Chủ dự án nước mặt sông Đuống: ‘Chó cứ sủa và người cứ đi’

Câu nói nổi tiếng của Thủ tướng Anh thời thế chiến thứ 2 Winston Churchill: "Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích nếu bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó trên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng!", bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) - chủ dự án nước mặt sông Đuống chia sẻ trên trang Facebook.

<div> <p>H&ocirc;m 15/11, tr&ecirc;n trang Facebook c&aacute; nh&acirc;n b&agrave; Đỗ Thị Kim Li&ecirc;n (Shark Li&ecirc;n) viết: <em>&quot;C&acirc;u n&oacute;i nổi tiếng của Thủ tướng Anh thời thế chiến thứ 2 Winston Churchill: &quot;Bạn sẽ kh&ocirc;ng bao giờ đạt đến đ&iacute;ch nếu Bạn cứ dừng lại v&agrave; n&eacute;m đ&aacute; v&agrave;o mỗi con ch&oacute; tr&ecirc;n đường, chỉ v&igrave; tiếng sủa của ch&uacute;ng!&quot;. C&acirc;u n&oacute;i hay v&agrave; rất &yacute; nghĩa m&igrave;nh muốn chia sẻ với cả nh&agrave;&quot;.</em></p> <figure class="expNoEdit"><img alt="shark lien 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/10/shark-lien-2-1243.png" /> <figcaption> <h2>B&agrave; Đỗ Thị Kim Li&ecirc;n chia sẻ tr&ecirc;n trang c&aacute; nh&acirc;n</h2> </figcaption> </figure> <p>S&aacute;ng nay, 16/11, b&agrave; Li&ecirc;n tiếp tục chia sẻ c&acirc;u n&oacute;i của tỷ ph&uacute; Steve Jobs: &quot;C&aacute;ch duy nhất để tạo n&ecirc;n sự nghiệp vĩ đại l&agrave; y&ecirc;u những g&igrave; bạn l&agrave;m&rdquo;.</p> <p>B&agrave; viết: <em>&ldquo;C&aacute;ch duy nhất để tạo n&ecirc;n sự nghiệp vĩ đại l&agrave; y&ecirc;u những g&igrave; bạn l&agrave;m&rdquo; - Steve Jobs</em></p> <p><em>Thật vậy, khi bạn d&agrave;nh đủ t&igrave;nh y&ecirc;u cho những điều bạn chọn, những con đường bạn đi th&igrave; tất cả những trở ngại tr&ecirc;n qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute; đều l&agrave; v&ocirc; nghĩa!</em></p> <p><em>Cuộc sống vốn rất thực tế chứ kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; m&agrave;u hồng, bạn phải thật bản lĩnh để nhận ra m&igrave;nh muốn g&igrave;. Bạn muốn dừng lại v&igrave; những lời d&egrave;m pha kh&ocirc;ng đ&uacute;ng? Bạn muốn từ bỏ v&igrave; những &aacute;p lực từ dư luận? Bạn muốn tiến l&ecirc;n mang những điều tốt đẹp đến cộng đồng? Bạn&nbsp;muốn chứng minh cho tất cả thấy được bạn c&oacute; g&igrave; v&agrave; l&agrave;m được g&igrave;?... tất cả đều xuất ph&aacute;t từ t&igrave;nh y&ecirc;u m&agrave; bạn d&agrave;nh cho c&ocirc;ng việc đang l&agrave;m!</em></p> <p><em>Ch&uacute;ng ta hay v&igrave; c&aacute;i lợi trước mắt m&agrave; bỏ qua lợi &iacute;ch l&acirc;u d&agrave;i. Cuộc đời mỗi người l&agrave; một chặng marathon d&agrave;i chứ kh&ocirc;ng phải chạy nước r&uacute;t 100m n&ecirc;n h&atilde;y dừng ngay những việc chỉ mang lại lợi &iacute;ch ngắn hạn. Đừng v&igrave; v&agrave;i ba đồng bạc m&agrave; hạ thấp gi&aacute; trị sống, đừng v&igrave; thiếu ngủ m&agrave; cố ngủ th&ecirc;m đ&ocirc;i ba ph&uacute;t trước giờ l&agrave;m, đừng cố đ&ocirc;i co với những l&yacute; lẽ thiếu thuyết phục... Đ&atilde; l&agrave;m phải l&agrave;m cho đến c&ugrave;ng, đ&atilde; y&ecirc;u phải y&ecirc;u cho nồng nhiệt, đ&atilde; sống phải sống thật rực rỡ!</em></p> <p><em>H&ocirc;m nay bạn đ&atilde; y&ecirc;u những g&igrave; bạn l&agrave;m chưa? Kh&ocirc;ng qu&ecirc;n ch&uacute;c cả nh&agrave; cuối tuần nhiều niềm vui v&agrave; năng lượng t&iacute;ch cực. Thời tiết đang chuyển m&ugrave;a, h&atilde;y nhớ giữ cho tr&aacute;i tim m&igrave;nh lu&ocirc;n n&oacute;ng ấm đấy nh&eacute;&quot;.</em></p> <figure class="expNoEdit"><img alt="song duong" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/12/song-duong-1250.png" /> <figcaption> <h2>To&agrave;n cảnh Nh&agrave; m&aacute;y nước s&ocirc;ng Đuống m&agrave; người d&acirc;n H&agrave; Nội phải &#39;g&aacute;nh&#39; vay l&atilde;i của chủ đầu tư</h2> </figcaption> </figure> <p>Những ng&agrave;y đ&acirc;y,&nbsp;C&ocirc;ng ty CP nước mặt s&ocirc;ng Đuống của Shark Li&ecirc;n trở th&agrave;nh chủ đề &quot;n&oacute;ng&quot; của dư luận bởi l&ugrave;m x&ugrave;m gi&aacute; nước được H&agrave; Nội mua cao gấp đ&ocirc;i so với gi&aacute; nước của đối thủ cạnh tranh l&agrave; Nh&agrave; m&aacute;y nước sạch s&ocirc;ng Đ&agrave; của đại gia Tuấn &quot;Gelex&quot;.</p> <p>B&agrave; Đỗ Thị Kim Li&ecirc;n hiện đảm nhiệm vị tr&iacute; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đo&agrave;n AquaOne, Chủ tịch Hội đồng Quản trị C&ocirc;ng ty CP nước mặt S&ocirc;ng Đuống.</p> <p>Theo b&agrave; Li&ecirc;n, đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n đầu tư lớn, số vốn vay cũng rất lớn. Nếu dự &aacute;n kh&ocirc;ng minh bạch, kh&ocirc;ng ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;o bỏ tiền cho vay.&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> <p>&quot;Thậm ch&iacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i mời cả Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước v&agrave;o v&igrave; t&ocirc;i cũng muốn nhanh để c&ograve;n lấy tiền trả cho ng&acirc;n h&agrave;ng chứ. T&ocirc;i rất cần Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước v&agrave;o&quot;, b&agrave; Li&ecirc;n n&oacute;i trước nghi vấn được ch&iacute;nh quyền Thủ đ&ocirc; &quot;ưu &aacute;i&quot;.</p> <p>C&ugrave;ng ng&agrave;y b&agrave; Li&ecirc;n l&ecirc;n Facebook dẫn lời cựu Thủ tướng Churchill, trả lời trong cuộc tiếp x&uacute;c cử tri quận Ho&agrave;n Kiếm trước kỳ họp thứ 11 HĐND TP.H&agrave; Nội kh&oacute;a XV, Chủ tịch UBND TP.H&agrave; Nội Nguyễn Đức Chung đ&atilde; n&oacute;i l&yacute; do chọn doanh nghiệp của b&agrave; Đỗ Thị Kim Li&ecirc;n đầu tư nh&agrave; m&aacute;y nước sạch s&ocirc;ng Đuống.</p> <p>&quot;Aqua One l&agrave; doanh nghiệp chỗ của chị Li&ecirc;n (b&agrave; Đỗ Thị Kim Li&ecirc;n, Chủ tịch Hội đồng quản trị) m&agrave; b&aacute;o ch&iacute; phản &aacute;nh vừa qua. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng ty từng l&agrave;m nh&agrave; m&aacute;y nước lớn nhất miền Nam tại Long An. H&agrave; Nội đ&atilde; chọn những nh&agrave; đầu tư c&oacute; năng lực để l&agrave;m nh&agrave; m&aacute;y n&agrave;y. Vấn đề l&agrave; như vậy, chứ kh&ocirc;ng c&oacute; lợi &iacute;ch nh&oacute;m của ai ở đ&acirc;y cả&quot;, &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung khẳng định.</p> <p>Trả lời b&aacute;o ch&iacute; b&ecirc;n lề cuộc tiếp x&uacute;c, Chủ tịch H&agrave; Nội tuy&ecirc;n bố:&nbsp;&ldquo;Kh&ocirc;ng bao giờ Th&agrave;nh phố b&ugrave; gi&aacute; cho Nh&agrave; m&aacute;y nước s&ocirc;ng Đuống&rdquo;.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nhadautu.vn
back to top