hạ tầng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, hệ thống cấp nước, xử l&yacute; nước thải, nh&agrave; ga h&agrave;ng h&oacute;a số 1, nh&agrave; để xe, hệ thống giao th&ocirc;ng kết nối tuyến số 1 v&agrave; số 2&hellip; sẽ do Tổng c&ocirc;ng ty Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng VN (ACV) l&agrave;m chủ đầu tư.</p> <p>Dự &aacute;n th&agrave;nh phần 4 - c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c&hellip; sẽ thực hiện bởi c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, chủ đầu tư do Bộ GTVT chủ tr&igrave; lựa chọn.</p> <p>Đ&aacute;ng lưu &yacute;, theo quyết định của Thủ tướng, c&aacute;c dự &aacute;n th&agrave;nh phần 2, 3, 4 sẽ chỉ được sử dụng vốn của nh&agrave; đầu tư, kh&ocirc;ng sử dụng bảo l&atilde;nh Ch&iacute;nh phủ.</p> <p>Trước đ&oacute; Hội đồng thẩm định Nh&agrave; nước cho biết suất vốn đầu tư dự &aacute;n Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế Long Th&agrave;nh giai đoạn 1 thuộc nh&oacute;m ngưỡng cao của c&aacute;c cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng tr&ecirc;n thế giới.</p> <p>Dự &aacute;n c&oacute; suất đầu tư gần <abbr class="rate-usd">4,67 tỷ USD</abbr>/25 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch giai đoạn 1, tương đương khoảng <abbr class="rate-usd">186,5 triệu USD</abbr>/một triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch.</p> <p>Bộ trưởng Kế hoạch v&agrave; đầu tư Nguyễn Ch&iacute; Dũng khẳng định tổng mức đầu tư dự &aacute;n Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế Long Th&agrave;nh đ&atilde; được tư vấn thẩm tra x&aacute;c định theo đ&uacute;ng quy định, suất vốn đầu tư cũng được so s&aacute;nh, đ&aacute;nh gi&aacute; với c&aacute;c cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế tr&ecirc;n thế giới v&agrave; bảo đảm kh&ocirc;ng vượt tổng mức đầu tư như &yacute; kiến chỉ đạo của Quốc hội.</p> <p>Về tiến độ x&acirc;y dựng dự &aacute;n, ng&agrave;y 2/11, Bộ trưởng Giao th&ocirc;ng Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết theo kế hoạch, cuối th&aacute;ng 12 sẽ khởi c&ocirc;ng h&agrave;ng r&agrave;o của s&acirc;n bay Long Th&agrave;nh. Qu&yacute; I/2021 sẽ khởi c&ocirc;ng san lấp mặt bằng, phấn đấu đến năm 2025 ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn 1 dự &aacute;n.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top