Tác động bí ẩn lên não của Covid-19

Bệnh nhân Covid-19 trải qua nhiều biến chứng liên quan tới thần kinh như mất khứu giác, vị giác, đột quỵ, rối loạn chức năng não.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Một trong những điều kh&oacute; hiểu về virus nCoV l&agrave; bao nhi&ecirc;u cơ quan trong cơ thể bị ảnh hưởng. C&aacute;c b&aacute;c sĩ đ&atilde; đề cập tới tim, phổi v&agrave; hệ ti&ecirc;u h&oacute;a nhưng t&aacute;c động của&nbsp;<span>Covid-19</span> l&ecirc;n hệ thần kinh vẫn l&agrave; một b&iacute; ẩn lớn.</p> <p>Một nghi&ecirc;n cứu v&agrave;o th&aacute;ng 4 cho thấy, hơn&nbsp;1/3 trong 214 bệnh nh&acirc;n Covid-19 được khảo s&aacute;t đ&atilde; trải qua những biến chứng thần kinh từ việc mất khứu gi&aacute;c cho tới đột quỵ.</p> <p>Virus nCoV c&ograve;n c&oacute; thể dẫn tới c&aacute;c biến chứng kh&aacute;c như m&ecirc; sảng, vi&ecirc;m n&atilde;o v&agrave; tổn thương thần kinh. Theo b&aacute;o c&aacute;o của Đại học London (Anh) v&agrave;o đầu th&aacute;ng 7, 10 trong số 43 bệnh nh&acirc;n đ&atilde; trải qua rối loạn chức năng n&atilde;o tạm thời v&agrave; m&ecirc; sảng, 12 người bị vi&ecirc;m n&atilde;o, 8 người đột quỵ v&agrave; 8 người bị tổn thương thần kinh.</p> <p>Tờ The Lancet Psychiatry cũng c&ocirc;ng bố khảo s&aacute;t tr&ecirc;n 153 bệnh nh&acirc;n cho thấy, thậm ch&iacute; cả những người dưới 60 tuổi cũng bị c&aacute;c triệu chứng tương tự.</p> <p><img alt="Tác động bí ẩn lên não của Covid-19" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/01/25/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_tac-dong-bi-an-len-nao-cua-covid-19.jpg" /></p> <p><span>Covid-19 g&acirc;y ra nhiều biến chứng kh&aacute;c nhau ở bệnh nh&acirc;n. Ảnh: China Daily</span></p> <p>Virus nCoV t&aacute;c động tới n&atilde;o như thế n&agrave;o vẫn chưa ho&agrave;n to&agrave;n r&otilde;. Tuy nhi&ecirc;n, hai b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu về hệ thần kinh, Sanjay Gupta v&agrave; Minali Nigam, vẫn muốn đi t&igrave;m c&acirc;u trả lời.</p> <p>B&aacute;c sĩ Gupta đ&atilde; c&oacute; 20 năm kinh nghiệm v&agrave; vẫn lu&ocirc;n ấn tượng với c&aacute;ch bộ n&atilde;o được cơ thể bảo vệ. Vỏ sọ cứng, hệ m&aacute;u n&atilde;o v&agrave; dung dịch đ&atilde; tạo ra những điểm bảo vệ trước khi những ph&acirc;n tử nhất định được ph&eacute;p x&acirc;m nhập. Đ&oacute; l&agrave; bộ phận quan trọng của cơ thể. Tuy nhi&ecirc;n, virus nCoV vẫn c&oacute; thể x&acirc;m nhập v&agrave;o hệ thống thần kinh trung ương.</p> <p><span>Virus nCoV tấn c&ocirc;ng n&atilde;o v&agrave; d&acirc;y thần kinh</span></p> <p>Triệu chứng li&ecirc;n quan tới hệ thần kinh phổ biến nhất l&agrave; mất khứu gi&aacute;c v&agrave; vị gi&aacute;c. Đ&oacute; cũng l&agrave; dấu hiệu đầu ti&ecirc;n cảnh b&aacute;o ai đ&oacute; bị Covid-19. Ngo&agrave;i ra, người bệnh c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c triệu chứng kh&aacute;c như đau đầu, ch&oacute;ng mặt, mất tỉnh t&aacute;o, yếu mệt&hellip;</p> <p>Virus l&acirc;y qua những giọt bắn trong kh&ocirc;ng kh&iacute;, x&acirc;m nhập v&agrave;o cơ thể th&ocirc;ng qua mũi v&agrave; miệng. Khi điều đ&oacute; xảy ra, virus sẽ tấn c&ocirc;ng v&agrave;o d&acirc;y thần kinh khứu gi&aacute;c khiến bạn kh&ocirc;ng thể ngửi được. Ngo&agrave;i ra, virus cũng c&oacute; thể x&acirc;m nhập nụ vị gi&aacute;c, cản trở chuyển t&iacute;n hiệu l&ecirc;n n&atilde;o, khiến bạn mất vị gi&aacute;c.</p> <p>Tất nhi&ecirc;n, đ&oacute; chỉ l&agrave; một giả thuyết nhưng theo nghi&ecirc;n cứu tr&ecirc;n 417 bệnh nh&acirc;n c&oacute; 88% bị c&aacute;c triệu chứng tr&ecirc;n. Phần lớn b&igrave;nh phục trong v&ograve;ng 2 tuần kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c t&aacute;c động n&agrave;o kh&aacute;c.</p> <p><img alt="Tác động bí ẩn lên não của Covid-19" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/01/61/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_tac-dong-bi-an-len-nao-cua-covid-19-1.jpg" /></p> <p><span>Phi c&ocirc;ng Anh cũng trải qua t&aacute;c động của cơn b&atilde;o cytokine - hội chứng c&oacute; thể t&aacute;c động tới hệ thần kinh. Ảnh: BVCC</span></p> <p>Một giả thuyết kh&aacute;c li&ecirc;n quan tới thụ thể protein ACE2 c&oacute; trong mọi tế b&agrave;o của phổi, thận, mạch m&aacute;u, cơ bắp, mũi v&agrave; miệng. ACE2 gi&uacute;p duy tr&igrave; huyết &aacute;p, bảo vệ tim v&agrave; n&atilde;o. Ở mũi v&agrave; miệng, virus&nbsp;bị&nbsp;cho l&agrave; cản trở thụ thể ACE2 trong c&aacute;c tế b&agrave;o thần kinh cảm gi&aacute;c.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, phần lớn triệu chứng dường như kh&ocirc;ng do virus trực tiếp g&acirc;y ra m&agrave; do phản ứng th&aacute;i qu&aacute; của hệ miễn dịch chống lại virus.</p> <p>&ldquo;C&acirc;u chuyện một virus với rất &iacute;t th&ocirc;ng tin gen c&oacute; thể g&acirc;y rối loạn hệ thần kinh của ch&uacute;ng ta thực sự g&acirc;y t&ograve; m&ograve;&rdquo;, b&aacute;c sĩ Majid Fotuhi, hệ thống y tế Johns Hopkins Medicine, cho hay.</p> <p>Trong trường hợp đột quỵ, virus cản trở ACE2 trong c&aacute;c mạch m&aacute;u, khởi ph&aacute;t&nbsp;<span>cơn b&atilde;o cytokine</span> - hệ miễn dịch phản ứng th&aacute;i qu&aacute; với virus nCoV. Hệ thống đ&ocirc;ng m&aacute;u của cơ thể bị tổn thương sẽ h&igrave;nh th&agrave;nh những cục m&aacute;u đ&ocirc;ng.</p> <p>Hiện tượng đột quỵ c&oacute; thể xảy ra nhưng dấu hiệu kh&ocirc;ng r&otilde; rệt n&ecirc;n&nbsp;nhiều&nbsp;người kh&ocirc;ng nhận ra. Một số c&oacute; thể trải qua t&igrave;nh trạng mất tr&iacute; nhớ, giảm tập trung. Số kh&aacute;c b&igrave;nh phục nhưng vẫn bị căng thẳng, lo lắng, mất ngủ&hellip;</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, vi&ecirc;m nhiễm nặng c&oacute; thể ph&aacute; hủy bức tường bảo vệ n&atilde;o dẫn tới ph&ugrave; n&atilde;o, động kinh, l&acirc;y nhiễm. C&ocirc; b&eacute; 5 tuổi Skylar Herbert (Michigan, Mỹ) đ&atilde; qua đời v&igrave; ph&ugrave; n&atilde;o.</p> <p>Một số bệnh nh&acirc;n c&ograve;n bị hội chứng Guillain-Barre - hệ miễn dịch của cơ thể tấn c&ocirc;ng c&aacute;c d&acirc;y thần kinh.</p> <p>Tr&ecirc;n thực tế, biến chứng thần kinh cũng c&oacute; thể gặp ở c&aacute;c loại bệnh như c&uacute;m, sởi, virus đường h&ocirc; hấp kh&aacute;c. Điều n&agrave;y xảy ra do hai l&yacute; do ch&iacute;nh: virus tấn c&ocirc;ng trực tiếp v&agrave;o hệ thần kinh v&agrave; t&aacute;c động từ phản ứng th&aacute;i qu&aacute; của hệ miễn dịch.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; nhiều trường hợp Covid-19 li&ecirc;n quan tới biến chứng thần kinh hơn so với c&aacute;c loại virus corona trước đ&oacute;. &ldquo;Tổn thương thần kinh dường như l&agrave; yếu tố nổi trội của loại virus corona n&agrave;y&rdquo;, b&aacute;c sĩ Felicia Chow, Đại học California, cho hay.</p> <p>Hiện chưa c&oacute; những nghi&ecirc;n cứu quy m&ocirc; về c&aacute;c biến chứng thần kinh li&ecirc;n quan tới Covid-19. Bởi vậy, c&aacute;c b&aacute;c sĩ vẫn điều trị những triệu chứng đ&oacute; như với bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; virus.</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
Dấu hiệu đột quỵ ở trẻ dễ nhầm lẫn

Dấu hiệu đột quỵ ở trẻ dễ nhầm lẫn

Đột quỵ không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà còn ở cả trẻ em. Cũng như người lớn, nếu không được điều trị kịp thời, đột quỵ ở trẻ em có thể dẫn đến những di chứng không thể phục hồi, thậm chí đe dọa tính mạng.
back to top