Bộ Tài chính lên tiếng về giá nước sông Đuống 'cõng' lãi vay

Về việc định giá nước, văn bản của Bộ Tài chính cho biết, do dự án chưa quyết toán, không có đủ cơ sở để xác định mức chi phí cụ thể. Vì vậy, nguyên tắc xác định mức giá là tạm tính. Nhưng riêng đối với chi phí lãi vay, Bộ Tài chính yêu cầu cần loại trừ các khoản vốn hóa, tránh tính trùng chi phí.

<div> <p style="text-align: justify;">Đại diện Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh cho biết, Bộ vừa c&oacute; c&ocirc;ng văn trả lời UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội về gi&aacute; nước của Nh&agrave; m&aacute;y nước mặt S&ocirc;ng Đuống ở mức tạm t&iacute;nh 10.246 đồng/m3.<br /> <br /> Về việc định gi&aacute; nước, văn bản của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh cho biết, do dự &aacute;n chưa quyết to&aacute;n, kh&ocirc;ng c&oacute; đủ cơ sở để x&aacute;c định mức chi ph&iacute; cụ thể. V&igrave; vậy, nguy&ecirc;n tắc x&aacute;c định mức gi&aacute; l&agrave; tạm t&iacute;nh. Nhưng ri&ecirc;ng đối với chi ph&iacute; l&atilde;i vay, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh y&ecirc;u cầu cần loại trừ c&aacute;c khoản vốn h&oacute;a, tr&aacute;nh t&iacute;nh tr&ugrave;ng chi ph&iacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Về viện dẫn cụ thể điều khoản chi tiết tại Luật ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước để thực hiện v&agrave; chi ph&iacute; l&atilde;i vay, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh cho biết: Thẩm quyền quyết định chi ng&acirc;n s&aacute;ch cho cấp b&ugrave; gi&aacute; nước sạch đề nghị th&agrave;nh phố H&agrave; Nội căn cứ v&agrave;o Luật Ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước b&aacute;o c&aacute;o Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố quyết định theo quy định ph&ugrave; hợp khả năng c&acirc;n đối của ng&acirc;n s&aacute;ch địa phương.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 18/4, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; c&oacute; văn bản số 4581/BTC-QLG về vướng mắc trong x&acirc;y dựng phương &aacute;n gi&aacute; đối với nh&agrave; m&aacute;y nước mặt s&ocirc;ng Đuống.</p> <p style="text-align: justify;">Trong đ&oacute;, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh nhất tr&iacute; với nguy&ecirc;n tắc x&aacute;c định mức gi&aacute; tạm t&iacute;nh UBND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đề xuất. Ri&ecirc;ng với chi ph&iacute; l&atilde;i vay, cần loại trừ c&aacute;c khoản vốn h&oacute;a v&agrave;o gi&aacute; trị t&agrave;i sản theo quy định.</p> <div> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh cũng đề nghị UBND H&agrave; Nội chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo ph&acirc;n kỳ 2 của dự &aacute;n nh&agrave; m&aacute;y nước mặt s&ocirc;ng Đuống ho&agrave;n th&agrave;nh đ&uacute;ng tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đ&aacute;p ứng kịp thời nhu cầu nước sạch v&agrave; c&acirc;n đối t&agrave;i ch&iacute;nh của c&aacute;c đơn vị cấp nước tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</p> </div> <p style="text-align: justify;">Tại hội nghị giao ban b&aacute;o ch&iacute; do Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 12/11, &ocirc;ng Nguyễn Việt H&agrave;, Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i ch&iacute;nh H&agrave; Nội, cho biết nh&agrave; đầu tư&nbsp; dự &aacute;n Nh&agrave; m&aacute;y nước mặt s&ocirc;ng Đuống hiện vay 80% tổng vốn đầu tư, tương ứng số cụ thể l&agrave; khoảng 3.995 tỷ đồng. Khi dự &aacute;n n&agrave;y ho&agrave;n th&agrave;nh, đi v&agrave;o sử dụng t&iacute;nh gi&aacute; nước th&igrave; chi ph&iacute; l&atilde;i vay sẽ phải được t&iacute;nh v&agrave;o trong gi&aacute; nước.<br /> <br /> Theo &ocirc;ng H&agrave;, chi ph&iacute; l&atilde;i vay c&oacute; hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất l&agrave; chi ph&iacute; l&atilde;i vay trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện dự &aacute;n, được t&iacute;nh v&agrave;o trong gi&aacute; th&agrave;nh đầu tư dự &aacute;n v&agrave; được vốn h&oacute;a v&agrave;o tổng chi ph&iacute; dự &aacute;n. C&ograve;n sau khi nh&agrave; m&aacute;y đi v&agrave;o hoạt động, phần vốn vay Cty phải trả hằng năm, l&atilde;i vay ấy được t&iacute;nh v&agrave;o trong gi&aacute; th&agrave;nh.<br /> <br /> &ldquo;Theo b&aacute;o c&aacute;o của c&ocirc;ng ty th&igrave; ri&ecirc;ng phần chi ph&iacute; l&atilde;i vay ở đ&acirc;y khoảng 20%, tức rơi v&agrave;o khoảng hơn 2.003 đồng trong mức gi&aacute; tạm t&iacute;nh 10.246 đồng/m3&rdquo;, &ocirc;ng H&agrave; n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top