Shark Liên rời ghế Tổng GĐ nước sông Đuống, người Thái chiếm nhiều ghế lãnh đạo

ông ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống đã chính thức thay đổi vị trí Tổng giám đốc. Bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) đã không còn ngồi ở vị trí này.

<div> <div> <p>Theo đ&oacute;, trong lần đăng k&yacute; thay đổi lần thứ tư (trong v&ograve;ng 3 năm kể từ ng&agrave;y th&agrave;nh lập), kể từ ng&agrave;y 12/11/2019, CTCP Nước mặt S&ocirc;ng Đuống đ&atilde; c&oacute; những thay đổi đ&aacute;ng kể.</p> <p>Ngo&agrave;i việc đăng k&yacute; c&ocirc;ng ty c&oacute; cổ đ&ocirc;ng l&agrave; nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i v&agrave; thay đổi về vốn điều lệ, CTCP Nước mặt S&ocirc;ng Đuống c&ograve;n đăng k&yacute; thay đổi một loạt nh&acirc;n sự cấp quản l&yacute;.<br /> <br /> Theo đ&oacute;, b&agrave; Đỗ Thị Kim Li&ecirc;n (Shark Li&ecirc;n) đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; Tổng Gi&aacute;m đốc của c&ocirc;ng ty.<br /> <br /> Thay thế vị tr&iacute; của b&agrave; Li&ecirc;n l&agrave; &ocirc;ng Tạ Đức Ho&agrave;ng, sinh năm 1980, c&oacute; hộ khẩu thường tr&uacute; tại 5B7, TT Qu&acirc;n đội, Học viện Quốc ph&ograve;ng, phường Nghĩa Đ&ocirc;, quận Cầu Giấy, H&agrave; Nội.<br /> <br /> &Ocirc;ng Tạ Đức Ho&agrave;ng đồng thời cũng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT của CTCP Nước mặt S&ocirc;ng Đuống, đồng thời l&agrave; Tổng Gi&aacute;m đốc Tập đo&agrave;n Aqua One (c&ocirc;ng ty mẹ của Nước mặt S&ocirc;ng Đuống).<br /> Trong khi đ&oacute;, mặc d&ugrave; rời vị tr&iacute; quản l&yacute;, Shark Li&ecirc;n vẫn đang l&agrave; Chủ tịch HĐQT của c&ocirc;ng ty Nước mặt S&ocirc;ng Đuống.&nbsp;</p> <p>Ngo&agrave;i Tổng Gi&aacute;m đốc Tạ Đức Ho&agrave;ng v&agrave; Chủ tịch HĐQT Đỗ Thị Kim Li&ecirc;n, danh s&aacute;ch người quản l&yacute; kh&aacute;c của c&ocirc;ng ty cho thấy người Th&aacute;i đ&atilde; chiếm đa số, gồm: &Ocirc;ng Natthapatt Tanboon-Ek, sinh năm 1970, quốc tịch Th&aacute;i Lan, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Kiểm so&aacute;t; B&agrave; Jareeporn Jarukornsakul, sinh năm 1967, quốc tịch Th&aacute;i Lan, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng quản trị; &Ocirc;ng Vivat Jiratikarnsakil, sinh năm 1956, quốc tịch Th&aacute;i Lan, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng quản trị; &Ocirc;ng Wisate Chungwatana, sinh năm 1967, quốc tịch Th&aacute;i Lan, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng quản trị.</p> <p>Hai người c&ograve;n lại trong BLĐ c&ocirc;ng ty l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Trọng Dũng, sinh năm 1958, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Kiểm so&aacute;t; v&agrave; b&agrave; Lương Thị Mai Hương &ndash; Kế to&aacute;n trưởng.</p> <p>CTCP Nước mặt S&ocirc;ng Đuống cũng ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh c&ocirc;ng ty c&oacute; vốn nước ngo&agrave;i với vốn điều lệ 999,611 tỷ đồng, bao gồm 04 cổ đ&ocirc;ng tổ chức, trong đ&oacute;&nbsp;2 cổ đ&ocirc;ng tổ chức với 100% vốn nh&agrave; nước l&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH Một th&agrave;nh vi&ecirc;n Nước sạch H&agrave; Nội (Hawaco) nắm giữ 10%, tương đương 9.996.110 cổ phần; C&ocirc;ng ty TNHH Một th&agrave;nh vi&ecirc;n Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ mới v&agrave; Du lịch (Newtatco) sở hữu 5%, tương đương 4.998.055 cổ phần.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Phát hiện vắc xin lao có thể "trị" ung thư gan

Phát hiện vắc xin lao có thể "trị" ung thư gan

Nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Advanced Science phát hiện vắc xin phòng bệnh lao Bacillus Calmette-Guérin (BCG), có khả năng thu nhỏ khối u ung thư gan và kéo dài sự sống của chuột bị ung thư gan.
back to top