Phải 4 ngày nữa mới vận chuyển hết rác tồn trong khu vực nội thành

Phó Tổng giám đốc Cty Môi trường đô thị TP Hà Nội Vũ Cường cho biết, hiện nay trong 4 ngày lược rác tồn trên địa bàn Thành phố Hà Nội 18 nghìn tấn. Vận chuyển liên tục thì phải trong 3-4 ngày tới sẽ vận chuyển hết. Tăng công xuất đảm bảo vận chuyển hết số rác tồn.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: justify;"> <p>Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc Cty M&ocirc;i trường đ&ocirc; thị TP H&agrave; Nội Vũ Cường cho biết, hiện nay trong 4 ng&agrave;y lược r&aacute;c tồn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội 18 ngh&igrave;n tấn. Vận chuyển li&ecirc;n tục th&igrave; phải trong 3-4 ng&agrave;y tới mới hết.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>T&iacute;nh đến 16h 30 ph&uacute;t chiều nay, người d&acirc;n khu vực b&atilde;i r&aacute;c Nam Sơn đ&atilde; bỏ chặn xe r&aacute;c, &ldquo;giải cứu&rdquo; thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội khỏi h&agrave;ng ng&agrave;n tấn r&aacute;c &ugrave;n ứ trong khu vực nội th&agrave;nh suốt 5 ng&agrave;y qua.</p> <p>Tại hiện trường, trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n, &ocirc;ng Vũ Cường -Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty M&ocirc;i trường đ&ocirc; thị TP H&agrave; Nội th&ocirc;ng tin, b&atilde;i r&aacute;c Nam Sơn r&aacute;c chủ yếu của TP H&agrave; Nội v&agrave; mỗi ng&agrave;y trung b&igrave;nh thải ra khoảng gần 4 ngh&igrave;n tấn.</p> <p>&ldquo;Khi biết th&ocirc;ng tin một số người d&acirc;n chặn xe r&aacute;c đ&ograve;i hỏi một số ch&iacute;nh s&aacute;ch di dời người d&acirc;n trong v&ugrave;ng 500 m&eacute;t, C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; chỉ đạo ngay 2 bộ phận. Một l&agrave; bộ phận quản l&yacute; vận h&agrave;nh b&atilde;i r&aacute;c l&ecirc;n phối hợp với huyện S&oacute;c Sơn v&agrave; c&aacute;c sở, ng&agrave;nh của th&agrave;nh phố đến giải th&iacute;ch cho người d&acirc;n hiểu thi h&agrave;nh đ&uacute;ng ph&aacute;p luật. Theo đ&oacute;, người d&acirc;n c&oacute; kiến nghị g&igrave; th&igrave; phản &aacute;nh với cơ quan chức năng.</p> <p>Thứ hai, ch&uacute;ng t&ocirc;i chuẩn bị to&agrave;n bộ cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị vật tư h&oacute;a chất để phun phủ to&agrave;n bộ c&aacute;c vị tr&iacute; tập kết r&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố đảm bảo vệ sinh m&ocirc;i trường xung quanh. Thứ ba, C&ocirc;ng ty với vai tr&ograve; vệ sinh m&ocirc;i trường l&acirc;u năm th&igrave; cũng đặt phương &aacute;n dự ph&ograve;ng tại c&aacute;c điểm tập kết r&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n tại c&aacute;c vị tr&iacute; cũng như sự cố tr&ecirc;n tại&rdquo;, &ocirc;ng Cường nhấn mạnh.</p> <p>Theo &ocirc;ng Vũ Cường, tại 4 quận ch&iacute;nh của H&agrave; Nội như: Ho&agrave;n Kiếm, Ba Đ&igrave;nh, Đống Đa v&agrave; Hai B&agrave; Trưng khi được hỏi th&igrave; cũng kh&ocirc;ng biết bị &ugrave;n ứ r&aacute;c v&igrave; C&ocirc;ng ty vẫn đảm bảo thu gom vận chuyển hết đi để tập kết c&aacute;c vị tr&iacute; m&agrave; C&ocirc;ng ty đ&atilde; c&oacute; phương &aacute;n dự ph&ograve;ng. To&agrave;n bộ c&aacute;c vị tr&iacute; tập kết đ&oacute; đều được đảm bảo vệ sinh m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng để nước r&aacute;c chảy v&agrave; được phun khử m&ugrave;i c&oacute; bạt che n&ecirc;n cũng kh&ocirc;ng ảnh hưởng.</p> <p>&Ocirc;ng Vũ Cường th&ocirc;ng tin th&ecirc;m, sau khi th&ocirc;ng điểm tập kết r&aacute;c, C&ocirc;ng ty sẽ bố tr&iacute; 100% nh&acirc;n vi&ecirc;n để đảm bảo tất cả c&aacute;c vị tr&iacute; xe r&aacute;c của th&agrave;nh phố l&ecirc;n kh&ocirc;ng bị &aacute;ch tắc kịp thời quay v&ograve;ng vận chuyển hết r&aacute;c tồn cũng như r&aacute;c ph&aacute;t sinh.</p> <p>Theo &ocirc;ng Vũ Cường, hiện nay trong 4 ng&agrave;y lượng r&aacute;c tồn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội khoảng 18 ngh&igrave;n tấn. Vận chuyển li&ecirc;n tục th&igrave; phải trong 3-4 ng&agrave;y tới mới hết. Tăng c&ocirc;ng suất đảm bảo vận chuyển hết số r&aacute;c tồn.</p> <p>L&yacute; do người d&acirc;n chặn xe r&aacute;c, &ocirc;ng Vũ Cường th&ocirc;ng tin th&ecirc;m, v&ugrave;ng ảnh hưởng bởi b&atilde;i r&aacute;c l&agrave; 500 m&eacute;t, người d&acirc;n muốn di dời v&agrave; việc giải ph&oacute;ng di dời cần phản c&oacute; thời gian cũng như phương &aacute;n đền b&ugrave;. Người d&acirc;n muốn đi ngay nhưng theo qui tr&igrave;nh phải cần c&oacute; thời gian v&agrave; khi giải th&iacute;ch cho b&agrave; con hiểu v&agrave; c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, th&agrave;nh phố đ&atilde; chỉ đạo đối với dự &aacute;n n&agrave;y th&igrave; sẽ sớm giải ph&oacute;ng mặt bằng đ&aacute;p ứng đảm bảo c&ocirc;ng bằng cho b&agrave; con.</p> <p>Trước đ&oacute;, v&agrave;o ng&agrave;y 10/11, người d&acirc;n sống quanh khu vực khu xử l&yacute; r&aacute;c Nam Sơn (x&atilde; Nam Sơn, S&oacute;c Sơn) tụ tập chặn c&aacute;c con đường dẫn v&agrave;o Khu LHXLCT Nam Sơn kh&ocirc;ng cho xe chở r&aacute;c v&agrave;o b&atilde;i r&aacute;c để y&ecirc;u cầu ch&iacute;nh quyền phải đẩy nhanh tiến độ di dời, v&agrave; định cư cho c&aacute;c hộ d&acirc;n sinh sống trong b&aacute;n k&iacute;nh 500 m&eacute;t quanh b&atilde;i r&aacute;c.</p> <p>Hệ quả của việc n&agrave;y khiến những ng&agrave;y vừa qua, dọc c&aacute;c tuyến đường, ng&otilde;, phố c&aacute;c quận nội th&agrave;nh H&agrave; Nội xuất hiện nhiều b&atilde;i r&aacute;c lớn &ugrave;n ứ, tr&agrave;n lan vỉa h&egrave; v&agrave; l&ograve;ng đường. C&ocirc;ng nh&acirc;n m&ocirc;i trường đ&ocirc; thị chỉ biết gom r&aacute;c lại th&agrave;nh từng đống m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; xe tải chở đi.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/15/infonet_rac0.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: justify;">Xe r&aacute;c đ&atilde; được vận chuyển trở lại&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước sự việc xảy ra, s&aacute;ng nay 14/1, Chủ tịch H&agrave; Nội Nguyễn Đức Chung đ&atilde; y&ecirc;u cầu Sở X&acirc;y dựng v&agrave; huyện khẩn trương phối hợp để trong h&ocirc;m nay c&oacute; thể vận chuyển được r&aacute;c v&agrave;o b&atilde;i.</p> <p>Trước đ&oacute;, TP H&agrave; Nội đ&atilde; c&oacute; văn bản y&ecirc;u cầu trước ng&agrave;y 20/1, Sở TN&amp;MT phải thẩm định xong bản đồ hiện trạng v&ugrave;ng ảnh hưởng m&ocirc;i trường b&aacute;n k&iacute;nh 500m Khu li&ecirc;n hợp; phối hợp với UBND huyện tổ chức ph&ecirc; duyệt, cắm v&agrave; b&agrave;n giao mốc giới ngo&agrave;i thực địa cho huyện trước ng&agrave;y 20/2, l&agrave;m cơ sở để tiến h&agrave;nh việc bồi thường, hỗ trợ, giải ph&oacute;ng mặt bằng theo quy định.</p> <p>UBND TP giao UBND huyện S&oacute;c Sơn trước ng&agrave;y 15/1 phải ho&agrave;n thiện hồ sơ đo đạc, bản đồ hiện trạng v&ugrave;ng ảnh hưởng m&ocirc;i trường b&aacute;n k&iacute;nh 500m, tr&igrave;nh Sở TN&amp;MT x&aacute;c nhận.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, trước ng&agrave;y 30/3, UBND huyện tiến h&agrave;nh việc lập, thẩm định v&agrave; ph&ecirc; duyệt phương &aacute;n bồi thường, hỗ trợ, t&aacute;i định cư cho c&aacute;c hộ d&acirc;n theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho c&aacute;c hộ từ th&aacute;ng 2.</p> </div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo infonet.vn
back to top