Đại biểu QH: Điều tra, làm minh bạch nguyên nhân tăng giá nước sạch

Trước nhiều thông tin chưa rõ ràng về sự cạnh tranh không lành mạnh trong câu chuyện tăng giá nước sông Đuống, đại biểu Quốc hội cho rằng phải mời cơ quan thanh tra, kiểm tra để làm rõ vấn đề.

<div> <div><img alt="Dai bieu QH: Dieu tra, lam minh bach nguyen nhan tang gia nuoc sach hinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/06/1411nuoc.jpg" title="Đại biểu QH: Điều tra, làm minh bạch nguyên nhân tăng giá nước sạch hình ảnh 1" /><span>(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)</span></div> <p>Ng&agrave;y 14/11, trao đổi với b&aacute;o ch&iacute; b&ecirc;n lề Kỳ họp thứ 8 về th&ocirc;ng tin trong mức gi&aacute; nước 10.246 đồng/m3 (gi&aacute; nước hiện h&agrave;nh 7.000/m3) tạm t&iacute;nh của Nh&agrave; m&aacute;y nước mặt s&ocirc;ng Đuống c&oacute; khoảng 2.003 đồng l&agrave; trả l&atilde;i vay của nh&agrave; đầu tư, c&aacute;c <a href="/tags/%c4%90%e1%ba%a1i-bi%e1%bb%83u-Qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i.vnp"><strong>đại biểu Quốc hội</strong></a> cho rằng c&aacute;ch l&yacute; giải n&agrave;y &ldquo;rất kh&oacute; chấp nhận&rdquo; v&agrave; cần phải xem x&eacute;t lại.</p> <p>Đại biểu Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị), Ủy vi&ecirc;n thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ph&acirc;n t&iacute;ch c&oacute; thể Nh&agrave; m&aacute;y nước mặt s&ocirc;ng Đuống đ&atilde; vay vốn với l&atilde;i suất cao v&agrave; như vậy đầu v&agrave;o kh&ocirc;ng hề hợp l&yacute;.</p> <p>Dịch vụ cung ứng nước sạch l&agrave; một loại dịch vụ c&ocirc;ng, khi chọn một sản phẩm đầu ra cuối c&ugrave;ng phải l&agrave; chất lượng, m&ocirc;i trường, gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute;, nếu rẻ nhất c&agrave;ng tốt v&agrave; kh&ocirc;ng được để thất tho&aacute;t.</p> <p>N&oacute;i về việc Nh&agrave; m&aacute;y nước mặt s&ocirc;ng Đuống đặt vấn đề tăng gi&aacute; nước trong thời điểm vừa xảy ra vụ đổ trộm dầu thải v&agrave;o nguồn nước s&ocirc;ng Đ&agrave; đang c&ograve;n nhiều nghi vấn chưa được l&agrave;m r&otilde;, đại biểu Sinh cho rằng như vậy l&agrave; kh&ocirc;ng hợp l&yacute;.</p> <p>&ldquo;Người d&acirc;n chỉ biết rằng một m&eacute;t khối nước sạch đạt ti&ecirc;u chuẩn th&igrave; hết bao tiền v&agrave; gi&aacute; đ&oacute; kh&ocirc;ng thể đứng cao hơn mặt bằng chung. Nếu tăng th&igrave; anh phải c&oacute; l&yacute; giải thuyết phục v&agrave; minh bạch,&quot; đại biểu Đỗ Văn Sinh nhấn mạnh.</p> <p>Đại biểu Đỗ Văn Sinh cho rằng trong mặt bằng chung hiện nay <a href="/tags/Gi%c3%a1-n%c6%b0%e1%bb%9bc-s%e1%ba%a1ch.vnp"><strong>gi&aacute; nước sạch</strong></a> chỉ 7.000 đồng/m3 m&agrave; <a href="/tags/Nh%c3%a0-m%c3%a1y-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%ba%b7t-s%c3%b4ng-%c4%90u%e1%bb%91ng.vnp"><strong>Nh&agrave; m&aacute;y nước mặt s&ocirc;ng Đuống</strong></a> lại tăng th&ecirc;m hơn 3.000 đồng/m3 l&agrave; qu&aacute; cao, phải c&oacute; giải th&iacute;ch hợp l&yacute; v&agrave; để người d&acirc;n gi&aacute;m s&aacute;t mới kh&aacute;ch quan v&agrave; c&ocirc;ng bằng.</p> <p>Người d&acirc;n phải trả tiền cho c&aacute;c dịch vụ đ&oacute; th&igrave; nh&agrave; m&aacute;y phải cung cấp th&ocirc;ng tin, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c danh mục đầu tư c&ocirc;ng hoặc c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng m&agrave; Nh&agrave; nước x&atilde; hội h&oacute;a.</p> <p>Đại biểu tỉnh Quảng Trị cảnh b&aacute;o, gi&aacute; nước sạch kh&ocirc;ng minh bạch sẽ dễ xảy ra nhiều bất cập khiến người d&acirc;n kh&ocirc;ng tin tưởng.</p> <p>Trước nhiều th&ocirc;ng tin chưa r&otilde; r&agrave;ng về sự cạnh tranh kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh trong c&acirc;u chuyện tăng gi&aacute; nước s&ocirc;ng Đuống, đại biểu cho rằng phải mời cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm to&aacute;n để l&agrave;m r&otilde; th&ocirc;ng tin cũng như c&aacute;ch t&iacute;nh gi&aacute; nước chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; chỉ b&agrave;n về kh&iacute;a cạnh kinh tế, kỹ thuật, m&ocirc;i trường, phải th&ocirc;ng tin cho người d&acirc;n để tạo sự đồng thuận.</p> <p>C&ograve;n theo đại biểu Nguyễn Anh Tr&iacute; (H&agrave; Nội), tăng gi&aacute; nước hay kh&ocirc;ng l&agrave; việc c&aacute;c doanh nghiệp phải t&iacute;nh to&aacute;n lại v&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n đề cập trong thời điểm nhạy cảm n&agrave;y.</p> <p>Trước nhiều th&ocirc;ng tin nghi ngờ c&oacute; sự cạnh tranh kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh giữa c&aacute;c doanh nghiệp, đại biểu cho rằng c&aacute;c cơ quan quản l&yacute;, kể cả th&agrave;nh phố <a href="/tags/H%c3%a0-N%e1%bb%99i.vnp"><strong>H&agrave; Nội</strong></a>, phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm l&agrave;m r&otilde; điều đ&oacute;.<br /> <br /> Nghi vấn về đường đi l&ograve;ng v&ograve;ng của những chiếc xe chở dầu thải đổ v&agrave;o nguồn nước s&ocirc;ng Đ&agrave;, đại biểu Nguyễ Anh Tr&iacute; đề nghị phải điều tra nghi&ecirc;m t&uacute;c, v&igrave; kh&ocirc;ng tự nhi&ecirc;n l&aacute;i xe lại đi l&ecirc;n, đi xuống như vậy.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i cũng nghi ngờ c&oacute; khuất tất trong việc t&igrave;m chỗ để đổ dầu v&agrave;o nguồn nước s&ocirc;ng Đ&agrave;. Trong đầu người mang dầu đi đổ phải c&oacute; sự t&iacute;nh to&aacute;n. Trong đ&oacute; kh&ocirc;ng loại trừ c&oacute; thể c&oacute; mục đ&iacute;ch hạ bệ nhau, nhưng m&agrave; t&ocirc;i kh&ocirc;ng d&aacute;m kết luận m&agrave; c&ocirc;ng an cần phải l&agrave;m r&otilde;,&rdquo; đại biểu Nguyễn Anh Tr&iacute; n&ecirc;u quan điểm./.</p> <div><strong>Đỗ B&igrave;nh (TTXVN/Vietnam+)</strong></div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.vietnamplus.vn
back to top