Sẽ không còn phân tuyến bệnh viện theo đơn vị hành chính

Theo dự thảo mới nhất của Bộ Y tế, tới đây thay vì phân tuyến theo đơn vị hành chính như hiện nay, các bệnh viện sẽ được phân theo chuyên môn tuyến dọc.

<p style="text-align: justify;"><em>Hệ thống kh&aacute;m chữa bệnh hiện đang được ph&acirc;n tuyến theo đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh dẫn đến nhiều bất cập trong thực tiễn.</em></p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 2/11, Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Li&ecirc;n hợp quốc tổ chức Hội thảo g&oacute;p &yacute; x&acirc;y dựng Th&ocirc;ng tư ph&acirc;n tuyến chuy&ecirc;n m&ocirc;n kỹ thuật cơ sở kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c cơ sở kh&aacute;m chữa bệnh đang được ph&acirc;n cấp, ph&acirc;n hạng, ph&acirc;n tuyến theo đơn vị quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh</strong></p> <p style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng tin về thực trạng quy định ph&acirc;n cấp, ph&acirc;n hạng BV, Cục ph&oacute; Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m, chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa cho biết, c&aacute;c cơ sở kh&aacute;m chữa bệnh hiện đang được ph&acirc;n cấp, ph&acirc;n hạng, ph&acirc;n tuyến theo đơn vị quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh gồm tuyến trung ương, tỉnh, huyện, x&atilde;; ph&acirc;n cấp theo năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n (Ph&acirc;n tuyến kỹ thuật) v&agrave; ph&acirc;n cấp theo khả năng cung ứng dịch vụ y tế (Ph&acirc;n hạng bệnh viện) gồm hạng đặc biệt, hạng 1, hạng 2, hạng 3, 4 v&agrave; kh&ocirc;ng ph&acirc;n hạng.</p> <p style="text-align: justify;"><span>Cả nước hiện c&oacute; 1.451 cơ sở y tế được ph&acirc;n tuyến, ph&acirc;n hạng cũng như chưa được ph&acirc;n tuyến v&agrave; ph&acirc;n hạng, tuyến trung ương c&oacute; 4 BV hạng đặc biệt, hạng I c&oacute; 32 BV, c&ograve;n lại l&agrave; c&aacute;c tuyến tỉnh - huyện - x&atilde;.</span></p> <p style="text-align: justify;">Cục trưởng Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m, chữa bệnh Lương Ngọc Khu&ecirc; cho biết, trong thời gian qua, c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;m, chữa bệnh đ&atilde; c&oacute; những thay đổi vượt bậc, nhiều kỹ thuật ph&aacute;t triển ng&agrave;y c&agrave;ng đ&aacute;p ứng sự h&agrave;i l&ograve;ng của người d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;"><span>Mặc d&ugrave; vậy, việc ph&acirc;n cấp, ph&acirc;n hạng BV hiện nay đang bộc lộ những bất cập như chưa đ&aacute;nh gi&aacute; s&aacute;t với năng lực của c&aacute;c BV; Thiếu sự kết nối hoặc kết nối lỏng lẻo giữa c&aacute;c tuyến kỹ thuật (do tự chủ t&agrave;i ch&iacute;nh) trong hệ thống chuyển tuyến kh&aacute;m, chữa bệnh. </span>Quy định cho ph&eacute;p th&ocirc;ng tuyến kh&aacute;m chữa bệnh ở tuyến huyện l&agrave;m giảm số lượng người bệnh đến kh&aacute;m v&agrave; điều trị tại trạm y tế x&atilde;.</p> <p style="text-align: justify;">BV tuyến huyện c&oacute; năng lực kỹ thuật cao, thực hiện nhiều kỹ thuật vượt tuyến nhưng kh&ocirc;ng được xếp mức cao hơn- v&iacute; dụ như một số BV tuyến quận, huyện của Tp Hồ Ch&iacute; Minh. BV tuyến tỉnh (đặc biệt c&aacute;c BV chuy&ecirc;n khoa) năng lực kỹ thuật thấp hơn (c&oacute; thể BV tuyến huyện), nhưng vẫn l&agrave; nơi BV tuyến huyện phải chuyển người bệnh l&ecirc;n...</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Từ những bất cập đ&oacute; đ&atilde; dẫn đến xu hướng chuyển dịch giảm kh&aacute;m chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế v&agrave; tăng kh&aacute;m chữa bệnh ban đầu tại BV. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đang c&oacute; sự mất c&acirc;n đối trong sử dụng quỹ bảo hiểm y tế cho c&aacute;c cơ sở kh&aacute;m chữa bệnh...&quot;- Cục trưởng Lương Ngọc Khu&ecirc; n&oacute;i</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Đổi mới hệ thống kh&aacute;m chữa bệnh theo hướng ph&acirc;n th&agrave;nh 3 tuyến chuy&ecirc;n m&ocirc;n</strong></p> <p style="text-align: justify;">Với quan điểm đổi mới ph&acirc;n tuyến hệ thống cung ứng dịch vụ kh&aacute;m, chữa bệnh, quy định ph&acirc;n tuyến quản l&yacute; cơ sở kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh căn cứ v&agrave;o thực trạng hoạt động hệ thống kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh Việt Nam, thực hiện tr&ecirc;n nguy&ecirc;n tắc kh&ocirc;ng g&acirc;y x&aacute;o trộn hệ thống, ph&aacute;t huy những ưu điểm của hệ thống đang vận h&agrave;nh từ trước đến nay, đồng thời tiến tới xu hướng quản l&yacute; cơ sở kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh tinh gọn, hiệu quả, chất lượng.</p> <p style="text-align: justify;">Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m, chữa bệnh đề xuất c&aacute;c phương &aacute;n đổi mới hệ thống kh&aacute;m, chữa bệnh. Theo đ&oacute;, ph&acirc;n tuyến kh&aacute;m chữa bệnh l&agrave; cơ sở để giao kỹ thuật chuy&ecirc;n m&ocirc;n; x&aacute;c định quy định về chuyển tuyến theo thứ tự từ tuyến 1 đến tuyến 3. Trong mỗi tuyến: dựa v&agrave;o năng lực kỹ thuật v&agrave; chất lượng dịch vụ kh&aacute;m chữa bệnh sẽ xếp c&aacute;c bệnh viện trong mỗi tuyến th&agrave;nh 2-3 mức kh&aacute;c nhau. Mức chất lượng sẽ l&agrave; căn cứ để t&iacute;nh gi&aacute; viện ph&iacute; của bệnh viện.</p> <p style="text-align: justify;">Tại hội thảo, c&aacute;c đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất v&agrave; g&oacute;p &yacute; kiến v&agrave;o phương &aacute;n: Cơ sở kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh được chia l&agrave;m ba tuyến. Trong đ&oacute; tuyến một: kh&aacute;m chữa bệnh ban đầu, điều trị ngoại tr&uacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Tuyến hai: điều trị đa khoa, được chia l&agrave;m hai mức: đa khoa cơ bản v&agrave; đa khoa n&acirc;ng cao- (C&aacute;c mức được x&aacute;c định dựa tr&ecirc;n số lượng chuy&ecirc;n khoa của BV).</p> <p style="text-align: justify;">Tuyến ba: tuyến điều trị chuy&ecirc;n khoa, chuy&ecirc;n s&acirc;u được chia l&agrave;m ba mức: chuy&ecirc;n khoa, chuy&ecirc;n khoa kỹ thuật cao (gọi tắt l&agrave; chuy&ecirc;n cao) v&agrave; &nbsp;chuy&ecirc;n khoa kỹ thuật s&acirc;u (gọi tắt l&agrave; chuy&ecirc;n s&acirc;u).</p> <p style="text-align: justify;">Theo Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m chữa bệnh, dự thảo th&ocirc;ng tư quy định ph&acirc;n tuyến chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kỹ thuật v&agrave; chăm s&oacute;c của cơ sở kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh, chức năng nhiệm vụ của c&aacute;c tuyến, danh mục kỹ thuật thực hiện ở c&aacute;c tuyến. Việc ban h&agrave;nh th&ocirc;ng tư sẽ l&agrave;m căn cứ cho việc chuyển tuyến người bệnh, thanh to&aacute;n kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế v&agrave; c&aacute;c hoạt động kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan đến việc ph&acirc;n tuyến cơ sở kh&aacute;m bệnh, chữa bệnh.</p> <p style="text-align: justify;">Đa số đại biểu tham dự Hội thảo nhất tr&iacute; với phương &aacute;n 3 tuyến kh&aacute;m, điều trị như dự thảo của Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m, chữa bệnh; một số đại biểu đề xuất tuyến 3 chỉ n&ecirc;n ph&acirc;n th&agrave;nh hai mức v&agrave; cần l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; trong c&aacute;c tuyến. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; cần c&oacute; những đ&aacute;nh gi&aacute; về bệnh viện c&oacute; đ&aacute;p ứng được c&aacute;c y&ecirc;u cầu hay kh&ocirc;ng; đồng thời y&ecirc;u cầu c&aacute;c tuyến phải thường xuy&ecirc;n cập nhật c&aacute;c kỹ thuật mới để người bệnh c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m khi điều trị ở bất kỳ tuyến n&agrave;o...</p> <div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top