8 ca Covid-19 mới ở Quảng Nam: Lịch trình rất phức tạp

8 ca mắc Covid-19 mởi ở tỉnh Quảng Nam có lịch trình di chuyển khá phức tạp, đi điều trị ở các bệnh viện, tiếp xúc nhiều người.

<div> <div> <p>Chiều 31-7, sau khi Bộ Y tế c&ocirc;ng bố ghi nhận th&ecirc;m 37 ca bệnh Covid-19 mới, trong đ&oacute; c&oacute; 8 ca ở tỉnh Quảng Nam, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đ&atilde; c&ocirc;ng bố lịch tr&igrave;nh di chuyển của 8 bệnh nh&acirc;n n&agrave;y.</p> <p><b>Trường hợp 1:&nbsp;</b></p> <p>Bệnh nh&acirc;n Nam, Năm sinh: 1980, ngụ Lưu Qu&yacute; Kỳ - An Hội &ndash; Minh An &ndash; Hội An, Nghề nghiệp: Bu&ocirc;n b&aacute;n.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n n&agrave;y sống với c&ugrave;ng vợ l&agrave; B.T.C, 2 con l&agrave; B.Đ.Q.T v&agrave; B.Đ.B.T tại phường Minh An. Ng&agrave;y 23-7, chăm bố vợ l&agrave; BN428 tại khoa Nội - Tiết Niệu, Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng. Ng&agrave;y 24-7, chăm bố vợ từ bệnh viện đi xe m&aacute;y về thẳng nh&agrave;, ăn cơm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh c&oacute; tiếp x&uacute;c với mẹ, c&ocirc; ruột, vợ, 2 con v&agrave; ch&aacute;u P.P.A. Chiều đến nh&agrave; bạn tại Homestay Riverside Plum Garden - Nguyễn Ph&uacute;c Tần, Cẩm Ph&ocirc;, TP Hội An tiếp x&uacute;c với bạn l&agrave; P.V.T v&agrave; vợ bạn l&agrave; chị H.</p> <p>Ng&agrave;y 25-7, s&aacute;ng c&ugrave;ng vợ đến qu&aacute;n C&agrave; ph&ecirc; Lộc Vi&ecirc;n trong Kiệt Trần Ph&uacute;, kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c với người n&agrave;o kh&aacute;c. 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 c&oacute; đến uống C&agrave; ph&ecirc; tại 56 Nguyễn Ph&uacute;c Tần c&ugrave;ng bạn T., bạn P.V.T v&agrave; 3 người kh&aacute;c. Sau đ&oacute; về nh&agrave; ăn cơm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh. Tối b&aacute;n h&agrave;ng c&ugrave;ng vợ tại chợ đ&ecirc;m Nguyễn Ho&agrave;ng đến 21 giờ 30 ph&uacute;t th&igrave; về nh&agrave;.</p> <p>Ng&agrave;y 26-7, đi c&acirc;u tại cầu sắt Cẩm Kim c&oacute; n&oacute;i chuyện c&ugrave;ng bạn l&agrave; anh P.V.T v&agrave; anh P.N. Ng&agrave;y 27-7, ở nh&agrave; c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh, kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c với người n&agrave;o kh&aacute;c. Ng&agrave;y 28-7, được đưa v&agrave;o Khu c&aacute;ch ly Bệnh vi&ecirc;n Đa khoa Hội An.</p> <div> <div><img alt="8 ca Covid-19 mới ở Quảng Nam: Lịch trình rất phức tạp - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/31/84/nld-mediacdn-vn_1164299932970654850521733080149876519251430n-15961957727702079866698.jpg" title="8 ca Covid-19 mới ở Quảng Nam: Lịch trình rất phức tạp - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Quảng Nam đ&atilde; ra quyết định c&aacute;ch ly x&atilde; hội với 6 địa phương</p> </div> </div> <p><b>Trường hợp 2</b></p> <p>Bệnh nh&acirc;n Nữ, Năm sinh: 1969, Địa chỉ: th&ocirc;n Đ&ocirc;ng Đức, x&atilde; Điện Thọ,Thị x&atilde; Điện B&agrave;n, Quảng Nam. Nghề nghiệp: Y tế tư nh&acirc;n. Theo th&ocirc;ng tin bệnh nh&acirc;n khai, ng&agrave;y 20-7 đến 24-7, bệnh nh&acirc;n đi đến th&ocirc;n Ch&acirc;u L&acirc;u, x&atilde; Điện Thọ để điều trị tư cho bệnh nh&acirc;n c&oacute; triệu chứng ho, sốt nhẹ l&agrave; bệnh nh&acirc;n Covid &ndash; 19 số 433 được c&ocirc;ng bố ng&agrave;y 28-7.</p> <p>Trong thời gian từ 20-7 đếm 28-7, bệnh nh&acirc;n c&oacute; đi điều trị cho nhiều người tại x&atilde; Điện Thọ v&agrave; b&aacute;n quầy thuốc tại nh&agrave;. H&agrave;ng ng&agrave;y bệnh nh&acirc;n c&oacute; đi đến chợ hợp t&aacute;c x&atilde; 1 tại th&ocirc;n Ch&acirc;u L&acirc;u để mua thức ăn. Đến ng&agrave;y 28-7, khi bệnh nh&acirc;n 433 c&ocirc;ng bố dương t&iacute;nh. Bệnh nh&acirc;n được x&aacute;c định l&agrave; F1 v&agrave; được đi c&aacute;ch ly tập trung trong c&ugrave;ng ng&agrave;y. T&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n hiện tại: kh&ocirc;ng ho, kh&ocirc;ng sốt, kh&ocirc;ng kh&oacute; thở.</p> <p><b>Trường hợp 3</b></p> <p>Bệnh nh&acirc;n Nam, Năm sinh: 2005, địa chỉ: th&ocirc;n Ch&acirc;u L&acirc;u, x&atilde; Điện Thọ, Thị x&atilde; Điện B&agrave;n, tỉnh Quảng Nam, hiện l&agrave; học sinh. Theo th&ocirc;ng tin bệnh nh&acirc;n khai, bệnh nh&acirc;n l&agrave; ch&aacute;u ngoại bệnh nh&acirc;n Covid-19 số 433. Ng&agrave;y 17-7, bệnh nh&acirc;n nghỉ h&egrave; ở nh&agrave; chơi tại th&ocirc;n Ch&acirc;u L&acirc;u, Điện Thọ. Bệnh nh&acirc;n chủ yếu ở nh&agrave;. S&aacute;ng hay đi mua đồ ăn gần nh&agrave; rồi về nh&agrave;. H&agrave;ng ng&agrave;y bệnh nh&acirc;n c&oacute; đi đ&aacute; b&oacute;ng tại s&acirc;n b&oacute;ng th&ocirc;n T&acirc;y cũ nay l&agrave; La Hu&acirc;n. Bệnh nh&acirc;n c&oacute; hay qua nh&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m l&agrave; &ocirc;ng ngoại ch&uacute; chơi rồi về nh&agrave;. Đến ng&agrave;y 28-7, b&agrave; ngoại bệnh nh&acirc;n được x&aacute;c định dương t&iacute;nh Covid &ndash; 19. Bệnh nh&acirc;n được x&aacute;c định l&agrave; F1 v&agrave; được đưa đi c&aacute;ch ly tập trung v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm. T&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n hiện tại: B&igrave;nh thường, kh&ocirc;ng sốt, kh&ocirc;ng ho.</p> <p><b>Trường hợp 4</b></p> <p>Bệnh nh&acirc;n &nbsp;Nam, SN 1953, Địa chỉ: Khu Lưu Minh, Khu phố 5, TT H&agrave; Lam, Thăng B&igrave;nh, Quảng Nam, l&agrave; thương binh, hưu tr&iacute;. Bệnh nh&acirc;n mắc bệnh ung thư thận di căn phổi giai đoạn 4, Suy thận độ 4-5. Nhập viện ng&agrave;y 9-7 tại ph&ograve;ng 614, tầng 6, khoa Thận nội tiết, BN Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Trong thời gian nằm viện, BN kh&ocirc;ng đi đ&acirc;u, chỉ nằm tại chỗ. Ng&agrave;y 22-7, BN xuất viện trở về gia đ&igrave;nh tại Khu phố 5, TT H&agrave; Lam, Thăng B&igrave;nh Quảng Nam, ở nh&agrave; kh&ocirc;ng đi đ&acirc;u. Ng&agrave;y 9-7, nhập viện Bệnh viện Đa khoa Đ&agrave; Nẵng, khoa Thận nội tiết. Ng&agrave;y 22-7, xuất viện, về ở tại Khu phố 5, TT H&agrave; Lam, Thăng B&igrave;nh Quảng Nam. T&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n hiện tại: Đang ở tại nh&agrave; tại Khu phố 5, TT H&agrave; Lam, Thăng B&igrave;nh Quảng Nam. BN mệt, sức khỏe yếu do mắc c&aacute;c bệnh nền.</p> <p><b>Trường hợp 5</b></p> <p>Bệnh nh&acirc;n Nữ (vợ trường hợp 4), Năm sinh: 1957, l&agrave;m nội trợ. Nữ bệnh nh&acirc;n n&agrave;y đi nu&ocirc;i chồng từ ng&agrave;y 9-7 tại ph&ograve;ng 614, tầng 6, khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng. Trong thời gian nằm viện, B&agrave; ở lại bệnh viện. Hằng ng&agrave;y xuống căn tin mua h&agrave;ng rồi về lại ph&ograve;ng.</p> <p>Ng&agrave;y 22-7, chồng xuất viện, b&agrave; cũng &ocirc;ng trở về gia đ&igrave;nh tại Khu phố 5, TT H&agrave; Lam, Thăng B&igrave;nh Quảng Nam; Từ ng&agrave;y 22-7, trở về, BN c&oacute; triệu chứng sốt, ho, kh&ocirc;ng đau ngực, c&oacute; khạc đờm m&agrave;u v&agrave;ng hơi đặc. Khoảng 9 giờ s&aacute;ng ng&agrave;y 29-7, BN đến kh&aacute;m tại TTYT Thăng B&igrave;nh, tại đ&acirc;y BN được người nh&agrave; dẫn thẳng v&agrave;o ph&ograve;ng X-Quang chụp phim. Sau đ&oacute; được người nh&agrave; chở về nh&agrave;, kh&ocirc;ng đi c&aacute;c khu vực kh&aacute;c trong bệnh viện. Kết quả phim X-Quang được con của BN nhận. Từ ng&agrave;y 22-7 đến nay, BN chỉ đến TTYT Thăng B&igrave;nh chụp X-Quang rồi về. C&ograve;n lại ở trong nh&agrave;, kh&ocirc;ng đi đ&acirc;u cả. T&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n hiện tại: C&oacute; ho, kh&ocirc;ng sốt, kh&ocirc;ng đau ngực, ăn uống được.</p> <p><b>Trường hợp 6</b></p> <p>Bệnh nh&acirc;n Nữ, Năm sinh: 1934, địa chỉ: Kp Xuy&ecirc;n Đ&ocirc;ng (Đ&igrave;nh An cũ), TT Nam Phước, huyện Duy Xuy&ecirc;n, Quảng Nam. Trước ng&agrave;y 11-7, ở tại địa phương v&agrave; kh&ocirc;ng đi đ&acirc;u. 10 giờ ng&agrave;y 11-7, v&agrave;o khoa Cấp cứu BV Da Liễu Đ&agrave; Nẵng được Chẩn đo&aacute;n: Zona v&ugrave;ng mặt, đến 15 giờ c&ugrave;ng ng&agrave;y, chuyển Cấp cứu BVĐK Đ&agrave; Nẵng (L&yacute; do Suy thận, Suy tim), 17 giờ c&ugrave;ng ng&agrave;y được chuyển l&ecirc;n Khoa Thận &ndash; Tiết niệu tầng 6 (P606).</p> <div> <div><img alt="8 ca Covid-19 mới ở Quảng Nam: Lịch trình rất phức tạp - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/31/24/nld-mediacdn-vn_1164327842970655517188332513236797642942168n-15961956727361338119947.jpg" title="8 ca Covid-19 mới ở Quảng Nam: Lịch trình rất phức tạp - Ảnh 2." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Trong chiều 31-7, Quảng Nam c&oacute; 8 ca dương t&iacute;nh mới</p> </div> </div> <p>Trong thời gian n&agrave;y BN nằm tại ph&ograve;ng bệnh v&agrave; kh&ocirc;ng đi đ&acirc;u, tiếp x&uacute;c với c&aacute;c bệnh nh&acirc;n v&agrave; người nh&agrave; c&aacute;c bệnh nh&acirc;n c&ugrave;ng ph&ograve;ng (6 người bệnh v&agrave; 1 số người nh&agrave; nu&ocirc;i bệnh, kh&ocirc;ng r&otilde; t&ecirc;n, địa chỉ của những người tiếp x&uacute;c).</p> <p>10 giờ ng&agrave;y 16-7, xuất viện, chẩn đo&aacute;n ra viện: Zona tạm ổn, Suy thận, suy tim. Di chuyển về nh&agrave; ch&aacute;u N.V.T (1988) địa chỉ: 454/1 Nguyễn Tri Phương, H&ograve;a Thuận T&acirc;y, Hải Ch&acirc;u, Đ&agrave; Nẵng bằng phương tiện &ocirc;t&ocirc;. Người tiếp x&uacute;c 7 người.</p> <p>S&aacute;ng 17-7, ở nh&agrave;, đến 15 giờ c&ugrave;ng ng&agrave;y về nh&agrave; tại thị trấn Nam Phước. Ng&agrave;y 18-7, ở tại nh&agrave;, đến 20 giờ c&oacute; dấu hiệu sốt, được người nh&agrave; đưa v&agrave;o Khoa Cấp cứu BVĐK B&igrave;nh An (thị trấn Nam Phước), sau đ&oacute; được chuyển l&ecirc;n Khoa Nội tầng 5 (P505). Tại đ&acirc;y tiếp x&uacute;c với nhiều người trong ph&ograve;ng bệnh (kh&ocirc;ng r&otilde; số lượng), người nh&agrave; v&agrave;o thăm nhiều (kh&ocirc;ng r&otilde; số lượng).</p> <p>Ng&agrave;y 19, 20, 21-7, nằm điều trị tại khoa Nội, s&aacute;ng ng&agrave;y 22-7 được chuyển xuống Khoa Đ&ocirc;ng Y (P204). Ng&agrave;y 23-7, điều trị tại khoa Đ&ocirc;ng Y. Ng&agrave;y 24-7 được chuyển l&ecirc;n Khoa Nội (P507). Ng&agrave;y 25 đến 27-7 điều trị tại Khoa Nội, đến 10 giờ ng&agrave;y 27-7 chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, BN v&agrave;o Khoa Cấp cứu, đến 13 giờ 30, BN được chuyển v&agrave;o Khoa Hồi sức t&iacute;ch cực chống độc.</p> <p>S&aacute;ng ng&agrave;y 29-7, BN được chuyển v&agrave;o ph&ograve;ng c&aacute;ch ly ri&ecirc;ng, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm Sasr-CoV-2. T&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n hiện tại: Tỉnh t&aacute;o, tiếp x&uacute;c tốt</p> <p><b>Trường hợp 7</b></p> <p>Bệnh nh&acirc;n Nam, Năm sinh: 1930, địa chỉ, Kp Phước Mỹ 3, TT Nam Phước. Ng&agrave;y 13-7 trở về trước ở tại địa phương v&agrave; kh&ocirc;ng đi đ&acirc;u. 8 giờ ng&agrave;y 13-7,, BN tức ngực, người nh&agrave; đưa v&agrave;o Ph&ograve;ng Kh&aacute;m Bệnh viện Đa khoa B&igrave;nh An, được hướng dẫn chụp fim, đo điện tim v&agrave; được Chẩn đo&aacute;n: Nghi ngờ hẹp van tim. Đến 10 giờ chuyển viện ra Bệnh viện Đa khoa Đ&agrave; Nẵng (đi c&ugrave;ng con trai l&agrave; T.T.D) bằng xe cấp cứu, BN v&agrave;o Khoa Cấp cứu, 12 giờ được chuyển l&ecirc;n Khoa Tim mạch Can thiệp (P501).</p> <p>Từ ng&agrave;y 13-7 đến 17-7, BN nằm điều trị tại bệnh ph&ograve;ng v&agrave; kh&ocirc;ng đi đ&acirc;u, tiếp x&uacute;c với c&aacute;c bệnh nh&acirc;n v&agrave; người nh&agrave; c&aacute;c bệnh nh&acirc;n c&ugrave;ng ph&ograve;ng (kh&ocirc;ng r&otilde; t&ecirc;n, địa chỉ của những người tiếp x&uacute;c).</p> <p>Ng&agrave;y 18-7, BN được chuyển qua P506 (l&yacute; do sức khỏe ổn định). Từ ng&agrave;y 19 đến 20-7, BN nằm điều trị tại ph&ograve;ng v&agrave; kh&ocirc;ng đi đ&acirc;u, tiếp x&uacute;c với c&aacute;c bệnh nh&acirc;n v&agrave; người nh&agrave; c&aacute;c bệnh nh&acirc;n c&ugrave;ng ph&ograve;ng (kh&ocirc;ng r&otilde; t&ecirc;n, địa chỉ của những người tiếp x&uacute;c).</p> <p>8 giờ ng&agrave;y 21-7, xuất viện, di chuyển về nh&agrave; tại địa chỉ Kp Phước Mỹ 3 bằng phương tiện taxi (kh&ocirc;ng r&otilde; xe, t&ecirc;n t&agrave;i xế).</p> <p>Từ ng&agrave;y 21-7 đến ng&agrave;y 28-7, BN ở tại nh&agrave; v&agrave; kh&ocirc;ng đi đ&acirc;u. Trong khoảng thời gian n&agrave;y c&oacute; con ch&aacute;u trong nh&agrave; chăm nu&ocirc;i v&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m (kh&ocirc;ng nắm r&otilde; t&ecirc;n) đến thăm. Trong ng&agrave;y 28-7, con Trai T.T.D c&oacute; đi khai b&aacute;o y tế tại TYT TT Nam Phước v&agrave; được hướng dẫn c&aacute;ch ly tại nh&agrave; (tạm thời)</p> <p>S&aacute;ng ng&agrave;y 29-7 được đưa về khu c&aacute;ch ly tại Trung t&acirc;m Y tế Duy Xuy&ecirc;n bằng xe cấp cứu c&ugrave;ng với T.T.D, trong ng&agrave;y được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm. T&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n hiện tại: Tỉnh t&aacute;o, tiếp x&uacute;c tốt</p> <p><b>Trường hợp 8</b></p> <p>Bệnh nh&acirc; Nam Năm sinh: 1970, Địa chỉ: Kp Phước Mỹ 3, TT Nam Phước. Ng&agrave;y 13-7 trở về trước ở tại địa phương v&agrave; kh&ocirc;ng đi đ&acirc;u. &nbsp;8 giờ ng&agrave;y 13-7, đưa &ocirc;ng T.T.L v&agrave;o Ph&ograve;ng Kh&aacute;m BVĐK B&igrave;nh An, được hướng dẫn đưa &ocirc;ng L. đi chụp fim v&agrave; đo điện tim. Đến 10 giờ chuyển viện ra BVĐK Đ&agrave; Nẵng bằng xe cấp cứu, đưa BN L. v&agrave;o Khoa Cấp cứu, 12 giờ được chuyển l&ecirc;n Khoa Tim mạch Can thiệp (P501), ở tại ph&ograve;ng chờ, c&oacute; mua cơm tại ph&iacute;a tr&ecirc;n bệnh viện tại 2 địa chỉ đường Hải Ph&ograve;ng (kh&ocirc;ng nhớ t&ecirc;n qu&aacute;n)</p> <p>Từ ng&agrave;y 13-7 đến 17-7, chăm người bệnh nằm điều trị tại bệnh ph&ograve;ng v&agrave; kh&ocirc;ng đi đ&acirc;u, tiếp x&uacute;c với c&aacute;c bệnh nh&acirc;n v&agrave; người nh&agrave; c&aacute;c bệnh nh&acirc;n c&ugrave;ng ph&ograve;ng (kh&ocirc;ng r&otilde; t&ecirc;n, địa chỉ của những người tiếp x&uacute;c). Ng&agrave;y 18-7, được chuyển qua P506.</p> <p>Từ ng&agrave;y 19 đến 20-7, chăm người bệnh nằm điều trị tại bệnh ph&ograve;ng v&agrave; kh&ocirc;ng đi đ&acirc;u, tiếp x&uacute;c với c&aacute;c bệnh nh&acirc;n v&agrave; người nh&agrave; c&aacute;c bệnh nh&acirc;n c&ugrave;ng ph&ograve;ng (kh&ocirc;ng r&otilde; t&ecirc;n, địa chỉ của những người tiếp x&uacute;c).</p> <p>8 giờ ng&agrave;y 21-7, đưa người nh&agrave; xuất viện, di chuyển về nh&agrave; tại địa chỉ Kp Phước Mỹ 3, bằng taxi (kh&ocirc;ng r&otilde; xe, t&ecirc;n t&agrave;i xế). Từ ng&agrave;y 21 đến 28-7, đi l&agrave;m nghề thợ hồ tại Khu phố chợ Nam Phước (kh&ocirc;ng r&otilde; tiếp x&uacute;c với ai). Trong ng&agrave;y 28-7, c&oacute; đi khai b&aacute;o y tế tại TTYT thị trấn Nam Phước v&agrave; được hướng dẫn c&aacute;ch ly tại nh&agrave; (tạm thời).</p> <p>8 giờ ng&agrave;y 29-7, được đưa về khu c&aacute;ch ly tại Trung t&acirc;m Y tế Duy Xuy&ecirc;n bằng xe cấp cứu. T&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n hiện tại: Tỉnh t&aacute;o, tiếp x&uacute;c tốt</p> </div> <div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div>

Theo nld.com.vn
back to top