Hà Nội phản hồi thông tin "bù giá trăm tỉ cho nhà máy nước sạch sông Đuống"

Chiều 12.11, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã có thông tin về tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố của Công ty nước sạch sông Đuống (đại diện công ty này không có mặt trong buổi giao ban).

<div> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/12/song-duong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng V&otilde; Tuấn Anh - Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng UBND TP H&agrave; Nội cho biết, quy m&ocirc; thực hiện dự &aacute;n trong giai đoạn 1 đến năm 2020 của C&ocirc;ng ty nước sạch s&ocirc;ng Đuống đạt c&ocirc;ng suất 300.000m3 ng&agrave;y/đ&ecirc;m, giai đoạn 2 đến năm 2025 sẽ đạt c&ocirc;ng suất 600.000m3 ng&agrave;y/đ&ecirc;m, gia đoạn 3 đến năm 2030 sẽ đạt c&ocirc;ng suất 900.000m3 ng&agrave;y/đ&ecirc;m. Dự &aacute;n được khởi c&ocirc;ng từ th&aacute;ng 3.2017, đến th&aacute;ng 10.2019 xong giai đoạn 1, đạt c&ocirc;ng suất 300.000m3 ng&agrave;y/đ&ecirc;m, vượt tiến độ 1 năm.</p> <p>Về th&ocirc;ng tin mỗi năm th&agrave;nh phố H&agrave; Nội hỗ trợ h&agrave;ng trăm tỉ đồng cho c&aacute;c doanh nghiệp do ch&ecirc;nh lệch gi&aacute; nước sạch s&ocirc;ng Đuống với c&aacute;c doanh nghiệp kh&aacute;c, &ocirc;ng Nguyễn Việt H&agrave; - Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i ch&iacute;nh cho biết, đến thời điểm n&agrave;y chưa x&aacute;c định được gi&aacute; nước sạch s&ocirc;ng Đuống (mới tạm t&iacute;nh gi&aacute;) v&igrave; dự &aacute;n chưa được quyết to&aacute;n.</p> <p>&ldquo;Mặc d&ugrave; thẩm quyền quyết định gi&aacute; nước sạch thuộc về UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội nhưng đến thời điểm hiện tại, th&agrave;nh phố chưa trợ gi&aacute; cho c&aacute;c đơn vị cung cấp nước sạch, th&agrave;nh phố cũng kh&ocirc;ng cấp b&ugrave; một khoản kinh ph&iacute; n&agrave;o cho c&aacute;c đơn vị sản xuất nước v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan&rdquo; - &ocirc;ng H&agrave; khẳng định.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến th&ocirc;ng tin, gi&aacute; nước sạch s&ocirc;ng Đuống b&aacute;n bu&ocirc;n cao hơn gi&aacute; b&aacute;n lẻ, &ocirc;ng H&agrave; cho biết, nếu gi&aacute; tạm t&iacute;nh l&agrave; 10.246 đồng/m3 th&igrave; cao hơn gi&aacute; b&aacute;n lẻ hiện h&agrave;nh (gi&aacute; b&aacute;n lẻ 7.000 đồng/m3). V&igrave; vậy, &ocirc;ng H&agrave; cho biết, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đang hiệp thương với C&ocirc;ng ty nước mặt su&ocirc;ng Đuống v&agrave; c&aacute;c đơn vị ph&acirc;n phối, theo nguy&ecirc;n tắc gi&aacute; b&aacute;n bu&ocirc;n kh&ocirc;ng được ph&eacute;p cao hơn gi&aacute; b&aacute;n lẻ.</p> <p>Cụ thể, &ocirc;ng H&agrave; cho hay, theo t&iacute;nh to&aacute;n của li&ecirc;n ng&agrave;nh th&igrave; gi&aacute; b&aacute;n lẻ nước s&aacute;ch s&ocirc;ng Đuống l&agrave; hơn 9.000 đồng/m3, sau khi trừ đi phần hao h&uacute;t sẽ c&ograve;n hơn 7.000 đồng/m3. V&igrave; vậy, li&ecirc;n ng&agrave;nh b&aacute;o c&aacute;o TP H&agrave; Nội dự t&iacute;nh gi&aacute; sau khi hiệp thương l&agrave; 7.700 đồng/m3.</p> <p>Theo l&atilde;nh đạo Sở T&agrave;i ch&iacute;nh, nh&agrave; m&aacute;y nước mặt s&ocirc;ng Đ&agrave; đi v&agrave;o hoạt động năm 2009, c&oacute; nguy&ecirc;n gi&aacute; t&agrave;i sản l&agrave; 1.555 tỷ đồng, c&ograve;n gi&aacute; đầu tư của s&ocirc;ng Đuống gần 5.000 tỉ đồng. &quot;Tổng mức đầu tư của nh&agrave; m&aacute;y nước mặt s&ocirc;ng Đuống gần 5.000 tỷ đồng, nhưng c&ocirc;ng ty n&agrave;y đi vay tới 80%, tương ứng g&agrave;n 4.000 tỷ đồng. Khi nh&agrave; m&aacute;y đi v&agrave;o hoạt động, chi ph&iacute; l&atilde;i vay cũng t&iacute;nh v&agrave;o gi&aacute; nước. Theo b&aacute;o c&aacute;o của c&ocirc;ng ty, ph&iacute; l&atilde;i vay t&iacute;nh v&agrave;o gi&aacute; nước l&agrave; 20%, theo đ&oacute; l&agrave; khoảng 2003 đồng mỗi m&eacute;t khối nước&rdquo;, &ocirc;ng H&agrave; n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <div> <blockquote> <p>Trước c&acirc;u hỏi thời gian tới H&agrave; Nội c&oacute; c&ocirc;ng khai chất lượng nguồn nước thường xuy&ecirc;n như chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute;, đại diện Văn ph&ograve;ng UBND Th&agrave;nh phố cho biết, trong thời gian tới th&agrave;nh phố sẽ tiếp tục quan t&acirc;m, đầu tư để kiểm so&aacute;t nguồn nước. Sẽ c&oacute; đơn vị quan trắc độc lập, thường xuy&ecirc;n để c&ocirc;ng khai chất lượng nguồn nước cho người d&acirc;n. C&ograve;n việc c&oacute; trang web hay ứng dụng th&ocirc;ng tin chất lượng nguồn nước th&igrave; chưa c&oacute;.</p> </blockquote> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo laodong.vn
back to top