Chất vấn nóng việc bán 34% cổ phần nước sạch Sông Đuống cho tỷ phú Thái Lan

Hôm nay (7/11), Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

<div> <section class="live-event" data-liveid="918"> <header>Tường thuật trực tiếp</header> <div> <div>Diễn biến nổi bật</div> <div> <div><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" class="cms-video" data-video-src="https://www.youtube.com/embed/4bLBGCrd5Jc" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4bLBGCrd5Jc?rel=0" width="100%"></iframe></div> </div> <div> <p><time datetime="10:39 ngày 07/11/2019">31 ph&uacute;t trước</time></p> </div> </div> </section> </div> <meta class="cms-live-time" content="2019-11-07T10:39:03T+07:00" itemprop="datePublished" /> <div> <div> <p><a class="cms-relate" href="https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chu-lo-nui-nhom-43-ty-usd-gia-hang-viet-do-nguoi-trung-quoc-dau-tu-1483886.tpo" rel=""><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/30/23_updx.jpg" /></a></p> <h3>Chủ l&ocirc; &#39;n&uacute;i&#39; nh&ocirc;m 4,3 tỷ USD giả h&agrave;ng Việt do người Trung Quốc đầu tư</h3> <div>Li&ecirc;n quan đến kho nh&ocirc;m 4,3 tỷ USD ở B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u, Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương Trần Tuấn Anh cho biết, doanh nghiệp do người Trung Quốc đầu tư tại Vũng T&agrave;u v&agrave; nhập rất nhiều nh&ocirc;m đưa về khu kho ngoại quan v&agrave; khu chế xuất để phục vụ xuất khẩu.</div> </div> </div> <div> <p><time datetime="09:37 ngày 07/11/2019">93 ph&uacute;t trước</time></p> </div> <meta class="cms-live-time" content="2019-11-07T09:37:41T+07:00" itemprop="datePublished" /> <div> <div><strong>Dự &aacute;n điện Long Ph&uacute; 1 c&oacute; nguy cơ gia nhập &ldquo;c&acirc;u lạc bộ&rdquo; thua lỗ ngh&igrave;n tỷ</strong></div> <div>Li&ecirc;n quan đến dự &aacute;n điện Long Ph&uacute; 1 do Tập đo&agrave;n Dầu kh&iacute; Việt Nam (PVN) đầu tư đội vốn, chậm tiến độ, Bộ trưởng C&ocirc;ng thương Trần Tuấn Anh cho biết: Long Ph&uacute; 1 l&agrave; dự &aacute;n quan trọng trong tổng sơ đồ điện 7 v&agrave; đặt tại tỉnh S&oacute;c Trăng. Hiện nay, nh&agrave; thầu của Nga đang bị đưa danh s&aacute;ch cấm vận của Mỹ, kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p tham gia thực hiện c&aacute;c hoạt động giao dịch quốc tế.</div> <div>Theo Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng thương, 2 năm qua Ch&iacute;nh phủ v&agrave; c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh đ&atilde; tập trung để th&uacute;c đẩy tiến độ v&agrave; t&igrave;m ra giải ph&aacute;p để giải quyết. Đến nay, năng lực của tổng thầu kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ điều kiện để thực hiện. V&igrave; vậy, đang t&iacute;nh đến phương &aacute;n c&oacute; thể tiếp quản lại dự &aacute;n v&agrave; để cho đối t&aacute;c kh&aacute;c thực hiện.</div> <div>Song &ocirc;ng Tuấn Anh cho biết, đ&acirc;y l&agrave; vấn đề phức tạp, PVN đang đ&agrave;m ph&aacute;n với nh&agrave; thầu n&agrave;y. Hiện nay, Ch&iacute;nh phủ đang chỉ đạo c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh tiếp tục phối hợp chặt chẽ để t&igrave;m ra giải ph&aacute;p để đảm bảo triển khai dự &aacute;n n&agrave;y vẫn tiếp tục được hiệu quả chung, cũng như đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&acirc;n đối điện trong thời gian tới.</div> <div>Chưa h&agrave;i l&ograve;ng với phần trả lời n&agrave;y, đại biểu Lưu B&igrave;nh Nhưỡng tranh luận lại v&agrave; n&oacute;i thẳng, dự &aacute;n Điện Long Ph&uacute; 1 cho Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long đ&atilde; thất bại. &ldquo;B&acirc;y giờ khả năng sẽ trở th&agrave;nh một trong những dự &aacute;n gia nhập c&acirc;u lạc bộ thua lỗ ngh&igrave;n tỉ đồng. Đ&acirc;y l&agrave; vấn đề hết sức quan trọng v&agrave; Nh&agrave; nước c&oacute; khả năng sẽ mất h&agrave;ng trăm triệu USD&rdquo;, &ocirc;ng Nhưỡng lo ngại.</div> </div> <div> <p><time datetime="09:30 ngày 07/11/2019">100 ph&uacute;t trước</time></p> </div> <meta class="cms-live-time" content="2019-11-07T09:30:12T+07:00" itemprop="datePublished" /> <div> <div><strong>Dồn dập chất vấn việc chậm triển khai dự &aacute;n điện Bạc Li&ecirc;u </strong></div> <div>Đề cập đến Dự &aacute;n Nh&agrave; m&aacute;y điện kh&iacute; h&oacute;a lỏng LNG Bạc Li&ecirc;u, ĐB Nguyễn Huy Th&aacute;i (Bạc Li&ecirc;u) phản &aacute;nh, dự n&aacute;y đ&atilde; được Thủ tướng đồng &yacute; về nguy&ecirc;n tắc. Nh&agrave; đầu tư đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh thủ tục đầu tư 12 th&aacute;ng nay, song đến nay th&igrave; dự &aacute;n quan trọng n&agrave;y của tỉnh ngh&egrave;o Bạc Li&ecirc;u vẫn chưa được Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương tr&igrave;nh Thủ tướng ph&ecirc; duyệt. &ldquo;Đề nghị Bộ trưởng vui l&ograve;ng cho biết tại sao lại c&oacute; sự chậm trễ như vậy&rdquo;, &ocirc;ng Th&aacute;i đặt c&acirc;u hỏi ĐB Lưu B&igrave;nh Nhưỡng (Bến Tre) đề nghị Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương n&oacute;i r&otilde; c&oacute; hay kh&ocirc;ng việc phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng v&agrave; Chủ tịch Quốc hội trong dự &aacute;n điện Bạc Li&ecirc;u, v&agrave; c&oacute; hay kh&ocirc;ng c&oacute; khuất tất về dự &aacute;n n&agrave;y li&ecirc;n quan đến vấn đề lợi &iacute;ch nh&oacute;m?</div> <div>Trả lời về nội dung tr&ecirc;n, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết: dự &aacute;n n&agrave;y từng c&oacute; trong quy v&agrave; dự kiến đưa v&agrave;o vận h&agrave;nh từ năm 2029. Tuy nhi&ecirc;n, sau đ&oacute; đ&atilde; được đưa ra khỏi quy hoạch. Sau khi tỉnh Bạc Li&ecirc;u c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o, Bộ C&ocirc;ng Thương đ&atilde; xin &yacute; kiến để thẩm định v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về việc bổ sung nh&agrave; m&aacute;y điện n&agrave;y v&agrave; quy hoạch ph&aacute;t triển điện lực quốc gia để c&oacute; cơ sở triển khai thực hiện.</div> <div>Trước trả lời n&agrave;y, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n nhận x&eacute;t &ldquo;thủ tục l&agrave; rất chậm&rdquo;. Theo Chủ tịch Quốc hội, đ&acirc;y l&agrave; một dự &aacute;n quan trọng của khu vực Đồng bằng S&ocirc;ng Cửu Long, Do đ&oacute;, b&agrave; Ng&acirc;n đề nghị Bộ trưởng n&oacute;i r&otilde; từ giờ tới cuối năm c&oacute; giải quyết được dự &aacute;n n&agrave;y hay kh&ocirc;ng?</div> <div>Trả lời Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, sẽ đợi Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Thường trực Ch&iacute;nh phủ cho &yacute; kiến v&agrave; sau đ&oacute; đ&oacute; sẽ triển khai theo đ&uacute;ng quy định v&agrave; hy vọng sẽ sớm được thực hiện việc n&agrave;y v&agrave;o đầu năm 2020.</div> <div>Chưa h&agrave;i l&ograve;ng với phần trả lời tr&acirc;n c&aacute;c đại biểu Lưu B&igrave;nh Nhưỡng, L&ecirc; Thanh V&acirc;n (C&agrave; Mau), Trương Trọng Nghĩa (TP.Hồ Ch&iacute; Minh), Nguyễn Anh Tr&iacute; (H&agrave; Nội) đồng loạt y&ecirc;u cầu Bộ trưởng, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ b&aacute;o c&aacute;o r&otilde; việc n&agrave;y, cũng như thời điểm đưa ra quyết định để triển khai thực hiện.Nguy&ecirc;n Ho&agrave;ng Trần</div> </div> <div> <p><time datetime="09:25 ngày 07/11/2019">105 ph&uacute;t trước</time></p> </div> <meta class="cms-live-time" content="2019-11-07T09:25:06T+07:00" itemprop="datePublished" /> <div><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" class="cms-video" data-video-src="https://www.youtube.com/embed/4bLBGCrd5Jc" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4bLBGCrd5Jc?rel=0" width="100%"></iframe></div> <div> <p><time datetime="09:14 ngày 07/11/2019">116 ph&uacute;t trước</time></p> </div> <meta class="cms-live-time" content="2019-11-07T09:14:25T+07:00" itemprop="datePublished" /> <div> <div><strong>Chất vấn việc b&aacute;n 34% cổ phần nước sạch S&ocirc;ng Đuống cho tỷ ph&uacute; Th&aacute;i Lan </strong></div> <div>Theo ĐB Phạm Trọng Nh&acirc;n (B&igrave;nh Dương), việc mua b&aacute;n, s&aacute;p nhập trong kinh tế thị trường l&agrave; tất yếu. Tuy nhi&ecirc;n, nếu kh&ocirc;ng cẩn trọng sẽ l&agrave;m gia tăng t&igrave;nh trạng độc quyền thao t&uacute;ng thị trường.&nbsp;<span>&ldquo;Bộ trưởng c&oacute; giải ph&aacute;p g&igrave; để tham mưu cho Ch&iacute;nh phủ&nbsp;</span><span>c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch điều tiết l&agrave;m l&agrave;nh mạnh hoạt động n&agrave;y&rdquo;, &ocirc;ng Nh&acirc;n n&ecirc;u c&acirc;u hỏi.</span></div> <div><span>C&ugrave;ng mối quan t&acirc;m n&agrave;y, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Ch&iacute; Minh) b&agrave;y tỏ sự lo ngại về t&igrave;nh trạng nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i mua cổ phần C&ocirc;ng ty nước sạch S&ocirc;ng Đuống.</span></div> <div> <div><img alt="Chất vấn nóng việc bán 34% cổ phần nước sạch Sông Đuống cho tỷ phú Thái Lan - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/26/74995709_556076681818029_8400546329750667264_n_gyes.jpg" /><span>ĐB Trương Trọng Nghĩa</span></div> </div> <div><span>Theo &ocirc;ng Nghĩa, nước l&agrave; một c&aacute;i vấn đề an ninh quan trọng m&agrave; theo t&ocirc;i c&ograve;n &ldquo;ngọt&rdquo; hơn cả lương thực. Thế m&agrave; ch&uacute;ng ta lại đang tho&aacute;i vốn Nh&agrave; nước to&agrave;n bộ đến 100% l&agrave; rất c&oacute; vấn đề.</span></div> <div><span>&ldquo;Vừa rồi, b&aacute;o ch&iacute; đ&atilde; phản &aacute;nh việc tỷ ph&uacute; Th&aacute;i Lan mua đến 34% của nh&agrave; m&aacute;y nước sạch s&ocirc;ng Đuống lớn nhất Việt Nam. Trước t&igrave;nh cung cấp nước sạch như vừa qua, t&ocirc;i đề nghị ch&uacute;ng ta phải xem x&eacute;t lại chủ trương n&agrave;y. Đề nghị bộ Bộ trưởng, Thủ tướng cho biết th&ecirc;m &yacute; kiến của m&igrave;nh về việc n&agrave;y&rdquo;, &ocirc;ng Nghĩa n&ecirc;u c&acirc;u hỏi.</span></div> </div> <div> <p><time datetime="08:54 ngày 07/11/2019">136 ph&uacute;t trước</time></p> </div> <meta class="cms-live-time" content="2019-11-07T08:54:37T+07:00" itemprop="datePublished" /> <div> <div><strong>Ph&aacute;t triển nu&ocirc;i g&agrave; qu&aacute; nhiều, dẫn đến hạ gi&aacute; cục bộ </strong></div> <div>Theo ĐB Nguyễn Thị Ngọc Lan (Bắc Ninh), vừa qua, tr&ecirc;n một số phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng đưa tin về việc thịt g&agrave; được nhập khẩu v&agrave;o nước ta với số lượng lớn, gi&aacute; rẻ l&agrave;m sụt giảm mạnh gi&aacute; thịt g&agrave; trong nước, g&acirc;y kh&oacute; khăn cho ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i g&agrave;.</div> <div>&ldquo;Nhiều cử tri lo ngại, theo c&aacute;c cam kết FTA ta cũng cần phải mở cửa thị trường nội địa th&igrave; sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều mặt h&agrave;ng chăn nu&ocirc;i kh&aacute;c cũng sẽ chịu t&aacute;c động tương tự. Xin Bộ trưởng cho biết Bộ trưởng c&oacute; giải ph&aacute;p g&igrave; để giảm kh&oacute; khăn cho người chăn nu&ocirc;i&rdquo;, b&agrave; Lan đặt vấn đề.</div> <div>Trả lời nội dung n&agrave;y, Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng thương cho biết, qua kiểm tra thực tế th&igrave; thấy, g&agrave; nhập khẩu v&agrave;o Việt Nam từ Mỹ v&agrave; một số nước kh&aacute;c. Song số lượng tăng cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; đ&aacute;ng kể n&oacute; chủ yếu tăng từ đầu năm cho đến th&aacute;ng 4, c&ograve;n từ th&aacute;ng 4 đến nay g&agrave; nhập khẩu kh&ocirc;ng tăng.</div> <div>Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Trần Tuấn Anh cho rằng, c&oacute; một số vấn đề cần r&uacute;t kinh nghiệm trong điều h&agrave;nh kinh tế thị trường. V&iacute; dụ như dịch tả lợn Ch&acirc;u Phi, g&acirc;y ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng đến nguồn cung n&ecirc;n người d&acirc;n ph&aacute;t triển nu&ocirc;i g&agrave; qu&aacute; nhanh, g&acirc;y ra t&igrave;nh trạng hạ gi&aacute; cục bộ.</div> <div>&ldquo;Hiện nay th&igrave; gi&aacute; g&agrave; đ&atilde; trở lại b&igrave;nh thường v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; những t&aacute;c động lớn Đ&acirc;y l&agrave; biện ph&aacute;p cần r&uacute;t kinh nghiệm hai l&agrave; c&aacute;c h&agrave;ng r&agrave;o kỹ thuật để thực hiện như tr&ecirc;n. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh để tiếp tục. tiếp tục để bảo vệ thị trường của m&igrave;nh trong c&aacute;c lĩnh vực chăn nu&ocirc;i&rdquo;, Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng thương nhấn mạnh. <strong>(Văn Ki&ecirc;n ghi).</strong></div> </div> <div> <p><time datetime="08:44 ngày 07/11/2019">146 ph&uacute;t trước</time></p> </div> <meta class="cms-live-time" content="2019-11-07T08:44:33T+07:00" itemprop="datePublished" /> <div> <div>Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng cho biết, từ 2018, Bộ đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o với Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ để đề xuất x&acirc;y dựng một văn bản ph&aacute;p quy để hướng dẫn cụ thể hơn nữa để ghi xuất xứ cho sản phẩm sản xuất tại Việt Nam v&agrave; lưu th&ocirc;ng ở trong nước.</div> <div>Đ&acirc;y l&agrave; một việc kh&oacute; n&ecirc;n Bộ đ&atilde; c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; xin &yacute; kiến c&aacute;c bộ ng&agrave;nh để x&acirc;y dựng th&ocirc;ng tư dưới h&igrave;nh thức mở v&agrave; c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến của c&aacute;c bộ ng&agrave;nh cả về g&oacute;c độ ph&aacute;p l&yacute; v&agrave; nội dung điều chỉnh c&aacute;c chủ thể của hoạt động n&agrave;y.</div> <div>Sau gần 1 năm x&acirc;y dựng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh dự thảo th&ocirc;ng tư, hiện đang lấy &yacute; kiến, đăng tải c&ocirc;ng khai tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng, lấy &yacute; kiến phản biện của x&atilde; hội, của doanh nghiệp, người d&acirc;n.</div> <div>Hiện đ&atilde; qua 2 v&ograve;ng, &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p đa dạng. Cũng c&oacute; &yacute; kiến cho thấy phạm vi điều chỉnh th&ocirc;ng tư n&agrave;y cần phải l&agrave;m kỹ hơn nữa để tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng ảnh hưởng lợi &iacute;ch của ta trong hoạt động với quốc tế.</div> </div> <div> <p><time datetime="08:43 ngày 07/11/2019">146 ph&uacute;t trước</time></p> </div> <meta class="cms-live-time" content="2019-11-07T08:43:50T+07:00" itemprop="datePublished" /> <div> <div>Li&ecirc;n quan đến c&acirc;u hỏi về trường hợp Asanzo, Khải Silk, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, tr&ecirc;n thực tế, ngo&agrave;i Nghị định 31 hướng dẫn về luật quản l&yacute; ngoại thương, c&ograve;n c&oacute; Nghị định 43 quy định những nội dung điều chỉnh trong việc chứng nhận nh&atilde;n m&aacute;c cũng như xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a lưu th&ocirc;ng trong nước.</div> <div>Tuy nhi&ecirc;n, tr&ecirc;n thực tế, văn bản 43 giao tr&aacute;ch nhiệm cho c&aacute;c doanh nghiệp, c&aacute;c nh&agrave; sản xuất tự k&ecirc; khai, tự ghi nh&atilde;n m&aacute;c h&agrave;ng h&oacute;a cũng như xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, trong thời gian d&agrave;i, bước đầu c&oacute; h&agrave;nh vi gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, lừa dối người ti&ecirc;u d&ugrave;ng như vụ Khải silk trong thời gian trước kia cũng như sau n&agrave;y c&oacute; những c&acirc;u chuyện l&agrave; chưa r&otilde; r&agrave;ng trong việc ghi xuất xứ với h&agrave;m lượng như thế n&agrave;o với phần gi&aacute; trị gia tăng ở phần nội địa dẫn đến c&oacute; vướng mắc cho một số doanh nghiệp m&agrave; ch&uacute;ng ta chứng kiến c&acirc;u chuyện như của Asanzo.</div> </div> <div> <p><time datetime="08:29 ngày 07/11/2019">161 ph&uacute;t trước</time></p> </div> <meta class="cms-live-time" content="2019-11-07T08:29:22T+07:00" itemprop="datePublished" /> <div>Trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay, ngo&agrave;i Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng thương c&ograve;n c&oacute; Bộ Trưởng Bộ Nội vụ L&ecirc; Vĩnh T&acirc;n v&agrave; Bộ trưởng Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền Th&ocirc;ng Nguyễn Mạnh H&ugrave;ng, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ trả lời chất vấn Quốc hội về c&aacute;c vấn đề thuộc lĩnh vực quản l&yacute; nh&agrave; nước của ng&agrave;nh m&igrave;nh.</div> <div> <p><time datetime="08:27 ngày 07/11/2019">163 ph&uacute;t trước</time></p> </div> <meta class="cms-live-time" content="2019-11-07T08:27:43T+07:00" itemprop="datePublished" /> <div>Trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng thương Trần Tuấn Anh cho biết, Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện cao trong 2019- 2020 v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i tới 2022-2023. Đối với &ldquo;đường lưỡi b&ograve;&rdquo; xuất hiện ở một số sản phẩm, trong đ&oacute; c&oacute; &ocirc; t&ocirc;, &ocirc;ng Tuấn Anh cho biết: Đ&atilde; y&ecirc;u cầu thu hồi to&agrave;n bộ, đồng thời, tước giấy ph&eacute;p nhập khẩu v&agrave; kinh doanh của doanh nghiệp cho đến khi n&agrave;o khắc phục xong. <strong>(XEM CHI TIẾT)</strong></div> <div> <p><time datetime="08:27 ngày 07/11/2019">163 ph&uacute;t trước</time></p> </div> <meta class="cms-live-time" content="2019-11-07T08:27:01T+07:00" itemprop="datePublished" /> <div> <div> <p><a class="cms-relate" href="https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ngay-dau-tien-chat-van-tai-nghi-truong-nong-nong-san-danh-bat-thieu-dien-1483763.tpo" rel=""><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/05/2b_faxl.jpg" /></a></p> <h3>Ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n chất vấn tại nghị trường: &#39;N&oacute;ng&#39; n&ocirc;ng sản, đ&aacute;nh bắt, thiếu điện</h3> <div>Theo Bộ trưởng NN&amp;PTNT Nguyễn Xu&acirc;n Cường, bất cập nhất hiện nay l&agrave; kh&acirc;u chế biến v&agrave; tổ chức thương mại, nếu kh&ocirc;ng cải thiện th&igrave; kh&ocirc;ng thể dập được chuyện &ldquo;nay được, mai mất&rdquo;. Trong khi Bộ trưởng khẳng định, tổ chức sản xuất kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; số một, th&igrave; đại biểu lại cho rằng, đ&acirc;y mới l&agrave; kh&acirc;u gốc của vấn đề.</div> </div> </div> <div> <p><time datetime="08:25 ngày 07/11/2019">164 ph&uacute;t trước</time></p> </div> <meta class="cms-live-time" content="2019-11-07T08:25:54T+07:00" itemprop="datePublished" /> <div><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" class="cms-video" data-video-src="https://www.youtube.com/embed/1gomCgVKnNE" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1gomCgVKnNE?rel=0" width="100%"></iframe></div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> <meta class="cms-live-time" content="2019-11-07T06:11:41T+07:00" itemprop="datePublished" /> <div> <div><strong>Những c&acirc;u hỏi &#39;n&oacute;ng&#39; chờ Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương trả lời</strong></div> <div>ĐB Nguyễn Tiến Sinh (đo&agrave;n H&ograve;a B&igrave;nh): Đề nghị Bộ trưởng giải tr&igrave;nh r&otilde; hơn về h&agrave;ng Trung Quốc đội lốt h&agrave;ng Việt. Vấn đề quan trọng nhất m&agrave; Bộ trưởng chưa trả lời l&agrave; lỗ hổng về mặt ph&aacute;p luật, h&agrave;ng r&agrave;o kỹ thuật chưa đủ mạnh để kiểm so&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh, đặc biệt sự c&ocirc;ng khai minh bạch về quy định thế n&agrave;o l&agrave; h&agrave;ng Việt Nam. Điều n&agrave;y khiến cho nhiều doanh nghiệp như kiểu Asanzo kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh c&oacute; vi phạm kh&ocirc;ng. Như vậy, đẩy người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp v&agrave;o thế rủi ro rất cao. Vụ Asanzo, Khải Silk c&oacute; đơn thuần l&agrave; gian lận thương mại hay kh&ocirc;ng v&agrave; Việt Nam l&agrave; &ldquo;kinh tế mở&rdquo; hay &ldquo;kinh tế hở&rdquo;?</div> <div>Đại biểu Lưu B&igrave;nh Nhưỡng (đo&agrave;n Bến Tre): V&igrave; sao đ&atilde; n&acirc;ng cấp Cục Quản l&yacute; thị trường l&ecirc;n tổng cục với lời hứa l&agrave; sẽ chấn chỉnh c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; m&agrave; vẫn c&ograve;n t&igrave;nh trạng rối loạn thị trường, bu&ocirc;n lậu, h&agrave;ng giả h&agrave;ng nh&aacute;i k&eacute;m chất lượng vẫn l&agrave; vấn nạn g&acirc;y bức x&uacute;c cho nh&acirc;n d&acirc;n. Tr&aacute;ch nhiệm của Bộ trưởng về vấn đề n&agrave;y ra sao?</div> <div>Đại biểu Trần Thị Hằng (Bắc Ninh): C&oacute; hay kh&ocirc;ng bu&ocirc;ng lỏng quản l&yacute; trong cấp giấy chứng nhận xuất xứ, v&agrave; khi n&agrave;o sẽ c&oacute; quy định về ghi nh&atilde;n h&agrave;ng ho&aacute; để bảo vệ h&agrave;ng Việt Nam.</div> </div> <p>Trước đ&oacute;, trong chiều 6/11, đ&atilde; c&oacute; 14 đại biểu n&ecirc;u c&acirc;u hỏi chất vấn v&agrave; 44 đại biểu chờ chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng thương Trần Tuấn Anh. Nhiều c&acirc;u hỏi &ldquo;n&oacute;ng&rdquo; cũng đ&atilde; được c&aacute;c đại biểu n&ecirc;u ra để Bộ trưởng C&ocirc;ng thương trả lời.</p> <p>Trong đ&oacute;, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (đo&agrave;n H&ograve;a B&igrave;nh), y&ecirc;u cầu trả lời về lỗ hổng về mặt ph&aacute;p luật, h&agrave;ng r&agrave;o kỹ thuật chưa đủ mạnh, đặc biệt sự c&ocirc;ng khai minh bạch về quy định thế n&agrave;o l&agrave; h&agrave;ng Việt Nam. Điều n&agrave;y khiến cho nhiều doanh nghiệp như kiểu Asanzo kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh c&oacute; vi phạm kh&ocirc;ng. Vụ Asanzo, Khải Silk c&oacute; đơn thuần l&agrave; gian lận thương mại hay kh&ocirc;ng v&agrave; Việt Nam l&agrave; &quot;kinh tế mở&quot; hay &quot;kinh tế hở&quot;?</p> <p>Đại biểu Trần Thị Hằng (Bắc Ninh) đặt vấn đề: C&oacute; hay kh&ocirc;ng bu&ocirc;ng lỏng quản l&yacute; trong cấp giấy chứng nhận xuất xứ, v&agrave; khi n&agrave;o sẽ c&oacute; quy định về ghi nh&atilde;n h&agrave;ng h&oacute;a để bảo vệ h&agrave;ng Việt Nam.</p> <div> <div><img alt="Chất vấn nóng việc bán 34% cổ phần nước sạch Sông Đuống cho tỷ phú Thái Lan - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/05/1_zuof.jpg" /><span>Chất vấn tại Quốc hội (ảnh Như &Yacute;)</span></div> </div> <p>Sau phần trả lời của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, từ 10h15, Quốc hội chuyển sang chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ L&ecirc; Vĩnh T&acirc;n về việc sắp xếp, tổ chức bộ m&aacute;y, tinh giản bi&ecirc;n chế; sắp xếp c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức sau khi s&aacute;p nhập c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện, x&atilde;. C&ocirc;ng t&aacute;c tuyển dụng, bổ nhiệm, lu&acirc;n chuyển, bồi dưỡng, đ&agrave;o tạo, thi n&acirc;ng ngạch, chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức v&agrave; vi&ecirc;n chức. C&ocirc;ng t&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute;, xử l&yacute; vi phạm của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức.</p> <p>Chia lửa với Bộ trưởng Bộ Nội vụ l&agrave; Bộ trưởng c&aacute;c Bộ: Tư ph&aacute;p, T&agrave;i ch&iacute;nh, Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Y tế, T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, C&ocirc;ng an.</p> <p>Đến 16h40, Quốc hội sẽ chuyển sang chất vấn Bộ trưởng Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng về: C&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; b&aacute;o ch&iacute;, quản l&yacute; giấy ph&eacute;p trong lĩnh vực b&aacute;o ch&iacute;, ph&aacute;t thanh, truyền h&igrave;nh; cấp, thu hồi thẻ nh&agrave; b&aacute;o. C&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; th&ocirc;ng tin điện tử, nhất l&agrave; c&aacute;c trang th&ocirc;ng tin điện tử, mạng x&atilde; hội; quản l&yacute; quảng c&aacute;o tr&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute;, tr&ecirc;n m&ocirc;i trường mạng. Về ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; x&acirc;y dựng Ch&iacute;nh phủ điện tử.</p> <p>Bộ trưởng c&aacute;c Bộ: Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch, C&ocirc;ng Thương, Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Kế hoạch v&agrave; Đầu tư, T&agrave;i ch&iacute;nh, Nội vụ, Y tế, C&ocirc;ng an; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ c&ugrave;ng tham gia trả lời chất vấn, giải tr&igrave;nh về những vấn đề c&oacute; li&ecirc;n quan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top