Quảng Ninh thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh sẽ công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều về công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngày 09/11/2022 Thanh tra tỉnh Quảng Ninh công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều; Trưởng các phòng, ban; Chủ tịch UBND các xã, phường thị trấn trực thuộc UBND thị xã Đông Triều về công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngày 07/11/2022, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-TTr về việc Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; một số sự án đầu tư xây dựng cơ bản và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường ven sông kết nối với cao tốc Quảng Ninh – Hải Phòng – Hà Nội đến thị xã Đông Triều trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2019 – 2021.

Quảng Ninh thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều.

Quảng Ninh thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều.

Đối tượng thanh tra là Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều; Trưởng các phòng, ban; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc UBND thị xã Đông Triều và các sở, ban, ngành có liên quan.

Thời kỳ thanh tra được xác định là đối với nội dung thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều; Trưởng các phòng, ban; Chủ tịch UBND các xã, phường thị trấn trực thuộc UBND thị xã Đông Triều trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều: giai đoạn 2019 - 2021.

Đối với nội dung thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường ven sông kết nối với cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội đến thị xã Đông Triều (đoạn thuộc địa bàn thị xã Đông Triều): Từ khi triển khai dự án đến nay.

Đây là cuộc thanh tra theo Chương trình số 09-CTr/TU ngày 08/12/2021 của Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và Kế hoạch thanh tra năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4588/QĐ-UBND ngày 22/12/2021.

Theo Đời sống
back to top