Không thể kiểm toán Công ty nước sạch sông Đuống dù vay 4.000 tỷ

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nói dự án xã hội hóa dịch vụ công như Nhà máy nước sông Đuống không nằm trong phạm vi kiểm toán, vì đây là dự án do tư nhân đầu tư, quản lý.

<div> <p>C&acirc;u chuyện H&agrave; Nội chấp thuận gi&aacute; b&aacute;n nước sạch tối đa từ Nh&agrave; m&aacute;y S&ocirc;ng Đuống l&agrave; 10.246 đồng/m3, lộ tr&igrave;nh tăng gi&aacute; tối đa 7%/năm g&acirc;y nhiều th&ocirc;ng tin tr&aacute;i chiều thời gian qua. Mức gi&aacute; n&agrave;y được cho l&agrave; cao hơn mặt bằng chung của gi&aacute; b&aacute;n lẻ, ch&ecirc;nh lệch so với gi&aacute; của đơn vị kh&aacute;c cung cấp c&ugrave;ng mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</p> <p>Nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị cần thanh tra, kiểm to&aacute;n r&otilde; gi&aacute; dịch vụ c&ocirc;ng như nước sạch để tăng t&iacute;nh minh bạch v&agrave; tạo được sự đồng thuận.</p> <h3>T&agrave;i sản tư nh&acirc;n n&ecirc;n kh&ocirc;ng kiểm to&aacute;n được</h3> <p>Trao đổi với b&aacute;o ch&iacute; b&ecirc;n h&agrave;nh lang Quốc hội, Tổng Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước <span>Hồ Đức Phớc</span> cho hay với dự &aacute;n x&atilde; hội ho&aacute; dịch vụ c&ocirc;ng như Nh&agrave; m&aacute;y nước s&ocirc;ng Đuống kh&ocirc;ng nằm trong phạm vi kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước. Bởi đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n do tư nh&acirc;n đầu tư, quản l&yacute; v&agrave; sử dụng, n&ecirc;n thuộc t&agrave;i sản tư nh&acirc;n.</p> <p>Song, theo &ocirc;ng Phớc, hiện tồn tại bất cập trong quản l&yacute; Nh&agrave; nước với loại h&igrave;nh dịch vụ c&ocirc;ng được x&atilde; hội ho&aacute; l&agrave; khi gi&aacute; th&agrave;nh b&aacute;n ra cao hơn mặt bằng chung.</p> <p>&ldquo;Tồn tại n&agrave;y l&agrave; do qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;m ph&aacute;n của cơ quan quản l&yacute; Nh&agrave; nước, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&agrave; đầu tư&rdquo;, &ocirc;ng giải th&iacute;ch.</p> <p>Trong trường hợp n&agrave;y, &ocirc;ng Phớc cho rằng cơ quan quản l&yacute; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh về nước, cơ quan t&agrave;i ch&iacute;nh - Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh cần tiến h&agrave;nh thanh tra, kiểm tra l&agrave;m r&otilde;.<strongr></strongr><strongr><strongr></strongr></strongr><strongr></strongr></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Khong the kiem toan Cong ty nuoc sach song Duong du vay 4.000 ty hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/10/phoc.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Tổng Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước Hồ Đức Phớc trao đổi với b&aacute;o ch&iacute; b&ecirc;n h&agrave;nh lang Quốc hội. Ảnh: <em>Minh Ch&acirc;u.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tổng Kiểm to&aacute;n nhấn mạnh với loại h&igrave;nh dịch vụ c&ocirc;ng được x&atilde; hội ho&aacute; như nước sạch, nh&agrave; chức tr&aacute;ch cần r&agrave; so&aacute;t, quản l&yacute; chặt chẽ ngay từ kh&acirc;u đầu khi triển khai quy hoạch tới kh&acirc;u cuối l&agrave; chất lượng sản phẩm, gi&aacute; th&agrave;nh dịch vụ...</p> <p>&ldquo;Trường hợp nước sạch s&ocirc;ng Đuống nếu kiểm so&aacute;t chặt chẽ ngay từ đầu đ&atilde; kh&ocirc;ng xảy ra việc gi&aacute; nước dự &aacute;n n&agrave;y ch&ecirc;nh tới v&agrave;i ngh&igrave;n đồng so với mặt bằng gi&aacute; chung&rdquo;, Tổng Kiểm to&aacute;n nhấn mạnh.</p> <h3>Phải l&agrave;m r&otilde; c&aacute;ch t&iacute;nh gi&aacute;</h3> <p>Trong khi đ&oacute;, đại biểu Đỗ Văn Sinh, Ủy vi&ecirc;n Thường trực Ủy ban Kinh tế, cho rằng tất cả dịch vụ c&ocirc;ng, nếu cho tư nh&acirc;n v&agrave;o đầu tư th&igrave; phải đưa ra gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất.</p> <p>&ldquo;Tất cả lĩnh vực đều phải minh bạch v&agrave; phải c&oacute; sự đồng t&igrave;nh v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t của người d&acirc;n. V&igrave; người d&acirc;n phải trả tiền cho c&aacute;c dịch vụ đ&oacute; th&igrave; doanh nghiệp phải cung cấp th&ocirc;ng tin, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c danh mục đầu tư c&ocirc;ng hoặc c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng m&agrave; Nh&agrave; nước x&atilde; hội h&oacute;a&rdquo;, &ocirc;ng Sinh n&oacute;i.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Khong the kiem toan Cong ty nuoc sach song Duong du vay 4.000 ty hinh anh 2 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/05/o_nhiem_nuoc_zing_1_1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Sau cuộc khủng hoảng thiếu nước sạch do nguồn nước s&ocirc;ng Đ&agrave; bị nhiễm dầu thải, người d&acirc;n Thủ đ&ocirc; lại đối mặt với gi&aacute; nước cao được cung cấp từ Nh&agrave; m&aacute;y nước s&ocirc;ng Đuống. Ảnh:<em> Việt Linh.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong c&acirc;u chuyện về gi&aacute; nước tăng cao, đại biểu Đỗ Văn Sinh cảnh b&aacute;o nếu kh&ocirc;ng minh bạch sẽ dễ xảy ra những &quot;nghi ngờ&quot; như một số dự &aacute;n BOT.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i nghĩ nếu minh bạch ngay từ đầu th&igrave; người d&acirc;n sẵn s&agrave;ng chấp nhận&rdquo;, &ocirc;ng Sinh n&oacute;i.</p> <p>Về th&ocirc;ng tin nghi vấn quanh chuyện cạnh tranh kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh trong c&acirc;u chuyện gi&aacute; nước sạch s&ocirc;ng Đuống, đại biểu Đỗ Văn Sinh cho rằng phải thanh tra, kiểm tra, kiểm to&aacute;n để l&agrave;m r&otilde; th&ocirc;ng tin cũng như c&aacute;ch t&iacute;nh gi&aacute; nước chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; chỉ b&agrave;n về kh&iacute;a cạnh kinh tế, kỹ thuật, m&ocirc;i trường.</p> <p>&Ocirc;ng cũng n&ecirc;u vấn đề khi dư luận đặt c&acirc;u hỏi tại sao H&agrave; Nội ph&ecirc; duyệt gi&aacute; mua nước của c&ocirc;ng ty n&agrave;y ch&ecirc;nh lệch lớn so với đơn vị kh&aacute;c. L&atilde;nh đạo H&agrave; Nội v&igrave; thế phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm giải tr&igrave;nh bởi tiền ng&acirc;n s&aacute;ch b&ugrave; lỗ được lấy từ tiền thuế của d&acirc;n.</p> <p>Theo đại biểu tỉnh Quảng Trị, nếu kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t được gi&aacute;, độc quyền Nh&agrave; nước sẽ biến th&agrave;nh độc quyền tư nh&acirc;n v&agrave; một dự &aacute;n cấp nước sạch c&oacute; thể bị biến th&agrave;nh &quot;s&acirc;n sau&quot;.</p> <h3>Cao hơn nhiều so với gi&aacute; nước s&ocirc;ng Đ&agrave;</h3> <p>C&ocirc;ng ty Cổ phần nước mặt s&ocirc;ng Đuống l&agrave; doanh nghiệp được th&agrave;nh với hoạt động ch&iacute;nh sản xuất v&agrave; cung cấp nước.</p> <p>Tổng vốn đầu tư cho dự &aacute;n nước mặt s&ocirc;ng Đuống l&agrave; gần <abbr class="rate-vnd">5.000 tỷ đồng</abbr> (tương đương <abbr class="rate-usd">224,4 triệu USD</abbr>), trong đ&oacute; vốn g&oacute;p để thực hiện dự &aacute;n l&agrave; hơn <abbr class="rate-vnd">999,6 tỷ đồng</abbr> (<abbr class="rate-usd">44,88 triệu USD</abbr>), chiếm 20% tổng vốn đầu tư. Vốn vay l&agrave; gần <abbr class="rate-vnd">4.000 tỷ đồng</abbr>.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Khong the kiem toan Cong ty nuoc sach song Duong du vay 4.000 ty hinh anh 3 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/21/cnc.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Nh&agrave; m&aacute;y nước sạch s&ocirc;ng Đuống. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng H&agrave;.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ng&agrave;y 12/11, Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội tổ chức buổi giao ban b&aacute;o ch&iacute; với nội dung C&ocirc;ng ty nước sạch s&ocirc;ng Đuống th&ocirc;ng tin về t&igrave;nh h&igrave;nh cung cấp nước sạch tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</p> <p>&Ocirc;ng V&otilde; Tuấn Anh, Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng UBND H&agrave; Nội, cho biết quy m&ocirc; thực hiện dự &aacute;n trong giai đoạn 1 đến năm 2020 đạt c&ocirc;ng suất 300.000 m3 ng&agrave;y/đ&ecirc;m, giai đoạn 2 đến năm 2025 sẽ đạt c&ocirc;ng suất 600.000 m3 v&agrave; giai đoạn 3 đến năm 2030 l&agrave; 900.000 m3. Dự &aacute;n được khởi c&ocirc;ng từ th&aacute;ng 3/2017, đến th&aacute;ng 10/2019 xong giai đoạn 1, vượt tiến độ 1 năm.</p> <p>N&oacute;i về cơ sở t&iacute;nh to&aacute;n gi&aacute; b&aacute;n nước sạch s&ocirc;ng Đuống, Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i ch&iacute;nh H&agrave; Nội Nguyễn Việt H&agrave; cho biết năm 2017, UBND H&agrave; Nội chấp thuận gi&aacute; b&aacute;n nước sạch tối đa nh&agrave; m&aacute;y s&ocirc;ng Đuống l&agrave; 10.246 đồng/m3, lộ tr&igrave;nh tăng gi&aacute; tối đa 7%/năm.</p> <p>Mức gi&aacute; mua nước của nh&agrave; m&aacute;y nước s&ocirc;ng Đuống hiện cao hơn nhiều so với mức gi&aacute; mua của nh&agrave; m&aacute;y nước sạch s&ocirc;ng Đ&agrave;. C&ocirc;ng ty nước sạch s&ocirc;ng Đ&agrave; cấp nước với gi&aacute; b&aacute;n 5.069,76 đồng/m3 v&agrave; đang c&oacute; l&atilde;i lớn.</p> <p>Theo Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i ch&iacute;nh, đ&acirc;y l&agrave; mức gi&aacute; tạm t&iacute;nh tối đa, c&ograve;n mức gi&aacute; cụ thể phải chờ khi n&agrave;o nh&agrave; m&aacute;y đi v&agrave;o hoạt động ch&iacute;nh thức. Về việc gi&aacute; nước sạch s&ocirc;ng Đuống cao hơn s&ocirc;ng Đ&agrave;, &ocirc;ng H&agrave; giải th&iacute;ch do nhiều yếu tố như c&ocirc;ng nghệ, hiệu suất đầu tư v&agrave; chất lượng nguồn nước th&ocirc;...</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top