Nỗi lo lớn khi tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bỏ trốn

Việc tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bỏ trốn, ngoài gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong vụ án hình sự, sẽ còn là thông tin gây chấn động đối với UBND TP.Hà Nội và nhiều sở, ngành có liên quan.

<div> <div> <p><strong>H&agrave; Nội giải quyết c&aacute;c sản phẩm dịch vụ đ&atilde; k&yacute; với Nhật Cường ra sao?</strong></p> <p>Ng&agrave;y 19.5, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ C&ocirc;ng an ra quyết định truy n&atilde; B&ugrave;i Quang Huy, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH thương mại v&agrave; dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (C&ocirc;ng ty Nhật Cường).</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 9.5, C03 kh&aacute;m x&eacute;t khẩn cấp 9 cửa h&agrave;ng kinh doanh điện thoại của C&ocirc;ng ty Nhật Cường tại H&agrave; Nội; thu giữ h&agrave;ng ng&agrave;n ĐTDĐ, iPad, phụ kiện điện tử... c&ugrave;ng nhiều t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan.</p> <p>Bước đầu, C03 x&aacute;c định B&ugrave;i Quang Huy v&agrave; một số đồng phạm đ&atilde; thực hiện h&agrave;nh vi bu&ocirc;n lậu c&oacute; tổ chức, xuy&ecirc;n quốc gia; lập, sử dụng 2 hệ thống sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n t&agrave;i ch&iacute;nh, để ngo&agrave;i sổ s&aacute;ch h&agrave;ng ng&agrave;n tỉ đồng doanh thu. Ng&agrave;y 14.5, B&ugrave;i Quang Huy bị C03 khởi tố để điều tra h&agrave;nh vi bu&ocirc;n lậu v&agrave; vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bị can, Huy kh&ocirc;ng c&oacute; mặt tại nơi cư tr&uacute;. Sau khi x&aacute;c định bị can bỏ trốn, C03 ra quyết định truy n&atilde; tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</p> <p>Tại H&agrave; Nội, C&ocirc;ng ty Nhật Cường được biết đến l&agrave; doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực b&aacute;n lẻ ĐTDĐ v&agrave; thiết bị c&ocirc;ng nghệ.</p> <p>Được th&agrave;nh lập năm 2001 với tiền th&acirc;n l&agrave; một cửa h&agrave;ng sửa chữa điện thoại ở 33 L&yacute; Quốc Sư, C&ocirc;ng ty Nhật Cường đ&atilde; ph&aacute;t triển th&agrave;nh chuỗi cửa h&agrave;ng b&aacute;n lẻ ở những vị tr&iacute; đắc địa của H&agrave; Nội, với mặt h&agrave;ng ph&acirc;n phối chủ yếu l&agrave; ĐTDĐ của h&atilde;ng Apple, Samsung... Ngo&agrave;i h&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng, Nhật Cường cũng kinh doanh nhiều loại điện thoại đ&atilde; qua sử dụng v&agrave; h&agrave;ng được biết đến c&oacute; nguồn gốc từ &ldquo;h&agrave;ng x&aacute;ch tay&rdquo;... Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, doanh thu b&igrave;nh qu&acirc;n mỗi năm của C&ocirc;ng ty Nhật Cường l&ecirc;n tới hơn 340 tỉ đồng, nhưng lợi nhuận theo b&aacute;o c&aacute;o chỉ khoảng 1 tỉ đồng, k&eacute;o d&agrave;i trong nhiều năm nay.</p> <p><strong>Nỗi lo lớn</strong></p> <p>Việc B&ugrave;i Quang Huy bỏ trốn, ngo&agrave;i g&acirc;y kh&oacute; khăn cho cơ quan điều tra trong vụ &aacute;n h&igrave;nh sự n&ecirc;u tr&ecirc;n, sẽ c&ograve;n l&agrave; th&ocirc;ng tin g&acirc;y chấn động đối với UBND TP.H&agrave; Nội v&agrave; nhiều sở, ng&agrave;nh c&oacute; li&ecirc;n quan.</p> <p>Theo t&agrave;i liệu PV&nbsp;Thanh Ni&ecirc;n&nbsp;thu thập được, B&ugrave;i Quang Huy cũng l&agrave; người đại diện ph&aacute;p luật cho C&ocirc;ng ty TNHH giải ph&aacute;p phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường software), một ph&acirc;n nh&aacute;nh của C&ocirc;ng ty Nhật Cường. D&ugrave; l&agrave; một c&ocirc;ng ty c&oacute; tuổi đời c&ograve;n non trẻ nhưng Nhật Cường software đ&atilde; th&acirc;u t&oacute;m rất nhiều phần mềm dịch vụ c&ocirc;ng ở H&agrave; Nội. Ngay trong phần giới thiệu về kh&aacute;ch h&agrave;ng, đối t&aacute;c của m&igrave;nh, Nhật Cường software cho biết đ&atilde; cung cấp dịch vụ cho UBND TP.H&agrave; Nội v&agrave; 14 sở, ng&agrave;nh kh&aacute;c nhau, từ C&ocirc;ng thương, T&agrave;i ch&iacute;nh, Quy hoạch - Kiến tr&uacute;c cho đến C&ocirc;ng an TP, Quản l&yacute; xuất nhập cảnh...</p> <p>T&agrave;i liệu của PV Thanh Ni&ecirc;n cho thấy c&aacute;c sản phẩm dịch vụ của Nhật Cường software đ&atilde; v&agrave; đang phục vụ lĩnh vực dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến cho H&agrave; Nội, với tỷ lệ trực tuyến l&ecirc;n đến 80%, cộng đồng người d&ugrave;ng lớn gồm hơn 8 triệu người d&acirc;n TP.H&agrave; Nội, hơn 2.700 trường học, hơn 1,7 triệu học sinh, hơn 6 triệu hồ sơ bệnh &aacute;n điện tử...</p> <p>Việc người đại diện ph&aacute;p luật của Nhật Cường software bỏ trốn đ&atilde; v&agrave; đang g&acirc;y ra nhiều hệ lụy khi chưa ai biết số phận c&aacute;c sản phẩm, dịch vụ m&agrave; c&ocirc;ng ty n&agrave;y cung cấp cho H&agrave; Nội tới đ&acirc;y sẽ như thế n&agrave;o. Tại cuộc họp mới đ&acirc;y, đại diện TP.H&agrave; Nội n&oacute;i việc &ocirc;ng B&ugrave;i Quang Huy bị khởi tố, điều tra kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến của TP. Tuy nhi&ecirc;n, những sản phẩm, dịch vụ m&agrave; H&agrave; Nội v&agrave; C&ocirc;ng ty Nhật Cường hợp t&aacute;c cụ thể ra sao đến nay vẫn l&agrave; ẩn số.</p> <p>Theo quyết định truy n&atilde;, B&ugrave;i Quang Huy (ảnh) 45 tuổi; số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: 011855174, cấp ng&agrave;y 12.12.2012, nơi cấp: C&ocirc;ng an TP.H&agrave; Nội; qu&ecirc; qu&aacute;n: H&agrave; Nội; nơi cư tr&uacute;: ph&ograve;ng W2107&amp;08, chung cư Golden WestLake, 151 Thụy Khu&ecirc;, P.Thụy Khu&ecirc;, Q.T&acirc;y Hồ, H&agrave; Nội. Đặc điểm nhận dạng: m&agrave;u da v&agrave;ng, t&oacute;c đen... Trốn ng&agrave;y 9.5.2019.</p> <p>Bất kỳ người n&agrave;o cũng c&oacute; quyền bắt v&agrave; giải ngay người đang bị truy n&atilde; đến cơ quan c&ocirc;ng an, viện kiểm s&aacute;t hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy n&atilde; phải b&aacute;o ngay cho Ph&ograve;ng 14, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, bu&ocirc;n lậu - Bộ C&ocirc;ng an tại địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, H&agrave; Nội; điện thoại: 0915666669.</p> </div> </div>

Theo thanhnien.vn
back to top